Plan nadzoru pedagogicznego

Komentarze

Transkrypt

Plan nadzoru pedagogicznego
Plan Nadzoru Pedagogicznego, rok szkolny 2016/2017
GIMNAZJUM
im. św. Franciszka z Asyżu
w Teresinie
Al. XX – lecia 2
96 – 515 Teresin
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO
w roku szkolnym 2016/2017
Plan nadzoru na rok szkolny 2016/2017 przedstawiono wraz z załącznikami na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej 08 września 2016 r.
I. Podstawa prawna planowania działań
1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
ze zmianami.
2. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego – Dz. U. z 2015r., poz. 1270.
3. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 r. w sprawie
wymagań wobec szkół i placówek - Dz. U. z 2015 r., poz. 1214.
II. Źródła planowania nadzoru
1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017
ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DKO.WNP.4092.58.2016.DBz dnia 07
lipca 2016 r.
2. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 ustalony przezMazowieckiego
Kuratora Oświaty pismem SNP.551.5.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
3.Wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej w roku
szkolnym 2015/2016.
4. Koncepcja i Plan pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie na rok szkolny
2015/16.
5. Wyniki egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych - raport OKE i analizy własne.
6. Wyniki kontroli planowanych i doraźnych Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
III. Cele nadzoru pedagogicznego
1.Celem nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora gimnazjum jest jakościowy
rozwój szkoły z ukierunkowaniem na rozwój uczniów i rozwój zawodowy nauczycieli.
2. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora gimnazjum polega na:
1) ocenianiu i analizowaniu stanu, warunków oraz efektów działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz innej działalności statutowej,
a w szczególności:
a) zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami,
b) realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum i ramowego
planu nauczania,
1
Plan Nadzoru Pedagogicznego, rok szkolny 2016/2017
c) przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących
obowiązku nauki,
d) przestrzegania Statutu Gimnazjum,
e) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych
prawach,
f) zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki.
2) udzielaniu nauczycielom pomocy w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
3) inspirowaniu
nauczycieli
do innowacji
pedagogicznych,
metodycznych
i organizacyjnych.
3. Nadzór pedagogiczny jest sprawowany z uwzględnieniem:
1) jawności wymagań,
2) współdziałania z organem prowadzącym szkołę oraz nauczycielami,
3) tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkoły,
4) pozyskiwania informacji zapewniających obiektywną i pełną ocenę działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz innej działalności statutowej
szkoły.
4. Formami nadzoru pedagogicznego są:
1) ewaluacja,
2) kontrola,
3) wspomaganie.
5. Zadania do realizacji w Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie w bieżącym
roku szkolnym
Główne cele w pracy dyrektora szkoły i nauczycieli w roku szkolnym 2016/17 zostały
wskazane na podstawie kierunków polityki oświatowej MEN, wyników i wniosków
z nadzoru pedagogicznego z ubiegłego roku szkolnego oraz misji i statutowych zadań
Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie zakreślonych w przepisach prawa
oświatowego.
Główne cele w roku szkolnym 2015/16 to:
A. Podniesienie jakości edukacji poprzez efektywną i skuteczną działalność edukacyjną,
zapewniającą każdemu dziecku/ uczniowi, zarówno zdolnemu, jak i z różnymi
niepełnosprawnościami czy deficytami rozwój i odnoszenie sukcesów na miarę możliwości
i potrzeb.
B. Dostosowywanie na etapie planowania oraz modyfikowanie, w trakcie realizacji, procesu
edukacyjnego i procesów wspomagania rozwoju i edukacji do indywidualnych potrzeb
edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości, w oparciu o wyniki systematycznie
prowadzonych przez nauczycieli badań edukacyjnych i autoewaluacji pracy własnej przez
nauczycieli.
C. Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania
w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów.
D. Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz
bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole, w szczególności
przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci zarówno w świecie realnym, jak i w Internecie.
E. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów.
F. Kontynuowanie i wzmacnianie pracy zespołowej nauczycieli na rzecz doskonalenia
procesów edukacyjnych.
G. Upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów.
H. Rozwijanie kompetencji informatycznych młodzieży.
2
Plan Nadzoru Pedagogicznego, rok szkolny 2016/2017
Plan nadzoru pedagogicznego jest dokumentem wskazującym na obszary kontroli,
monitorowania przebiegu procesów zmierzających do osiągnięcia celów oraz prowadzonych
diagnoz i oceny osiąganych efektów, a także zaangażowania i poprawności działań
pracowników pedagogicznych szkoły.
IV. Cele, przedmiot, zakres, metody i harmonogram ewaluacji wewnętrznej.
Cele ewaluacji:
 Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły.
 Sformułowanie wniosków służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
Problem badawczy:Czytelnictwo uczniów, działania szkoły w zakresie rozwijania kompetencji
czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród młodzieży
i jest zgodny z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Kierunki realizacji polityki oświatowej
państwa w roku szkolnym 2016/2017”
Zdefiniowanie celów ewaluacji
i sposobu wykorzystania
wyników ewaluacji
Określenie odbiorców ewaluacji
Identyfikacja zasobów
(czasowych, finansowych,
ludzkich)
Wskazanie wykonawców
ewaluacji (członków zespołu
ewaluacyjnego)
Określenie przedmiotu ewaluacji
Zebranie informacji na temat:
- poziomu kompetencji czytelniczych uczniów gimnazjum,
- upowszechniania czytelnictwa wśród młodzieży,
- wpływu kompetencji czytelniczych na podniesienie wyników
egzaminu gimnazjalnego,
- czy nabyte kompetencje czytelnicze przyczyniają się do
osiągania sukcesów edukacyjnych uczniów,
- w jaki sposób nauczyciele realizują podstawę programową
w szczególności dotyczącą nabywania umiejętności
czytelniczych.
– Dyrektor
– Nauczyciele
– Uczniowie
– Rodzice
– Czas realizacji ewaluacji – ok. 6 tygodni.
