Systemy multimedialne - Inżynieria oprogramowania

Komentarze

Transkrypt

Systemy multimedialne - Inżynieria oprogramowania
Nazwa przedmiotu:
SYSTEMY MULTIMEDIALNE
Multimedia Systems
Kierunek:
Forma studiów:
Kod przedmiotu:
Informatyka
Stacjonarne
Rodzaj przedmiotu:
Poziom przedmiotu:
obowiązkowy na specjalności
Inżynieria Oprogramowania
II stopnia
IO2_03
Rok: I
Semestr: II
Rodzaj zajęć:
Liczba godzin/tydzień:
Liczba punktów:
wykład, laboratorium
2WE, 2L
5 ECTS
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
I KARTA PRZEDMIOTU
CEL PRZEDMIOTU
C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi systemami, technikami i sygnałami multimedialnymi
C2. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie analizy i przetwarzania
sygnałów multimedialnych.
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. Wiedza z zakresu matematyki, techniki cyfrowej i podstaw programowania.
2. Umiejętność doboru parametrów i metod podczas analizy i przetwarzania sygnałów.
3. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w tym z instrukcji i dokumentacji
technicznej.
4. Umiejętności pracy samodzielnej.
5. Umiejętności prawidłowej interpretacji i prezentacji wyników.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
EK 1 – posiada wiedzę teoretyczną z zakresu sygnałów multimedialnych,
EK 2 – posiada wiedzę teoretyczną z zakresu zasady działania i budowy systemów
multimedialnych,
EK 3 – potrafi wykonać analizę sygnałów multimedialnych,
EK 4 – potrafi zbudować prosty system multimedialny.
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć – WYKŁADY
Liczba
godzin
2
W1 - Dźwięk i jego rodzaje.
2
W2 - Techniki kompresji i zapisu dźwięku cyfrowego.
2
W3 - Budowa i zasada działania kart dźwiękowych.
2
W4 - Formaty zapisu i metody kompresji obrazów cyfrowych.
2
W5 - Budowa i zasada działania kart graficznych.
2
W6 - Metody kompresji danych wideo.
2
W7 - Standardy transmisji telewizyjnych.
2
W8 - Techniki strumieniowania danych multimedialnych w sieciach komputerowych.
2
W9 - Wideokonferencje w sieciach komputerowych.
2
W10 - Budowa i zasada działania urządzeń wizualizacyjnych.
2
W11 - Budowa i zasada działania aparatów i kamer cyfrowych.
W12 - Syntezatory mowy.
W13 - Multimedialne bazy danych.
W14 - Telefonia internetowa (VoIP).
W15 - Telewizja internetowa, wideo na żądanie (VoD)
Forma zajęć – LABORATORIUM
L 1 – Zapoznanie ze stanowiskiem laboratoryjnym i oprogramowaniem multimedialnym
L 2 – Pozyskiwanie i zapis dźwięku cyfrowego
L 3 – Pozyskiwanie i zapis obrazów cyfrowych
L 4 – Przetwarzanie i filtracja dźwięku
L 5 – Przetwarzanie i filtracja obrazów
L 6 – Cyfrowy montaż wideo
L 7 – Głosowe połączenia sieciowe VoIP
L 8 – Połączenia wideokonferencyjne
L 9 – Analiza metod kompresji dźwięku
L 10 – Analiza metod kompresji obrazów
L 11 – Analiza metod kompresji wideo
L 12 – Wprowadzenie do Simulinka
L 13 – Opracowanie toru fonicznego w Simulink
L 14 – Opracowanie toru wizyjnego w Simulink
L 15 – Zaliczenie z przedmiotu
2
2
2
2
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
2
1. – wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
2. – ćwiczenia laboratoryjne, opracowanie sprawozdań z realizacji przebiegu ćwiczeń
3. – przykładowe systemy multimedialne
4. – instrukcje do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych
5. – programy inżynierskie do analizy i przetwarzania sygnałów multimedialnych
6. – stanowiska do ćwiczeń wyposażone w urządzenia do rejestracji i odtwarzania sygnałów
akustycznych i wizyjnych
3
SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)
F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych
F2. – ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń
F3. – ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania
F4. – ocena aktywności podczas zajęć
P1. – ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji
uzyskanych wyników – zaliczenie na ocenę*
P2. – ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu – zaliczenie wykładu
(lub egzamin)
*) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącym
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
30W 30L  60 h
Konsultacje z prowadzącym
5h
Przeprowadzenie egzaminu
3h
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
7h
Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych
15 h
Wykonanie sprawozdań z realizacji ćwiczeń laboratoryjnych
15 h
(czas poza zajęciami laboratoryjnymi)
Przygotowanie do egzaminu
Suma 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach
wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o
charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i
projektowych
20 h

