Pobierz - Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie
Gmina Zawoja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„ Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy Zawoja”
Zawoja, 24.09.2010 r.
Zapytanie ofertowe nr 13/ POKL.05.02.01.00-029/10 na zakup infokiosku o wartości
nie przekraczającej 14 000 euro
Podstawa prawna: do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Prawo
Zamówieo publicznych na podstawie art. 4., pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r „Prawo
zamówieo publicznych”(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),
ponieważ wartośd zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro.
I. Nazwa oraz adres zamawiającego.
Nazwa Zamawiającego:
Miejscowość
Adres:
NIP:
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
GMINA ZAWOJA
Zawoja
34-222 Zawoja 1307
5521588530
www.zawoja.ug.pl
poniedziałek, wtorek, środa, w godzinach 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 800 - 1500
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest zakup infokiosku w ramach realizacji projektu” Usprawnienie
zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy Zawoja” współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
priorytet V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.2.Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,
Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
___________________________________________________________________________________________
URZĄD GMINY ZAWOJA
34-222 Z AWOJ A 1307
tel . ( 033) 87 75 015, 87 75 051 , 87 75 40 0 fax. 87 75 015
http://www. z awoja. ug. pl , e -m ai l :sekr etar i [email protected] z awoja. ug. pl
Gmina Zawoja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„ Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy Zawoja”
Opis zamówienia :
1. Słownik:
1.1. kiosk = zestaw komputerowy w obudowie wandaloodpornej
2. Obudowa kiosku - wersja wolnostojąca, obudowa uniemożliwiająca niepowołany dostęp do
jednostki sterującej, drzwi umożliwiające dostęp do wnętrza kiosku na tylnej części korpusu
wyposażone w przynajmniej 2 zamki patentowe.
2.1. Rama kiosku – profil stalowy, malowany proszkowo, rama spięta stalową płytą
grubości co najmniej 3mm, umożliwiającą montaż modułu monitora, ekranu
dotykowego i klawiatury.
2.2. Ścianki boczne monitora - kompozyt lakierowany w kolorze zgodnym z logotypem
Zamawiającego, ścianki boczne o wymiarach nie większych niż: 470mm x 70mm x
120mm (wys. x szer. x gł.).
2.3. Półka ze stali nierdzewnej – umożliwiająca zamontowanie zewnętrznej klawiatury
wandaloodpornej oraz trackball’a na wysokości nie mniejszej niż 900mm i nie
większej niż 1050mm licząc od płaszczyzny podłoża, krawędzie półki lekko
zaokrąglone. Półka o wymiarach nie większych niż: szer. głębokość 170mm,
2.4. Obudowa monitora – pokrycie zewnętrzne wykonane ze szlifowanej stali
nierdzewnej o grubości co najmniej 1,5mm + obudowa techniczna wewnętrzna z
blachy stalowej lakierowanej proszkowo, grubości co najmniej 2mm. Monitor
pochylony od pionu pod kątem 45 stopni (tolerancja: ± 5 stopni) w kierunku od
użytkownika. Monitor wyposażony w ekran dotykowy o specyfikacji jak poniżej.
2.5. Połączenie ścianek bocznych z obudową monitora – PMMA bezbarwne grubości
co najmniej 6 mm jednostronnie matowe, krawędzie polerowane, od wewnątrz
obudowy monitora podświetlone w kolorze zgodnym z kolorystyką logotypu
Zamawiającego.
2.6. Korpus – powierzchnia przednia korpusu i tylna drzwi lekko wypukła, płaszcz z
dibondu o grubości co najmniej 2,5mm, wykończenie powierzchni: aluminium
szlifowane.
2.7. Logo zgodne z logotypem Zamawiającego – podświetlone, umieszczone nieco
poniżej połowy wysokości korpusu, przestrzenne (powierzchnia logo wystająca
ponad powierzchnię korpusu), dopasowane do wypukłej powierzchni korpusu,
świecące krawędziami, z naklejoną grafiką z folii winylowej.
