Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców 9980/5

Komentarze

Transkrypt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców 9980/5
§1.Definicje
Definicje
§1.
1. Datą
rozpoczęcia
Ubezpieczenia dla indywidualnego Klienta jest dzień następujący po dniu zawarcia przez
2) śmierci
Ubezpieczonego,
Klienta
Umowy kredytowej
z Ubezpieczającym.
3) stwierdzenia
stanu Trwałego
i całkowitego inwalidztwa Ubezpieczonego zgodnie z §9,
4) odstąpienia
od Umowy
kredytowej przez
2. Okres
indywidualnego
Ubezpieczenia
jestUbezpieczonego.
równy okresowi kredytowania, tj. od daty rozpoczęcia
5) upływu okresu
indywidualnego
Ubezpieczenia,
o którym mowa
w ust. 2 powyżej;
Ubezpieczenia,
zgodnie
z ust. 1 niniejszego
paragrafu
do ostatecznego
terminu spłaty Umowy kredytowej,
6) ustania
ochrony
ubezpieczeniowej na skutek dokonanej rezygnacji z ubezpieczenia, zgodnie § 6.
o którym
mowa
w Haromonogramie.
3. Odpowiedzialność Towarzystwa w stosunku
do każdegoz Ubezpieczenia
Ubezpieczonego kończy się w dniu wystąpienia jednej
§6. Rezygnacja
z określonych poniżej okoliczności:
1.1) Ubezpieczony
ma prawo
rezygnacji
z Ubezpieczenia
w każdym czasie trwania Ubezpieczenia.
upływu okresu,
za który
została
opłacona Składka,
2.2) Oświadczenie
o rezygnacji z Ubezpieczenia Ubezpieczony składa w formie pisemnej Ubezpieczającemu.
śmierci Ubezpieczonego,
3.3) Wstwierdzenia
przypadku złożenia
trwa
do końca danego
miesiąca ochrony
ubezpieczeniowej
tj. do dnia wymagalstanurezygnacji,
TrwałegoUbezpieczenie
i całkowitego
inwalidztwa
Ubezpieczonego
zgodnie
z §9,
ności
(włącznie
z tym
dniem)kredytowej
najbliższej raty
kredytowej,
ustalonej zgodnie z Harmonogramem, przypadającej po dniu, w którym
4) odstąpienia od
Umowy
przez
Ubezpieczonego.
wpłynął do Ubezpieczającego wniosek o rezygnację.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Ubezpieczającemu
zwrot Składki za okres niewykorzystanej przez Ubezpie§6. Rezygnacja przysługuje
z Ubezpieczenia
czonego ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli jednak rezygnacja nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Klienta Deklaracji
1. Ubezpieczony ma prawo rezygnacji z Ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia jego Ubezpieczenia.
przystąpienia do Ubezpieczenia, zwrot Składki przysługuje w pełnej wysokości.
2.5.Oświadczenie
rezygnacji
z Ubezpieczenia
składa
w formie pisemnej Ubezpieczającemu.
Zwrot Składki onastąpi
w terminie
30 dni od datyUbezpieczony
wygaśnięcia ochrony
ubezpieczeniowej.
3. W przypadku rezygnacji całość Składki zostanie zwrócona Ubezpieczającemu.
§7.
Świadczenia
z
tytułu
„Ubezpieczenia
na życie”pisemnego oświadczenia
4. Zwrot Składki nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Towarzystwo
Ubezpieczonego o rezygnacji z Ubezpieczenia.
1. Z zastrzeżeniem postanowień wynikających z ust. 2 poniżej, w razie śmierci Ubezpieczonego, określonego w §3 ust. 1 lit. a),
z przyczyny innej niż Nieszczęśliwy wypadek, należne świadczenie, równe Sumie ubezpieczenia obliczonej na dzień wymagalno§7. Świadczenia z tytułu „Ubezpieczenia na życie”
ści najbliższej raty (zgodnie z Harmonogramem), przypadającej po śmierci Ubezpieczonego, jest wypłacane Ubezpieczającemu.
1. 2.Z zastrzeżeniem
postanowieńo wynikających
ust.
w razie
śmierci
Ubezpieczonego,
określonego
Jeżeli śmierć Ubezpieczonego,
którym mowa wz§3
ust.21poniżej,
lit. a), nastąpi
w trakcie
okresu
ubezpieczenia po
wcześniejszym
w §3
ust. 1 lit.Umowy
a), z przyczyny
innej
niż Nieszczęśliwy
wypadek,
należne
świadczenie,
Sumie najbliższej raty
zakończeniu
kredytowej,
to świadczenie
równe Sumie
ubezpieczenia
obliczonej
na dzieńrówne
wymagalności
ubezpieczenia
obliczonej
na
dzień
wymagalności
najbliższej
raty
(zgodnie
z
Harmonogramem),
(zgodnie z Harmonogramem) przypadającej po śmierci Ubezpieczonego, jest wypłacane Uprawnionemu. przypadającej
3.poUbezpieczony
ma prawo do wskazania
oraz zmiany
osoby uprawnionej do otrzymania części świadczenia na wypadek śmierci,
śmierci Ubezpieczonego,
jest wypłacane
Ubezpieczającemu.
innejśmierć
niż część
należna Ubezpieczającemu,
złożenie
wniosku
do Towarzystwa.
W celuubezpieczenia
wskazania lub zmiany
2. Jeżeli
Ubezpieczonego,
o którymprzez
mowa
w §3pisemnego
ust. 1 lit. a),
nastąpi
w trakcie okresu
po
osoby uprawnionej
do otrzymania
świadczenia,
należyto
podać
następujące
informacje:
Umowy kredytowej,
wcześniejszym
zakończeniu
Umowy
kredytowej,
świadczenie
równe
Sumienrubezpieczenia
obliczonej na
– imię
i nazwisko Ubezpieczonego,
dzień
wymagalności
najbliższej raty (zgodnie z Harmonogramem) przypadającej po śmierci Ubezpieczonego,
nr polisy grupowej
9980/5,
jest– wypłacane
Uprawnionemu.
– imię i nazwisko Uprawnionego,
3. Ubezpieczony ma prawo do wskazania innej osoby, uprawnionej do otrzymania Sumy ubezpieczenia przez
– data urodzenia Uprawnionego,
złożenie pisemnego wniosku do Towarzystwa. W celu zmiany Uprawnionego należy podać następujące
– adres do korespondencji Uprawnionego.
