specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Komentarze

Transkrypt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych p.n.
„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków powiatu strzelińskiego”
1.Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiat Strzeliński ul.Kamienna 10, 57-100 Strzelin, Polska
tel. (071) 39 23 016, fax. (071) 39 23 015
e-mail: [email protected]
www.powiatstrzelinski.pl
2.Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i nast. – ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą
- Pzp”. W kwestiach nieuregulowanych powyższą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r –
Kodeks cywilny.
3.Rodzaj zamówienia
Usługi
4.Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków powiatu strzelińskiego, której
celem jest podniesienie jakości danych i poprawa funkcjonowania systemu teleinformatycznego obsługującego
bazy danych ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowej osnowy
geodezyjnej oraz powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Zakres prac przewidzianych w ramach modernizacji obejmuje:
1) przekształcenie analogowych map ewidencyjnych i zasadniczych do postaci rastrowej,
2) dostosowanie wektorowej mapy ewidencyjnej istniejącej w PODGiK do standardów mapy obiektowej i
jej harmonizacja z częścią opisową ewidencji gruntów i budynków,
3) wykonanie działań technicznych i organizacyjnych takich jak:

instalacja i konfiguracja systemu teleinformatycznego TurboEWID w siedzibie Zamawiającego na
infrastrukturze IT wskazanej i udostępnionej przez Zamawiającego, a następnie:

założenie inicjalnej bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej,

migracja danych dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
z systemy Ośrodek,

migracja danych opisowych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości
nieruchomości z systemu EGB 2000 wraz z historią,

implementacja danych przestrzennych obiektowej mapy ewidencyjnej do bazy danych ewidencji
gruntów i budynków,

implementacja do systemu teleinformatycznego rastrowych map ewidencyjnych i zasadniczych,

uruchomienie systemu teleinformatycznego TurboEWID i przeprowadzenie testów rozruchowych z
obsługi bazy danych ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości,
szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
str. 1

szkolenia użytkowników i administratora systemu teleinformatycznego TurboEWID.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
5.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających uwzględniając treść
przepisów artykułu 67 ust. 1 pkt.6) ustawy - Pzp.
6.Informacja o składaniu ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7.Informacja o składaniu ofert wariantowych i umowie ramowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia
umowy ramowej.
8.Informacja o aukcji elektronicznej i dynamicznym systemie zakupów
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej ani dynamicznego systemu zakupów.
9.Informacja o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy – Pzp.
10.Informacja o zaliczkach
Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11.Termin wykonania zamówienia
Od daty podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2013r.
12.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych ( złożonego przez wykonawcę
zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ),
2.posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się należytym wykonaniem w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie:
a) co najmniej jednego wdrożenia systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i
budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości oraz powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, w ramach którego wykonano migrację danych ewidencji gruntów i budynków,
rejestru cen i wartości nieruchomości oraz danych dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
i
b) co najmniej jednego opracowania geodezyjnego polegającego na uzupełnieniu bazy danych ewidencji
gruntów i budynków i utworzeniu pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z
wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454) dla obszaru obejmującego
minimum jedną jednostkę ewidencyjną
str. 2
lub
c) co najmniej jednej kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru
obejmującego minimum jeden obręb ewidencyjny.
Wyżej wymienione usługi mogły być realizowane w ramach jednego zamówienia lub odrębnych zamówień.
3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca będzie dysponował:
a) osobą posiadającą doświadczenie we wdrażaniu dziedzinowego systemu teleinformatycznego
dedykowanego dla geodezji i kartografii, tj. osobą, która kierowała minimum 1 wdrożeniem systemu
teleinformatycznego, który obejmował swoim zakresem co najmniej prowadzenie ewidencji gruntów i
budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości oraz powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego,
b) osobą lub osobami posiadającymi doświadczenie w migracji danych, tzn. osobą lub osobami, które
wykonały migrację danych z innych systemów teleinformatycznych do systemu TurboEWID w zakresie:

ewidencji gruntów i budynków,

rejestru cen i wartości nieruchomości,

danych dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
c) osobą
lub
osobami
posiadającymi
doświadczenie
w
szkoleniu
użytkowników
systemu
teleinformatycznego, tj. osobą lub osobami, które przeprowadziły szkolenia dla użytkowników systemu
TurboEWID w zakresie:

ewidencji gruntów i budynków,

rejestru cen i wartości nieruchomości,

osnowy geodezyjnej,

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

administrowania system,
d) osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2 określonym w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (teks jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), która
kierowała pracami dotyczącymi uzupełnienia bazy danych ewidencji gruntów i budynków i utworzenia
pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i
budynków (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454) lub kompleksowej modernizację ewidencji gruntów i
budynków, w co najmniej 3 projektach.
4.sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych ( złożonego przez
wykonawcę zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ),
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie ,,spełnia/ nie
spełnia'', na podstawie odpowiednich oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 13.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-11 ustawy – Prawo
zamówień publicznych:
str. 3
1.
wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali
zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż
5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3
lat przed wszczęciem postępowania;
1a. wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego
albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi
odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości
umowy;
2.
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców,
którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3.
wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4.
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5.
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
6.
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7.
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8.
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9.
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9
str. 4
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) – przez okres 1
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub
osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego
członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również:
1.
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy – Prawo zamówień publicznych – Wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności
wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia
oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym
mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2.
na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych – Wykonawców, którzy:
a)
nie złożyli wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, istniejących między przedsiębiorcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej,
b)
nie złożyli listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków na podstawie weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt 13
SIWZ.
13.Wykaz wymaganych od Wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu
1. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać
odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i
brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.
2. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:
a)
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie o którym mowa w art. 22 ust.
1 ustawy prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do
SIWZ,
str. 5
b)
wykaz usług obejmujący wykonanie min. jednej usługi polegającej na wdrożeniu systemu
teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości
nieruchomości oraz powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w ramach którego wykonano
migrację danych ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości oraz danych
dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i jednego opracowania
geodezyjnego polegającego na uzupełnieniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków i utworzenie
pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.
2001 nr 38 poz. 454) dla obszaru obejmującego minimum jedną jednostkę ewidencyjną lub co najmniej
jednej kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru obejmującego minimum
jeden obręb ewidencyjny z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie,
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie- wzór Załącznik nr 6 do SIWZ,
e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, czyli wykaz obejmujący następujące osoby:
1) osobą posiadającą doświadczenie we wdrażaniu dziedzinowego systemu teleinformatycznego
dedykowanego dla geodezji i kartografii, tj. osobą, która kierowała minimum 1 wdrożeniem
systemu teleinformatycznego, który obejmował swoim zakresem co najmniej prowadzenie
ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości oraz powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,
2) osobą lub osobami posiadającymi doświadczenie w migracji danych, tzn. osobą lub osobami
które wykonały migrację danych z innych systemów teleinformatycznych do systemu TurboEWID
w zakresie:

ewidencji gruntów i budynków,

rejestru cen i wartości nieruchomości,

danych dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
3) osobą lub osobami posiadającymi doświadczenie w szkoleniu użytkowników systemu
teleinformatycznego, tj. osobą lub osobami, które przeprowadziły szkolenia dla użytkowników
systemu TurboEWID w zakresie:

ewidencji gruntów i budynków,

rejestru cen i wartości nieruchomości,

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

administrowania system,
4) osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w
dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2 określonym w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989
r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (teks jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 z późn.
zm.), która kierowała pracami dotyczącymi uzupełnienia bazy danych ewidencji gruntów i
budynków i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
str. 6
ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454) lub kompleksowej modernizację
ewidencji gruntów i budynków, w co najmniej 3 projektach - wzór Załącznik nr 7 do SIWZ,
uwaga: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca musi
załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
a)
oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 3 do SIWZ,
b)
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
składania ofert,
c)
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, stanowiącą Załącznik nr 4 do SIWZ,,
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia,
Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
punkcie 3 a, b Rozdział 13 niniejszego SIWZ.
4. W przypadku złożenia oferty wspólnej:
a. przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako
przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w
sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być
udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich
uprawnionych przedstawicieli.
b. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub
spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego Wykonawcy i
spełniać następujące wymagania:

każdy z Partnerów oddzielnie musi złożyć dokument wymieniony w Rozdziale 13
pkt 3 w SIWZ,

