Cel ogólny programu Założenia programu są zgodne z : Cele

Komentarze

Transkrypt

Cel ogólny programu Założenia programu są zgodne z : Cele
Cel ogólny programu
1. Kształtowanie postaw zdrowego i bezpiecznego stylu życia bez potrzeby stosowania używek i agresji, kształtowanie umiejętności życiowych,
jak również zapobieganie sytuacjom i zachowaniom problemowym w szkole.
2. Okazanie uczniom, rodzicom i nauczycielom jak żyć aby być zdrowym, jak troszczyć się o siebie i swoje otoczenie, ukazywanie zgubnego
wpływu nałogów na organizm, oraz zwrócenie uwagi na negatywne skutki zachowań agresywnych, które bezpośrednio wpływają na wiele
dziedzin naszego życia.
Założenia programu są zgodne z :





Programem wychowawczym szkoły
Programem rozwoju szkoły
Szkolnym zestawem programów nauczania
Programem dydaktycznym
Rozporządzeniem MENiS z 26.02.2002 r.
Cele szczegółowe :
 wdrażanie do przestrzegania zasad higieny
 ukazywanie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia
 wskazywanie skutków zdrowotnych nieprawidłowego odżywiania
 wyrabianie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego
 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych
 rozwijanie umiejętności radzenia ze stresem
 wyrabianie umiejętności rozróżniania dobra od zła
 rozwijanie umiejętności dostrzegania umiejętności swoich wad i zalet
 ukazanie wartości płynących z koleżeństwa i przyjaźni
 ukazanie zgubnej roli agresji w grupie rówieśniczej
 kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowanie w stosunku do innych
 ukazywanie złego wpływu palenia i picia alkoholu na zdrowie
1
Blok
tematyczny
Zadania
1.Zdrowo się odżywiamy.
Zasady zdrowego i prawidłowego odżywiania.
ŻYJMY
ZDROWO
Sposób realizacji
Odpowiedzialni
Pogadanki, zdrowa sałatka na
II śniadanie
Wychowawcy kl. I-III
n-l techniki kl. IV-V
2. Jaki wpływ na nasze życie maja cukry i tłuszcze. Gazetka w klasopracowni ,
Piramida żywności,
plakaty
n-l przyrody,
3.Gdzie i jak należy jeść i pić?
przygotowywanie surówek,
Higiena przygotowywania i spożywania posiłków nakrywanie stołu. II śniadanie
w szkolnej stołówce
Wychowawcy, n-l
przyrody, techniki. N-le
dyżurni
Kącik czystości w każdej
klasie- , pogadanki na godz.
Wychowawczych, lekcji w-fu
inscenizacje, pokaz, gry i
zabawy na powietrzu
Pogadanki, film, praktyczne
działanie, gazetka tematyczna.
Wychowawcy, n-l w-fu i
przyrody
6.Higiena okresu dojrzewania
Wg programu czas przemian
n-l przyrody,
wychowawca kl. V,VI
7.Przeprowadzenie ankiety „Jak żyć zdrowo”
Ankieta, omówienie ankiet
Wychowawcy klas,
pogadanki w kl. I-III
4.Przestrzegamy zasad higieny osobistej.
Codzienna toaleta. Dbamy o zdrowie-choroby
brudnych rąk, pojęcie zdrowia i choroby.
Ubieramy się odpowiednio do pogody
5. Wypowiadamy wojnę próchnicy.
„Miły uśmiech każdy ma kto o ząbki dba”.
wychowawcy, n-l
odpowiadający za
fluoryzację
2
1.Wpływ czynnego wypoczynku i ruchu na
Zajęcia ruchowe na świeżym
zdrowie człowieka.
powietrzu, konkurencje
Wady postawy- podstawowe ćwiczenia korekcyjne sportowe
N-le w-fu, wychowawcy
klas, rodzice
2. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne,
aktywność fizyczna.
Ćwiczenia śródlekcyjne- dobry sposób na
pobudzenie myślenia
Zajęcia ruchowe, korekcyjnokompensacyjne, opracowanie
Przez n-li w-fu ćwiczenia
śródlekcyjne
N-l w-fu,
Wszyscy n-le
przedmiotów
3.Festyn Rodzinny „Mama Tata i Ja”
Zabawy na świeżym powietrzu, marsze, biegi,
ścieżki zdrowia.
4 Zimowy kulig, gry i zabawy na śniegu
Rozgrywki, tory przeszkód, gry N-le w-fu, wychowawcy
klas,
i rozgrywki międzyklasowe
Kulig po okolicy
Wychowawcy klas
5. Jak ciekawie spędzić czas wolny?
Pogadanki, plakat
n-le sztuki, informatyki,
wychowawcy,
bibliotekarz
Wycieczki
Wychowawcy klas
7. Czynny wypoczynek w wodzie
Wyjazdy na pływalnię
nauczyciele w-fu
8.Organizowanie konkursów o tematyce
zdrowotnej
Zasady zdrowej rywalizacji
sportowej, konkurs plastyczny
N-l sztuki, wychowawcy
klas, N-le w-fu.
Jak i kiedy korzystać z TV i gier
komputerowych?