4.informacje:
W przypadku podania niepełnych danych, o których mowa w ust. 3, uniemożliwiających weryfikację tożsamości Uprawnionego,
– świadczenie
nr Umowyzostanie
kredytowej,
wypłacone zgodnie z zasadami określonymi w § 1 ust. 19 niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
– imię i nazwisko Ubezpieczonego,
Świadczenie
z tytułu „Ubezpieczenia na wypadek śmierci na skutek Nieszczęśliwego wypadku”
– nr §8.
polisy
grupowej 9980/5,
– imię i nazwisko Uprawnionego,
1. Z zastrzeżeniem postanowień wynikających z ust. 3 poniżej, w razie śmierci Ubezpieczonego określonego w §3 ust. 1 lit. a), na
– skutek
data urodzenia
Uprawnionego,
Nieszczęśliwego
wypadku, należne świadczenie, równe jest podwojonej Sumie ubezpieczenia (200%) określonej w §11,
– jest
adres
do korespondencji
Uprawnionego.
wypłacane
w równych częściach:
W przypadku
niepełnych–danych,
uniemożliwiających weryfikację tożsamości Uprawnionego, świadczenie
• 100%podania
Sumy ubezpieczenia
Ubezpieczającemu,
zostanie•wypłacone
Ubezpieczonego.
100% Sumy Spadkobiercom
ubezpieczenia – Uprawnionemu.
2. Z zastrzeżeniem postanowień wynikających z ust. 3 poniżej, w razie śmierci Ubezpieczonego określonego w §3 ust. 1 lit. b), na
§8. Świadczenie
z tytułurówne
„Ubezpieczenia
na wypadek
skutek Nieszczęśliwego wypadku,
należne świadczenie
jest:
śmierci
naubezpieczenia
skutek Nieszczęśliwego
a. w przypadku Grupy ryzyk 1 – 100%
Sumy
określonej w §11wypadku”
i wypłacane jest Ubezpieczającemu
b. w przypadku Grupy
ryzyk 2 – 150%
Sumy ubezpieczenia
określonej
w §11śmierci
i wypłacane
jest:
1. Z zastrzeżeniem
postanowień
wynikających
z ust. 3 poniżej,
w razie
Ubezpieczonego
określonego
100%
Sumy
– Ubezpieczającemu,
w §3•ust.
1 lit.
a), ubezpieczenia
na skutek Nieszczęśliwego
wypadku, należne świadczenie, równe jest podwojonej Sumie
• 50% Sumy ubezpieczenia – Uprawnionemu.
ubezpieczenia (200%) określonej w §11, jest wypłacane w równych częściach:
c. w przypadku Grupy ryzyk 3 – 100% Sumy ubezpieczenia określonej w §11 i wypłacane jest Ubezpieczającemu
• 100%Sumyubezpieczenia–Ubezpieczającemu,
d. w przypadku Grupy ryzyk 4 – 150% Sumy ubezpieczenia określonej w §11 i wypłacane jest:
• 100%Sumyubezpieczenia–Uprawnionemu.
• 100% Sumy ubezpieczenia – Ubezpieczającemu,
2. Z zastrzeżeniem
postanowień– wynikających
• 50% Sumy ubezpieczenia
Uprawnionemu.z ust. 3 poniżej, w razie śmierci Ubezpieczonego określonego w §3
1 lit.śmierć
b), naUbezpieczonego,
skutek Nieszczęśliwego
wypadku,
należne
świadczenie
równe
jest:
3.ust.
Jeżeli
o którym mowa
w §3 ust.
1, nastąpi
w trakcie okresu
ubezpieczenia
po wcześniejszym zakończea. niu
w Umowy
przypadku
Grupy
ryzyk
1
– 100%
Sumymowa
ubezpieczenia
określonej
w §11
i wypłacane
jest
kredytowej, to świadczenie
o którym
w ust. 1 i ust.
2 wypłacane
jest w
całości Uprawnionemu.
Ubezpieczającemu,
4. Ubezpieczony
ma prawo do wskazania oraz zmiany osoby uprawnionej do otrzymania części świadczenia na wypadek śmierci,
niż część należna
pisemnegookreślonej
wniosku dowTowarzystwa.
W celu jest:
wskazania lub zmiany
b. innej
w przypadku
GrupyUbezpieczającemu,
ryzyk 2 – 150% przez
Sumyzłożenie
ubezpieczenia
§11 i wypłacane
uprawnionej do otrzymania świadczenia należy podać następujące informacje:
• osoby
100%Sumyubezpieczenia–Ubezpieczającemu,
nr Umowy kredytowej,
• –50%Sumyubezpieczenia–Uprawnionemu,
i nazwiskoGrupy
Ubezpieczonego,
c. –wimię
przypadku
ryzyk 3 – 100% Sumy ubezpieczenia określonej w §11 i wypłacane jest
–Ubezpieczającemu,
nr polisy grupowej 9980/5,
– imię i nazwisko osoby uprawnionej,
d. w przypadku Grupy ryzyk 4 – 150% Sumy ubezpieczenia określonej w §11 i wypłacane jest:
– data urodzenia osoby uprawnionej,
• 100%Sumyubezpieczenia–Ubezpieczającemu,
– adres do korespondencji osoby uprawnionej.
5.• W50%Sumyubezpieczenia–Uprawnionemu.
przypadku podania niepełnych danych, o których mowa w ust. 4, uniemożliwiających weryfikację tożsamości Uprawnionego,
3. Jeżeli
śmierć Ubezpieczonego,
którym
mowa wokreślonymi
§3 ust. 1, w
nastąpi
okresu
ubezpieczenia
świadczenie
zostanie wypłacone ozgodnie
z zasadami
§ 1 ust.w19trakcie
niniejszych
Ogólnych
Warunkówpo
Ubezpieczenia.
wcześniejszym zakończeniu Umowy kredytowej, to świadczenie o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 wypłacane
§9. Świadczenia z tytułu „Ubezpieczenia na wypadek trwałego
jest w całości Uprawnionemu.
i całkowitego
inwalidztwa
skutek
Nieszczęśliwego
wypadku”
4. Ubezpieczony ma prawo
do wskazania
oraz zmianynaosoby
uprawnionej
do otrzymania
części świadczenia
wypadek
innejprzez
niż część
Ubezpieczającemu,
złożenie pisemnego
wniosku do
1.naW
przypadkuśmierci,
stwierdzenia
Zakładnależna
Ubezpieczeń
Społecznych (ZUS)przez
lub Towarzystwo,
Trwałego i całkowitego
inwalidztwa
Towarzystwa.