– Wyniki potrzebne na koniec I. sem. roku szkolnego 2016/17.
– Koszt papieru, tonera.
–Dokumentacja przebiegu nauczania: dzienniki zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych, plan lekcji i zajęć
pozalekcyjnych, protokoły, sprawozdania, programy, projekty.
1. Ewaluację przeprowadzi zespół ewaluacyjny, który przy
wsparciu dyrektora zaprojektuje przebieg badań i dostosuje
dostępne narzędzia badawcze do swoich potrzeb i własnej
wizji ewaluacji. Zadania związane z prowadzeniem badań
oraz analizą wyników badań zostaną podzielone pomiędzy
członków zespołu.
2. Wstępną wersję raportu opracuje nauczyciel – koordynator.
Zespół przedstawi propozycję wniosków i rekomendacji do
akceptacji dyrektorowi, który ostateczną ich wersję przedstawi
radzie pedagogicznej na jej posiedzeniu podsumowującym
I. sem. roku szkolnego 2016/17.
Nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności
określonych w podstawie programowej ze szczególnym
uwzględnieniem rozwijania kompetencji czytelniczych oraz
upowszechniania czytelnictwa wśród młodzieży.
3
Plan Nadzoru Pedagogicznego, rok szkolny 2016/2017
Sformułowanie pytań
kluczowych
(badawczych)
Określenie kryteriów ewaluacji
Wskaźniki
1. Jaki jest stan wyposażenia biblioteki w woluminy,
czasopisma, e-booki?
2. Czy na wyposażeniu biblioteki znajdują się podręczniki
szkolne, materiały edukacyjne, materiały niezbędne
nauczycielowi do przygotowania zajęć?
3. Jaka jest liczba wypożyczeń?
4. Po jaki rodzaj literatury uczniowie najczęściej wypożyczają?
5. W jakim stopniu techniczne wyposażenie biblioteki (dostęp
do internetu,, kąciki czytelnicze, wyposażenie w stoliki,
oświetlenie) sprzyja uczniom podczas korzystania z czytelni?
6. Jak często nauczyciele wspomagają proces dydaktyczny
zasobami bibliotecznymi?
7. Jakie prowadzone były zajęcia biblioteczne, promocje
książek, konkursy, prezentacje, inne przez nauczycieli
bibliotekarzy?
8. Czy czytelnikami biblioteki są rodzice uczniów?
9. Co mogłoby wpłynąć na podejście uczniów do obowiązku
czytania lektur?
10. Jakie są strategie czytania przez uczniów? (wymiana opinii,
rekomendacje lektur etc.)
11. Kto jest dla ucznia wzorem praktyk czytelniczych?
12. Kto ma największy wpływ na kształcenie nawyków
czytelniczych ucznia?
13. Jakie są sposoby pozyskiwania książek czytanych w czasie
wolnym?
14. Jak systematycznie zasoby są uzupełniane w szkolnej
bibliotece o poczytne wśród nastolatków i atrakcyjne dla nich
książki?
15. Po jaką prasę sięga młodzież?
16. Czy wykorzystywane są w szkole elektroniczne nośniki
informacji w kształtowaniu postaw czytelniczych?
17. Czy czas pracy biblioteki umożliwia korzystanie z niej?
Użyteczność spójność, celowość wzajemność korzyści
1.Skuteczność działań szkoły w rozwijaniu kompetencji
czytelniczych uczniów.
2.Kształtowanie postaw czytelniczych młodzieży, a także
przygotowanie do aktywności intelektualnej w dorosłym życiu.
3.Skuteczność działań szkoły w zmniejszaniu i eliminowaniu
zagrożeń wynikających z braku kompetencji czytelniczych.
1. Biblioteka szkolna wyposażona jest w podręczniki, materiały
edukacyjne niezbędne do realizacji procesu kształcenia.
2. Biblioteka na bieżąco uzupełnia stan księgozbioru o nowości
wydawnicze i ciekawe i atrakcyjne książki.
3. Uczniowie chętnie korzystają za szkolnej czytelni.
4. W czytelni jest nieograniczony dostęp do Internetu.
5. W szkolnej bibliotece prowadzone są lekcje biblioteczne,
spotkania z autorami, akcje promujące książki, konkursy
czytelnicze, Kącik Literacki, inne?
6. Rodzice są informowani o zasobach bibliotecznych?
7. Wyposażenie czytelni i biblioteki w materiały metodyczne
jest wystarczające i w pełni realizuje potrzeby nauczycieli
w zakresie przygotowania zajęć?
8. Zajęcia z edukacji przedmiotowych prowadzone są
w szkolnej bibliotece – wyposażenie biblioteki stanowią
4
Plan Nadzoru Pedagogicznego, rok szkolny 2016/2017
Dobór metod badawczych
Określenie ram
czasowych ewaluacji
(harmonogramu)
Określenie formatu raportu
i sposobu upowszechniania
wyników
pomoce dydaktyczne.
9. Nauczyciele i bibliotekarze zachęcają uczniów do wyborów
lektury.
10. Szkoła prenumeruje czasopisma dla młodzieży.
11. Biblioteka i czytelnia stanowi interdyscyplinarną pracownię
szkolną.
Ankieta skierowana do uczniów (50% uczniów klas 1-3),
Ankieta skierowana do rodziców (50% rodziców),
Ankieta skierowana do nauczycieli (100% nauczycieli),
Analiza dokumentacji pracy biblioteki,
Analiza dokumentów- sprawozdania bibliotekarzy z ostatnich
trzech lat,
Wywiad grupowy z wychowawcami klas (100%
wychowawców).
– Druga połowa września – opracowanie koncepcji ewaluacji.
– Druga połowa października – przeprowadzenie badania
(ankiety ze wszystkimi grupami respondentów).
– Pierwsza połowa listopada – podsumowanie ankiet,
– Styczeń – raport w wersji końcowej.
