klub integracji społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Komentarze

Transkrypt

klub integracji społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
KLUB INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
DLACZEGO
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ?








wysoka stopa bezrobocia – ponad 28%,
bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych),
około 11.000 to osoby, które pozostają bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy, co
niesie za sobą wiele negatywnych skutków dla osób i rodzin,
wśród około 11.000 klientów Ośrodka ponad 8.800 jest dotkniętych problemem
bezrobocia, któremu najczęściej towarzyszą inne problemy, takie jak np.:
niepełnosprawność, uzależnienia, przemoc, bezdomność, przestępczość,
niski poziom wykształcenia osób bezrobotnych – ponad 17.200 bezrobotnych
legitymuje się najniższym wykształceniem – podstawowe, gimnazjalne i zawodowe,
wiek bezrobotnych – około 15.000 to osoby powyżej 35 roku życia, a zatem mało
atrakcyjne na rynku pracy,
osoby i rodziny dotknięte problemem bezrobocia należą do grup szczególnego
ryzyka i pozostawienie ich samym sobie przyczyni się do dalszej ich
marginalizacji, co w efekcie może doprowadzić do społecznego wykluczenia,
brak na terenie miasta kompleksowych działań o charakterze społecznym i
zawodowym skierowanych do grup szczególnego ryzyka - prowadzone działania
praktycznie nie uwzględniają skutków bezrobocia.
CEL PROJEKTU
OGRANICZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA
SPOŁECZNEGO ORAZ PRZYGOTOWANIE
OSÓB ZAGROŻONYCH TYM ZJAWISKIEM
DO UCZESTNICTWA W ŻYCIU
SPOŁECZNYM ORAZ POWROTU NA
RYNEK PRACY, POPRZEZ PROWADZENIE
DŁUGOFALOWYCH I
WSZECHSTRONNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ
REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I
ZAWODOWEJ OSÓB DŁUGOTRWALE
BEZROBOTNYCH, KLIENTÓW POMOCY
SPOŁECZNEJ.
CELE SZCZEGÓŁOWE







minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia, poprzez udzielnie
wsparcia psychologicznego indywidualnego oraz grupowego, poprzez
podniesienie samooceny i wiary w siebie, wyposażenie w wiedzę i
umiejętności w zakresie radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego,
komunikacji, zwalczania stresu, będzie to realizowane poprzez indywidualne
wsparcie, warsztaty, samokształcenie oraz grupy samopomocowe,
kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości, poprzez
regularny udział w zajęciach Klubu,
podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie z codziennymi
problemami, poprzez zajęcia warsztatowe, samokształcenie, grupy
samopomocowe,
włączanie beneficjentów do życia społecznego oraz przygotowanie ich do
korzystania z dostępnej infrastruktury,
kształtowanie
lub
zwiększanie
aktywności
społecznej
poprzez
podejmowanie
działań
wolontarystycznych,
obywatelskich,
samopomocowych, wymiana usług, itp.,
przygotowanie do powrotu na rynek pracy, poprzez warsztaty z zakresu
aktywnego poruszania się po rynku pracy,
kształtowanie nowych umiejętności: w zakresie obsługi komputera,
prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
ADRESACI PROJEKTU
 osoby
długotrwale bezrobotne,
zarejestrowane w PUP powyżej 24
miesięcy,
 legitymujące się wykształceniem
podstawowym i zawodowym,
 w wieku powyżej 35 lat,
 będące klientami Ośrodka od ponad
12 miesięcy.
TERMIN REALIZACJI
ŁĄCZNY CZAS REALIZACJI PROJEKTU
- 17 MIESIĘCY W STOSUNKU DO 60 OSÓB
(od maja 2005 do września 2006)
CYKL DLA JEDNEJ 30 OSOBOWEJ GRUPY
TRWA 38 TYGODNI:
 1 GRUPA: CZERWIEC 2005 – LUTY 2006
 2 GRUPA: STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2006
PARTNERZY:
NA POZIOMIE OŚRODKA:
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY – udział w diagnozowaniu
uczestników KIS, pod względem ich predyspozycji zawodowych,
prowadzenie zajęć z zakresu kształtowania postaw proaktywnych
na rynku pracy oraz prowadzenia własnej przedsiębiorczości.
CARITAS PALOTYŃSKA – udostępnienie sali dla potrzeb zajęć
z zakresu obsługi komputera swoją salkę komputerową.