W celu wskazania
zmiany osobyouprawnionej
do§3otrzymania
należywypłacane
podać
w wyniku Nieszczęśliwego
wypadkulub
Ubezpieczonego,
którym mowa w
ust. 1 lit. a), świadczenia
należne świadczenie
następujące
informacje: w wysokości odpowiadającej :
zostanie Ubezpieczonemu
w Umowy kredytowej,
G
m
w
wm
– nr
m Ubezpieczonego, w
w
w
– wimię imnazwisko
w
G
% m
w
wm
– nr polisy grupowej 9980/5,
w
m
m
w
w
w
– imię i nazwisko osoby uprawnionej,
O
N
w W
w
w
w
w
w
w m
– data m
urodzenia
m osoby uprawnionej,
w
w
w
m
w
w
– adres dowkorespondencjiw osoby uprawnionej.
w
w
w
w
w
m
w
wm
m
w
§9. Świadczenia z tytułu „Ubezpieczenia na wypadek trwałego i całkowitego inwalidztwa na skutek
Nieszczęśliwego
wypadku”
w
U
w
m
U
N Ubezpieczeń
w
w
m
1. W przypadku stwierdzenia przez Zakład
Społecznych
(ZUS) lub Towarzystwo, Trwałego
i całkowitego inwalidztwa
wypadku Ubezpieczonego,
m
w w wyniku Nieszczęśliwego
m
m m w owktórym mowa w §3 ust. 1
lit. a), należne w
świadczenie
w m Gwypłacane zostanie
w Ubezpieczonemu w wysokości odpowiadającej
w w m: G
a. w przypadku
Grupy
ryzyk
2,
4
i
6,
Sumie
ubezpieczenia
określonej
w
§11,
obliczonej na dzień
wymagalności
w
w
N
w
w
m
w
ww
% m raty (wg Harmonogramu)
w przypadającej
w
w wydania
m
najbliższej
po dniu
decyzji Towarzystwa o uznaniu
w
m
mm w w
roszczenia,m
w Grupy
w m ryzyk
G 3 i 5, 75% Sumy
w ubezpieczenia określonej w §11, obliczonej
w wna m
b. w przypadku
dzieńG
w
w
m przypadającej
m wpo dniu w
w
N Towarzystwa
w
w o
wymagalności
najbliższej raty (wg Harmonogramu)
wydania
decyzji
m
w
w
w
%
m
w
w
w
uznaniu roszczenia.
m
2. Od daty Nieszczęśliwego Wypadku powodującego Trwałe i całkowite inwalidztwo do czasu uznania je za trwałe
w
w
musi upłynąć przynajmniej 6 miesięcy, jednak w przypadku utraty wzroku w obu oczach lub utraty co najmniej
m
w
w
w
wm
w
dwóch kończyn powyżej
nadgarstków
i całkowite
w
m lub kostek, lub wcześniejszego orzeczenia ZUS,
w Trwałe
w
N
wm
inwalidztwo
stwierdzone
natychmiast i wyżej wymieniony okres 6 miesięcy nie obowiązuje.
w
m zostaje
m
m
m
w
w
m
w
m
w
w
m
§10 Świadczenia
zwtytułu „Ubezpieczenia
m
w
w W w razie
w śmierci Ubezpieczonego
m
w na skutek Nieszczęśliwego
m
w
wypadku komunikacyjnego”
m
m w
w
1. Z zastrzeżeniem
postanowień
ust. 3 i 4 poniżej, jeśli śmierć Ubezpieczonego, o którym mowa w §3 pkt 1
w ochroną ubezpieczeniową w ramach Grup ryzyk 3 i 4 oraz w §3 pkt 1 b) - objętego ochroną
lit. a)mobjętego
ubezpieczeniowąww ramach Grup ryzyk 3 i 4 nastąpi w trakcie okresu Ubezpieczenia wskutek Nieszczęśliwego
m
w
w należne świadczenie, w wysokości 100% Sumy ubezpieczenia określonej w §11,
wypadku
komunikacyjnego,
w
wypłacane jest Uprawnionemu,
w
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 poniżej, jeśli śmierć Ubezpieczonego, o którym mowa w §3 pkt 1
W
m w w
m w
w
m
w
a) objętego
ochroną w
ubezpieczeniową w ramach
ochroną
w
m Grup ryzyk
m w 3 i 4 oraz w §3 pkt 1Ob) - objętego
W
w
ubezpieczeniową w ramach Grup ryzyk 3 i 4 nastąpi w trakcie okresu Ubezpieczenia po wcześniejszym
m
zakończeniu Umowy kredytowej, wskutek Nieszczęśliwego
wypadku komunikacyjnego, należne świadczenie,
w wysokości 100% Sumy ubezpieczenia określonej w §11, wypłacane jest Uprawnionemu.
m
m
m
ww
N
w
w
m
3. Świadczenie jest wypłacane, jeżeli łącznie:
w
N
w
w
m
w
w
w
w w
a.N śmierć Ubezpieczonego
w ciągu 180 dni od daty wyżej wymienionego wypadku i
w
w
wnastąpiłam
b. bezpośrednią
i wyłączną przyczyną
były fizyczne obrażenia
ciała spowodowane
w
w śmierci Ubezpieczonego
m
m
wm
w
Nieszczęśliwym
wypadkiem komunikacyjnym.
m
m
w
4. Ubezpieczony
ma
prawo
do
wskaza
m
w
m
w
ww m
w
w
w w
m
m
w
m
w
w W
w
mw
w
w m m w m
M
mm
ww
m
m
m
wUm w
w
m
w
U
O
w
m
w w
w
ww
m
w
w
m
w m
m
w w
ww
m w
w
W
um ub
m
N
w
m
U
w
w m
U
m
w
w
w
w
w
w
w
m
m w w m
w
m
w
Um w
w
w m
w
m
M
w w
m w w
m
w w
N
W w
W
N
w
w
U
w
w
m
m
w
m
U
mm
w
w
w
w
w
H m
m
w
w
m
m
w
w
www
N
mw
w
w
m
w
w
w m
w
w
Um w
m
w
w
w
w mw
m w
w
w
w
w w w
w U
m
N
w
U
m
w Um w
w
m w
wwm
w
m
w
w
wwm w
w
w
w
w
w
w
U
w
w
w m
m w w
w
m
w
w
mw
Og n
n odpow d
no
ow
w
w m
m
w
w
w m
m
w
w
w
w
w
w
w
w
w
m
mw
w
w
w
m
w
wO
Um w w
w
m
w
AD W
ww
w w mAD
w
w
w
m
m
m w
m
m
w m
w
w
w
m w
w w
mm
m
mm
m w w
w m
w mm
w
w
m
w
m
w
C m
W
w m w
n
w
w w
H m
w
m H mm
mm w
m
m
m
w
w
m
m w
w m
m mw
m
W
U
wm m wm m
mw
m
Um w
m
w
w
m
w
w
w
Opm w n w m d
w
w w
wwm m
N
U
w
Um w
w
U
w
w
w
m
mw
w
p
U
wm
w
w
w
w
w
w
N
w
w
w
w H m
m
ww
w m
w
W
m OU
w
m
w
m H Vw
m m
O
C
1. „Data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej” – dzień, w którym Ubezpieczony zostaje objęty ubezpieczeniem, czyli dzień
1. „Data
rozpoczęcia
ochrony
ubezpieczeniowej”
– dzień,
w którym
zostaje
objęty ubezpieczeniem,
następny
po dniu zawarcia
przez
Ubezpieczonego Umowy
kredytowej,
podUbezpieczony
warunkiem opłacenia
Składki.
dzień następny
po dniudozawarcia
przez Ubezpieczonego
Umowy
kredytowej.
