Wyścig o ESK 2016

Komentarze

Transkrypt

Wyścig o ESK 2016
Wyścig o ESK 2016
czyli
co działo się w mediach po
ogłoszeniu listy finalistów
Analiza aktywności miast – kandydatów w mediach
na podstawie publikacji z prasy, radio i telewizji
z okresu od 13 października 2010 do 12 stycznia 2011 roku
WARSZAWA, marzec 2011
Wyścig o ESK 2016 - analiza mediów, 13.X.2010 – 12.I.2011
Spis treści
1. MIASTA W MEDIACH – PODSUMOWANIE 3
KRÓTKA LISTA MIAST KANDYDATÓW ........... 3
OBRAŻONA ŁÓDŹ I WSPIERAJĄCY
BIAŁYSTOK ............................................... 3
REAKCJE NA PORAŻKĘ .............................. 3
2. WYRÓWNANY WYŚCIG W MEDIACH ...... 4
OCENY MIAST................................................ 5
O CZYM SZUMIĄ MEDIA? ............................. 6
O ESK GŁÓWNIE WZMIANKOWO, Z
POLITYKĄ W TLE ....................................... 6
LOKALNE PROJEKTY I AKCJE
ZAUWAŻONE PRZEZ MEDIA ........................ 7
3.1. ESK 2016 DLA LUBLINA –
KONTEKST INFORMACJI ............................. 8
3.2 ESK 2016 DLA KATOWIC –
KONTEKST INFORMACJI ............................. 9
3.3. ESK 2016 DLA W ARSZAWY –
KONTEKST INFORMACJI ........................... 10
3.4. ESK 2016 DLA GDAŃSKA –
KONTEKST INFORMACJI ........................... 11
3.5. ESK 2016 DLA W ROCŁAWIA –
KONTEKST INFORMACJI ........................... 12
4. ILE DOWIESZ SIĘ O DZIAŁANIACH INNYCH
KANDYDATÓW? .......................................... 13
5. CENTRUM CZY REGIONY? ...................... 16
6. RADIO, TELEWIZJA CZY PRASA? ............ 17
7. EKWIWALENT REKLAMOWY PUBLIKACJI 18
Wstęp
Niniejsze badanie zostało wykonane na
podstawie 676 przekazów prasowych, 607
radiowych i 248 telewizyjnych z okresu od 13
października 2010 (dzień ogłoszenia tzw.
krótkiej listy miast - kandydatów) do 12
stycznia 2011. W badanych przekazach w
kontekście ESK 2016 pojawiała się nazwa
przynajmniej jednego z pięciu miast
zakwalifikowanych do drugiego etapu
rywalizacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury
w 2016 roku. Są to, w kolejności
alfabetycznej:
Gdańsk
Katowice
Lublin
Warszawa
Wrocław
W analizie nie brano pod uwagę publikacji
mówiących ogólnie o ESK 2016 bez
odniesienia do konkretnego miasta z listy
finalistów.
Ponieważ w jednym materiale mogło zostać
wymienione więcej niż jedno miasto, liczba
wystąpień może nie równać się sumie
przekazów.
Każdą publikację analizowano pod kątem
wpływu, jaki informacje w niej zawarte miały
na kształtowanie
wizerunku
miasta
w
kontekście jego kandydatury do tytułu ESK
2016. Stosowano 3 kategorie wydźwięku
poszczególnych przekazów:
korzystnie wpływały na wizerunek
miasta w mediach,
neutralnie wpływały na wizerunek
miasta w mediach,
mogły mieć negatywny wpływ na
wizerunek miasta kształtowany w
mediach.
Raport opracowała: Magdalena Grabarczyk – Tokaj
2
Wyścig o ESK 2016 - analiza mediów, 13.X.2010 – 12.I.2011
1. Miasta w mediach – podsumowanie
Krótka lista miast kandydatów
Najbardziej medialnym kandydatem okazało się najmniejsze miasto – Lublin. Drugą z kolei
największą liczbą wystąpień w prasie, radio i telewizji mogą pochwalić się Katowice. Warszawa
znalazła się dopiero na trzecim miejscu, jednak w mediach ogólnokrajowych (w tym w telewizji)
jej starania o ESK były wspominane częściej niż innych miast.