dokumenty wymienione w części 13 SIWZ pkt 2 SIWZ podmioty występujące
wspólnie składają wspólnie.
5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez
wykonawcę (z wyjątkiem pełnomocnictwa: oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza). Zamawiający
może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
str. 7
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Dokumenty podmiotów zagranicznych
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 zastępuje się go dokumentem
zawierającym
oświadczenie
złożone
przed
notariuszem,
właściwym
organem
sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
8. Do oferty należy załączyć również:
1. Formularz oferty -Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać
czynności do wykonywania których pełnomocnik jest powołany.
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie
zamówienia
do
reprezentowania
wykonawców
w
postępowaniu
lub
do
reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy.
14.Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta, została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
2) spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert:
Nazwa kryterium: - najniższa cena ofertowa = 100 punktów.
3. Ocena będzie następowała wg wzoru: C = (CN÷CO) x 100
Gdzie: C - ocena badanej oferty w kryterium cena,
CN - cena ofert najniższej,
CO - cena oferty badanej.
4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
UWAGA: Zgodnie z art. 91 ust. 3 a Prawa Zamówień Publicznych - „Jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami”.
15.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
str. 8
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1.Korespondencję
związaną
z
niniejszym
postępowaniem
strony
prowadzą
pisemnie,
faksem
lub
elektronicznie: na adres [email protected]
2.Wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie pisemnej, z
zastrzeżeniem ppkt 3.
3.Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą:
- faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
a) wniosek Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ,
b) wyjaśnienia treści SIWZ, w przypadku o którym mowa w art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień
publicznych,
c) wniosek Wykonawcy w sprawie przekazanie informacji z otwarcia ofert, o którym mowa w art. 86
ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
d) informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
e) wezwanie kierowane do Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień
publicznych,
f) wezwania Wykonawcy do udzielenia wyjaśnień,
g) wyjaśnienia Wykonawcy,
h) informacja o poprawieniu przez Zamawiającego w ofercie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2
pkt 1, 2 i 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
i) oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
j) wniosek Zamawiającego w sprawie wyrażenia zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą,
k) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą,
l) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 92 ust. 1 ustawy –
Prawo zamówień publicznych,
m) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 3 ustawy – Prawo
zamówień publicznych,
n) wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego,
o) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 ustawy –
Prawo zamówień publicznych,
- poczty elektronicznej na adres: [email protected], przy przekazywaniu
następujących dokumentów:
a) wyjaśnienia treści SIWZ, w przypadku o którym mowa w art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień
publicznych,
b) wniosek Wykonawcy w sprawie przekazanie informacji z otwarcia ofert, o którym mowa w art. 86
ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
c) informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
d) wezwanie kierowane do Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień
publicznych,
e) wezwania Wykonawcy do udzielenia wyjaśnień,
str. 9
f) wyjaśnienia Wykonawcy,
g) informacja o poprawieniu przez Zamawiającego w ofercie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2
pkt 1, 2 i 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
h) oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
i) wniosek Zamawiającego w sprawie wyrażenia zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą,
j) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą,
k) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 92 ust. 1 ustawy –
Prawo zamówień publicznych,
l) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 3 ustawy – Prawo
zamówień publicznych,
m) wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego,
n) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 ustawy –
Prawo zamówień publicznych.
2.W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie lub faksem
(nr faksu: +48/71 39 23 015) strona, która otrzymała wiadomość za pośrednictwem faksu lub e-maila
zobowiązana jest potwierdzić drugiej stronie na żądanie fakt jego otrzymania.
3.Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego kierując korespondencję na adres:
Starostwo Powiatowe w Strzelinie, ul.Kamienna 10, 57-100 Strzelin, Polska.
4.Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Piotr Sęktas (w
zakresie merytorycznym) – tel. (071) 39 23 016 wewn. 53 oraz Monika Głąb (w zakresie formalnym) – tel.
(071) 39 23 016 wewn. 66.
5.Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania związane z postępowaniem pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie ww. terminu składania
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
6.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za wniesione z
dniem, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Zamawiający
pracuje w od poniedziałku do piątku w godz.: poniedziałek, środa czwartek 730-1530, wtorek 730-1800, piątek
730-1300 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