6. Organizowanie wycieczek krajoznawczo-
turystycznych
3
ŻYJMY
1.Wg Szkolnego programu Wychowania
komunikacyjnego
BEZPIE-
2.Układamy regulamin dotyczący bezpieczeństwa Rozmowy pogadanki, ankiety
na przerwach „Jesteś bezpieczny w szkole”.
Dyrekcja, wychowawcy,
koordynator d.s.
bezpieczeństwa
3. Zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną
szkoły
Ćwiczenia ewakuacyjne
Dyrekcja, wychowawcy
4. Zapoznanie z numerami alarmowymi: straż,
pogotowie, policja.
Rozmowy pogadanki, plakaty
n-l sztuki wychowawcy,
techniki
5. Udzielamy I pomocy w nagłych wypadkach
Pokazy , ćwiczenia na
fantomach, pokaz filmu
Wychowawcy, n-l
techniki, koordynator d.s.
bezpieczeństwa
JA W
1.Uczymy porozumiewać się ze sobą.
Kultura na codzień
Ustalenie klasowego
regulaminu wycieczki do kina,
kulturalne zabawy
Wychowawcy, n-le
przedmiotów
G RUPIE
2. Budowanie współpracy w zespole
Gry i zabawy zespołowe
Wychowawcy, n-l w-fu
3. Moje miejsce w klasie.
Wspólne zabawy w gronie rówieśników
n-l sztuki, wychowawcy,
Imprezy klasowe, spotkania,
wspólne biesiadowanie, ognisko
4.Mocne i słabe strony dziecka.
Pomagam słabszym i chorym kolegom.
Wypisywanie swoich mocnych
i słabych stron , samoocena,
CZNIE
Wychowawcy, koła
zainteresowań
4
I W
5. Tradycje rodzinne w moim domu.
Szacunek dla rodziców.
Drzewo genealogiczne „Moja
Rodzina” pogadanki. Imprezy
szkolne z udziałem rodziny
Nn-l historii, jęz.
polskiego, katecheta,
Wychowawcy klas
6. Poznanie praw dziecka i ucznia
pogadanki, scenki rodzajowe,
filmy o praworządności
Dyrekcja, wychowawcy,
samorząd uczniowski.
bibliotekarz
RODZINIE
Wychowawcy klas
7. Jestem samodzielny
Czy jestem dobrym kolegą
8. Aktywnie uczestniczę w życiu klasy i szkoły.
9. Konflikty w środowisku szkolnym- jak im
zapobiegać.
Ankieta. Pogadanki
Tematyka godzin
wychowawczych. Rozmowy
Rozmowy, pogadanki, scenki
rodzajowe, filmy
wychowawcy
Dyrektor, Wychowawcy,
5
1. Dostrzeganie swych zalet i przywar. Moje
Rozmowy, pogadanki, test
wady i zalety. Czy potrafię zaakceptować siebie? psychologiczny
2.Rozpoznawanie i nazywanie uczuć
pozytywnych i negatywnych.
PSYCHICZNE Autoportret- czy akceptuję siebie.
ZDROWIE
4.Czego się boję? Jak radzić sobie ze stresem,
1.Przyjaźń, koleżeństwo zamiast agresji, zła
Chcę być wzorem do naśladowania,
REAGUJEMY
NA
OTACZAJĄCE 2. Nie niszczymy mienia szkolnego.
Przeciwstawianie złu. Uczymy się mówić „nie”
NAS ZŁO
asertywne zachowanie
3.Jesteśmy tolerancyjni wobec inności.
JA
Wychowawcy, Poradnia
PPP, n-le przedmiotów
Rozmowy, pogadanki,
wypowiedzi. Burza mózgów:
jaki jestem? Jaki chciałbym
być?
Rozmowy, pogadanki,
spotkania z rodzicami. Terapia
rysunkiem
wychowawcy
Gry i zabawy dydaktyczne,
być?
Wychowawcy, katecheta,
n-le przedmiotów
Pogadanka, działanie
praktyczne, wybieramy
wzorowego ucznia
N-l sztuki, Wychowawcy
klas, koordynator
Pogadanki, gry i zabawy
Wychowawcy,
nauczyciele przedmiotów
Pogadanki, konkurs na plakat
1.Dymek papierosowy – to dymek dobry czy zły? Antyreklama wyrobów
Wypowiadamy wojnę papierosom.
tytoniowych
Wychowawcy, rodzice
n-l sztuki, bibliotekarz,
wychowawcy
PRZECIW
6
2.Jakie są zasady przyjmowania leków i kto może Spotkanie z pielęgniarką,
mi je podawać? Nigdy nie sięgaj sam po leki.
UŻYWKOM Czy od lekarstw można się uzależnić?
3. Czy mogę zawsze przyjmować do swojego
organizmu to, czym poczęstuje mnie kolega?
Co wiemy o alkoholu? Jak alkohol wpływa na
organizm?
4. Świat byłby lepszy bez środków
uzależniających.
Droga do dobrego życia.
wychowawcy, lekarz,
pielęgniarka
pogadanki, konkurs plastyczny
Spotkanie z policjantem,
pielęgniarką, Debata kl. 5-6 na
temat „my i alkoholdokonywanie wyboru”
Wychowawcy,
policjant, lekarz,
dyrekcja, koordynator,
specjalista z GKRPA
Konkurs na scenkę rodzajową,
plakat, filmy edukacyjne
Wychowawcy,
nauczyciel sztuki
Ewaluacja programu profilaktycznego dokonano na zakończenie roku szkolnego 2008/09 po 6 letnim cyklu pracy z programem.
Program zatwierdzony przez Radę pedagogiczną i przyjęty do realizacji: dn. 14.09.09r
7

Podobne dokumenty