Raport w formacie Word zaprezentowany i przedyskutowany
na radzie pedagogicznej i zawieszony na stronie internetowej
szkoły (o czym zostają poinformowani uczniowie i rodzice),
najważniejsze wyniki przedstawione są rodzicom na
zebraniach.
Problem badawczy: Rozpoznanie stopnia rozpowszechniania sprawstwa agresji elektronicznej.
Zdiagnozowanie cech i charakterystyk rodzajów przemocy z wykorzystywaniem nowych
technik komunikacji. Zbadanie stopnia wiktymizacji z powodu cyberbullyingu oraz typu osób
wiktymizowanych (pokrzywdzonych).
i jest zgodny z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Kierunki realizacji polityki oświatowej
państwa w roku szkolnym 2016/2017”
Zdefiniowanie celów ewaluacji
i sposobu wykorzystania
wyników ewaluacji
Zebranie informacji i sprawdzenie:
- w jakim wymiarze uczniowie są zaangażowani
w komunikację poprzez nowe media i komunikację
zapośredniczoną ?
czy
uczniowie
rozumieją
zagrożenia
związane
z użytkowaniem nowych mediów, w tym agresji
elektronicznej?
- czy nauczyciele dostrzegają zagrożenia wynikające
z wykorzystania nowoczesnych mediów?
- jakie najczęściej kanały komunikacji wykorzystywane są do
rozpowszechniania agresji elektronicznej?
- jakie cechy charakteryzują cyberbulling i jaki jest najbardziej
rozpowszechniony rodzaj tego sprawstwa?
- czy uczniowie naszej szkoły byli lub są ofiarami agresji
elektronicznej?
- w jaki sposób agresja elektroniczna związana jest z agresją
rówieśniczą?
- jakie są najczęstsze motywy stosowania i wykorzystywania
przemocy elektronicznej przez sprawców?
5
Plan Nadzoru Pedagogicznego, rok szkolny 2016/2017
Określenie odbiorców ewaluacji
Identyfikacja zasobów
(czasowych, finansowych,
ludzkich)
Wskazanie wykonawców
ewaluacji (członków zespołu
ewaluacyjnego)
Określenie przedmiotu ewaluacji
Sformułowanie pytań
kluczowych
(badawczych)
Określenie kryteriów ewaluacji
Wskaźniki
- czy uczniowie potrafią się bronić przed przemocą stosowaną
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
- czy uczniowie rozumieją skutki prawne i dyscyplinarne
cyberbullyingu?
– Dyrektor
– Nauczyciele
– Uczniowie
– Rodzice
– Czas realizacji ewaluacji –ok. 6 tygodni.
– Wyniki potrzebne na koniec IIsem. roku szkolnego 2016/17.
– Koszt papieru, tonera.
–Dokumentacja przebiegu nauczania: dzienniki zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych, plan lekcji i zajęć
pozalekcyjnych. Protokoły, sprawozdania, programy, projekty.
Ewaluację przeprowadzi zespół ewaluacyjny, który przy
wsparciu dyrektora zaprojektuje przebieg badań i dostosuje
dostępne narzędzia badawcze do swoich potrzeb i własnej wizji
ewaluacji. Zadania związane z prowadzeniem badań oraz
analizą wyników badań zostaną podzielone pomiędzy
członków zespołu.
Wstępną wersję raportu opracuje nauczyciel – koordynator.
Zespół przedstawi propozycję wniosków i rekomendacji do
akceptacji dyrektorowi, który ostateczną ich wersję przedstawi
radzie pedagogicznej na jej posiedzeniu podsumowującym
II. sem. roku szkolnego 2016/17.
Rozpoznanie stopnia rozpowszechniania sprawstwa agresji
elektronicznej. Zdiagnozowanie cech i charakterystyk rodzajów
przemocy z wykorzystaniem nowych technik komunikacji.
Zbadanie stopnia wiktymizacji z powodu cyberbullyingu.
1. W jaki sposób, w ocenie uczniów , nowoczesne technologie
wpływają na funkcjonowanie świata?
2. W jakim wymiarze uczniowie są zaangażowani
w komunikację poprzez nowe media i komunikację
zapośredniczoną?
3. Czy uczniowie rozumieją zagrożenia związane
z użytkowaniem nowych mediów, w tym agresji
elektronicznej?
4. Jakie najczęściej kanały komunikacji wykorzystują do
rozpowszechniania agresji elektronicznej?
5. Jakie cechy charakteryzującyberbulling? Jaki jest
najpowszechniejszy rodzaj tego sprawstwa?
6. Jaki jest typ ofiary doznającej od szkolnych kolegów
przemocy elektronicznej?
7. W jaki sposób agresja elektroniczna związana jest z agresją
rówieśniczą (przemoc fizyczna, werbalna, inna)?
8. Jakie są najczęstsze motywy stosowania i wykorzystywania
przemocy elektronicznej przez sprawców?
9. Czy uczniowie potrafią bronić się przed przemocą stosowaną
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
Wzajemna korzyść, kompleksowość, różnorakość działań,
podmiotowość jednostki.
1. Zjawiska agresji elektronicznej nie występują wśród
uczniów naszej szkoły lub są to tylko pojedyncze, ale
komunikowane zdarzenia.
6
Plan Nadzoru Pedagogicznego, rok szkolny 2016/2017
Dobór metod badawczych
Określenie ram
czasowych ewaluacji
(harmonogramu)
Określenie formatu raportu
i sposobu upowszechniania
wyników
2. Uczniowie rozumieją skutki prawne i dyscyplinarne
cyberbullyingu.
3. Skala wiktymizacji systematycznie maleje.
4. Uczniowie są wyposażeni w umiejętności wykorzystywania
rozwiązań technicznych do ochrony własnej prywatności.
5. Rodzice są zaznajomieni z zasadami blokowania dostępu do
określonych witryn lub narzędzi internetowych w domowych
urządzeniach elektronicznych.
