Odpowiedzi na pytania-6 - Urząd Miasta Częstochowy

Komentarze

Transkrypt

Odpowiedzi na pytania-6 - Urząd Miasta Częstochowy
Częstochowa, 2015.01.16
IZ.271.95.2014
Odpowiedzi na pytania-6
z dnia 19.11 oraz 22 i 23.12.2014 r.
Dot.
przetargu nieograniczonego na budowę krytej pływalni przy IV Liceum
Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie
Informuję, że wpłynęły następujące pytania dotyczące w/w postępowania:
w dniu 19.11.2014 godz. 11:15
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. nr
113, poz. 759 z późn. zm./, wnosimy o zajęcie stanowiska w następujących sprawach.
I. Zmianę zapisów ST11 – Wykonanie niecek basenowych ze stali nierdzewnej
spawanej
Aktualna treść specyfikacji ST11 dotyczącej stalowych niecek basenowych stanowi
naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 PZP,
29 PZP).
Treść specyfikacji wskazuje, że Zamawiający żąda niecki basenowej konkretnego
producenta, zapisy SIWZ dotyczące użycia nazw jako przykładu nie zmieniają tego, gdyż
są na tyle szczegółowe, że warunki te może spełnić tylko jeden producent – firma
BERNDORF. Przykładem jest chociażby żądanie posiadania niemieckich certyfikatów
jakości TŰV, co wyklucza automatycznie producentów z innych krajów. Oczywiści jest to
ze szkodą dla Zamawiającego, gdyż oferty konkurencyjnych wykonawców niecek
basenowych mogą być niższe.
W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów specyfikacji technicznej ST11
poprzez usunięcie ze specyfikacji poniższych zapisów.
1. Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej badania antypoślizgowości
powierzchni blach tłoczonych powierzchniowo o grubościach odpowiednio
wg. Zastosowania 1,5mm, 2mm, 2,5mm, wg. Wymagań PN-EN 13451-1
potwierdzające spełnienie najwyższej klasy oceny 24stopnie.
Uzasadnienie:
Nie istnieje akredytowana jednostka, która może przeprowadzić badania dla ww.
wymagań.
Odpowiedź tą podpieramy pismem otrzymanym z Polskiego Centrum Akredytacji (pismo
w załączniku).
Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt że jest to przetarg publiczny, niedopuszczalne jest
przygotowanie przetargu pod warunki, które nie mogą zostać spełnione w chwili obecnej,
a które posiada wybrana firma ze względu na wcześniejszą możliwość przygotowania
takich dokumentów.
Dodatkowo firma ..., wyszła z zapytaniem do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
w sprawie wyjaśnienia, kto może wykonywać badania, otrzymując odpowiedź, że nie jest
to wskazane w normie, co umożliwia wykonanie takich
badań również
wewnątrzzakładowo.
Rozwiązanie proponowane przez ...:
Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
tel. 34 370-76-22, fax. 34 370-71-75
www.czestochowa.pl, [email protected]
Biorąc pod uwagę brak możliwości wykonania badań przez akredytowaną jednostkę
certyfikującą, firma ... zleciła wykonanie badań niezależnej jednostce. Wyniki stanowią
załącznik do niniejszego pisma.
2. Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający pozytywny
wynik badania antypoślizgowości powierzchni podestów słupków startowych
wg PN-EN 13451 (spełnienie klasy oceny 24 stopnie) oraz DIN 51097
(spełnienie wymagań w obszarze zastosowań C),
Uzasadnienie:
Nie istnieje akredytowana jednostka, która może przeprowadzić badania dla ww.
wymagań.
Odpowiedź tą podpieramy pismem otrzymanym z Polskiego Centrum Akredytacji (pismo
w załączniku).
Rozwiązanie proponowane przez ...:
Biorąc pod uwagę brak możliwości wykonania badań przez akredytowaną jednostkę
certyfikującą, firma ... zleciła wykonanie badań niezależnej jednostce. Wyniki stanowią
załącznik do niniejszego pisma.
3. Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający pozytywny
wynik badania antypoślizgowości rusztów rynny przelewowej wg PN-EN
13451-1 (spełnienie klasy oceny 24 stopni) oraz DIN 51097 (spełnienie
wymagań w obszarze zastosowań C),
Uzasadnienie:
Nie istnieje akredytowana jednostka, która może przeprowadzić badania dla ww.
wymagań.
Odpowiedź tą podpieramy pismem otrzymanym z Polskiego Centrum Akredytacji (pismo
w załączniku).
Rozwiązanie proponowane przez ...:
Biorąc pod uwagę powyższe, przedstawiamy deklarację zgodności na wykonanie rusztów
rynny przelewowej zgodnie z wymaganiami zapisanymi w PFU.
W przypadku, gdy będzie to niewystarczajace, prosimy architekta o wskazanie modelu –
dokonamy zakupu i dostarczymy ruszty rynny przelewowej od dostawcy posiadającego
dokumenty potwierdzające zgodność z PN-EN 13451-1.
4. Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający pozytywny
wynik badania antypoślizgowości pokryw urządzeń do zasysania wody
wg PN-EN 13451-1 (spełnienie klasy oceny 24 stopni) oraz DIN 51097
(spełnienie wymagań w obszarze zastosowań C),
Uzasadnienie:
Nie istnieje akredytowana jednostka, która może przeprowadzić badania dla ww.
wymagań.
Odpowiedź tą podpieramy pismem otrzymanym z Polskiego Centrum Akredytacji (pismo
w załączniku).
Rozwiązanie proponowane przez ...:
Biorąc pod uwagę brak możliwości wykonania badań przez akredytowaną jednostkę
certyfikującą, firma ... zleciła wykonanie badań niezależnej jednostce. Wyniki stanowią
załącznik do niniejszego pisma.
5. Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający zgodność
zastosowanych słupków startowych z wymaganiami normy PN-EN 13451-4.
Uzasadnienie:
IZ.271.95.2014
Strona 2 z 7
Nie istnieje akredytowana jednostka, która może przeprowadzić badania dla ww.
wymagań.
Odpowiedź tą podpieramy pismem otrzymanym z Polskiego Centrum Akredytacji (pismo
w załączniku).
Rozwiązanie proponowane przez ...:
Biorąc pod uwagę powyższe, przedstawiamy deklarację zgodności na wykonanie słupków
startowych zgodnie z wymaganiami zapisanymi w ST.
W przypadku, gdy będzie to niewystarczajace, prosimy architekta o wskazanie modelu –
dokonamy zakupu i dostarczymy słupki startowe od dostawcy posiadającego dokumenty
potwierdzające zgodność z PN-EN 13451-1.
6. Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający zgodność
zastosowanych płyt nawrotowych z wymaganiami normy PN-EN 13451-6,
Uzasadnienie:
Nie istnieje akredytowana jednostka, która może przeprowadzić badania dla ww.
wymagań.
Odpowiedź tą podpieramy pismem otrzymanym z Polskiego Centrum Akredytacji (pismo
w załączniku).
Rozwiązanie proponowane przez ...:
Biorąc pod uwagę powyższe, przedstawiamy deklarację zgodności na wykonanie słupków
startowych zgodnie z wymaganiami zapisanymi w ST.
W przypadku, gdy będzie to niewystarczajace, prosimy architekta o wskazanie modelu –
dokonamy zakupu i dostarczymy płyty nawrotowe od dostawcy posiadającego dokumenty
potwierdzające zgodność z wymaganiami ST.
7. Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej jakości o zgodności
zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami
norm PN-EN 13451-1:2001, PN-EN 13451-3:2001 w szczególności takich jak:
kanały ssawne,
kanały denne,
urządzenia poboru wody do analizy,
odpływy denne,
Sprawozdania kontrolne dołączone do certyfikatów dla poszczególnych
urządzeń potwierdzają spełnienie przez wymienione urządzenia wymagań
norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy
założonych parametrach pracy.
Uzasadnienie:
Nie istnieje akredytowana jednostka, która może przeprowadzić badania dla ww.
wymagań.
Odpowiedź tą podpieramy pismem otrzymanym z Polskiego Centrum Akredytacji (pismo
w załączniku).
Rozwiązanie proponowane przez ...:
Biorąc pod uwagę powyższe, przedstawiamy opinię niezależnej jednostki, która dokonała
badania elementów wskazanych w wymaganiu.