2. czyli
„Deklaracja
przystąpienia
Ubezpieczenia”
– pisemna deklaracja
składana
przez Klienta wyrażającego wolę przystąpienia
do Ubezpieczenia zawarta
w treści
Umowy spłat
kredytowej.
2. „Harmonogram„pierwotny
terminarz
rat kredytu sporządzony przez strony Umowy kredytowej w dniu jej
3. zawarcia.
„Harmonogram” – pierwotny terminarz spłat rat kredytu sporządzony przez strony Umowy kredytowej w dniu jej zawarcia.
„Klient”– –osoba,
osoba fizyczna,
która zawarła
Umowę
kredytową
z Ubezpieczającym.
3.4. „Klient”
która zawarła
Umowę
kredytową
z Ubezpieczającym.
„Napaść”– –każdy
każdyakt
akt agresji
przeciwko
Ubezpieczonemu
przez osobę
tym napadnięcie
na Ubezpieczone4.5. „Napaść”
agresjiskierowany
skierowany
przeciwko
Ubezpieczonemu
przeztrzecią,
osobęw trzecią,
w tym napadnięcie
przez osobę trzeciąprzez
i wystąpienie
zaczepne
osoby trzeciejzaczepne
przeciwko Ubezpieczonemu,
potwierdzone
właściwym protokołem
nagoUbezpieczonego
osobę trzecią
i wystąpienie
osoby trzeciej przeciwko
Ubezpieczonemu,
z Policji.
potwierdzone właściwym protokołem z Policji.
6. „Nieszczęśliwy wypadek” – niezależne od woli Ubezpieczonego nagłe i gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrz5. „Nieszczęśliwy wypadek” – niezależne od woli Ubezpieczonego przypadkowe, nagłe i gwałtowne zdarzenie
ną, które wystąpiło w czasie trwania odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu Umowy.
wywołane
przyczyną
zewnętrzną,
które wystąpiło
w czasie
odpowiedzialności
Towarzystwa
z tytułu
7. „Nieszczęśliwy
wypadek
komunikacyjny”
– niezależne
od wolitrwania
Ubezpieczonego,
nagłe i gwałtowne
zdarzenie wywołane
Umowy.
przyczyną zewnętrzną przy udziale pojazdu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, rezultatem którego są fizyczne obra6. „Nieszczęśliwy
wypadek
komunikacyjny”
–
niezależne
od
woli
Ubezpieczonego,
nagłe
i
gwałtowne
zdarzenie
żenia ciała Ubezpieczonego. Pod pojęciem nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego rozumie się także te wypadki, których
wywołane
przy udziale
pojazdu
w ruchu
lądowym, wodnym
lubjako
powietrznym,
rezultatemprzyczyną
są obrażeniazewnętrzną
ciała Ubezpieczonego
powstałe
w czasie,
gdy Ubezpieczony
poruszał się
pieszy i został uderzony
rezultatem
którego
są fizyczne
ciała Ubezpieczonego. Pod pojęciem nieszczęśliwego wypadku
przez jakikolwiek
pojazd
będący wobrażenia
ruchu.
8. komunikacyjnego
„Pasażerskie licencjonowane
linie lotnicze”
– przedsiębiorstwo
transportu
wszelkie zezwolenia
rozumie się także
te wypadki,
których rezultatem
są lotniczego
obrażeniaposiadające
ciała Ubezpieczonego
uprawniające
zarówno
regularnego, jakporuszał
i na podstawie
umowy
czarteru,
odpłatnego
osób.
powstałe
w czasie,
gdydoUbezpieczony
się jako
pieszy
i został
uderzonyprzewozu
przez jakikolwiek
pojazd będący
9. w „Pojazd”
ruchu. – urządzenie mechaniczne przeznaczone do transportu lądowego posiadające silnik oraz wszelkie inne urządzenia do
transportu–wodnego
lub lotniczego,
a także rowery.
7. „Składka”
kwota należna
Towarzystwu
z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej na podstawie Umowy.
10. „Suma
„Składka”
– kwota należna
Towarzystwu
z tytułu
ochrony ubezpieczeniowej na podstawie Umowy.
8.
ubezpieczenia”
– kwota,
określona
w §udzielania
11 poniżej.
11. „Suma ubezpieczenia” – kwota, określona w § 11 poniżej.
9. „Towarzystwo” - Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji
12. „Towarzystwo” – MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysłowa 26.
ul. Przemysłowa 26.
10.
całkowita
niezdolność
Ubezpieczonego
do podejmowania
13. Trwałe
Trwałei całkowite
i całkowiteinwalidztwo
inwalidztwo- –nieodwracalna
nieodwracalna i icałkowita
niezdolność
Ubezpieczonego
do podejmowania
jakiejkolwiek
jakiejkolwiek
działalnościi gospodarczej
i wykonywania
jakiejkolwiek
pracylub
przynoszącej
dochód
lubna skutek
działalności gospodarczej
wykonywania jakiejkolwiek
pracy przynoszącej
dochód
wynagrodzenie
powstała
wynagrodzenie
Nieszczęśliwegopowstała
wypadku na skutek Nieszczęśliwego wypadku.
11.
Consumer
Bank
z siedzibą
we Wrocławiu,
ul. Strzegomska
42c.
14. „Ubezpieczający”
„Ubezpieczający” –– Santander
Santander Consumer
Bank
S.A.,S.A.,
z siedzibą
we Wrocławiu,
ul. Strzegomska
42c.
12.
ubezpieczeniowa
udzielana
Ubezpieczonemu
w Umowy.
ramach Umowy.
15. „Ubezpieczenie”
„Ubezpieczenie”––ochrona
ochrona ubezpieczeniowa
udzielana
Ubezpieczonemu
w ramach
16. „Ubezpieczony”
„Ubezpieczony”––Klient,
Klient, który
z warunkami
Umowy
jest objęty
Ubezpieczeniem.
13.
któryzgodnie
zgodnie
z warunkami
Umowy
jest objęty
Ubezpieczeniem.
17. „Umowa”
„Umowa”– –Umowa
Umowa Grupowego
Grupowego Ubezpieczenia
na Życie
Kredytobiorców
„Ubezpieczenie
Spłaty Kredytu”
zawarta
pomiędzy
14.
Ubezpieczenia
na Życie
Kredytobiorców
„Ubezpieczenie
Spłaty
Kredytu”
Towarzystwem
i Ubezpieczającym.
zawarta
pomiędzy
Towarzystwem i Ubezpieczającym.
18.