ESK było ważniejszym tematem dla mediów regionalnych, niż dla ogólnokrajowych – 86%
publikacji na temat konkursu ukazała się w mediach regionalnych, a tylko 14% w mediach
ogólnopolskich. Najczęściej ESK interesowała się prasa i radio, tylko 16% przekazów to programy
telewizyjne.
Obrażona Łódź i wspierający Białystok
Najwięcej pozytywnych opinii zebrał Lublin, a najwięcej negatywnych – Warszawa. Lublin w
kontekście ESK był chwalony nie tylko przez lokalne media, ale również przez miasta, które do
drugiego etapu się nie zakwalifikowały (m.in. przez Bydgoszcz). Z kolei Warszawa była
krytykowana głównie przez miasta, które z wyścigu odpadły: Łódź i Bydgoszcz. Negatywnie
oceniano udział stolicy w konkursie jako miasta zbyt dużego i zamożnego, wskazywano, że ESK
ma być szansą rozwoju dla mniejszych ośrodków, a nie wyborem politycznym.
Warto zauważyć, że większość negatywnych ocen przyznawanych miastom i ich staraniom o ESK
2016 pochodziło z mediów łódzkich (Łódź odpadła z rywalizacji). Z kolei najcieplej o miastach z
krótkiej listy wypowiadano się… również w miastach, które nie zostały zakwalifikowane do finału
(pozytywne opinie pochodziły w dużej mierze z Białegostoku i Bydgoszczy).
Reakcje na porażkę
Po ogłoszeniu listy finalistów, w mediach mogliśmy obserwować różne rodzaje reakcji miast, które
z konkursu odpadły.
Poznań przyjął porażkę spokojnie i racjonalnie: komentowano oszczędności, jakie miasto poczyni
nie biorąc dalej udziału w konkursie oraz szansę na podtrzymanie kameralnego charakteru
wydarzeń kulturalnych, który w razie zwycięstwa Poznania byłby zagrożony. Prezydent miasta
Ryszard Grobelny podkreślał w mediach: „Nie możemy załamywać rąk, przegrana będzie
bodźcem do dalszych działań”.
Białystok wkrótce po przegranej nawiązał współpracę z Lublinem – aby konsekwentnie jako dwa
miasta z tzw. ściany wschodniej mogły spójnie i efektywnie prowadzić razem dalsze aktywności.
Ta inicjatywa Białegostoku przełożyła się na dodatkową obecność w mediach, przyniesie też
zapewne w przyszłości dalsze korzyści wizerunkowe.
Z kolei Łódź, pewna swojego zwycięstwa, na przegraną zareagowała bardzo gwałtownie. Gromy
posypały się na głowy władz regionu, padały także zarzuty o upolitycznienie konkursu i
stronniczość komisji. „Łódź jest prawdziwie niezależną europejską stolicą kultury” – mówili
przedstawiciele łódzkiego biura ESK. Poczucie krzywdy, jakie mieli łodzianie po ogłoszeniu wyniku
dobrze oddaje wypowiedź Marka Janiaka z Fundacji Ulicy Piotrkowskiej – porażka „jest dowodem
na to, że Polska nienawidzi Łodzi”. W mediach pojawiało się dużo oskarżeń, głównie pod
adresem osób i instytucji zewnętrznych („polskie elity polityczne dokuczają Łodzi”; „Łódź została
potraktowana z buta, jak to zazwyczaj bywa”).
3
Wyścig o ESK 2016 - analiza mediów, 13.X.2010 – 12.I.2011
2. Wyrównany wyścig w mediach
Gdyby tylko od liczby publikacji w prasie, radio i telewizji zależało
zwycięstwo w wyścigu o ESK 2016, to walka byłaby bardzo wyrównana
Najbardziej medialnym kandydatem okazało się najmniejsze miasto – Lublin. Drugą największą
liczbą wystąpień mogą się pochwalić Katowice. Warszawa znalazła się dopiero na trzecim
miejscu, jednak jej udział w ESK, częściej niż innych miast, omawiany był w mediach
ogólnokrajowych.