Oprócz opinii dołączone są również protokoły z badania.
8. Zaświadczenia TŰV
Wymaganie zaświadczeń stanowi ograniczenie rynku dostawców systemów basenowych
do dostawców funkcjonujących na rynku niemieckim. Pozostałym producentom
certyfikaty kraju w którym nie działają są zbędne, a uzyskanie ich do celów jednego
przetargu jest niemożliwe i bardzo kosztowne. Zapisy te w sposób oczywisty naruszająca
postanowienia ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiąc naruszenie zasad
IZ.271.95.2014
Strona 3 z 7
wynikających z art. 7 i 29 ustawy, dodatkowo stanowią naruszenie podstawowych zasad
funkcjonowania wspólnego rynku UE.
W związku z powyższym prosimy o zmianę warunków ST pomijając wymagania
przedstawiania certyfikatów od akredytowanych jednostek certyfikujących oraz TŰV.
II. Wskazanie w specyfikacji technicznej ST11 zakresu minimalnych parametrów
równoważności przedmiotu, oraz metod oceny ich spełnienia w oparciu, o które
Zamawiający dokona oceny złożonej oferty
Zgodnie z art. 29.1 Ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych
określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ
na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który
mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać
przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia , chyba że jest to
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń , a wskazaniu
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
Wskazany wyżej art. ustawy Pzp stanowi odzwierciedlenie postanowień art. 23 ust. 8
Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane,
dostawy i usługi zgodnie z którym jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia,
specyfikacje techniczne nie mogą zawierać odniesienia do konkretnej marki ani źródła
ani też do żadnego szczególnego procesu, znaku handlowego, patentu, typu,
pochodzenia
lub
produkcji,
które
mogłyby
prowadzić
do
uprzywilejowania
lub wyeliminowania pewnych przedsiębiorstw albo produktów. Odniesienie takie jest
dopuszczalne wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, gdy dostatecznie precyzyjny
i zrozumiały opis przedmiotu zamówienia, zgodny z ust. 3 i 4, nie jest możliwy;
odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważny”.
Polska ustawa powinna być interpretowana zgodnie z dyrektywą a nie przeciw niej.
Nie budzi wątpliwości, że wskazanie producenta niecek basenowych, przy funkcjonowaniu
na rynku rozwiązań równoważnych, nie znajduje uzasadnienia.
Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej stwierdza, że Zamawiający powinien w opisie
przedmiotu zamówienia wskazać zakres minimalnych parametrów równoważności
przedmiotu , oraz metod oceny ich spełnienia w oparciu o które dokona oceny złożonej
oferty. Zamawiający powinien także określić w niezbędnym dla danego przedmiotu
zamówienia jakie konkretne rozwiązania czy materiały będzie uważał za równoważne,
jakie są dopuszczalne wartości odstępstwa od parametrów przedmiotu referencyjnego,
ponieważ ta wielkość odstępstw ma istotny wpływ na sporządzenie oferty. Konieczne jest
by Zamawiający sprecyzował zakres minimalnych parametrów równoważności
przedmiotu, oraz metod oceny ich spełnienia w oparciu o które dokona oceny złożonej
oferty (tak KIO 545/11). W ogłoszeniu o przetargu, w opisach, wskazano wiele
szczegółowych kryteriów dotyczących rozmiarów czy wyglądu, które dotyczą produktu
tylko jednego producenta, świadczy o to o przygotowaniu zamówienia w oparciu o dane
katalogowe tego właśnie producenta co w sposób oczywisty narusza ustawę Prawo
Zamówień Publicznych. Kryteria, według jakich oceniana będzie równoważność, muszą
być ujawnione wykonawcom już w SIWZ. Nie mogą być one precyzowane lub ujawniane
dopiero na etapie oceny ofert (tak KIO 2753/11). Dopuszczenie możliwości zastosowania
urządzeń i rozwiązań równoważnych nie może sprowadzać się do ogólnego stwierdzenia,
że wykonawcy mogą zaoferować (zastosować) urządzenia i rozwiązania o parametrach
„nie gorszych”, ale winno polegać na określeniu, jakie cechy i właściwości przedmiotu
wyznaczają tę równoważność. Wskazanie dopuszczalnego zakresu równoważności ofert
należy uznać co najmniej za pożądane w świetle zasad zawartych w art. 7 ust. 1 ustawy
IZ.271.95.2014
Strona 4 z 7
Pzp, a nadto przepisu art. 29 ust. 2 tej ustawy. Nie sposób przy tym przyjmować, by za
równoważne należało uznawać te materiały, urządzenia, które zostały wymienione przez
zamawiającego – równoważność w takim wypadku byłaby iluzoryczną i sprowadzałaby się
jedynie do możliwości zaoferowania urządzeń i materiałów jedynie producenta i typu
wymienionego w SIWZ (tak KIO 2132/11).
