MOPS Gdynia poszukuje realizatora usługi diagnozy i terapii uzale

Komentarze

Transkrypt

MOPS Gdynia poszukuje realizatora usługi diagnozy i terapii uzale
MOPS Gdynia poszukuje realizatora usługi diagnozy i terapii uzależnień
(syndrom DDA).
Ogłoszenie
o poszukiwaniu wykonawcy usługi terapii uzależnień (DDA)
W ramach realizacji projektu "Rodzina bliżej siebie" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
poszukuje realizatorów usługi terapii uzależnień (syndromu DDA – dorosłe dzieci alkoholików) na
potrzeby uczestników ww. projektu.
Projekt "Rodzina bliżej siebie" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa składa się z modułów A i B rozpisanych poniżej.
Moduł A: Diagnoza syndromu DDA przeprowadzana w miejscu zamieszkania pacjentów, lub w siedzibie
Zamawiającego, uczestniczyć będzie ok. 10 osób.
Spotkania mają mieć na celu zdiagnozowanie występowania syndromu DDA u pacjentów.
Powinno odbyć się jedno 3 godzinne spotkanie z każdym pacjentem. Łącznie do 30 godzin diagnozy.
Moduł B: Indywidualna praca terapeutyczna dla osób z syndromem DDA (przeprowadzana w razie
zdiagnozowania syndromu DDA w następstwie diagnoz z modułu A) dla nie więcej niż 9 osób dorosłych,
która ma na celu m.in. rozbudzenie samoświadomości, która pozwoli na uwolnienie się od
traumatycznych przeżyć z dzieciństwa związanych z nadużywaniem alkoholu przez rodziców. W czasie
indywidualnej pracy terapeutycznej uczestnicy dowiedzą się o:
-istocie problemu alkoholowego i jego wpływie na życie wszystkich członków
rodziny,
-wpływie picia alkoholu przez rodziców na życie dzieci i problemach, jakie z tego powodu powstają w
dorosłym życiu tych dzieci,
-możliwości pracy nad własnymi deficytami psychologicznymi,
-rolach życiowych, prawach osobistych, hierarchii wartości, wyznaczaniu celów życiowych.
-uświadomienie źródeł doświadczanych aktualnie trudności życiowych
-uświadomienie osobistych krzywd doznanych w dzieciństwie
-uwolnienie stłumionych urazów i uczuć
-uwolnienie od poczucia krzywdy
-rozpoczęcie pracy nad budową własnej nowej tożsamości
-uświadomienie własnych wewnętrznych zasobów i możliwości
-nauka nowych zachowań służących wzmacnianiu poczucia własnej wartości
Ilość spotkań z każdą osobą musi być dostosowana do indywidualnych potrzeb, powinna przewidywać ok.
7 godzin poświęconych 1 osobie. Łącznie do 63 godzin.
Ponadto Wykonawca musi uwzględnić poniższe warunki:
a) Diagnozy i terapie mają odbywać się w lokalu Zamawiającego lub w gabinecie Wykonawcy
b) Wymagane doświadczenie prowadzącego: Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii
uzależnień. Wymagane co najmniej 3 letnie doświadczenie w obszarze pracy terapeutycznej z pacjentami
DDA.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości godzin. W przypadku gdy spotkanie z osobą
skierowaną przez Zamawiającego nie odbędzie się z przyczyn zależnych od tej osoby Wykonawcy będzie
przysługiwać wynagrodzenie w wysokości 50% ceny jednostkowej brutto za 1 godzinę spotkania.
d) Planowany okres realizacji usługi: październik – grudzień 2011
Przy wyborze ofert zostaną wzięte pod uwagę następujące elementy:
1) cena usługi
Oferty można składać do dnia 06.10.2011r. do godziny 10:00 drogą elektroniczną na adres:
[email protected] lub osobiście w Biurze projektu Gdynia ul. Świętojańska 57/1 Osoba do kontaktu:
Tomasz Łoś tel. (0-58) 627-85-05; +48-785-101-303
http://www.mopsgdynia.pl/www - MOPS Gdynia
Powered by Mambo
Generated: 2 March, 2017, 14:11

Podobne dokumenty