16.Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
17.Termin związania ofertą
1.Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
2.Zamawiający może, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowo zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
60 dni. Czynność powyższą może Wykonawca dokonać samodzielnie z własnej inicjatywy.
str. 10
18.Sposób obliczenia ceny oferty
1.Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie
koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania umowy oraz zgodne z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2.Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące
strony wynagrodzenie niezmienne przez okres realizacji zamówienia.
3.Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
4.Uważa się, że wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy
zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach SIWZ.
5.Kwota wyliczona przez wykonawcę musi zawierać wszystkie marże, narzuty i zyski, koszty dostawy, koszty
administracyjne i tym podobne wydatki odnoszące się do przedmiotu zamówienia jako całości.
6.Zamawiający nie wskazuje, w jaki sposób należy zaokrąglać wartości po przecinku.
7.Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej
wyceny wartości zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
19.Informacja o zwrocie kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
20.Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów)
określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w
skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bądź
też przygotowane przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą SIWZ i dołączone do oferty.
2. Forma oferty.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język
polski.
2) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
3) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez
osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez
Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i
parafowane.
str. 11
4) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie
treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest dokonywanie wpisów dopuszczone przez
Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę także
według zasad reprezentacji, o których mowa w SIWZ.
5) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i
wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
6) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących
załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu i być zgodne
ze wzorem.
7) Składane dokumenty załączone do oferty powinny być w formie oryginałów (m.in. wszelkie
oświadczenia i pełnomocnictwa oraz dokumenty przygotowywane na podstawie wzorów stanowiących
załączniki do niniejszej SIWZ) albo jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę (lub
osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią
załączonego do oferty pełnomocnictwa.
3. Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej
SIWZ;
b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty, oświadczeń i
dokumentów nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru;
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;
d) oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w
niniejszym postępowaniu, wymienione w pkt 13 SIWZ;
2) Pożądane przez Zamawiającego jest zamieszczenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości
stron wchodzących w skład oferty.
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający
nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Wówczas należy je załączyć do oferty w osobnym opakowaniu
(kopercie) z dopiskiem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym
uczestnikom postępowania".
2) Nie można zastrzec w tej części oferty, która zawiera informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
str. 12
21.Miejsce, termin i sposób składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2013r. do godz.
10.00 w
sekretariacie Starostwa Powiatowego w Strzelinie, ul.Kamienna 10 , 57-100 Strzelin.
2. Oferta złożona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana. Zamawiający niezwłocznie zwróci ją na
podany przez Wykonawcę adres.
3.Wykonawca powinien zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na
adres Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenie: przetarg nieograniczony na: „Modernizację
ewidencji gruntów i budynków powiatu strzelińskiego” – nie otwierać przed terminem
20.11.2013r. godz.10.10” .
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby
można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie.
4.Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę pod warunkiem, że
zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nastąpi przed upływem terminu do składania ofert
i złożone będzie według takich samych wymagań jak składana oferta odpowiednio oznakowanych - z
dopiskiem odpowiednio: "ZMIANA OFERTY" lub „WYCOFANIE OFERTY".
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2013r. o godz.10.10 w Starostwie Powiatowym w Strzelinie,
ul.Kamienna 10, 57-100 Strzelin w gabinecie Wicestarosty ( wejście przez sekretariat).
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
7. Otwarcie ofert jest jawne.
8. Nazwa (firma) i adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta będzie otwierana, a także cena oferty, zostaną
ogłoszone osobom obecnym oraz niezwłocznie odnotowane w protokole postępowania o udzielenie
zamówienia.
9. Powyższe informacje zostaną doręczone Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich
wniosek.
10. Zamawiający poprawi w ofercie :
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
Przez „omyłkę rachunkową w obliczaniu ceny" Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzaniu
rachunków na liczbach. Omyłka rachunkowa w obliczaniu ceny oznacza omyłkę rachunkową, która
dotyczy obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. Jeżeli charakter omyłki i
okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający wykonawca, który składa ofertę z
zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści,
zamawiający uzna, iż omyłka ma charakter „oczywisty". Za dopuszczalne korekty omyłek w zakresie
określonym w pkt.2) Zamawiający uzna:
a) błędne obliczenie kwoty prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku VAT;
b) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i/lub wartości netto i kwoty podatku VAT,
c) inne omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp.
str. 13
22.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
a)wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy
(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom, w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
b)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c)wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;
d)terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do podpisania umowy sporządzonej
według załącznika nr 8 do SIWZ „Wzór umowy".
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt
22.1 lit.a niniejszej SIWZ również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie.
4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani będą do
zawarcia umowy cywilno-prawnej. Umowa musi być zawarta na czas trwania umowy i okres rękojmi za wady.
Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą
zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji umowy, w oryginale.
6.Umowa, o której mowa wyżej musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich
Wykonawców
składających
ofertę
wspólną.
W
umowie
tej
Wykonawcy
wyznaczą
pełnomocnika
upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę.
Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do
przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących umowę.
7.Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż określony w art. 94
ustawy Pzp.
8.Po zawarciu umowy, Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wpłaty należytego wykonania umowy.
24.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1.
Wobec czynności niezgodnej z przepisami ustawy podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na
podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.
str. 14
2.
3.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a.
wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania ocenę,
b.
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
c.
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
d.
odrzucenia oferty odwołującego.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
4.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności
zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
5.
Na czynności, o których mowa w podpunkcie 3, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy –
Prawo zamówień publicznych.
6.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7.
Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego,
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została ona przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie
10 dni – jeżeli została ona przesłana w inny sposób.
8.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także dotyczące postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
9.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w podpunkcie 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
11. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o
zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego.
13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
przystępuje.
14. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego,
jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
15. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu
otwarcia rozprawy.
16. Na orzeczenie wydane przez Krajową Izbę Odwoławczą stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
17. Skargę, o której mowa w ppkt 16 wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od
dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
str. 15
25.Podwykonawstwo
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom (o ile dotyczy). Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.
26.Istotne zmiany postanowień zawartej umowy wynikające z art. 144 ust. 1 uPzp.
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.
Przewodniczący Zarządu
/-/ Norbert Raba
Członek Zarządu
/-/ Agnieszka Bugryn
Wykaz załączników do niniejszej SIWZ
Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:
LP
Oznaczenie załącznika
Nazwa załącznika
1
Załącznik nr 1
Wzór Formularza Oferty
2
Załącznik nr 2
Wzór Oświadczenia z art.22 ust.1
3
Załącznik nr 3
Wzór Oświadczenia z art.24 ust. 1
4
Załącznik nr 4
Wzór Oświadczenia Wykonawcy – Informacja o przynależności do grupy
kapitałowej
5
Załącznik nr 5
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
6
Załącznik nr 6
Wzór wykazu usług
7
Załącznik nr 7
Wzór wykazu osób
8
Załącznik nr 8
Wzór umowy
Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ. Zamawiający
dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej.
Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.
str. 16
Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Modernizację ewidencji gruntów i budynków powiatu strzelińskiego
1. ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Strzeliński
ul.Kamienna 10
57-100 Strzelin
Polska
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
LP Nazwa(y) Wykonawców
Adres(y) Wykonawcy(ów)
1
2
3
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW /dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie publiczne - Pełnomocnik/
Imię i nazwisko
Nr telefonu
Nr Faxu
e-mail
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ , wyjaśnień do SIWZ oraz jej
modyfikacjami.
3) oferujemy wykonanie usługi objętej niniejszym zamówieniem, za cenę:
cenę brutto...........................................zł