Wykres 1. Aktywność miast – kandydatów w mediach: ranking główny
Lublin
854
Katowice
781
Warszawa
755
713
Gdańsk
659
Wrocław
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
4
Wyścig o ESK 2016 - analiza mediów, 13.X.2010 – 12.I.2011
Oceny miast
Negatywne i pozytywne oceny miast pochodziły głównie z regionów,
które odpadły z wyścigu
Najwięcej pozytywnych opinii zebrał Lublin, a najwięcej negatywnych – Warszawa. Krytykowano
udział stolicy w konkursie jako miasta zbyt dużego i zamożnego, wskazywano, że ESK ma być
szansą rozwoju dla mniejszych ośrodków. Co interesujące, większość negatywnych opinii
pochodziło z miast, które odpadły z dalszej rywalizacji o tytuł ESK.
Większość negatywnych ocen przyznawanych miastom i ich staraniom o ESK 2016 pochodziło z
mediów łódzkich (Łódź odpadła z rywalizacji). Z kolei najcieplej o miastach z krótkiej listy
wypowiadano się również w miastach, które nie zostały zakwalifikowane do finału (pozytywne
opinie pochodziły w dużej mierze z Białegostoku i Bydgoszczy).
Wykres 2. Udział publikacji pozytywnych i negatywnych dla danych miast w ogóle publikacji
Lublin
65
Katowice
59
Gdańsk
41
Wrocław
34
0%
11
714
8
5
667
611
27
Warszawa
778
14
21
707
10%
20%
30%
pozytywne
40%
50%
neutralne
60%
70%
80%
90%
100%
negatywne
5
Wyścig o ESK 2016 - analiza mediów, 13.X.2010 – 12.I.2011
O czym szumią media?
O ESK głównie wzmiankowo, z polityką w tle
Przeważały wzmianki
Największa część publikacji tylko wzmiankowała o koncepcji ESK i staraniach miast o ten tytuł,
przy okazji poruszania tematów związanych z kulturą w regionie.
„Nie weszliśmy do finału” oraz informacja o liście finalistów
Drugim w kolejności kontekstem, w którym miasta kandydaci mieli szansę zaprezentować się w
mediach (również głównie wzmiankowo) były relacje na gorąco z miast, które nie dostały się na
krótką listę finalistów. Przy tej okazji zastanawiano się nad przyczynami porażki, próbowano
wskazać winnych lub przeciwnie – przekuć przegraną na wygraną. Dużą liczbę publikacji
stanowiły również informacje, w których podawano skład krótkiej listy.
Polityka w ESK i czas wyborów samorządowych
Temat ESK był wykorzystywany jako karta przetargowa kandydatów w wyborach
samorządowych – najczęściej w Lublinie. Okazję do rozliczeń politycznych stanowiła też dla
niektórych miast porażka w eliminacjach do drugiego etapu – taki wątek pojawiał się często w
wypowiedziach łodzian, między innymi w kontekście wygranej Warszawy i Wrocławia.
Podsumowania roku 2010
Przełom 2010 i 2011 roku był czasem najbardziej wytężonej walki o przejście do finału. Regionalne
media w podsumowaniach najważniejszych wydarzeń chętnie przypominały, że stolica regionu
znalazła się w gronie kandydujących do tytułu ESK 2016.
…a pretendujemy do miana ESK
To sformułowanie pojawiało się często w mediach przy okazji opinii na temat miasta
wygłaszanych przez samych mieszkańców. Dość często miały charakter negatywny (typu:
„zamykają biblioteki w mieście pretendującym do tytułu ESK”, „brak podstawowych udogodnień,
a pretendujemy do miana ESK”, kwestia obraźliwej dla środowiska żydowskiego wypowiedzi
jednego z pracowników naukowych UMCS itp. ).
Ambasador miasta pomaga również w mediach
W mediach widać było obecność (bardziej niż aktywność) ambasadorów miast. Szczególną
wagę przyłożyła do tego Warszawa, która swoim ambasadorom poświęcała nawet całe
programy telewizyjne (m.in. Qdrans qltury). Jednak z ‘ambasadorowania’ przebijał chaos –
osoby wydają się przypadkowo dobrane, a analizując przekazy z mediów odnosi się wrażenie, że
sami ambasadorowie jeszcze nie do końca wiedzą, na czym tak naprawdę ma polegać ich
zadanie.
Natomiast Gdańsk postawił nie na ilość, lecz jakość – ambasadorem został Jean Michel Jarre –
światowej sławy artysta, który w Polsce jest bardzo dobrze kojarzony z gdańskimi koncertami – w
2005, z okazji 25 rocznicy Solidarności i pięć lat później, kiedy inaugurował nowo otwartą Halę
Gdańsk – Sopot. Spójna całość z kontekstem historycznym idealnie też komponuje się z
promocyjnym hasłem Gdańska „Wolność kultury, kultura wolności”.