6. Wszystkie przypadki agresji w świecie online rozpatrywane
są i analizowane w kontekście relacji rówieśniczych, a tym
samym rozwiązywane szybko i skutecznie.
7. W szkole opracowano Szkolny Program Interwencji
Profilaktycznej. Program jest znany wszystkim uczestnikom
procesu edukacyjnego.
8. Szkoła wspiera działania profilaktyczne poprzez współpracę
z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką
z danego obszaru.
9. Działania z zakresu profilaktyki pierwszorzędnej są
realizowane w ramach nowoczesnej edukacji medialnej.
- Wywiad z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
- Badanie ankietowe uczniów (100% uczniów szkoły),
- Analiza dokumentów (sprawozdania wychowawców).
- Druga połowa września – opracowanie koncepcji ewaluacji.
– Druga połowa marca – przeprowadzenie badania (ankiety ze
wszystkimi grupamirespondentów).
– Pierwsza połowa maja – podsumowanie ankiet,
–Czerwiec– raport w wersji końcowej.
Raport w formacie Word zaprezentowany i przedyskutowany
na radzie pedagogicznej i zawieszony na stronie internetowej
szkoły (o czym zostają poinformowani uczniowie i rodzice),
najważniejsze wyniki przedstawione są rodzicom na
zebraniach.
Badanie wyników nauczania i efektów kształcenia
(wymaganie 11: Szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych).
Odpowiedzialni
Zakres (przedmiot badania),
Lp.
Cel
Termin
za
sposób realizacji
przeprowadzenie
1.
Diagnoza wyników sprawdzianu
po klasie VI SP.
2.
Sprawdziany „na wejście”
w klasach I.
3.
Analiza EWD na podstawie
wyników egzaminu gimnazjalnego
2014.
- analiza pod kątem posiadanych
przez
uczniów
umiejętności na wstępie
nauki
w
gimnazjum
w odniesieniu do utworzonych zespołów klasowych
analiza
umiejętności
przedmiotowych uczniów
klas 1
- ocena jakości pracy szkoły
w obszarze dydaktyka
7
IX’16
wychowawcy klas 1
IX-X ‘16
nauczyciele
przedmiotów
IX-X’16
wicedyrektor
p. B. Ciszewska
+ zespół
humanistyczny
p. G. Krupa
+ zespół
matematyczno –
Plan Nadzoru Pedagogicznego, rok szkolny 2016/2017
4.
Analiza wyników zewnętrznego
próbnego egzaminu
gimnazjalnego w klasach trzecich.
- analiza pod kątem
poprawy jakości nauczania,
wdrażania wniosków do
realizacji
zgodnie
z terminem
5.
Sprawdziany diagnozujące
(powtórzeniowe) dla uczniów klas
III z przedmiotów objętych
egzaminem gimnazjalnym
(czwartkowce).
zgodnie
z kalendarzem
6.
Analiza wyników wewnętrznego
próbnego egzaminu
gimnazjalnego w klasach
pierwszych i drugich.
- powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy
z poszczególnych
przedmiotów
- bieżąca diagnoza przyrostu
wiedzy i umiejętności
uczniów
- analiza pod kątem
poprawy jakości nauczania,
wdrażania wniosków do
realizacji
7.
Analiza wyników konkursów
przedmiotowych
na
etapie
szkolnym organizowanych przez
MKO.
- analiza pod kątem
poprawy jakości nauczania,
wdrażania wniosków do
realizacji
zgodnie
z kalendarzem
8
zgodnie
z kalendarzem
przyrodniczy i
p. M. Koncewicz,
p. A. Szczepanik,
p. M. Andrzejewska
p. B. Ciszewska
wicedyrektor
p. B. Ciszewska
+ zespół
humanistyczny
p. G. Krupa
+ zespół
matematyczno –
przyrodniczy i
p. M. Koncewicz,
p. A. Szczepanik,
p. M. Andrzejewska
p. B. Ciszewska
p. J. Pąk
nauczyciele uczący
w kl. III
wicedyrektor
p. B. Ciszewska
+ zespół
humanistyczny
p. G. Krupa
+ zespół
matematyczno –
przyrodniczy i
p. M. Koncewicz,
p. A. Szczepanik,
p. M. Andrzejewska
p. B. Ciszewska
członkowie
szkolnych komisji
konkursowych
Plan Nadzoru Pedagogicznego, rok szkolny 2016/2017
V. Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej gimnazjum
Obszar kontroli
Tematyka kontroli
1. Kontrola poprawności
opracowania Indywidualnych
Programów Edukacyjnoterapeutycznych .
2. Poprawność, terminowość
prowadzenia dokumentacji
pedagogicznej przez nauczycieli.
3. Kontrola realizacji prawa
rodzica do znajomości: wymagań
edukacyjnych z przedmiotów,
kryteriów oceny zachowania,
przewidywanych ocen
klasyfikacyjnych .
Dokumentowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego
Podstawa prawna
Terminy kontroli
Kontroli podlegają:
osoby/dokumenty
Forma kontroli
Osoba
kontrolująca
Rozp. MEN z dn.
24.07.2015 r. w sprawie
warunków organizowania
kształcenia, wychowania i
opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych,
niedostosowanych
społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem
społecznym ( Dz. U. z 2015
r., poz.1113)
Rozp. MEN z dn.
29.08.2014 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola,
szkoły i placówki przebiegu
nauczania (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1170 ze zm.)