słownie.........................................................................................zł
w tym podatek VAT...............................zł
cenę netto.............................................zł
słownie...........................................................................................zł
4) oferujemy termin wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ,
5) jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu do składania ofert,
1
Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
str. 17
6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony jako załącznik do SIWZ,
7)oferujemy gwarancję na okres ...... miesięcy,
8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w
miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
9) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia]2,
10) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego
zamówienia,
Następujące prace Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom (wypełnić, o ile dotyczy):
Lp.
Zakres
1.
2.
11) wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) i w
związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania
Strony w ofercie
l.p.
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
(wyrażone cyfrą)
od
do
….……………………………………………………………………………………………………………
Data, Podpis osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy
2
Wykonawca usuwa niepotrzebne
str. 18
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Oświadczenia z art.22 ust.1
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału z art. 22 ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz.907 ze zm.)
w postępowaniu na:
Modernizację ewidencji gruntów i budynków powiatu strzelińskiego
Działając w imieniu
.................................................................................................................................................................
.....................................................................................
(pełna nazwa i adres wykonawcy)
NIP:………..………………………………., REGON:………………………………………
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zm.), dotyczące:
1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2.posiadania wiedzy i doświadczenia*;
3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia*;
4.sytuacji ekonomicznej i finansowej*.
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297
Kodeksu Karnego.
.…………………………………………………………………………………………………................
Data, Podpis osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy
*Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
str. 19
Załącznik nr 3 do SIWZ -Wzór Oświadczenia z art.24 ust.1
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz.907 ze
zm.)w postępowaniu na *:
Modernizację ewidencji gruntów i budynków powiatu strzelińskiego
Nazwa Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres Wykonawcy, NIP,REGON ................... .…………………………………………………………………..
tel .................................................... fax........................................................
Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na
podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2013r.poz.907 ze zm.)
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297
Kodeksu Karnego.
………………………………………………………………………………………................................
Data, Podpis osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy
* niniejsze oświadczenie wypełnia każdy z Partnerów składających wspólną ofertę
str. 20
Załącznik Nr 4 - Wzór Oświadczenia - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
w postępowaniu na :
Modernizację ewidencji gruntów i budynków powiatu strzelińskiego
Działając w imieniu
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(pełna nazwa i adres wykonawcy)
NIP:………..………………………………., REGON:………………………………………
Oświadczam/-y, że Wykonawca/-y, którego reprezentuję/-emy należy / nie należy* do grupy kapitałowej.
W związku z przynależnością do grupy kapitałowej, przedkładam listę wszystkich podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej*:
1. ......................................................................................................
2. ......................................................................................................
3. ......................................................................................................
4. ......................................................................................................
5. ......................................................................................................
Zgodnie z przepisem art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), przez „grupę kapitałową” rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy
są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę.
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297
Kodeksu Karnego.
………………………………………………………………………………………................................
Data, Podpis osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy
str. 21
Załącznik Nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
1. NAZWA ZAMÓWIENIA
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków powiatu strzelińskiego.
2. OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków powiatu strzelińskiego, której
celem jest podniesienie jakości danych i poprawa funkcjonowania systemu teleinformatycznego obsługującego
bazy danych ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowej osnowy
geodezyjnej oraz powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Zakres prac przewidzianych w ramach modernizacji obejmuje:
5) przekształcenie analogowych map ewidencyjnych i zasadniczych do postaci rastrowej,
6) dostosowanie wektorowej mapy ewidencyjnej istniejącej w PODGiK do standardów mapy obiektowej
i jej harmonizacja z częścią opisową ewidencji gruntów i budynków,
7) wykonanie działań technicznych i organizacyjnych takich jak:
 instalacja i konfiguracja systemu teleinformatycznego TurboEWID w siedzibie Zamawiającego na
infrastrukturze IT wskazanej i udostępnionej przez Zamawiającego, a następnie:
 założenie inicjalnej bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej,
 migracja danych dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
z systemy Ośrodek,
 migracja danych opisowych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości
nieruchomości z systemu EGB 2000 wraz z historią,
 implementacja danych przestrzennych obiektowej mapy ewidencyjnej do bazy danych ewidencji
gruntów i budynków,
 implementacja do systemu teleinformatycznego rastrowych map ewidencyjnych i zasadniczych,
 uruchomienie systemu teleinformatycznego TurboEWID i przeprowadzenie testów rozruchowych
z obsługi bazy danych ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości,
szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 szkolenia użytkowników i administratora systemu teleinformatycznego TurboEWID.
3. OBOWIĄZUJĄCE STANDARDY I PRZEPISY PRAWA
1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
2010 nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami).
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454).
3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455).
4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie
klasyfikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz.U. 2001 nr 74 poz. 796).
5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie
zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii
zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U.
2001 nr 78 poz. 837).
6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów
i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach
zamkniętych (Dz.U. 2001 nr 84 poz. 911).
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za
czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów
i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. 2004 nr 37 poz. 333).
8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz
str. 22
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic
i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. 2012 poz. 199).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego
rejestru nazw geograficznych (Dz.U. 2012 poz. 309).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012 poz. 352).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji
gruntów (Dz.U. 2012 poz. 1246).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu
odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012 poz. 1247).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu
informacji o nieruchomościach (Dz.U. 2013 poz. 249).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy
zasadniczej (Dz. U. 2013 poz. 383).
16) Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010
nr 76 poz. 489 z późniejszymi zmianami).
17) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie
ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej
(Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1333).
18) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565).
19) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu
udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1692).
20) Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów
akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz.U. 2005
nr 217 poz. 1836).
21) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie
zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. 2011
nr 93 poz. 546).
22) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism
w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania
formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216).
23) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526).
24) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.
2002 nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
25) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
(Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024).
26) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.
1983 nr 38 poz. 173).
27) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie
niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1517).
28) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1518).
29) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie
wymagań technicznych, formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono
materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1519).
30) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67).
4. INFRASTRUKTURA IT STAROSTWA
Infrastruktura IT starostwa powiatowego w Strzelinie dedykowana dla realizacji zadań z zakresu geodezji
i kartografii została zestawiona poniżej.
str. 23
SERWER
Procesor
RAM
HDD
System operacyjny
Maszyna fizyczna
AMD Opteron 4176 HE - 12 rdzeni
32 GB
2 TB
Citrix Xenserver 6.2 64 Bit
Obecna maszyna wirtualna przeznaczona dla geodezji
2 rdzenie
10 GB
200 GB
Windows 2003 Server STD 4 Bit
Maksymalna maszyna wirtualna możliwa do przeznaczenia dla geodezji
Windows 2008 R2 Server STD 64
8 rdzeni
25 GB
1,5 TB
Bit
Tabela 1. Parametry serwera.
Komputery PC
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Procesor
AMD Phenom II X6
1075T Processor (3
GHz)
AMD Phenom II X6
1075T Processor (3
GHz)
AMD Phenom II X4
980 Processor (3,7
GHz)
AMD Phenom II X4
980 Processor (3,7
GHz)
AMD Phenom II X4
980 Processor (3,7
GHz)
AMD Athlon 64 X2
Dual Core Processor
5600+ (2,8 GHz)
AMD Athlon 64 X2
Dual Core Processor
3800+ (2 GHz)
AMD Athlon 64 X2
Dual Core Processor
3800+ (2 GHz)
AMD Athlon 64 X2
Dual Core Processor
3800+ (2 GHz)
AMD Athlon 64 X2
Dual Core Processor
3800+ (2 GHz)
AMD Athlon 64 X2
Dual Core Processor
3800+ (2 GHz)
8 GB
520 GB
ATI Radeon HD
4250 (512 MB)
System
operacyjny
MS Windows 7
Professional 64 Bit
8 GB
520 GB
ATI Radeon HD
4250 (512 MB)
MS Windows 7
Professional 64 Bit
4 GB
512 GB
ATI Radeon HD
4250 (512 MB)