Obywatelskie Partnerstwo dla Kultury 2016
26 października 2010 roku miasta, które nie zakwalifikowały się do finału oraz finaliści starań o ESK
2016, zawiązały "Obywatelskie Partnerstwo dla Kultury 2016".
Deklarację współpracy podpisały: Szczecin, Białystok, Gdańsk, Katowice, Łódź, Toruń, Poznań,
Wrocław. Inicjatywę poparły także Bydgoszcz, Lublin i Warszawa. Celem jest kontynuowanie
polityki i projektów kulturalnych zapoczątkowanych w procesie starań o ESK, jak również
współpraca przy ich realizacji.
Przy tej okazji wyraźnie podkreślano poparcie Białegostoku dla Lublina oraz wsparcie, jakie
Gdańskowi zaoferowała reszta Trójmiasta, a Katowicom – sąsiednie śląskie miasta.
6
Wyścig o ESK 2016 - analiza mediów, 13.X.2010 – 12.I.2011
Wykres 3. Tematy, które pojawiały się najczęściej w kontekście ESK 2016
376
Wzmianki o ESK
176
"Nie weszliśmy do finału" - informacje z miast …
173
Lista miast - finalistów
121
Wybory samorządowe a ESK
Podsumowanie 2010 roku
53
...a pretendujemy do miana ESK
52
Ambasador miasta
50
41
Obywatelskie Partnerstwo dla Kultury 2016
41
Eventy w ramach starań o ESK
26
Pomysły mieszkańców dla ESK
ESK a polityka
21
Akcja Gościnność (Katowice)
21
Festiwale w ramach starań o ESK
20
Budżety na kulturę
19
ESK a trasa ekspresowa (Lublin)
18
Szkolenia taksówkarzy (Gdańsk )
18
Debaty o kulturze
16
Blog Forum (Gdańsk)
16
Rozmowy z przedstawicielami miast i biur ESK
15
Neony (Katowice)
14
Konkursy w ramach starań o ESK
14
Kalendarz "Miasto w Dialogu" (Lublin)
13
Sylwester w ramach ESK
12
Koncerty w ramach starań o ESK
12
Rzeźby Magdaleny Abakanowicz (Warszawa)
11
0
100
200
300
400
Lokalne projekty i akcje zauważone przez media
Pomimo tego, że aby zaistnieć w mediach z tematem ESK wcale nie trzeba było organizować w
tym celu specjalnych eventów (np. Lublin: „ESK 2016 a kwestia budowy trasy ekspresowej”),
większość miast - kandydatów starała się zadbać o nagłośnienie wydarzeń, które miały
bezpośredni związek z szeroko pojętą kulturą.
Medialnie najlepiej poradził sobie Gdańsk: akcja szkoleń dla taksówkarzy i organizacja Blog
Forum były najszerzej prezentowane w mediach, w tym w ogólnopolskich – co jest wyjątkową
sytuacją wśród akcji w ramach ESK na tle innych regionów. W mediach zaistniała również
katowicka zimowa akcja „Gościnność”, temat ratowania śląskich neonów oraz informacje o
lubelskim kalendarzu Miasto w Dialogu. Wśród rozpoznawalnych akcji wyróżnić można jeszcze
instalację rzeźb Magdaleny Abakanowicz w Warszawie. Reszta aktywności skupiała się na
drobnych projektach: koncertach, spotkaniach, dyskusjach, konkursach.
7
Wyścig o ESK 2016 - analiza mediów, 13.X.2010 – 12.I.2011
3.1. ESK 2016 dla Lublina – kontekst informacji
Wykres 4. Tematy, które pojawiały się najczęściej w kontekście ESK 2016 dla Lublina
Wzmianki o ESK
8
"Nie weszliśmy do finału" informacje z miast
niezakwalifikowanych
9
Lublin na krótkiej liście kandydatów
Wybory samorządowe a ESK
143
20
1
120
6
Podsumowanie 2010 roku w Lublinie 2
Obywatelskie Partnerstwo dla Kultury 2016
214
67
34
10 21
… a pretendujemy do ESK
14 7
Trasa ekspresowa a ESK
17 1
Kalendarz "Miasto w dialogu"
13
ESK - pomysły mieszkańców
12
0
50
pozytywne
neutralne
100
150
200
250
negatywne
Na temat Lublina pojawiło się najwięcej przekazów, w tym również tych dotyczących wyłącznie
programu i działalności Lublina. Zaskarbił sobie też najwięcej przychylnych opinii – dobrze o
mieście, jego działalności i programie wypowiadali się nawet konkurenci do tytułu ESK, a w
mediach podkreślano, że po wyborze Lublina do finałowej piątki „sceptykom zrzedły miny”.