W związku z powyższym niezbędne jest by Zamawiający wskazał zakres
minimalnych parametrów równoważności przedmiotu, oraz metod oceny ich spełnienia w
oparciu o które Zamawiający dokona oceny złożonej oferty bez odwoływania się do
ogólnych słów „urządzenia i rozwiązania o parametrach nie gorszych”.
Odp: Informujemy, że według naszej wiedzy na rynku funkcjonują inni dostawcy
technologii posiadający dokumenty potwierdzające jakość ich produktu zgodną z
wymogami dokumentacji ( np. Zeller Bäderbay, Hinke Schwimmbad Österreich
GMBH).
Przedstawione w specyfikacji i projekcie wymogi skierowane są głównie w celu
zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa osób korzystających z niecek
basenowych oraz bezproblemowej długoletniej eksploatacji obiektu przez
użytkownika.
w dniu 22.12.2014
Pytanie 1:
W Formularzu ofertowym w punkcie nr 1 podpunkt b) należy podać kwotę VAT w
wysokości 23 %. Czy w przypadku konieczności zastosowania różnych stawek VAT,
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego punktu i dostosowanie zapisu do
odpowiednich stawek VAT.
Odp: Tak.
w dniu 23.12.2014
Pytanie 1:
OPIS TECHNICZNY tom 1 b str. 9 pkt 9 Stolarka i Przeszklenie - przy zastosowanym
podwójnym szkleniu nie ma możliwości zapewnienia podanych współczynników izolacji
termicznej – czy podane współczynniki izolacji termicznej dotyczą średnich wartości
zestawu rama / wypełnienie ?
Odp: Ślusarka zewnętrzna powinna spełniać wymogi jakie stawia
Rozporządzenie ws Warunków Technicznych i jego odpowiedni załącznik. W
opisie w pkt 9 podano omyłkowo informację o podwójnym szkleniu zamiast
potrójnym. Szklenie stosować jak na rysunkach zestawień stolarki gdzie opisano
współczynniki U oraz krotność szklenia. W przypadku paneli nieprzeziernych U
podano dla wypełnienia panelu zasadniczego, w pozostałych przypadkach jako
średnie wartości wypełnienie+rama.
Pytanie 2:
OPIS TECHNICZNY tom 1 b str. 9 pkt 9 Stolarka i Przeszklenie - brak danych dot.
średniego współczynnika izolacji termicznej dla paneli doświetlających nieprzeziernych –
podawana przez producenta wartość U dotyczy samego panelu a nie całej przegrody –
proszę o wyjaśnienie.
Odp: Wsp. U dotyczy samego panelu. Średni wsp U panel+konstrukcja określić
należy na poziomie 1,05-1,1
.
Pytanie 3:
cz. B ELEMENTY ZEWNĘTRZNE OBIEKTU str. 16 Ślusarka Aluminiowa Okienna i Drzwiowa
oraz Doświetlenia - zastosowano podwójne szklenie nie spełniające wymogów
izolacyjności termicznej – proszę o wyjaśnienie.
Odp: Przyjmować szklenie potrójne wg rys DW00b
Pytanie 4
IZ.271.95.2014
Strona 5 z 7
cz. B ELEMENTY ZEWNĘTRZNE OBIEKTU str. 16 Ślusarka Aluminiowa Okienna i Drzwiowa
oraz Doświetlenia - panele doświetlające nieprzezierne – producent np. Kalwall – proszę o
podanie alternatywnego systemu możliwego do zastosowania, spełniającego jednocześnie
wymogi inwestora.