„Umowa
kredytowa”
–
umowa
o
kredyt
gotówkowy
lub
kredyt
konsolidacyjny
zawierana
pomiędzy
Klientem
i
Ubezpieczającym.
15. „Umowa kredytowa” – umowa o kredyt gotówkowy zawierana pomiędzy Klientem i Ubezpieczającym.
19. „Uprawniony” – osoba wskazana przez Ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczeń na wypadek śmierci
16. „Uprawniony” – osoba wskazana przez Ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczeń na
wynikających z Umowy, innych niż świadczenia należne Ubezpieczającemu. Jeśli Ubezpieczony nie wskaże takiej osoby,
wypadek śmierci wynikających z Umowy, innych niż świadczenia należne Ubezpieczającemu. Jeśli Ubezpieczony
uprawnionym do otrzymania świadczeń będzie małżonek Ubezpieczonego. W przypadku braku małżonka świadczenia zostaną
niewypłacone
wskaże takiej
osoby,
uprawnionym
do otrzymania
świadczeń
będzie
małżonek
Ubezpieczonego.
dzieciom
Ubezpieczonego.
W przypadku
braku małżonka
i dzieci
świadczenia
zostaną
wypłacone rodzicom UbezpieWczonego.
przypadku
braku małżonka
świadczenia
zostaną świadczenia
wypłaconetedzieciom
Ubezpieczonego.
W przypadku
braku
W przypadku
braku małżonka,
dzieci i rodziców
zostaną wypłacone
Spadkobiercom
Ubezpieczonego
dzieci
świadczenia
zostaną
wypłacone
rodzicom Ubezpieczonego. W przypadku braku rodziców świadczenia te
w częściach,
w jakich
dziedziczą
po Ubezpieczonym.
zostaną
wypłacone
Spadkobiercom
Ubezpieczonego
w
częściach,
w
jakich
dziedziczą
po
Ubezpieczonym.
20. „Zdarzenie ubezpieczeniowe” – w zależności od zakresu Ubezpieczenia, określonego w § 2 ust. 3 i 4: śmierć Ubezpieczonego,
śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku, śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku
§2.iPrzedmiot
i zakres Ubezpieczenia
komunikacyjnego, stwierdzenie Trwałego
całkowitego inwalidztwa
Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku.
1. Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego.
§2. Przedmiot i zakres Ubezpieczenia
2. Osoby przystępujące do Ubezpieczenia w ramach Ubezpieczenia do Umów kredytowych mogą zostać
ochroną
ubezpieczeniową
sześciu grup ryzyk, zgodnie z ust. 3 §2 cz. II Umowy. Deklaracja
1. objęte
Przedmiotem
Ubezpieczenia
jest życiewi ramach
zdrowie Ubezpieczonego.
do Ubezpieczenia
określa
grupęUbezpieczenia
ryzyk, w ramach
której
dany Klient
objęty
jest
ubezpieczeniem
2. przystąpienia
Osoby przystępujące
do Ubezpieczenia
w ramach
do Umów
kredytowych
mogą
zostać
objęte
ochroną ubezpieczeniową w ramach
z zastrzeżeniem,
że:sześciu grup ryzyk, zgodnie z ust. 3. Deklaracja przystąpienia do Ubezpieczenia określa grupę ryzyk,
ramachryzyk
której5dany
Klient objętywjest
ubezpieczeniem
zastrzeżeniem,
1) wgrupa
i 6, określona
ust.
3 niniejszegoz paragrafu
jestże:
przeznaczona dla osób, które:
1)a)grupa
ryzyk objęcia
5 i 6, określona
w ust. 3 niniejszego
paragrafu
przeznaczona
dla osób,
które:
w dniu
Ubezpieczeniem
są zatrudnione
najest
podstawie
umowy
o pracę
na czas nieokreślony
a) w
objęcia Ubezpieczeniem
są zatrudnione
na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w przynajmniej połowie
wdniu
przynajmniej
połowie wymiaru
czasu pracy,
czasu
pracy,
b)wymiaru
w dniu
objęcia
Ubezpieczeniem nie nabyły praw do emerytury lub renty,
b) w dniu objęcia Ubezpieczeniem nie nabyły praw do emerytury lub renty,
2) grupa ryzyk 1, 2, 3 i 4, określona w ust. 3 niniejszego paragrafu jest przeznaczona dla pozostałych osób.
2) grupa ryzyk 1, 2, 3 i 4, określona w ust. 3 niniejszego paragrafu jest przeznaczona dla pozostałych osób.
3. Zakres Ubezpieczenia poszczególnych grup ryzyk dla osób, które w dniu zawarcia Umowy kredytowej mają
3. Zakres Ubezpieczenia poszczególnych grup ryzyk dla osób, które w dniu złożenia Deklaracji przystąpienia do Ubezpieczenia mają
ukończone
lat,aanie
nieukończyły
ukończyły
65 obejmuje:
lat, obejmuje:
ukończone 18
18 lat,
65 lat,
A.A.Grupa
śmierć
Ubezpieczonego,
zgodnie
Grupa ryzyk
ryzyk 11– –śmierć
Ubezpieczonego,
zgodnie
z §7; z §7;
B.B.Grupa
ryzyk
2
–
śmierć
Ubezpieczonego,
Ubezpieczonego
wskutek Nieszczęśliwego
Grupa ryzyk 2 – śmierć Ubezpieczonego, śmierćśmierć
Ubezpieczonego
wskutek Nieszczęśliwego
wypadku, Trwałe i całkowite
wypadku,Ubezpieczonego
Trwałe i całkowite
inwalidztwo
Ubezpieczonego
wskutek
inwalidztwo
wskutek
Nieszczęśliwego
wypadku, zgodnie
z §7, §8, §9;
C.Nieszczęśliwego
Grupa ryzyk 3 – śmierć
Ubezpieczonego,
wskutek Nieszczęśliwego wypadku, śmierć Ubezpiewypadku,
zgodnie z śmierć
§7, §8,Ubezpieczonego
§9;
wypadku komunikacyjnego,
Trwałe i całkowitewskutek
inwalidztwo
Ubezpieczonego wskutek
C.czonego
Grupawskutek
ryzyk Nieszczęśliwego
3 – śmierć Ubezpieczonego,
śmierć Ubezpieczonego
Nieszczęśliwego
Nieszczęśliwego
wypadku,
zgodnie z §7, §8,
§9, §10;Nieszczęśliwego wypadku
wypadku, śmierć
Ubezpieczonego
wskutek
D.komunikacyjnego,
Grupa ryzyk 4 – śmierć
Ubezpieczonego,
śmierć
Ubezpieczonego
wskutek
Nieszczęśliwego
wypadku, śmierć UbezpieTrwałe i całkowite inwalidztwo Ubezpieczonego wskutek
czonego
wskutek Nieszczęśliwego
wypadkuz komunikacyjnego,
Nieszczęśliwego
wypadku, zgodnie
§7, §8, §9, §10;Trwałe i całkowite inwalidztwo Ubezpieczonego wskutek
Nieszczęśliwego wypadku zgodnie z §7, §8, §9, §10;
D. Grupa ryzyk 4 – śmierć Ubezpieczonego, śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego
E. Grupa ryzyk 5 – śmierć Ubezpieczonego, śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Trwałe i całkowite
wypadku, śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku
inwalidztwo Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku, zgodnie z §7, §8, §9,
Trwałe
i całkowite śmierć
inwalidztwo
Ubezpieczonego
wskutek
F.komunikacyjnego,
Grupa ryzyk 6 – śmierć
Ubezpieczonego,
Ubezpieczonego
wskutek Nieszczęśliwego
wypadku, Trwałe i całkowite
Nieszczęśliwego
wypadku
zgodnie
z §7, §8, §9,wypadku,
§10;
inwalidztwo
Ubezpieczonego
wskutek
Nieszczęśliwego
zgodnie z §7, §8, §9;
E.