2 tygodnie po
otrzymaniu
orzeczenia w trakcie
roku szkolnego
dokumenty - IPET –y;
badanie
dokumentów
Dyrektor
dzienniki zajęć - raz
na 2 miesiące;
arkusze ocen – do
15 .09. 15 r. i na
zakończenie zajęć
dydaktycznych
raz na 2 miesiące;
wychowawcy klas: dzienniki
lekcyjne, arkusze ocen, dziennik
wychowawcy, pedagoga
przegląd
dokumentów
Dyrektor,
wicedyrektor
Rozp. MEN z dn. 10
czerwca 2015 r. w sprawie
warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania
i promowania (Dz. U.
z 2015 r., poz. 843.)
wrzesień 2016 r.
styczeń 2017 r.
czerwiec 2017 r.
kontrola dziennika,
obserwacja zebrań
z rodzicami ,
kontrola
protokołów
z zebrań
Dyrektor,
wicedyrektor
nauczyciele prowadzący zajęcia
indywidualne i specjalistyczne:
dzienniki nauczania
indywidualnego, zajęć
specjalistycznych
dokumenty: dokumentacja
wychowawcy
osoby: wychowawcy
wszystkich klasy
9
Plan Nadzoru Pedagogicznego, rok szkolny 2016/2017
Obszar kontroli
Dokumentowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego
4. Prowadzenie dokumentacji
pomocy psychologicznopedagogicznej przez wychowawcę
klasy.
§ 21 ust. 1 i 2Rozporz. MEN
z 30.04.2013 r. w sprawie
zasad udzielania pomocy
psychologicznopedagogicznej w
publicznych szkołach
Rozporządzenie MEN z dn.
28.08.2014 r. (Dz. U. z 2014
r., poz. 1157)
wrzesień 2016 r.
luty 2017 r.
dokumenty:
a) IPET –y;
b) Dokumentacja przewidziana
w statucie
badanie
dokumentów
Dyrektor,
wicedyrektor
w ciągu tygodnia od
rozpoczęcia
nauczania
indywidualnego oraz
na zakończenie
nauczania
dokumenty:
dziennik nauczania
indywidualnego
badanie zapisów
w dokumentacji
Dyrektor,
wicedyrektor
Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. 2004, nr
256, poz. 2572 – tekst
jednolity z późn. zm.);
Ustawa z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach (Dz.
U. 2012 poz. 642 – tekst
jednolity z późn. zm.);
Ustawa z 30 maja 2014 r.
o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych
innych ustaw, czyli
tzw. „ustawa
podręcznikowa” (Dz. U.
z 2014 poz. 811).
wrzesień 2016 r.
nauczyciele bibliotekarze
dokumenty:
dokumentacja pracy biblioteki
szkolnej
badanie
dokumentów,
obserwacja zajęć
bibliotecznych
Dyrektor,
wicedyrektor
6. Prawidłowość organizacji
i funkcjonowania biblioteki
szkolnej.
10
Forma kontroli
Osoba
kontrolująca
Podstawa prawna
5. Dokumentowanie nauczania
indywidualnego.
Terminy kontroli
Kontroli podlegają:
osoby/dokumenty
Tematyka kontroli
Plan Nadzoru Pedagogicznego, rok szkolny 2016/2017
Obszar kontroli
Tematyka kontroli
1. Uzasadnianie ocen prac
pisemnych uczniów.
2. Respektowanie zwolnień
z wykonywania określonych
ćwiczeń na zajęciach wychowania
fizycznego na podstawie opinii
o ograniczeniach.
3. Udostępnianie wyników prac
pisemnych uczniowi i rodzicom.
4. Dostosowywanie wymagań
edukacyjnych do możliwości i
potrzeb ucznia ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
Dyrektor wicedyrektor
5. Realizacja pomocy
psychologiczno – pedagogicznej
w bieżącej pracy z uczniem,
indywidualizacja nauczania.
Procesy edukacyjne
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 lutego
2015 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty ( ...) Dz.
U. z 2015 r. , poz. 357)
Rozp. MEN z dn. 10
czerwca 2015 r. w sprawie
warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania
i promowania (Dz. U.
z 2015 r., poz. 843.)
Ustawa z dnia 20 lutego
2015 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty (...) Dz.
U. z 2015 r. , poz. 357)
§ 3 - Rozporz.. MEN
w sprawie warunków
i sposobu oceniania,
klasyfikowania
i promowania uczniów ( Dz.
U. z 2015 r., poz. 843.)
§ 7 ust. 1 Rozp. MEN
z 30.04.2014 r. w sprawie
zasad udzielania pomocy
psychologicznopedagogicznej
w publicznych szkołach
(Dz. U. z 2014 r., poz. 532.)
Terminy kontroli
Kontroli podlegają:
osoby/dokumenty
Forma kontroli
Osoba
kontrolująca
adekwatnie do
potrzeb
kontrola zgromadzonych prac
pisemnych
badanie
dokumentów
Dyrektor,
wicedyrektor
na bieżąco
kontrola sposobu dostosowania
wymagań do możliwości
fizycznych ucznia,
obserwacja zajęć
badanie
dokumentów,
obserwacja
bezpośrednia
Dyrektor,
wicedyrektor
adekwatnie do
potrzeb
obserwacje lekcji i spotkań
z rodzicami
obserwacja
bezpośrednia
Dyrektor,
wicedyrektor
w trakcie doraźnych
obserwacji zajęć
wszyscy nauczyciele
obserwacja zajęć,
analiza opracowań
PSO
Dyrektor,
wicedyrektor
w trakcie doraźnych
obserwacji zajęć
wszyscy nauczyciele
obserwacja zajęć,
analiza opracowań
PSO
Dyrektor,
wicedyrektor
11
Plan Nadzoru Pedagogicznego, rok szkolny 2016/2017
Obszar kontroli
Procesy edukacyjne
6. Realizacja zajęć kompensacyjnokorekcyjnych, rewalidacyjnych
i innych specjalistycznych.
Rozp. MEN z 24.07.2015 r.
w sprawie warunków
organizowania kształcenia
uczniów niepełnosprawnych
w szkołach
ogólnodostępnych ( Dz.
U.z 2015 poz.. 1113.)
adekwatnie do
potrzeb
nauczyciele prowadzący zajęcia
specjalistyczne
obserwacja zajęć,
analiza
dokumentówdziennik zajęć
specjalistycznych
wicedyrektor
7. Realizacja podstawy
programowej w nauczaniu
indywidualnym.