Podkreślano również „skok cywilizacyjny miasta”, jaki dokonał się w ostatnich latach.
W województwie lubelskim ważnym tematem wiązanym z konkursem było powstanie trasy
ekspresowej S-17. Start w konkursie na ESK był też często przywoływany jako argument podczas
wyborów samorządowych.
W przekazach dotyczących ESK zwracano uwagę na to, że Lublin jest naturalną bramą między
wschodem i zachodem Europy, kulturalnym i historycznym tyglem („Od Unii Lubelskiej do Unii
Europejskiej”). Sam Lublin konsekwentnie w swojej komunikacji podkreślał związki ze wschodem
Europy i ich znaczenie dla kształtowania się kultury w całej Europie. Lublin w analizowanym czasie
zorganizował Forum Eurocities – co warto zaznaczyć – spotkanie to przygotowują z reguły miasta
już będące ESK, a to wyróżnienie otrzymał Lublin jeszcze jako kandydat. Na uwagę w mediach
zasłużyło też poparcie i chęć współpracy, jaką wyraził Białystok – jeszcze do niedawna miasto
rywalizujące z Lublinem o tytuł kulturalnej stolicy.
Wśród informacji pojawiających się w kontekście lubelskich starań o ESK pojawiły się również:
kalendarz Miasto w Dialogu i niekorzystna dla wizerunku miasta kwestia obraźliwej dla środowiska
żydowskiego wypowiedzi jednego z pracowników naukowych UMCS.
8
Wyścig o ESK 2016 - analiza mediów, 13.X.2010 – 12.I.2011
3.2 ESK 2016 dla Katowic – kontekst informacji
Wykres 5. Tematy, które pojawiały się najczęściej w kontekście ESK 2016 dla Katowic
Wzmianki o ESK
6
"Nie weszliśmy do finału" informacje z miast
niezakwalifikowanych
4
Katowice na krótkiej liście kandydatów
7
195
145
2
133
Wybory samorządowe a ESK 1 27
Obywatelskie Partnerstwo dla Kultury 2016
7 15
Akcja Gościnność 3 18
Podsumowanie 2010 roku w Katowicach 3 13
Akcja Neony
68
Sylwester w Katowicach
11
… a pretendujemy do ESK
46
0
50
pozytywne
neutralne
100
150
200
250
negatywne
W mediach często przytaczano hasło „Katowice - miasto ogrodów”. Dzięki spójnej komunikacji
przedstawiciele biura ESK Katowice potrafili je konsekwentnie powiązać z programem i
aktualnymi wydarzeniami w mieście. Chętnie podejmowanym przez media tematem były
wertykalne ogrody, które miałby realizować w Katowicach Patric Blanc. Wśród akcji
organizowanych specjalnie z myślą o ESK w mediach wyróżniała się „Gościnność” – zimowy
projekt biura ESK, oraz „Ogród Światła” – plenerowa galeria neonów (pomysł ratowania słynnych
katowickich iluminacji był bardzo pozytywnie komentowany). Wspominano też, że sąsiednie
miasta aglomeracji deklarują wsparcie dla Katowic w jego staraniach o tytuł ESK.
