Terminarz olimpiady

Komentarze

Transkrypt

Terminarz olimpiady
XLIV OLIMPIADA BIOLOGICZNA
Organizowana w ramach konkursu MEN zgodnie z Regulaminem
Olimpiad Biologicznych w latach 2013-2016
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące olimpiady umieszczone są tylko na stronie
internetowej olimpiady biologicznej.
Informacje dotyczące olimpiady są też przesyłane przez KGOB drogą e-mailową:
1. do wszystkich KOOB, które mają obowiązek przekazywania informacji do kuratoriów oraz
do szkół i nauczycieli, którzy prześlą swój adres e-mailowy do odpowiedniego KOOB,
2. do nauczycieli, którzy wyrażą chęć otrzymywania informacji bezpośrednio z KGOB.
TERMINARZ
XLIV OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ
rok szkolny 2014/2015
ORGANIZATOR:
Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa
Przyrodników im. Kopernika
ul. Miecznikowa 1, 02 096 Warszawa, tel/fax. 22 554 10 27
www.olimpbiol.uw.edu.pl
[email protected]
Zawody Olimpiady Biologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych są trzystopniowe:
Eliminacje do zawodów I stopnia (szkolnych) – styczeń - październik 2014 r.
Zgłoszenie tematu pracy badawczej
– do 31 marca 2014 r.
UWAGA !!! DO ODPOWIEDNICH KOMITETÓW OKRĘGOWYCH
Zawody I stopnia – nie później niż 4
października 2014 r.
Eliminacje do zawodów II stopnia (okręgowych) - od października 2014 r. do listopada 2014 r.
Zawody II stopnia –
24 stycznia 2015 r.
Eliminacje do zawodów III stopnia (centralnych) – od stycznia do kwietnia 2015 r.
Zawody III stopnia – 25,
26, 27 kwietnia 2015 r.
UCZNIOWIE, KTÓRYCH NAZWISK NIE BĘDZIE W PROTOKOLE Z ZAWODÓW SZKOLNYCH
DANEJ EDYCJI OLIMPIADY I NIE OTRZYMAJĄ POWIADOMIENIA Z KOOB, ŻE ZOSTALI
ZAKWALIFIKOWANI DO ZAWODÓW OKRĘGOWYCH, NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W TYCH
ZAWODACH !!!!
ROLA SZKOŁY (NAUCZYCIELA I UCZNIA) W KOLEJNYCH ETAPACH XLIV OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ
KTO
KOMU
CO
KIEDY
Komitety
Okręgowe
Szkołom,
nauczycielom
biologii
Przekazują informacje o Olimpiadzie
Biologicznej (OB)
Styczeń, luty 2014 r.
Nauczyciele
biologii
Uczniom szkół
ponadgimnazjalnych
Przekazują informację o olimpiadzie
biologicznej i pomagają w wyborze tematów
prac badawczych
Uczniowie
Nauczycielom
Po konsultacjach, proponują tematy prac
badawczych
Marzec 2014 r.
Dyrektorzy
Szkół lub
Nauczyciele
Komitetom
Okręgowym
Przesyłają tematy prac badawczych ;
Obowiązek ten dotyczy wszystkich uczestników
XLIV OB.
Do 31 marca 2014 r.
Luty, marzec 2014 r.
Komitety
Okręgowe
Nauczycielom,
uczniom
Uczniowie
Przekazują informację o ewentualnej
niezgodności tematów prac z zasadami OB.,
proponują zmianę tematu pracy
Do 30 czerwca 2014 r.
Prowadzą badania, opracowują wyniki,
wykonują plakat
Maj - wrzesień 2014 r.
Uczniowie
Nauczycielom
Oddają prace badawcze do recenzji
Wrzesień 2014 r.
Nauczyciele
Uczniom
Recenzują prace badawcze
Wrzesień 2014 r.
Uczniom
Organizują zawody I stopnia (szkolne)
Do 4 października 2014 r.
Komisje
Szkolne
Dyrektorzy Szkół
Komitetom
Okręgowym
Przesyłają niezwłocznie protokół z zawodów I
Do 10 października 2014 r. w KO są
wszystkie dokumenty z zawodów
szkolnych
stopnia (szkolnych), prace badawcze i inne
wymagane dokumenty e-mailem i pocztą
tradycyjną
Uczniom
Recenzują prace badawcze i przesyłają wyniki
zawodów szkolnych i recenzji okręgowych do
KGOB
Październik, listopad 2014 r.
Komitety
Okręgowe
Szkołom uczniów
biorących udział w
eliminacjach II st.
Przesyłają informację o wynikach kwalifikacji
do zawodów II stopnia, o miejscu zawodów,
zakwaterowaniu i wyżywieniu
Do 15 grudnia 2014 r.
Komitety
Okręgowe
Uczniom
zakwalifikowanym
Organizują zawody II stopnia (okręgowe)
24 stycznia 2015 r.
Komitet Główny
Uczniom
Recenzuje prace badawcze
Luty 2015 r.
Komitety
Okręgowe
Komitet Główny
Szkołom uczniów
biorących udział w
eliminacjach III st.
Komitet Główny
Uczniom
zakwalifikowanym
Przesyła informację o wynikach kwalifikacji do
Cztery tygodnie przed zawodami III
zawodów III stopnia, o miejscu zawodów,
stopnia
zakwaterowaniu i wyżywieniu
Organizuje zawody III stopnia (centralne)
25, 26, 27 kwietnia 2015 r.

Podobne dokumenty