Rozporządzenie MEN
w sprawie podstawy
programowej kształcenia
przedszkolnego i ogólnego (
Dz. U. z 2012 r., poz. 977 ze
zm.)
nauczyciele prowadzący zajęcia
nauczania indywidualnego
badanie
dokumentów - PSO
i dziennik
nauczania
indywidualnego
dyrektor
8. Realizacja edukacji zdrowotnej
w ramach zajęć wychowania
fizycznego.
Rozporządzenie MEN
w sprawie podstawy
programowej kształcenia
przedszkolnego i ogólnego (
Dz. U. z 2012 r., poz. 977 ze
zm.)
Rozp. MEN z dn. 10
czerwca 2015 r. w sprawie
warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania
i promowania (Dz. U.
z 2015 r., poz 843.)
Statut szkoły,
Program Wychowawczy
i Program Profilaktyki
- raz na kwartał
w nauczaniu
trwającym cały rok
szkolny,
- w okresowym
nauczaniu – po
zakończeniu zajęć
wrzesień 2016 –
planowanie zajęć,
w czasie ich realizacji
wskazanym przez
nauczycieli WF
nauczyciele wychowania
fizycznego
obserwacja zajęć
Dyrektor,
wicedyrektor
na dwa tygodnie
przed klasyfikacją:
styczeń 2017
czerwiec 2017
wychowawcy klas
obserwacja zajęć
z wychowawcą,
kontrola
dokumentacji
wychowawcy
Dyrektor
na bieżąco
wychowawcy klas
obserwacja zajęć
z wychowawcą,
kontrola
dokumentacji
wychowawcy
wicedyrektor
10. Realizacja Programu
Wychowawczego i Profilaktyki
w klasie.
12
Forma kontroli
Osoba
kontrolująca
Podstawa prawna
9. Przestrzeganie procedury oceny
zachowania uczniów przez
wychowawców klas.
Terminy kontroli
Kontroli podlegają:
osoby/dokumenty
Tematyka kontroli
Plan Nadzoru Pedagogicznego, rok szkolny 2016/2017
Obszar kontroli
Tematyka kontroli
11. Organizacja współpracy
z rodzicami. Kontakty, sposoby
komunikowania osiągnięć dziecka.
12. Prawidłowość organizacji
i funkcjonowania świetlicy
szkolnej.
Procesy edukacyjne
Podstawa prawna
Rozp. MEN z dn.
10.06.2015 r. w sprawie
warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania
i promowania;
Statut szkoły
Statut szkoły
Terminy kontroli
1. Zapewnianie bezpieczeństwa
uczniów w czasie przerw
międzylekcyjnych.
2. Przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę.
3. Kontrola organizowanych
wycieczek szkolnych
przygotowanie, realizacja,
zachowanie procedur,
bezpieczeństwo, opieka.
Forma kontroli
Osoba
kontrolująca
na bieżąco
wszyscy nauczyciele
obserwacja zebrań,
analiza zapisów
w dokumentacji
wychowawcy
Dyrektor,
wicedyrektor
na bieżąco
nauczyciel świetlicy
obserwacja zajęć
świetlicowych,
kontrola
dokumentacji
Dyrektor,
wicedyrektor
Obszar kontroli
Tematyka kontroli
Kontroli podlegają:
osoby/dokumenty
Wychowanie, opieka, BHP
Podstawa prawna
Rozp MEN z 31.XII.2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach
i placówkach
Rozp MEN z 31.XII.2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach
i placówkach
Rozp. MEN z dnia
8.XI.2001 r. w sprawie
zasad i warunków
organizowania przez szkoły
krajoznawstwa i turystyki (
Dz. U., z 2001 r. Nr 135,
poz. 1516 ze zm.)
Terminy kontroli
Kontroli podlegają:
osoby/dokumenty
Forma kontroli
Osoba
kontrolująca
na bieżąco
wszyscy nauczyciele
kontrola dyżurów
Dyrektor,
wicedyrektor
na bieżąco
wszyscy nauczyciele
obserwacja zajęć
Dyrektor,
wicedyrektor
na bieżąco
kierownicy wycieczek
badanie
dokumentów,
obserwacja
Dyrektor,
wicedyrektor
13
Plan Nadzoru Pedagogicznego, rok szkolny 2016/2017
Obszar kontroli
Wychowanie, opieka, BHP
Forma kontroli
Osoba
kontrolująca
Podstawa prawna
4. Przestrzeganie praw ucznia oraz
upowszechnianie wiedzy o tych
prawach.
Rozporządzenie MEN
w sprawie podstawy
programowej kształcenia
przedszkolnego i ogólnego (
Dz. U. z 2012 r., poz. 977.)
Statut szkoły
w trakcie doraźnych
obserwacji zajęć
wszyscy nauczyciele
obserwacja
Dyrektor,
wicedyrektor
na bieżąco
opiekunowie pracowni
badanie dostępności
Dyrektor,
wicedyrektor
Polityka bezpieczeństwa
przetwarzania danych
osobowych oraz instrukcja
przetwarzania danych
na bieżąco
wszyscy nauczyciele
badanie
dokumentów,
obserwacja
bezpośrednia
Dyrektor,
wicedyrektor
5. Kontrola programów używanych
w pracowniach z dostępem do
internetu, sposób zabezpieczenia
ich przed nieuprawnionymi
stronami.
6. Kontrola przestrzegania zasad
ochrony danych osobowych
uczniów – zgłaszanie na konkursy,
zawody.
Terminy kontroli
Kontroli podlegają:
osoby/dokumenty
Tematyka kontroli
Uwaga!
W pkt. V. ujęto tylko planowane kontrole. W ramach nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły przeprowadza kontrole doraźne, których wyniki dokumentuje
w sprawozdaniach kontroli. Kontroli doraźnej podlegają wszystkie działania statutowe nauczycieli.