9
Wyścig o ESK 2016 - analiza mediów, 13.X.2010 – 12.I.2011
3.3. ESK 2016 dla Warszawy – kontekst informacji
Wykres 6. Tematy, które pojawiały się najczęściej w kontekście ESK 2016 dla Warszawy
Wzmianki o ESK 2
"Nie weszliśmy do finału" informacje z miast
niezakwalifikowanych
178
3
Warszawa na krótkiej liście kandydatów
149
8
11
136
Wybory samorządowe a ESK
24
Obywatelskie Partnerstwo dla Kultury 2016
23
Ambasador Warszawy
20
1
Podsumowanie 2010 roku w Warszawie 2 13
… a pretendujemy do ESK
12 2
Rzeźby Abakanowicz w parku Traugutta
11
0
pozytywne
20
40
neutralne
60
80
100
120
140
160
180
negatywne
Warszawa częściej niż inne miasta pojawiała się w mediach o zasięgu ogólnokrajowym oraz w
telewizji. O swoim udziale w konkursie stolica często informowała za pomocą sylwetek
ambasadorów, poświęcając im nawet całe programy telewizyjne (m.in. Qdrans qltury). Jednak z
‘ambasadorowania’ przebijał chaos – osoby wydają się przypadkowo dobrane (ilość nie
jakość?), a analizując przekazy z mediów odnosi się wrażenie, że sami ambasadorowie jeszcze
nie do końca wiedzą, na czym tak naprawdę ma polegać ich zadanie.
Wśród akcji przeprowadzonych w ramach starań o tytuł ESK w mediach wyraźniej zaistniały tylko
odsłonięte w parku Traugutta rzeźby Magdaleny Abakanowicz oraz projekt „Warszawa w
Budowie”.
10
Wyścig o ESK 2016 - analiza mediów, 13.X.2010 – 12.I.2011
3.4. ESK 2016 dla Gdańska – kontekst informacji
Wykres 7. Tematy, które pojawiały się najczęściej w kontekście ESK 2016 dla Gdańska
Wzmianki o ESK 2
"Nie weszliśmy do finału" informacje z miast
niezakwalifikowanych
Gdańsk na krótkiej liście kandydatów
214
7
148
10
Obywatelskie Partnerstwo dla Kultury 2016
4
130
7 18
Podsumowanie 2010 roku w Gdańsku 1 17
Gdańsk przygotowuje taksówkarzy do ESK
18
Blog Forum Gdańsk
16
Wybory samorządowe 1 14
Ambasador: Jean Michel Jarre
101
0
50
pozytywne
neutralne
100
150
200
250
negatywne
Dwa gdańskie wydarzenia: szkolenie taksówkarzy przygotowujące do obsługi zagranicznych
gości w czasie imprez ESK i organizacja Blog Forum okazały się wyjątkowo trafionymi projektami z
punktu widzenia obecności w mediach. Były najszerzej prezentowane i co więcej - również w
innych regionach, które z reguły nie przywiązują wagi o informowaniu odbiorców o działaniach
konkurencyjnych miast. Informacje pojawiły się też w mediach ogólnoinformacyjnych, m.in. w
radio TOK FM, PR3 i radio ZET, Newsweek’u - co było wyjątkową sytuacją wśród poszczególnych
akcji prowadzonych w ramach ESK w regionach.
Inaczej niż Warszawa, Gdańsk przy angażowaniu ambasadorów postawił nie na ilość, lecz jakość.
Rzecznikiem kulturalnego wymiaru Gdańska został Jean Michel Jarre – światowej sławy artysta, w
Polsce bardzo dobrze kojarzony z gdańskimi koncertami – w 2005, z okazji 25 rocznicy Solidarności
i pięć lat później, kiedy inaugurował nowo otwartą Halę Gdańsk – Sopot. Całość idealnie też
komponuje się z promocyjnym hasłem Gdańska „Wolność kultury, kultura wolności”, które
pojawia się w nawiązaniu do historii miasta. Informacja o zaangażowaniu Jean Michel Jarre’a w
aktywność na rzecz Gdańska pojawiła się wielokrotnie w mediach, również tych uznawanych za
najbardziej opiniotwórcze: m.in. w Dzienniku Gazeta Prawna i TOK FM.
11
Wyścig o ESK 2016 - analiza mediów, 13.X.2010 – 12.I.2011
3.5. ESK 2016 dla Wrocławia – kontekst informacji
Wykres 8. Tematy, które pojawiały się najczęściej w kontekście ESK 2016 dla Wrocławia
Wzmianki o ESK 2
Wrocław na krótkiej liście kandydatów
211
11
"Nie weszliśmy do finału" informacje z miast
niezakwalifikowanych
7
5
133
72
5
Wybory samorządowe a ESK 1 18
Obywatelskie Partnerstwo dla Kultury 2016
78
Podsumowanie 2010 roku we Wrocławiu
12
Polityka a ESK
51
… a pretendujemy do ESK 222
0
50
pozytywne
neutralne
100
150
200
250
negatywne
Wrocław okazał się najmniej medialnym spośród finalistów konkursu o ESK. Nawet media regionu
dolnośląskiego wydawały się być mniej zainteresowane startem swojego czempiona – Wrocław
wyraźnie rzadziej niż inne miasta informował wyłącznie o swoich staraniach (zob. rozdział 4).
