Uchwała Nr XXX/390/05 Sejmiku Województwa Kujawsko

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Nr XXX/390/05 Sejmiku Województwa Kujawsko
Uchwała Nr XXX/390/05
Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego
z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie projektu ograniczenia działalności Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc
działającego w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w
Toruniu
Na podstawie z art. 36 i art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z poźn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§1
Z dniem ..................ogranicza się działalność Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc działającego w
strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w zakresie
leczenia gruźlicy.
§2
Dalsze udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia gruźlicy osobom korzystającym
ze świadczeń Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Św. Józefa 53/59, działającego w
strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu wykonywać
będą: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Szpital Powiatowy Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Golubiu-Dobrzyniu oraz Szpital Specjalistyczny im. dr
Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
§3
Ograniczenie działalności Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Św.Józefa 53/59
działającego w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera nastąpi w
dniu ................................ (nie wcześniej niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały o
ograniczeniu działalności ).
§4
Powyższą
uchwałę
przedłożyć
do
opinii
Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego,
reprezentatywnych organizacji związkowych oraz do opinii właściwych organów gminy i
powiatu, których ludności zakład ( Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc ) udziela świadczeń
zdrowotnych.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego i
Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) tworzenie, przekształcenie i likwidacja publicznego
zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze uchwały właściwego organu jednostki
samorządu terytorialnego. Powyższy przepis ma zastosowanie także do sytuacji, w której w
wyniku przekształcenia ma nastąpić likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych
rodzajów działalności zakładu i udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Na tej podstawie Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L.
Rydygiera w Toruniu wystąpił z wnioskiem o ograniczenie działalności Oddziału
Gruźlicy i Chorób Płuc Szpitala w zakresie leczenia gruźlicy.
Decyzja dyrektora Szpitala o ograniczeniu działalności Szpitala w ww. zakresie została
podjęta z uwagi na fakt, iż obecna struktura Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc nie pozwala na
pełną izolację chorych na gruźlicę. Zgodnie z przepisami ustawy o chorobach zakaźnych i
zakażeniach ( Dz.U Nr 126, poz. 1384 z późn. zm. ), oraz ustawy o wymaganiach ogólnych
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 74, poz. 366 z późn. zm. ) jak również
zaleceniami Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób płuc prof. dr hab. n. med.
Kazimierza Roszkowskiego hospitalizowanie na oddziałach pulmonologicznych chorych na
gruźlicę płuc nie powinno się odbywać bez możliwości zapewnienia pełnej izolacji.
Ze sprawozdania z wizytacji Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Toruniu przeprowadzonego w październiku 2004 roku przez
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pulmonologii Panią dr Grażynę Jagiełło wynika, iż
obecna struktura Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.
L. Rydygiera w Toruniu nie pozwala na pełną izolację chorych na gruźlicę ( wspólne toalety,
gabinet zabiegowy, kuchnia). Oddział leczenia gruźlicy powinien być wyodrębniony lub
znajdować się w osobnych budynkach. Średnio w Oddziale w ciągu roku leczonych jest ok.
60 osób z gruźlicą.
Z informacji uzyskanych od dyrektora Szpitala wynika, że z chwilą ograniczenia
działalności ww. Oddziału zatrudnieni w nim lekarze i pielęgniarki nadal będą zatrudnieni w
Oddziale.
Zadania Oddziału w ww. zakresie przejmą: Kujawsko-Pomorskie Centrum
Pulmonologii
w Bydgoszczy, Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Golubiu - Dobrzyniu oraz Szpital Specjalistyczny im. dr
Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. W strukturze Szpitala pozostanie Poradnia
Przeciwgruźlicza i Chorób Płuc.
Wniosek Dyrektora Szpitala został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną
Szpitala uchwałą nr III/21/2004 z dnia 2 grudnia 2004 roku.
Mając powyższe na uwadze Zarząd Województwa wnosi o podjęcie przez Sejmik
Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwały w przedmiotowej sprawie.