14
Plan Nadzoru Pedagogicznego, rok szkolny 2016/2017
Obserwacje zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz innych zajęć
i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły
Zakres i szczegółowa tematyka obserwacji
1) Stan i warunki działalności Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie:
a) dbałość o pracownie i mienie szkoły,
b) wykorzystanie środków dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy
programowej lub realizacji zadań statutowych,
c) organizacja pracy i umiejętność planowania (plany wynikowe, dokumentacja
przebiegu nauczania, plan pracy, inna dokumentacja nauczyciela,
wychowawcy klasy),
d) przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki,
e) zgodność działań nauczyciela z prawem wewnątrzszkolnym oraz prawem
oświatowym.
2) Efekty działalności dydaktycznej nauczyciela:
a) wyniki badań osiągnięć edukacyjnych,
b) wyniki ewaluacji i skuteczność oceniania,
c) uwzględnianie wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu działań
dydaktycznych,
d) praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
e) osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach,
f) realizacja podstawy programowej.
3) Efekty działalności wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela:
a) współpraca z psychologiem i pedagogiem w rozwiązywaniu problemów
dydaktycznych i wychowawczych oraz diagnozowaniu uczniów o specjalnych
potrzebach dydaktycznych,
b) sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych (realizacja programu
wychowawczego i profilaktyki, zachowanie uczniów, absencja uczniów),
c) wspieranie działalności samorządowej uczniów,
d) umożliwianie uczniom podejmowania nadobowiązkowych zadań i organizacja
zajęć pozalekcyjnych,
e) podejmowanie i zakres realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych,
f) współpraca z rodzicami uczniów w zakresie poprawy efektywności kształcenia
i wychowania.
4) Efekty innej działalności nauczyciela:
a) realizacja uzgodnień z poprzednich obserwacji,
b) autorskie rozwiązania w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
c) podejmowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
L.p.
Imię i nazwisko nauczyciela
Termin
Jolanta Benedykczak
1.
Grzegorz Krupa
2.
Informacje o terminie obserwacji
Anna Rękawek
3.
zajęć dydaktycznych będą
Anna Szczepanik
4.
podawane dzień wcześniej.
Beata Ciszewska
5.
Renata Kazusek
6.
o. Sebastian Bielski
7.
U pozostałych nauczycieli będą obserwowane inne formy działalności. W szczególnych przypadkach
mogą być obserwowane również zajęcia lekcyjne.
Dyrektor może również obserwować zajęcia bez wcześniejszej zapowiedzi.
15
Plan Nadzoru Pedagogicznego, rok szkolny 2016/2017
VI. Tematyka i harmonogram szkoleń/narad nauczycieli oraz wspomaganie mające na
celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkole procesów służących poprawie
i doskonaleniu pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów.
Działania dyrektora mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie procesów służących poprawie
i doskonaleniu działań w szkole, ukierunkowanych na rozwój uczniów. Dyrektor wspomaga
nauczycieli w szczególności przez:
 organizowanie szkoleń i narad,
 motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
 przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora
nadzoru pedagogicznego.
W celu realizacji zadań, o których wyżej mowa, Dyrektor w szczególności obserwuje prowadzone
przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności
wynikające z działalności statutowej szkoły. Ponadto dyrektor stosuje inne formy m.in. analizuje
dokumentację obowiązującą w szkole oraz prowadzi obserwacje diagnozujące, ukierunkowane na
efekty procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego (kompetencje uczniów).
TEMATYKA NARAD I SZKOLEŃ NAUCZYCIELI:
 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i
młodzieży.
 Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i
placówkach.
 Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce szkolnej z uwzględnieniem
organizacji zajęć z dziećmi posiadającymi opinie/orzeczenia PPP.
 Doskonalenie pracy wychowawczej, szczególnie w zakresie budowania poczucia
bezpieczeństwa poprzez realizację założeń Rządowego Programu na lata 2014-16
„BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA oraz programu ”Bezpieczna+” na lata
2015-2018.
 Rozwijanie umiejętności i wiadomości nauczycieli na temat zażywania substancji
psychotropowych, ich konsekwencji, sposobów rozpoznawania.
 Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli w zakresie dostrzegania potrzeb
i sytuacji uczniów oraz wprowadzanie ich w życie szkoły.
Cele:
 Wspomaganie w zakresie współpracy nauczycieli w zakresie planowania i realizowania
procesów edukacyjnych.
 Wspomaganie rozwoju nauczycieli.
 Motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego nauczycieli.
 Inspirowanie nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych.
 Podnoszenie jakości pracy szkoły.
 Bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni w szkole.
 Kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły.
 Poprawa bezpieczeństwa fizycznego w szkole.
16
Plan Nadzoru Pedagogicznego, rok szkolny 2016/2017
Lp.
1.
2.
3.
4.
Zadania
Rozpoznanie nowych
potrzeb szkoły w zakresie
doskonalenia nauczycieli
oraz indywidualnych
potrzeb pracowników.
Przedstawienie
nauczycielom ofert
szkoleniowych,
nadesłanych przez ośrodki
doskonalenia nauczycieli.
Ustalenie tematyki
szkoleń grona
pedagogicznego.
Zorganizowanie
terminarza posiedzeń rady
pedagogicznej na tematy
wynikające z potrzeb oraz
zespołów
przedmiotowych, ze
szczególnym
uwzględnieniem
podstawowych kierunków
realizacji polityki
oświatowej państwa w
roku szkolnym 2016/2017.
Uzyskiwanie kolejnych
stopni awansu
zawodowego.
5.
Obserwacja lekcji
otwartych.
6.
Stan czytelnictwa wśród
uczniów.
7.