Wrocław był też bardzo krytyczny wobec siebie – już po ogłoszeniu pozytywnego wyniku
eliminacji pojawiały się negatywne opinie na temat miasta wypowiadane przez samych
wrocławian i niewiara w szanse na zwycięstwo. Wśród pozytywnych przekazów pojawiały się
informacje o intensywnym programie, jaki realizuje obecnie miasto, oraz o dużych korzystnych
zmianach, które zaszły na przestrzeni ostatniej dekady w sferze kultury. Eksperci proszeni o opinię
podkreślali, że o ile Wrocław ma bardzo silną pozycję w tzw. kulturze wysokiej, o tyle oferta
popularna jest jeszcze słabo rozwinięta.
W przypadku Wrocławia w mediach nie było widać wyraźnie jednej odrębnej akcji prowadzonej
w ramach starań o tytuł ESK.
12
Wyścig o ESK 2016 - analiza mediów, 13.X.2010 – 12.I.2011
4. Ile dowiesz się o działaniach innych
kandydatów?
Lublin miał najlepszą ekspozycję w mediach, jeśli chodzi o liczbę publikacji poświęconych
wyłącznie swojej kandydaturze.
Wykres 9. Najlepsza ekspozycja w mediach: liczba publikacji poświęconych wyłącznie
jednemu kandydatowi
Lublin
289
Gdańsk
232
179
Warszawa
139
Katowice
78
Wrocław
0
50
100
150
200
250
300
13
Wyścig o ESK 2016 - analiza mediów, 13.X.2010 – 12.I.2011
Media z regionu dolnośląskiego (Wrocław) były w najmniejszym stopniu skupione na
kandydaturze wyłącznie swojego miasta, zdecydowanie w większym stopniu niż inne regiony
prezentowały informacje również dotyczące kontrkandydatów.
Wykres 10. Liczba publikacji w mediach regionalnych danego kandydata w rozbiciu na
materiały zawierające wyłącznie nazwę miasta kandydującego oraz materiały
informujące również o kontrkandydatach
lubelskie (Lublin)
263
śląskie (Katowice)
192
67
mazowieckie (Warszawa)
134
48
76
94
pomorskie (Gdańsk)
42
62
dolnośląskie (Wrocław)
0%
10%
20%
tylko o swoim kandydacie
30%
34
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100%
również o innych kandydatach
Wrocław i Warszawa to ośrodki, które opublikowały najwięcej informacji wyłącznie dotyczących
kontrkandydatów (mimo że był to i tak niewielki procent, zob. wykres 6).
Wykres 11. Procent publikacji w mediach regionalnych danego kandydata w rozbiciu
na materiały zawierające nazwę miasta oraz materiały informujące wyłącznie o
kontrkandydatach
mazowieckie (Warszawa) 4%
96%
dolnośląskie (Wrocław) 4%
96%
pomorskie (Gdańsk) 3%
97%
lubelskie (Lublin) 1%
99%
śląskie (Katowice) 1%
99%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
wyłącznie o innych kandydatach
60%
70%
80%
90% 100%
o swoim kandydacie
14
Wyścig o ESK 2016 - analiza mediów, 13.X.2010 – 12.I.2011
Wykres 12. Finaliści wyścigu o ESK w pozostałych regionach. Liczba wzmianek na temat miast
– kandydatów w mediach regionalnych niezwiązanych z miastem - kandydatem.
60
60
61
60
59
wielkopolskie (Poznań)
kujawsko-pomorskie (Toruń, Bydgoszcz)
58
53
61
58
łódzkie (Łódź)
49
podlaskie (Białystok)
29
29
podkarpackie
4
4
33
3
małopolskie
4
3
3
3
3
0
Katowice
59
58
35
36
32
6
5
6
6
5
warmińsko - mazurskie
Lublin
55
53
26
27
26
27
27
zachodniopomorskie (Szczecin)
Gdańsk
62
10
Warszawa
20
30
40
50
60
70
Wrocław
Jeśli chodzi o zainteresowanie pozostałych regionów rywalizacji o ESK, to siłą rzeczy najwięcej
wzmianek o finalistach ESK opublikowano w regionach, które z rywalizacji odpadły. Były to
głównie krótkie informacje podające skład finałowej piątki. Już kilka dni po ogłoszeniu wyników
częstotliwość ukazywania się materiałów na temat ESK w tych regionach gwałtownie zmalała.