2.8. Połączenie podstawy z korpusem – dystans z PMMA dopasowany do przekroju
korpusu o grubości co najmniej 20mm, dolna powierzchnia matowa, krawędzie
polerowane, z podświetleniem w kolorze zgodnym z logotypem Zamawiającego.
2.9. Podstawa kiosku – wyposażona w przepust na kable: zasilający, LAN i USB,
metalowa, o kształcie i ciężarze zabezpieczającym urządzenie przed wywróceniem,
kolor grafitowo- srebrny, identyczny jak ścianki boczne monitora.
___________________________________________________________________________________________
URZĄD GMINY ZAWOJA
34-222 Z AWOJ A 1307
tel . ( 033) 87 75 015, 87 75 051 , 87 75 40 0 fax. 87 75 015
http://www. z awoja. ug. pl , e -m ai l :sekr etar i [email protected] z awoja. ug. pl
Gmina Zawoja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„ Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy Zawoja”
2.10. Instalacja elektryczna kiosku – przystosowana do zasilania z sieci 230V/50Hz,
wyposażonej w przewód ochronny, wykonana zgodnie z obowiązującymi normami
dotyczącymi bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający przedostawania się do
sieci zakłóceń od urządzeń, w które wyposażony jest kiosk, włącznik główny
zasilania kiosku dostępny wyłącznie dla obsługi, wewnątrz kiosku w pobliżu
przepustu kablowego podstawy zamontowane funkcjonujące gniazda USB i LAN,
2.11. Wymiary kiosku: 1300mm x 400mm x 150mm (wys. x szer. x gł.) (dopuszczalna łączna
tolerancja wymiarów do 10%);
3. Wyposażenie kiosku:
3.1. Monitor – LCD 19” o rozdzielczości co najmniej 1280x1024; kąty widzenia co
najmniej 170/160; czas reakcji matrycy 5ms; kontrast 1000:1;
3.2. Ekran dotykowy – zapewniający ok. 92% przejrzystości, szklany, wykonany w
technologii fali powierzchniowej – Surface Acustic Wave, odporny na zadrapania,
porysowania, twardość co najmniej 7H w skali Mohsa. Grubość ekranu co najmniej
3mm, rozdzielczość ekranu dotykowego: co najmniej 4096x4096, połączony z
komputerem poprzez interfejs USB.
3.3. Jednostka sterująca kioskiem – typu PC o parametrach nie gorszych niż: płyta z
procesorem co najmniej 2,2 GHz, 1 GB DDR RAM, HDD 250 GB, interfejs
sieciowy Ethernet 10/100/1000, 2 x USB, głośniki stereo.
3.4. Jednostka sterująca kioskiem zamknięta w specjalnej bezpiecznej obudowie
wykonanej z aluminium lub stali, wyposażonej w otwory na wentylatory. W
pokrywie obudowy zainstalowane min.2 kratki wentylacyjne
3.5. Zewnętrzna klawiatura - metalowa wandaloodporna umożliwiająca wprowadzanie
polskich znaków diakrytycznych, dodatkowo wyposażona w metalowy trackball z
obręczą zabezpieczający przed wymontowaniem kulki od zewnątrz., klawiatura bez
klawiszy funkcyjnych, maksymalna ilość przycisków 66.
3.6. System operacyjny Windows XP lub równoważny
4. Wymagania dodatkowe:
4.1. Dostarczone urządzenie będzie w pełni zgodne z wymaganiami określonymi przez
obowiązujące Prawo Polskie oraz UE
5. Okres gwarancji na kiosk:
5.1. 24 miesiące.
5.2. Warunki serwisowania zgodnie z projektem umowy
6. Oprogramowanie zarządzająco – sterujące o następujących funkcjonalnościach:
___________________________________________________________________________________________
URZĄD GMINY ZAWOJA
34-222 Z AWOJ A 1307
tel . ( 033) 87 75 015, 87 75 051 , 87 75 40 0 fax. 87 75 015
http://www. z awoja. ug. pl , e -m ai l :sekr etar i [email protected] z awoja. ug. pl
Gmina Zawoja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„ Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy Zawoja”
6.1. Zaprogramowanie ustawień kiosku przy starcie (rozdzielczość ekranu, liczba
kolorów, wstępna głośność) oraz restarcie.