NA POZIOMIE ZESPOŁÓW PRACY
SOCJALNEJ:
POWIATOWY URZĄD PRACY – dobór uczestników
STOWARZYSZENIE BEZROBOTNYCH MIASTA RADOMIA –
dobór uczestników


USYTUOWANIE KLUBU INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ W OŚRODKU
DYREKTOR MOPS
DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ
INNE DZIAŁY
WSPOMAGAJĄCE
DZIAŁALNOŚĆ KIS:
-KSIĘGOWOŚĆ
-DZIAŁ ORGANIZACYJNO – PRAWNY
-DZIAŁ GOSPODARCZY
REJONY
PRACY
SOCJALNEJ
ZESPÓŁ STRATEGII
I DORADZTWA METODYCZNEGO
− pracownicy socjalni
− kierownik projektu
− ekspert CAL
PRACOWNICY
SOCJALNI
KLUB INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
WSPARCIE ZEWNĘTRZNE:
−psycholog
−doradca zawodowy
−informatyk
−wolontariusze
PROGRAM KLUBU INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
PROGRAM JEST REALIZOWANY
PRZEZ OKRES 38 TYGODNI W
STOSUNKU DO JEDNEJ GRUPY
SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ
REGULARNIE – TRZY RAZY W
TYGODNIU I TRWAJĄ ŚREDNIO
4 GODZINY
PROGRAM KLUBU INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
INDYWIDUALNE ROZMOWY
Z OSOBAMI
ZAKWALIFIKOWANYMI DO
PROJEKTU, MAJĄCE NA CELU
ZDIAGNOZOWANIE ICH
POTENCJAŁU
– czas przeznaczony na jednego
uczestnika 2 – 3 godziny
PROGRAM KLUBU INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
PSYCHOEDUKACJA:
(budowania pozytywnego wizerunku samego
siebie, komunikacja, asertywność, radzenie
sobie ze stresem, itp.)
- łączny czas – 48 godzin
PROGRAM KLUBU INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
SPOTKANIA WSPIERAJĄCE Z
PRACOWNIKIEM SOCJALNYM –
OPIEKUNEM GRUPY
(celem spotkań jest integracja grupy, ustalanie
oczekiwań, wyjaśnianie wątpliwości,
wspieranie w rozwiązywaniu codziennych
problemów oraz doskonalenie umiejętności
zdobywanych podczas innych zajęć)
- łączny czas – 80 godzin
PROGRAM KLUBU INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
INDYWIDUALNE KONSULTACJE
(dyżury konsultantów – psychologa,
pedagoga, prawnika, doradcy
zawodowego, itp.- 2 godziny raz na dwa
tygodnie)
-
łączny czas – 38 godzin
PROGRAM KLUBU INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
INTEGRACJA UCZESTNIKÓW I
PROPAGOWANIE ALTERNATYWNYCH
FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO
(w zależności od potrzeb - imprezy
okolicznościowe, wyjścia do kina lub
teatru, wycieczki, zabawy - raz w
miesiącu – średnio 3 godziny)
- łączny czas – 27 godzin
PROGRAM KLUBU INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
EDUKACJA NIEFORMALNA
I SAMOKSZTAŁCENIE
(wg potrzeb, np.: gospodarowanie
budżetem, profilaktyka zdrowotna,
obowiązujące prawo (podstawowe akty
prawne, w tym z zakresu rynku pracy i
bezrobocia, rozbudzanie i rozwijanie
zainteresowań)
- łączny czas – 36 godzin
PROGRAM KLUBU INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
GRUPY SAMOPOMOCOWE
(celem jest wzajemne wspieranie
uczestników, wymiana doświadczeń,
wspólne rozwiązywanie – spotkania raz
na dwa tygodnie)
- łączny czas – 38 godzin
PROGRAM KLUBU INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
W ŚRODOWISKU LOKALNYM
( rozpoznawanie lokalnych zasobów oraz
potrzeb i problemów, promowanie
działań wolontarystycznych, ruchy
samopomocowe i obywatelskie,
wzajemne świadczenie usług, itp.)
- łączny czas – 82 godziny
PROGRAM KLUBU INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
BADANIE PREFERENCJI
ZAWODOWYCH
(test predyspozycji oraz plan zawodowy –
zajęcia grupowe i indywidualne
prowadzone przez doradcę
zawodowego)
- łączny czas – 30 godzin
PROGRAM KLUBU INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
KSZTAŁTOWANIE PROAKTYWNYCH
POSTAW NA RYNKU PRACY
(analiza dotychczasowych niepowodzeń w
poszukiwaniu pracy,odkrywanie
własnym umiejętności i możliwości,
autoprezentacja; przygotowania do
rozmowy kwalifikacyjnej)
- łączny czas – 15 godzin
PROGRAM KLUBU INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
KURSY PODNOSZĄCE UMIEJĘTNOŚCI
I KWALIFIKACJE ZAWODOWE
 podstawowy kurs z zakresu obsługi
komputera i Internetu – 30 godzin
 zasady prowadzenia działalności
gospodarczej – 15 godzin
PROGRAM KLUBU INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
DODATKOWO NA PROŚBĘ
UCZESTNIKÓW WPROWADZONE
ZOSTAŁY ZAJĘCIA Z PODSTAW
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
(zajęcia były prowadzone przez
wolontariuszkę w okresie od lipca do
sierpnia)
KLUB INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W RADOMIU, JAKO
JEDYNY NA MAZOWSZU,
OTRZYMAŁ DOTACJĘ W
WYSOKOŚĆ 15.000 ZŁ Z
MINISTERSTWA POLITYKI
SPOŁECZNEJ NA URUCHOMIENIE
KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.

Podobne dokumenty