Natomiast w regionach nie zaangażowanych w rywalizację o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury
temat praktycznie nie istniał.
Na podstawie liczby wzmianek o kandydatach w poszczególnych regionach, można
powiedzieć, że wśród finalistów nie było wyraźnych faworytów, którzy okupowaliby uwagę
mediów. Dane nie wspierają tezy o uprzywilejowanej pozycji Warszawy, różnice między ilością
przywołań stolicy, a przywołaniami innych miast są nieznaczące statystycznie.
15
Wyścig o ESK 2016 - analiza mediów, 13.X.2010 – 12.I.2011
5. Centrum czy regiony?
ESK było ważniejszym tematem dla mediów regionalnych, niż dla ogólnokrajowych – 86%
publikacji na temat konkursu ukazała się w mediach regionalnych, a tylko 14% w mediach
ogólnopolskich. Które miasto miało szansę zaistnieć w ogólnopolskich mediach? Wszystkie w
podobnym stopniu, z niewielką przewagą dla Warszawy. Zwycięzca rankingu, jeśli chodzi o liczbę
publikacji – Lublin – w zestawieniu wystąpień w mediach ogólnopolskich znalazł się z kolei na
samym końcu.
Wykres 13. Aktywność miast – kandydatów w mediach o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym
Warszawa
144
611
Wrocław
105
554
Gdańsk
115
598
Katowice
117
664
102
Lublin
0%
10%
752
20%
30%
40%
ogólnopolski
50%
60%
70%
80%
90%
100%
regionalny
Wykres 14. Zainteresowanie mediów o zasięgu
ogólnopolskim i regionalnym tematyką ESK
ogólnopolski;
218; 14%
regionalny ;
1313; 86%
16
Wyścig o ESK 2016 - analiza mediów, 13.X.2010 – 12.I.2011
6. Radio, telewizja czy prasa?
Lublin był najczęściej prezentowany w mediach, z kolei Warszawa miała najlepszą ze wszystkich
miast ekspozycję w telewizji. Najczęściej ESK interesowała się prasa i radio, tylko 16% przekazów to
programy telewizyjne.
Wykres 15. Liczba publikacji dotyczących miast – kandydatów w rozbiciu na rodzaj medium, w
jakim się ukazały
Lublin
352
Katowice
369
315
324
Warszawa
249
348
Gdańsk
259
331
214
Wrocław
0
100
133
142
158
123
314
200
300
prasa
131
400
radio
500
600
700
800
900
telewizja
Wykres 16. Zainteresowanie tematyką ESK w
poszczególnych typach mediów
Telewizja;
248; 16%
Prasa; 676;
44%
Radio; 607;
40%
17
Wyścig o ESK 2016 - analiza mediów, 13.X.2010 – 12.I.2011
7. Ekwiwalent reklamowy publikacji
Okazuje się, że duża liczba informacji w mediach nie zawsze miała przełożenie na potencjalny
efekt finansowy. Najwyższy ekwiwalent reklamowy publikacji uzyskały Katowice: ponad 4 miliony
złotych. Ten spektakularny efekt (zdecydowanie lepszy nawet niż Warszawy) został osiągnięty
dzięki indywidualnej obecności w publikacjach m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Wyborczej, TVP
Info, Polsat News, PR3. Z kolei wysoka liczba informacji o Lublinie nie przełożyła się na wysokość
ekwiwalentu reklamowego, ponieważ większość z nich publikowana była w mediach o zasięgu
regionalnym, o zdecydowanie niższych cennikach reklamowych niż to jest w przypadku mediów
ogólnopolskich.
Wykres 17. Ekwiwalent reklamowy publikacji uzyskany w mediach przez miasta – kandydatów
w badanym okresie
Katowice
4 002 958 zł
Warszawa
3 021 350 zł
Wrocław
2 815 480 zł
Lublin
2 569 420 zł
Gdańsk
2 397 205 zł
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
18

Podobne dokumenty