Grupa
ryzyk
5
–
śmierć
Ubezpieczonego,
śmierć
Ubezpieczonego
wskutek
4. Zakres Ubezpieczenia poszczególnych grup ryzyk dla osób, które w dniu złożenia DeklaracjiNieszczęśliwego
przystąpienia do Ubezpieczenia maja
wypadku,
ukończone
65Trwałe
lat, a niei całkowite
ukończyły 95inwalidztwo
lat, obejmuje:Ubezpieczonego wskutek
wypadku,
zgodnie z wskutek
§7, §8, §9;
A.Nieszczęśliwego
Grupa ryzyk 1 – śmierć
Ubezpieczonego
Nieszczęśliwego wypadku, zgodnie z §8;
Grupa ryzyk
Ubezpieczonego
wskutek
Nieszczęśliwego
wypadku,wskutek
zgodnie zNieszczęśliwego
§8;
F.B.Grupa
ryzyk2 6– –śmierć
śmierć
Ubezpieczonego,
śmierć
Ubezpieczonego
C.wypadku,
Grupa ryzyk
3 – śmierć
Ubezpieczonego
wskutek
Nieszczęśliwego wskutek
wypadku, śmierć Ubezpieczonego wskutek NieszczęśliweTrwałe
i całkowite
inwalidztwo
Ubezpieczonego
goNieszczęśliwego
wypadku komunikacyjnego,
zgodnie
z
§8,
§10.
wypadku, zgodnie z §7, §8, §9.
D. Grupa
ryzyk 4 – śmierć
Ubezpieczonego
wskutek
wypadku,
Ubezpieczonego
wskutek Nieszczęśliwe4. Zakres
Ubezpieczenia
poszczególnych
grup
ryzykNieszczęśliwego
dla osób, które
w dniuśmierć
zawarcia
Umowy kredytowej
maja
komunikacyjnego,
zgodnie z §8, §10;
ukończone 65 lat, a go
niewypadku
ukończyły
95 lat, obejmuje:
A. Grupa ryzyk 1 – śmierć Ubezpieczonego wskutek
Nieszczęśliwego
wypadku,
zgodnie
z
§8;
§3. Kwalifikacja
B. Grupa ryzyk 2 – śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku, zgodnie z §8;
1. C.Klient
może
zostać3objęty
Ubezpieczeniem,
jeżeli: wskutek Nieszczęśliwego wypadku, śmierć Ubezpieczonego
Grupa
ryzyk
– śmierć
Ubezpieczonego
a)wskutek
ukończył 18
lat a nie ukończyłwypadku
65 roku życia
w dniu złożenia Deklaracji
Nieszczęśliwego
komunikacyjnego,
zgodnieprzystąpienia
z §8, §10; do Ubezpieczenia - w przypadku ochrony
mowa
w §7, §8 ust. 1 oraz
§9 i §10
poniżej.
D.ubezpieczeniowej,
Grupa ryzyk 4o –której
śmierć
Ubezpieczonego
wskutek
Nieszczęśliwego
wypadku, śmierć Ubezpieczonego
b) ukończył 65 lat a nie ukończył 95 roku życia w dniu złożenia Deklaracji przystąpienia do Ubezpieczenia - w przypadku ochrony
wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, zgodnie z §8, §10;
ubezpieczeniowej, o której mowa w §8 ust. 2 i §10§3.
poniżej.
Kwalifikacja
Uznaje
się, żemoże
Klientzostać
kończyobjęty
dany wiek
pierwszego dnia miesiąca
1. 2.Każdy
Klient
Ubezpieczeniem,
jeżeli: następującego po dacie urodzin. W przypadku, jeżeli data
Klienta
przypada
pierwszego65
dnia
miesiąca
gdy klient
kończy
18 lat wkredytowej
miesiącu złożenia
Deklaracji przystąpienia
a) urodzin
ukończył
18 lat
a nie ukończył
roku
życia lub,
w dniu
zawarcia
Umowy
– w przypadku
ochrony do
Ubezpieczenia, za datę ukończenia danego wieku uznaje się dzień urodzin.
ubezpieczeniowej, o której mowa w §7, §8 ust. 1 oraz §9 i §10 poniżej,
b) ukończył 65 lat a nie ukończył 95 roku życia§4.
w dniu
zawarcia
Umowy
kredytowej
–
w
przypadku
ochrony
Uczestnictwo
ubezpieczeniowej, o której mowa w §8 ust. 2 i §10 poniżej.
1.
Klient,
o
którym
mowa
w
§
3
może
zostać
objęty
Ubezpieczeniem,
jeżeli
złoży
Deklarację
przystąpienia
do
Ubezpieczenia,
pod
2. Uznaje się, że Klient kończy dany wiek pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie urodzin.
warunkiem opłacenia Składki.
W przypadku, jeżeli data urodzin Klienta przypada pierwszego dnia miesiąca lub, gdy klient kończy 18 lat
2. Klienci, którzy złożyli ponownie wniosek o udzielenie kredytu z Ubezpieczeniem, są uznawani za nowych Klientów.
w miesiącu podpisania Umowy kredytowej, za datę ukończenia danego wieku uznaje się dzień urodzin.
§5. Data rozpoczęcia, okres trwania i zakończenie Ubezpieczenia
§4. Uczestnictwo
Datązakwalifikowany
rozpoczęcia Ubezpieczenia
dla indywidualnego
Klienta jest dzień następujący
dniu zawarcia
przezgo
Klienta Umowy
1. 1.Każdy
Klient zostanie
objęty Ubezpieczeniem,
jeżeli złoży po
wniosek
o objęcie
kredytowej z Ubezpieczającym, której częścią jest Deklaracja przystąpienia do Ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia Składki.
Ubezpieczeniem.
