UCHWAŁA NR XCVIII/49/11 w sprawie wyrażenia zgody na

Komentarze

Transkrypt

UCHWAŁA NR XCVIII/49/11 w sprawie wyrażenia zgody na
UCHWAŁA NR XCVIII/49/11
ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 2 listopada 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zamortyzowanych i wyeksploatowanych
środków trwałych w postaci pojazdów specjalnych transportu sanitarnego stanowiących
własność Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
przy ul. Batorego 44 w Otwocku
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1952, z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3, ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654),
uchwały Nr 94/XVI/2000 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie
zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej przy ul. Batorego 44 w Otwocku, oraz uchwały Nr 15/2011 Rady
Społecznej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku z dnia
10.10.2011 r. w sprawie wydania opinii o zbyciu środków trwałych w roku 2011 uchwala się,
co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż zamortyzowanych i wyeksploatowanych środków
trwałych w postaci pojazdów specjalnych transportu sanitarnego:
1) samochód Volkswagen Transporter T4 nr rej. WOT 61MV, rok prod. 1997;
2) samochód Volkswagen Transporter T4 nr rej. WOT 59MG, rok prod. 1993;
3) samochód Volkswagen Transporter T4 nr rej. WOT 52ME, rok prod. 1998.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Otwocku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisy członków Zarządu Powiatu:
Przewodnicząca Zarządu
Bogumiła Więckowska
1. ................................................
Wicestarosta
Mirosław Pszonka
2. ...............................................
3. ...............................................
Członek Zarządu
Grzegorz Michalczyk
4. ........................................
Członek Zarządu
Krzysztof Szczegielniak
5. .............................................
Uzasadnienie
Dnia 26 sierpnia 2011 r. Dyrektor ZP ZOZ Pan Artur Złotowski wystąpił z wnioskiem
o wyrażenie przez Zarząd Powiatu i Radę Społeczną ZP ZOZ zgody na sprzedaż trzech
pojazdów, które były i są wykorzystywane do obsługi transportowej Przychodni Rejonowych.
Z uwagi na rok nabycia i zły stan techniczny pojazdów Dyrektor zlecił wykonanie ekspertyzy
Polskiemu Związkowi Motorowemu, według której wymienione niżej pojazdy mają wartość
poniżej 10 tyś. zł tj.:
- samochód Volkswagen Transporter T4 nr rej. WOT 61MV, rok prod. 1997, wartość
1.200,00 zł.;
- samochód Volkswagen Transporter T4 nr rej. WOT 59MG, rok prod. 1993, wartość
950,00 zł;
- samochód Volkswagen Transporter T4 nr rej. WOT 52ME, rok prod. 1998, wartość
8.000,00 zł.
Koszty wykonania ewentualnych remontów przekroczyłyby wartość samochodu.
W dniu 10.10.2011 r. Rada Społeczna ZP ZOZ uchwałą Nr 15/2011 wyraziła
pozytywną opinię o zbyciu przedmiotowych pojazdów. Zgodnie z uchwałą Nr 94/XIV/2011
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub
wynajęcia majątku trwałego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul.
Batorego 44 w Otwocku, Zarząd został upoważniony do wyrażenia zgody na zbycie przez ZP
ZOZ majątku trwałego o wartości jednostkowej nie przekraczającej kwoty 10 tyś. zł .
Mając powyższe na uwadze uzasadnione jest podjecie uchwały w przedmiotowej
sprawie.
Przewodnicząca Zarządu
Bogumiła Więckowska

Podobne dokumenty