6.2. Zabezpieczenie dostępu do ustawień i konfiguracji hasłem.
6.3. Możliwość automatycznego wyłączania/restartu komputera o określonej godzinie.
6.4. Wyświetlenie menu umożliwiającego użytkownikowi wybór zaprogramowanych
funkcji kiosku multimedialnego, jak również wyświetlenie i przywołanie tego menu
w dowolnym momencie funkcjonowania z możliwością modyfikacji wyglądu menu.
6.5. Możliwość zablokowania klawiszy krytycznych dla pracy Windows takich jak:
CTRL+ ALT+DEL, Windows-Logo, ALT+TAB,Shift+F10, CTRL+ESC,
ALT+ESC.
6.6. Monitorowanie systemu operacyjnego (tzw. Software WatchDog), które kontrolować
będzie zajętość pamięci oraz innych krytycznych elementów systemu i dokonywać
jego reinicjalizacji w sytuacjach zagrażających zablokowaniem działającego
oprogramowania.
6.7. Kontrolowanie systemu okien w celu zablokowania okien określonego typu lub
zamknięcia określonych okien, które znalazły się w tle.
6.8. Współpraca z Internet Explorer (przeglądarka).
6.9. Możliwość wymuszenia wyświetlenia wybranej strony WWW w przeglądarce
poprzez wybranie pozycji menu, ew. przycisku funkcyjnego na klawiaturze, jak
również przy starcie/restarcie kiosku multimedialnego.
III. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Cena oferty winna obejmowad wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji
zamówienia ( podatek VAT, transport/koszt wysyłki, montaż).
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do
dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
IV. Kryterium oceny ofert: najniższa cena
V. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia ustala się na 14 dni od podpisania umowy.
VI. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyd wykonawcy:
1. Ofertę określającą cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyd na formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
___________________________________________________________________________________________
URZĄD GMINY ZAWOJA
34-222 Z AWOJ A 1307
tel . ( 033) 87 75 015, 87 75 051 , 87 75 40 0 fax. 87 75 015
http://www. z awoja. ug. pl , e -m ai l :sekr etar i [email protected] z awoja. ug. pl
Gmina Zawoja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„ Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy Zawoja”
VII. Informacje administracyjne:
Oferta dostępna jest do pobrania na stronie internetowej: http://pokl.zawoja.ug.pl
Oferty należy składad w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Zawoja,
34-222 Zawoja 1307, za pośrednictwem faksu: (33) 8775015 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej: [email protected]
W terminie do 27 września 2010 r. do godz. 12.00
VIII. Wykaz osób do kontaktu:
W przypadku wybrania Paostwa oferty zostaną Paostwo poinformowaniu odrębnym pismem
o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
Danuta Lasa
Kierownik projektu
…..................................................
(podpis i pieczęd Zamawiającego)
___________________________________________________________________________________________
URZĄD GMINY ZAWOJA
34-222 Z AWOJ A 1307
tel . ( 033) 87 75 015, 87 75 051 , 87 75 40 0 fax. 87 75 015
http://www. z awoja. ug. pl , e -m ai l :sekr etar i [email protected] z awoja. ug. pl
Gmina Zawoja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„ Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy Zawoja”
Załącznik
……………………………….
(Nazwa i adres Wykonawcy)
Formularz ofertowy
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na …………. Nr……………………. z dnia………………..
Składamy ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.
Zadanie 1
brutto…………………………………………………………………………………………...
słownie……………………………………………..
VAT……………………………………………….
Netto…………………………………………………………………………………………..
VAT……………………………………………….
Netto…………………………………………………………………………………………..
...................................................
(miejscowośd, data)
.....................................................
(pieczęd i podpis Wykonawcy)
___________________________________________________________________________________________
URZĄD GMINY ZAWOJA
34-222 Z AWOJ A 1307
tel . ( 033) 87 75 015, 87 75 051 , 87 75 40 0 fax. 87 75 015
http://www. z awoja. ug. pl , e -m ai l :sekr etar i [email protected] z awoja. ug. pl