zlecenie urzędowych badań serologicznych

Komentarze

Transkrypt

zlecenie urzędowych badań serologicznych
Pieczątka lub logo
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
Formularz nr PO-02/F03
Obowiązuje od dnia: 01.08.2008 r.
Strona 1
Data i godzina przyjęcia próbek......................................
ZLECENIE URZĘDOWYCH BADAŃ SEROLOGICZNYCH
(do listy pobranych próbek)
Nr.................... / Symbol Pracowni.......S....... / Nr próbek.......................................
Data
pobrania
Ilość próbek
Miejscowość
Rodzaj próbek
Właściciel lub ilość
gospodarstw
Kierunek badania
Lek. wet. pobierający próbki
Badana cecha
Metoda badania
Pieczątka lub logo
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
Strona 2
1. ZHW zobowiązuje się do zachowania tajemnicy dotyczącej całości wykonywanej usługi.
2.Wykonanie badań nastąpi w oparciu o metody badań uzgodnione ze Zleceniodawcą, gwarantujące wiarygodność i
obiektywność wyników.
3. Skargi należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie 14 dni od otrzymania wyniku.
4. Wyniki badań w formie pisemnego sprawozdania będą odbierane przez pracowników PIW w kancelarii ZHW.
5. Zleceniodawca oświadcza, że próbka została pobrana i dostarczona do Zleceniobiorcy zgodnie z obowiązującymi
normami. Zleceniobiorca może odstąpić od przyjęcia próbek lub przeprowadzenia badań w sytuacji gdy: próbka jest
niereprezentatywna, uszkodzona, źle oznakowana lub nie odpowiada wymogom norm i instrukcji wg których mają zostać
przeprowadzone badania. Laboratorium odpowiada za zgodne z przepisami postępowanie z próbką od momentu przyjęcia
próbki do badania.
6. Zmiany do zlecenie wymagają formy pisemnej.
..............………………………………….
.......................................................................
Podpis przedstawiciela PIW
Opakowanie bezpośrednie próbek:
Ocena wstępna przydatności próbek do badań*
Uwagi i ustalenia:
Podpis dokonującego przeglądu zlecenia
probówki
Pozytywna
Negatywna
..............………………………………….
Podpis oceniającego próbki
* właściwe zaznaczyć

Podobne dokumenty