125 h
5 ECTS
2,7 ECTS
2,4 ECTS
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
1. Lyons R. G.: „Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów”, WKiŁ, W-wa, 1999,
2. Marvin C., Ewers G.: „Zarys cyfrowego przetwarzania sygnałów”, WKiŁ, W-wa, 1999,
3. Izydorczyk J., Płonka G., Tyma G.: „Teoria sygnałów” Helion, Gliwice 2006
4. Szabatin J.: „Podstawy teorii sygnałów”, Wydanie 3, WKiŁ, W-wa, 2003
5. Sayood K.: „Kompresja danych – wprowadzenie”, Wydawnictwo RM, Wydanie 1,
Warszawa, 2002,
6. Ryszard Tadeusiewicz, Przemysław Korohoda, „Komputerowa analiza i przetwarzanie
obrazów”, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1997.
7. Witold Malina, Sergey Ablameyko, Waldemar Pawlak, “Podstawy cyfrowego
przetwarzania obrazów”, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002.
8. Zygmunt Wróbel, Robert Koprowski, “Przetwarzanie obrazu w programie MATLAB”,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001.
4
PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
1. dr inż. Janusz Bobulski [email protected]
Efekt
kształcenia
EK1
EK2
EK3
EK4
Odniesienie
danego efektu do
efektów
zdefiniowanych
dla całego
programu (PEK)
Cele
przedmiotu
Treści
programowe
Narzędzia
dydaktyczne
Sposób
oceny
C1
W1-10
1,3
P2
C1
W1-15
1, 3
P2
C2
L1-8
1-6
F1-4
C2
L1-15
1-6
F1-4
IO2_W17
IO2_W17
IO2_W18
IO2_U21
IO2_U21
IO2_U22
II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY
Na ocenę 2
Na ocenę 3
Na ocenę 4
Na ocenę 5
Efekt 1
Student nie
opanował
podstawowej wiedzy
z zakresu sygnałów
multimedialnych
Student opanował
podstawą wiedzę z
zakresu sygnałów
multimedialnych
Student opanował
wiedzę z zakresu
sygnałów
multimedialnych
Student opanował
zaawansowaną
wiedzę z zakresu
sygnałów
multimedialnych
Efekt 2
Student nie
opanował
podstawowej wiedzy
z zakresu systemów
multimedialnych
Student opanował
podstawą wiedzę z
zakresu systemów
multimedialnych
Student opanował
wiedzę z zakresu
systemów
multimedialnych
Student opanował
zaawansowaną
wiedzę z zakresu
systemów
multimedialnych
Efekt 3
Student nie potrafi
wykonać analizy
sygnałów
multimedialnych
Student potrafi
wykonać
podstawową analizę
sygnałów
multimedialnych
Student potrafi
wykonać analizę
sygnałów
multimedialnych
Student potrafi
wykonać
zaawansowaną
analizę sygnałów
multimedialnych
Efekt 4
Student nie potrafi
zbudować prostego
systemu
multimedialnego
Student potrafi
zbudować prosty
system
multimedialny
Student potrafi
zbudować system
multimedialny
Student potrafi
zbudować
zaawansowany
system multimedialny
Dopuszcza się wystawienie oceny połówkowej o ile student spełniający wszystkie efekty kształcenia
wymagane do oceny pełnej spełnia niektóre efekty kształcenia odpowiadające ocenie wyższej
III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE
1. Wszelkie informacje dla studentów (prezentacje do zajęć, instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych,
przykładowe aplikacje) dostępne są na stronie internetowej http://icis.pcz.pl/~januszb, w
zakładce Dla Studentów.
2. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajęć danego z
przedmiotu.
5
6