Odp: Według naszej wiedzy na rynku działają dystrybutorzy oraz funkcjonują
inni producenci analogicznej technologii.
Pytanie 5:
cz. B ELEMENTY ZEWNĘTRZNE OBIEKTU str. 17 Ślusarka Aluminiowa Okienna i Drzwiowa
oraz Doświetlenia UWAGI - w elewacji z paneli doświetlających zastosowano mechanizmy
uchylania okien z poziomu posadzki – proszę o podanie rodzaju w/w mechanizmów wraz
z wymaganiami dotyczącymi ich powierzchni czynnej.
Odp: Dla mechanizmów ręcznych uchylania kwater stosować mechanizmy np.
Roto. Kwatery uchylne określono na rys. DW00a.
Pytanie 6:
cz. D KOLORYSTEKA I MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE str. 28 ,1 Kolorystyka zewnętrzna
pkt 2 - projektowane jest szkło refleksyjne o odcieniu szaro stalowym – np. Cool Lite –
proszę o określenie parametrów szyb Ug , Lt , g itp w celu optymalnego doboru.
Odp: Ze względów architektonicznych parametry szkła opisane w tabeli
zestawienia stolarki są wystarczające dla właściwej realizacji i ofertowania.
Szczegóły do uzgodnienia w trakcie uzgodnień dokumentacji warsztatowej.
Przyjmować jednak należy: Ug-max 1.0, Lt – ok. 50-60%, g- ok. 32-38.
Pytanie 7:
cz. D KOLORYSTEKA I MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE str. 28 ,1 Kolorystyka zewnętrzna
pkt 2, 8, 9 - czy określone w kolorystyce lakiery konstrukcji aluminiowych okien, drzwi i
paneli nieprzeziernych powinny być w klasie C4 – odporne na korozję w środowisku
chloru?
Odp: Tak
Pytanie 8:
cz. G UWAGI OGÓLNE str. 31 pkt 8 i 12 - określony w dokumentacji producent
nieprzeziernych paneli doświetlających Kalwall nie posiada wymaganych aprobat i norm proszę o podanie alternatywnego systemu możliwego do zastosowania .
Odp: System posiada odpowiednie dokumenty dopuszczające go do stosowania
w budownictwie, czego dowodem są realizacje w kraju i za granicą. Według
naszej wiedzy na rynku działają dystrybutorzy oraz funkcjonują inni producenci
analogicznej technologii.
Pytanie 9:
Zestawienie stolarki rys. DW00a - Opis pkt 2.Jak rozumieć zapis „ jako zasadnicze
wypełnienie stosować panele systemu Kalwall gr. 70 mm” ? Zapis utrudniający uczciwą
konkurencję – proszę o podanie alternatywnego systemu paneli elewacyjnych.
Odp: Sformułowanie „zasadnicze wypełnienie„ – opisuje i odnosi się do
powierzchni przeważającej w danej przegrodzie budowlanej. Oprócz tej, w
przegrodach stosowane jest szklenie przezierne.
Pytanie 10:
Zestawienie stolarki rys. DW00a - Opis pkt 3. Ze względu na rozbieżności w szkleniu,
kolorystyce i materiale systemu aluminiowego ( „ słupki i rygle wykonane z profilu z
drewna klejonego …”) proszę o podanie nadrzędnych wymogów dotyczących profili i szyb
( charakterystyczne współczynniki , grubość poszczególnych szyb możliwych do
zastosowania.
Odp:Dokumentacja w sposób wystarczający opisuje sposób wykonania ślusarki,
pozwala na wykonanie projektu warsztatowego oraz realizację. Na rysunku
DW00a opisano proponowane profile aluminiowe, wymiary elementów
drewnianych oraz grubości i rodzaj szklenia.
Pytanie 11:
Zestawienie stolarki rys. DW00a - Opis pkt 4 Czy podane współczynniki dotyczą szyb i
paneli czy też średniego współczynnika izolacji termicznej przegrody z ich
zastosowaniem?
IZ.271.95.2014
Strona 6 z 7

Podobne dokumenty