MAMMOTOMIA I BIOPSJA ASPIRACYJNA PIERSI

Komentarze

Transkrypt

MAMMOTOMIA I BIOPSJA ASPIRACYJNA PIERSI
MAMMOTOMIA I
BIOPSJA ASPIRACYJNA PIERSI
Szanowna pani!
Został
a pani skierowana celem wyjaśnienia podejrzanej zmiany (np. guzek,
mikrozwapnienie) w obrębie piersi. W przypadku zmiany niezł
ośliwej w badaniu histopatologicznym można zrezygnowaćz zabiegu operacyjnego. W przypadku zmiany
zł
ośliwej możliwe jest indywidualne rozpatrzenie statusu pacjenta z punktu widzenia
możliwości terapeutycznych. Prosimy o przyniesienie ze sobąwszelkich wyników badań
oraz zdięćradiologicznych (Mammografia, USG, MR).
Podczas tego zabiegu nastąpi pobranie fragmentu tkanki z piersi za pomocąspecjalnej
igł
y, przy czym nastąpi pobranie kilku wycinków podejrzanej zmiany. Najpierw zostanie
uwidoczniona radiologicznie zmiana w obrębie piersi, bądźza pomocąUSG w pozycji
leżącej, bądźza pomocąRtg w pozycji leżącej na brzuchu (mammotomia). Po
dezynfekcji miejsca wkł
ucia i miejscowego znieczulenia (ok. 5-10ml ksylokainą)
zostanie wprowadzona igł
a o średnicy ok 2-4mm do podejrzanej zmiany, a następnie
zostanie pobrany fragment tkanki. Uzyskany materiałzostanie następnie w laboratorium
zbadany pod kątem utkania tkankowego (tj. badanie histologiczne). Następnie w
miejscu pobrania można pozostawićniewyczuwalny dla pacjentki klips jako punkt
orientacyjny dla mającej sięodbyćw późniejszym okresie ewentualnej operacji
usunięcia zmiany. Badanie trwa zwykle ok 15-35 minut. Po zabiegu miejsce nakł
ucia
należy zanemizować, aby zapobiec krwawieniu. Z tego wł
aśnie powodu powinna pani
po badaniu nosićobcisł
y biustonosz. W kolejnych 3 dniach powinna pani unikaćwysił
ku
fizycznego (np. sprzątanie, tenis, sauna...).
Powikł
ania zdarzająsiębardzo rzadko!
-krwiaki i ł
agodne bóle w miejscu wkł
ucia, które z reguł
y nie wymagająleczenia.
Niezmiernie rzadko pojawiająsięobfite krwawienia wymagające interwencji
chirurgicznej.
-zaburzenia gojenia, infekcje, nadmierne gojenie (tzw. keloid) w miejscu wkł
ucia.
-zaburzenia ze strony ukł
adu krążenia (omdlenie)
-reakcje alergiczne jak teżzaburzenia ukł
adu sercowo-naczyniowego spowodowane
anestetykiem lokalnym.
-wyjątkowo rzadko może dojśćpodczas biopsji pod kontroląUSG do przebicia do
jamy opł
ucnej z następowąodmą.
Aby można był
o przeprowadzićzabieg możliwie bez powikł
ań,
prosimy paniąo odpowiedzenie na kilka pytań:.
Czy choruje pani na zaburzenia krzepnięcia krwi?
 nie tak
Czy zażywa pani leki przeciwkrzepliwe (typu aspiryna, marcumar itp.)?
 nie tak
Jeśli tak, to jakie? ....................................
Czy jest pani na cośuczulona?
 nie tak
Jeśli tak, to na co? ....................................
Czy ma pani tendencje do nadmiernego gojenia ran (tzw. keloid)?  nie tak
Ma pani tendencje do omdleńlub dużych zmian ciśnienia krwi?
 nie tak
Czy choruje pani na cukrzycę?
 nie tak
Czy stwierdzono u pani zapalenie wątroby lub zakażenie wirusem HIV?
Czy jest pani w ciąży?
 nie tak
 nie tak
UWAGA!
Anestetyk miejscowy wydł
uża czas reakcji i zmniejsza zdolnośćprowadzenia pojazdem,
dlatego prosimy w żadnym wypadku nie prowadzićsamochodów ani nie pracowaćprzy
jakichkolwiek niebezpiecznych maszynach do 2 godzin po badaniu.
Prosimy usunąćopatrunek dopiero następnego dnia oraz unikaćmycia rany mydł
em
przez 3 dni.
W wypadku wystąpienia krwawieńpóźnych, bóli lub innych powikł
ań, proszę
niezwł
ocznie skontaktowaćsięz lekarzem.
Wynik badania będzie gotowy tydzieńpo biopsji. Prosimy o KONIECZNĄkonsultacjęz
lekarzem 2 tygodnie po biopsji celem omówienia wyniku.
Potwierdzam, że przeczytał
am powyższy tekst, zrozumiał
am dotyczące mnie
zagadnienia i odpowiedział
am rzetelnie na postawione powyżej pytania. Opowiadam się
za przeprowadzeniem na mnie danego zabiegu. Podczas rozmowy osobistej udzielono
mi wyczerpujące odpowiedzi na moje pytania.
Wiedeń, dnia
o godzinie
........................................
Podpis pacjentki
Imięi nazwisko:..........................................................
Adres: ................................................……….........
........................................
Podpis lekarza
data ur.: ...................................
nr tel.: ...............................