2. Okres indywidualnego Ubezpieczenia jest równy okresowi kredytowania, tj. od daty rozpoczęcia Ubezpieczenia, zgodnie z ust. 1
2. Klienci, których złożyli ponownie wniosek o udzielenie kredytu z Ubezpieczeniem, są uznawani za nowych
niniejszego paragrafu do ostatecznego terminu spłaty Umowy kredytowej, o którym mowa w Harmonogramie.
3.Klientów.
Odpowiedzialność Towarzystwa w stosunku do każdego Ubezpieczonego wygasa z chwilą wystąpienia najwcześniejszego ze
wskazanych zdarzeń:
§5.Data rozpoczęcia, okres trwania i zakończenie Ubezpieczenia
1) upływu okresu, za który została opłacona Składka,
M
Ogólne Warunki
Ubezpieczenia
Na Życie Kredytobiorców
Ogólne
Warunki Ubezpieczenia
UmowaNr
Nr9980/05
9980/5
Umowa
1
3
2
4
kopią protokołupopełnionego
powypadkowego
z Policji, prokuratury,
o ile osoba zgłaszająca roszczenie jest w ich posiadaniu lub podanie
4.3) Samobójstwa
niezależnie
od stanu sądu
poczytalności;
nazwy i adresu placówki
prowadzącej
sprawę, gdyodZdarzenie
ubezpieczeniowe miało miejsce na skutek Nieszczęśliwego
5. Samookaleczenia
popełnionego
niezależnie
stanu poczytalności;
wypadku lub Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, o ile sprawa taka jest prowadzona
6. Przewlekłego alkoholizmu, nadużywania alkoholu, nadużywania lub uzależnienia od narkotyków, leków
4) kopią protokołu powypadkowego sporządzonego przez pracodawcę, gdy Zdarzenie ubezpieczeniowe miało miejsce w pracy
innych niż zażywane na zalecenie lekarza, a także przebywania pod wpływem wyżej wymienionych czynników
zostają odesłane na adres Ubezpieczającego.
w momencie
zajścia Nieszczęśliwego
wypadku;Ubezpieczonego przekazuje je Towarzystwu.
Ubezpieczający
po otrzymaniu
dokumentów dotyczących
7. Wojny domowej, wojny, inwazji lub działań zbrojnych, działań nieprzyjaciela, działań wojennych, przewrotu,
strajku,
zamieszek,dorebelii,
powstania, aktów terroryzmu w zakresie, w jakim
2. buntu,
Śmierćrozruchów,
Ubezpieczonego
- roszczenia
5.000 rewolucji,
zł
Ubezpieczony
uczestniczy
w tych zajściach
bez
jakiejkolwiek
przyczyny;
W przypadku,
gdy przesłanie
dokumentów,
o których
mowa
w ust. 1 jest
niemożliwe, a zgłaszane roszczenie dotyczy zgonu
Ubezpieczonego,
który w dniunapaści
rozpoczęcia
ubezpieczeniowej
nie ukończyłdowolnego
65 lat i należne
świadczenieoraz
nie przekracza
8. Napaści lub usiłowania
orazochrony
popełnienia
lub próby popełnienia
przestępstwa
udziału
5.000
zł
(słownie:
pięć
tysięcy
złotych),
Towarzystwo
rozpatruje
roszczenie
na podstawie dokonanego zgłoszenia roszczenia
w dowolnym działaniu przestępczym.
oraz przesłanego skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego. Zasada wyrażona powyżej znajdzie zastosowanie jedynie dla
przypadków, gdy zgon Ubezpieczonego nastąpił po upływie
trzech miesięcy od daty objęcia go ochroną ubezpieczeniową.
§14.Roszczenia
w chwili powstania obowiązku podatkowego. W dacie wejścia w życie niniejszych OWU są to przepisy dotyczące podatków
dochodowych od osób fizycznych i prawnych tj. ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 j.t. z późn. zm.) i ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz.397 j.t.).
§17. Właściwe sądy
Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy lub z nią związane pomiędzy Towarzystwem a Ubezpieczającym, Ubezpieczonym,
Uprawnionymi lub ich następcami prawnymi będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Towarzystwa albo przez
sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uprawnionego lub ich następców
prawnych albo przezJacek
sąd właściwości
ogólnej.
Lidia Fido
Skowroński
Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Grupowych
§ 18. Prawo właściwe
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
Łukasz Kalinowski
Prezes Zarządu
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 20 listopada 2012 roku.
64
TOIP_CL_2_2_2014_METLIFE
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 15 lipca 2010 roku.
1. Zawiadomienie o roszczeniu
3. Trwałe i całkowite inwalidztwo Ubezpieczonego
Zgłoszenie roszczenia powinno być skierowane do Towarzystwa bezpośrednio lub za pośrednictwem
W przypadku zgłoszenia roszczenia pisemnie, bezpośrednio poprzez wizytę w Oddziale Ubezpieczającego lub telefonicznie na
Ubezpieczającego. Po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia Towarzystwo niezwłocznie prześle osobom
numer infolinii Ubezpieczającego, Ubezpieczający przekazuje Ubezpieczonemu formularz: „Wniosek o wypłatę świadczenia
uprawnionym
odpowiednie
formularze:
w ramach
ubezpieczenia
grupowego”,
który po wypełnieniu wraz z:
przypadkuZakładu
śmierciUbezpieczeń
Ubezpieczonego
(śmierć
naturalna
lub na
skutek Nieszczęśliwego
wypadku
lub na
skutek
1) Worzeczeniem
Społecznych
o całkowitej
i Trwałej
niezdolności
do pracy, o ile osoba
zgłaszająca
roszczenie
Nieszczęśliwego
wypadku komunikacyjnego) będą to: Wniosek o wypłatę świadczenia w ramach ubezpieczenia
jest w jego posiadaniu,
– Oświadczenie
oraz Wniosekktóre
o wypłatę
świadczenia
2) kredytu
kopią dowodu
aktywności Ubezpieczonego/Spadkobiercy/Uposażonego
zawodowej Ubezpieczonego w dniu Zdarzenia ubezpieczeniowego,
spowodowało
Trwałą
wniezdolność
ramach ubezpieczenia
kredytu – Oświadczenie lekarza (dokumentacja zgonu).
do pracy,
3) Ponadto
kopią dokumentacji
medycznej
potwierdzającej
przyczynę
niezdolności
do pracy, wskutek Nieszczęśliwego wypadku
w przypadku,
gdy świadczenie
z tytułu
śmierci
Ubezpieczonego
4) ma
kopią
z Policji, prokuratury,
sądu o ile
osoba zgłaszająca
jest w ich posiadaniu
lub podanie
być,protokołu
zgodniepowypadkowego
z Umową, wypłacone
Spadkobiercom,
wymagana
będzieroszczenie
kopia Postanowienia
o stwierdzeniu
nazwy
i
adresu
placówki
prowadzącej
sprawę,
gdy
Zdarzenie
ubezpieczeniowe
miało miejsce na skutek Nieszczęśliwego
nabycia spadku.
wypadku
lub Nieszczęśliwego
wypadku
komunikacyjnego,
o ile sprawa
jest prowadzona
Wraz
z powyższymi
formularzami
należy
przesłać również
odpistaka
skrócony
aktu zgonu osoby ubezpieczonej.