Doskonalenie pracy
wychowawczej,
szczególnie w zakresie
budowania poczucia
bezpieczeństwa oraz
rozwijanie kompetencji
wychowawczych
Sposób realizacji
Odpowiedzialny
Termin
- rozmowy,
lider
doskonalenia
wrzesień 16
- nawiązanie współpracy z ośrodkami
szkoleniowymi,
- prezentacja ofert,
dyrektor
lider
doskonalenia
w miarę
pojawiania się
ofert
- rozmowy,
dyrektor
lider
doskonalenia
wrzesień 16
- informowanie nauczycieli
o wymaganiach związanych
z uzyskiwaniem kolejnych stopni
awansu,
- stwarzanie sytuacji sprzyjających
spełnianiu wymagań na określony
stopień awansu zawodowego,
- pomoc w zgromadzeniu dokumentacji
wymaganej do uzyskania awansu
zawodowego,
p. J. Benedykczak /kontraktowy/ –
p. B. Pożarska
p. A. Rękawek / kontraktowy/ –
p. M. Miazgowska
p. G. Krupa /mianowany/
- określenie przedmiotów obserwacji
i jej procedury,
- ocena lekcji,
- podsumowanie,
-analiza i monitorowanie statystyk w
bibliotece szkolnej
dyrektor
okres stażu
- uczestnictwo w kursach, warsztatach,
konferencjach proponowanych przez
ośrodki doskonalenia,
dyrektor
wszyscy
nauczyciele
17
dyrektor
opiekun stażu
dyrektor
przewodniczący
zespołów
nauczyciele
bibliotekarz
według
ustalonego
harmonogramu
pracy zespołów
IX’16- VI ‘17
cały rok
IX’16- VI ‘17
cały rok
Plan Nadzoru Pedagogicznego, rok szkolny 2016/2017
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
nauczycieli w zakresie
dostrzegania potrzeb
i sytuacji uczniów oraz
wprowadzanie ich w życie
szkoły
Szkolenie w zakresie
zmian w przepisach
prawnych istotnych dla
funkcjonowania szkoły.
Podnoszenie efektów
kształcenia poprzez
doskonalenie umiejętności
planowania i realizacji
procesu dydaktycznego
w kontekście nowej
podstawy programowej.
Rozwijanie umiejętności i
wiadomości nauczycieli
na temat zażywania
substancji
psychotropowych, ich
konsekwencji, sposobów
rozpoznawania.
Powołanie
nauczycielskich zespołów
zadaniowych.
Monitorowanie pracy
zespołów.
wszyscy
nauczyciele
IX’16- VI ‘17
cały rok
- warsztaty, kursy, szkolenia,
wszyscy
konferencje, samodoskonalenie poprzez nauczyciele
odpowiedni dobór literatury, Internet,
IX’16- VI ‘17
cały rok
- samodoskonalenie,
- udział w proponowanych formach
szkoleniowych,
- wzajemne doskonalenie,
lider
doskonalenia
nauczyciele
IX’16- VI ‘17
cały rok
- przydzielenie obowiązków
dyrektor
wrzesień
- analiza dokumentacji
- obserwacja imprez, uroczystości,
konkursów przygotowywanych przez
członków zespołów
- wręczenie nagród
dyrektor
wicedyrektor
cały rok
- uczestnictwo w kursach, warsztatach,
konferencjach proponowanych przez
ośrodki doskonalenia,
na bieżąco
Przyznanie nagród
dyrektor
Dyrektora Gimnazjum.
Dzielenie się wiedzą
- rozmowy, praca w zespołach, podczas nauczyciele
i umiejętnościami
posiedzeń rady pedagogicznej
zdobytymi podczas
uczestnictwa w
zewnętrznych formach
doskonalenia zawodowego
poprzez, przekazywanie
informacji o zdobytych
umiejętnościach.
18
październik
cały rok
Plan Nadzoru Pedagogicznego, rok szkolny 2016/2017
Prace Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2016/17
Tematyka realizacji
Odpowiedzialny
1. Zespół humanistyczny
lider zespołu
2. Zespół mat-przyr.+ w-f
lider zespołu
3. Organizacja pracy
dyrektor
w roku szkolnym 2016/2017
4. Plan pracy szkoły
dyrektor
Plan nadzoru pedagog.
nauczyciele
5. Zespoły klasowe I
wychowawcy klas
6.Zespół matematyczno przyrodniczy+ w-f
lider zespołu
7. Zespół humanistyczny
lider zespołu
8. Zespoły klasowe I – III
wychowawcy klas
9.Zespoły klasowe I – III
wychowawcy klas
10. Klasyfikacja
dyrektor
nauczyciele
11.Zespół matematycznoprzyrodniczy+ w-f
lider zespołu
12. Zespół humanistyczny
lider zespołu
13. Analiza pracy
dyrektor
szkoły
nauczyciele
14. Zadania zespołu
nadzorującego egzamin
dyrektor
15. Rada szkoleniowa
dyrektor
16. Zespoły klasowe I-III
wychowawcy klas
17. Zespół matematycznoprzyrodniczy+w-f
lider zespołu
18. Zespół humanistyczny
lider zespołu
19. Zespoły klasowe I – III
wychowawcy klas
20. Zespół matematycznoprzyrodniczy+ w-f
lider zespołu
21. Zespół humanistyczny
lider zespołu
22. Klasyfikacja
dyrektor
nauczyciele
23. Analiza pracy
dyrektor
w roku szkolnym
nauczyciele
2016/2017
Terminy
24.08.2016
25.08.2016
25.08. 2016
08.09.2016, g. 1615
15.09.2016, g. 1615
X–XI 2016, g. 1615
X–XI 2016, g. 1615
03.11.2016 g. 1615
17.01.2017 g. 1615
18.01. 2017
12.01.2017 g. 1615
12.01.2017 g. 1615
25.01. 2017
III.2017
III-IV. 2017
05.04.2017 g. 1615
06.04.2017 g. 1615
06.04.2017 g. 1615
31.05.2017, g. 1615
07.06.2017, g. 1615
07.06.2017, g. 1615
13.06. 2017
20.06.2017
Zespoły ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej - na bieżąco lub w
potrzeb.
19
zależności od

Podobne dokumenty