5) Wkopią
powypadkowego
przez pracodawcę,
gdy Zdarzenie
ubezpieczeniowe
miejsce
w pracy,
razieprotokołu
trwałego
i całkowitegosporządzonego
inwalidztwa wskutek
Nieszczęśliwego
wypadku
Wniosek miało
o wypłatę
świadczenia
zostają przekazane Ubezpieczającemu.
w ramach ubezpieczenia kredytu – Oświadczenie Ubezpieczonego/Spadkobiercy/Uposażonego oraz Wniosek
Ubezpieczający po otrzymaniu dokumentów dotyczących Ubezpieczonego przekazuje je Towarzystwu.
o wypłatę świadczenia w ramach ubezpieczenia kredytu – Oświadczenie lekarza (dokumentacja całkowitego
inwalidztwa).
4. i trwałego
Badanie medyczne
2. uzasadnionych
Roszczenia doprzypadkach
5.000 zł Towarzystwo zastrzega sobie prawo do:
W
W przypadku,
gdy przesłanie
dokumentów,
o których
mowa w
ust. 1 jest niemożliwe,
a zgłaszane roszczenie
- weryfikacji
dostarczonych
dokumentów
medycznych,
w szczególności
dokumentacji
medycznej potwierdzającej
orzeczenie
dotyczy
zgonu Ubezpieczonego,
który w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej nie ukończył 65 lat
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych,
- przeprowadzenia
badań Ubezpieczonego
lekarza
powołanego
przez
w celuTowarzystwo
potwierdzeniarozpatruje
zasadności
i należne świadczenie
nie przekraczaprzez
kwoty
5.000
zł (słownie:
pięćTowarzystwo
tysięcy złotych),
roszczenia
i zgodności
z postanowieniami
niniejszych
Ogólnych
Warunków
roszczenie
na podstawie
dokonanego
zgłoszenia
roszczenia
oraz Ubezpieczenia.
przesłanego skróconego odpisu aktu zgonu
Ubezpieczonego. Zasada wyrażona powyżej znajdzie zastosowanie jedynie dla przypadków, gdy zgon
5. Ubezpieczonego
Dodatkowe informacje
nastąpił po upływie trzech miesięcy od daty objęcia go ochroną ubezpieczeniową.
W przypadku
zgonu Ubezpieczonego poza granicami Polski osoba zgłaszająca roszczenie jest zobowiązana do przedstawienia
3.1.Dodatkowe
informacje
dokumentacji medycznej dotyczącej zdarzenia ubezpieczeniowego oraz jego okoliczności przetłumaczonej przez tłumacza
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Towarzystwo zastrzega sobie prawo do wystąpienia z wnioskiem do
przysięgłego na język polski
Policji, Prokuratury, Sądu, a także placówek medycznych i innych właściwych instytucji publicznych o dodatkowe
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Towarzystwo zastrzega sobie prawo do wystąpienia z wnioskiem do Policji,
informacje
dotyczące
okoliczności
zdarzenia ubezpieczeniowego
lub o publicznych
dodatkowąo dodatkowe
informacjęinformacje
medyczną
celem
Prokuratury,
Sądu, a także
placówek medycznych
i innych właściwych instytucji
dotyczące
ustalenia
zasadności
świadczenia.
okoliczności
zdarzenia wypłaty
ubezpieczeniowego
lub o dodatkową informację medyczną celem ustalenia zasadności wypłaty świadcze4. Decyzja
nia. Towarzystwa
Po otrzymaniu i zbadaniu dowodów Towarzystwo ma prawo zaakceptować lub odmówić wypłaty świadczenia
podstawie
warunków ubezpieczenia i zapisów w Umowie.
6. naWypłata
świadczenia
1. Wypłata
Towarzystwo
jest zobowiązane
spełnić
świadczenie
w terminie
30 dni licząc możliwym
od daty otrzymania
zawiadomienia
zajściu niż
należnego
świadczenia
zostanie
dokonana
w najkrótszym
terminie,
nie późniejojednak
zdarzenia
ubezpieczeniowego.
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Towarzystwo wszystkich wymaganych dokumentów.
2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości
świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie
powinno zostać
spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu
§15.Skargi
i zażalenia
należytejskargi
staranności
wyjaśnienie
tych okoliczności
było możliwe.
Jednakże
bezsporną
część świadczenia
1. Wszelkie
i zażalenia
wynikające
z wykonywania
Umowy
winny
być przesłane
na adres Towarzystwo
siedziby powinno
spełnić w terminie określonym w ust. 1 powyżej.
Towarzystwa do Działu Obsługi Klienta. Towarzystwo w ciągu 30 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia
wyśle do osoby skarżącej odpowiedź.
§15. Skargi i zażalenia
2. W przypadku nie uznania skargi lub zażalenia przez Towarzystwo organem właściwym do rozpatrzenia skarg
1. i zażaleń
Wszelkiejest
skargi
i zażalenia
wynikające z wykonywania Umowy winny być przesyłane na piśmie do Towarzystwa, faksem lub
Rzecznik
Ubezpieczonych.
elektronicznie na adres email wskazany przez Towarzystwo. W celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, składający
skargę lub zażalenie powinien przekazać je do Towarzystwa
niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności bu§16. Podatki
dzących zastrzeżenie. Towarzystwo w ciągu 30 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia wyśle do osoby skarżącej odpowiedź
Wszelkie
winnya być
uiszczane
zgodnie
z obowiązującym
prawem, w terminu,
szczególności
zgodnie
na skargępodatki
lub zażalenie,
w przypadku
braku
możliwości
dotrzymania wspomnianego
poinformuje
osobęz przepisami
skarżącą
dotyczącymi
od osób
fizycznych
i prawnych.
o przyczynachpodatków
opóźnienia dochodowych
i wskaże przewidywany
termin
udzielenia
odpowiedzi na skargę lub zażalenie.
2. Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub ich następcy prawni mogą zwrócić się o udzielenie pomocy do miejskich
§17.
Właściwe
sądy
i powiatowych rzeczników konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez sąd właściwy
§16.właściwy
Podatki dla miejsca zamieszkania lub siedziby
ze względu na siedzibę Towarzystwa albo przez sąd
Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego,
Uposażonego
lubuiszczane
uprawnionego
Umowypodatkowym
ubezpieczenia.
Wszelkie
podatki związane
z Umową ubezpieczenia
winny być
zgodnie zz prawem
obowiązującym