MS Windows 7
Professional 32 Bit
4 GB
512 GB
ATI Radeon HD
4250 (512 MB)
MS Windows 7
Professional 32 Bit
4 GB
512 GB
ATI Radeon HD
4250 (512 MB)
MS Windows 7
Professional 32 Bit
2 GB
160 GB
ATI Radeon X1300
(128 MB)
MS Windows XP
Professional 32 Bit
1 GB
160 GB
NVIDIA Quadro
NVS 210S
MS Windows XP
Professional 32 Bit
1 GB
160 GB
NVIDIA Quadro
NVS 210S
MS Windows XP
Professional 32 Bit
1 GB
160 GB
NVIDIA Quadro
NVS 210S
MS Windows XP
Professional 32 Bit
1 GB
160 GB
NVIDIA Quadro
NVS 210S
MS Windows XP
Professional 32 Bit
1 GB
160 GB
NVIDIA Quadro
NVS 210S
MS Windows XP
Professional 32 Bit
RAM
HDD
Grafika
Tabela 2. Zestawienie komputerów personalnych.
Urządzenia peryferyjne
str. 24
Lp.
Urządzenie
Marka
Model
1
Skaner wielkoformatowy A0
OCE
TC4
2
Ploter wielkoformatowy A0
OCE
CS2236
3
Drukarka/Skaner wielkoformatowy A0
OCE
PW300
4
Urządzenie wielofunkcyjne formatu A3
Konica Minolta
-
5
Drukarki laserowe mono formatu A4 - 3 szt.
różne
-
Tabela 3. Zestawienie urządzeń peryferyjnych.
Oprogramowanie dziedzinowe
Lp.
1
2
3
Oprogramowanie
Producent
MS SQL Server 2005 - środowisko bazy danych
EGB2000 - system do prowadzenia części
opisowej ewidencji gruntów i budynków
MicroStation GeoOutlook v.7 - środowisko
CAD/GIS
Licencje
Microsoft
na serwer
Intergraph
-
Bentley
2 stanowiska
4
Nakładka do wektorowej mapy ewidencyjnej
Miron Newelski
2 stanowiska
5
Ośrodek v.7.14 - system do prowadzenia
kancelarii PODGiK
Geobid
bez ograniczeń
6
C-Geo – program do obliczeń geodezyjnych
Softline
2 stanowiska
Tabela 4. Zestawienie oprogramowania dziedzinowego.
Budynek starostwa jest uzbrojony w sieć LAN. Ponadto, na dzień dzisiejszy starostwo dysponuje łączem
internetowym o przepustowości od 1 do 10 Mb/s.
5. POWIATOWY ZASÓB GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY
Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny prowadzony przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzelinie obejmuje dane oraz dokumentację źródłową dla następujących
zbiorów danych (rejestrów):
1. osnowa geodezyjna,
2. ewidencja gruntów i budynków,
3. rejestr cen i wartości nieruchomości,
4. mapa zasadnicza,
5. ZUDP.
Dokumentacja geodezyjna przyjmowana do zasobu podlega rozkompletowaniu na zasób bazowy/użytkowy
oraz na zasób przejściowy i agregowana jest w segregatorach do obrębów ewidencyjnych. Szacuje się, że cały
zasób dokumentacji źródłowej stanowi ponad 1 mln. stron dokumentów w przeliczeniu na format A4 (w tym
jest zasób bazowy, użytkowy i przejściowy).
5.1. Osnowa geodezyjna.
Szczegółowa osnowa geodezyjna na terenie powiatu strzelińskiego składa się z 1 891 punktów osnowy
wielofunkcyjnej (3 pkt/km2) oraz 344 punktów osnowy wysokościowej (0,55 pkt/km 2). Szczegółowe
zestawienie danych zawiera tabela nr 5.
Osnowa szczegółowa
Lp.
Miasto/Gmi
na
Rok
założen
ia
Ilość
punktó
w
Układ
współrzędnych
Układ wysokości
Komentarz
str. 25
1
m. Strzelin
2
gm. Strzelin
3
miasto i
gmina
Wiązów
4
gm. Borów
5
gm.
Przeworno
6
gm.
Kondratowice
1989
1997
205
PUWG 1965
Zmodernizowana w 2002
roku.
Przeliczona do układu PL2000 w 2004 r.
2004
74
Kronsztad 60/86
Osnowa wysokościowa
2010
405
PUWG 1965 / PL-2000
2005
95
Kronsztad 60/86
1993
1996
2009
33
71
353
PUWG 1965
PUWG 1965
PUWG 1965 / PL-2000
2009
84
Kronsztad 60/86
1993
2010
26
216
PUWG 1965
PUWG 1965 / PL-2000
2007
336
PUWG 1965 / PL-2000
2006
91
Kronsztad 60/86
2010
246
PUWG 1965 / PL-2000
Osnowa wysokościowa
Osnowa wysokościowa
Osnowa wysokościowa
Tabela 5. Zestawienie danych na temat osnowy szczegółowej.
Zbiór danych szczegółowej osnowy geodezyjnej obejmuje wykazy współrzędnych zagregowane w plikach
tekstowych oraz zeskanowane opisy topograficzne.
5.2. Ewidencja gruntów i budynków oraz rejestr cen i wartości nieruchomości.
021704_
4
021705_
2 m. Wiązów
4
021704_
3 Strzelin
5
021705_
4 Wiązów
5
021701_
5 Borów
2
021703_
6 Przeworno
2
Kondratowic 021702_
7
e
2
1 m. Strzelin
RAZEM:
[szt.]
[ha]
[szt.]
[szt.]
[szt.]
[szt.]
[szt.]
[szt.]
[szt.]
1
1 033
2 621
4 728
337
3 864
7 748
3 010
3 010
1
916
836
1 750
69
1 153
1 485
456
456
5 845
12
604
6
395
7 816
0
78
3 624
8 524
0
102
4 359
0
44
36
24
16
101
13
207
liczba końcowa
budynków
Liczba lokali
ujawnionych w
EGiB
Szacunkowa
liczba końcowa
lokali
TERYT
jednostek
rejestrowych
gruntowych
Liczba działek
ewidencyjnych
Liczba
jednostek
rejestrowych
Liczba
budynkowych
budynków
ujawnionych w
EGiB
Szacunkowa
Jednostka
ewidencyj
na
Powierzchnia
ewidencyjna
jednostki
Liczba
Lp.
Liczba obrębów
ewidencyjnych
Ewidencja gruntów i budynków powiatu strzelińskiego obejmuje 7 jednostek ewidencyjnych podzielonych na
126 obrębów. Zabiór danych ewidencji gruntów i budynków dla powiatu strzelińskiego został zgłoszony do
Głównego Geodety Kraju i uzyskał identyfikator PL.PZGiK.357 w ewidencji zbiorów danych przestrzennych.
25
9 815
3 738
7 420
1
190
3 692
0
37
18
11
175
3 111
6 713
1
82
3 804
0
38
21
9 791
2 357
5 634
0
58
3 235
0
32
126
62
039
22
132
47
373
414 5 844
32
3 466 3 695
139
Tabela 6. Ilości działek, budynków i lokali ujawnione w EGiB.
str. 26
RAZEM:
Tereny
zadrzewione
i zakrzewione
Wody
Użytki
ekologiczne
Pozostałe
użytki
Powierzchnia
całkowita
[ha]
Lasy
[szt.]
021704_
1 m. Strzelin
4
021705_
2 m. Wiązów
4
021704_
3 Strzelin
5
021705_
4 Wiązów
5
021701_
5 Borów
2
021703_
6 Przeworno
2
Kondratowic 021702_
7
e
2
Grunty rolne
TERYT
Liczba obrębów
ewidencyjnych
Tereny
zabudowane
i zurbanizowan
e
Lp.
Jednostka
ewidencyj
na
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
1
470
514
0
4
27
0
18
1 033
1
101
768
3
0
41
0
3
916
36
734
1 546
7
213
0
84
24
611
588
1
134
0
62
25
419
8 766
489
6
84
0
50
9 815
18
442
8 325
2 195
1
186
0
25
11
175
21
402
8 476
750
2
119
0
42
9 791
50
5 568
878
19
736
0
263
60
090
126 2 608
13
499
11
811
16
101
13
207
Tabela 7. Sposób zagospodarowania terenu ujawniony w EGiB.
Część opisowa EGiB oraz RCiWN są obecnie prowadzone w systemie EGB2000. Ilość zmian w części opisowej
EGiB oscyluje w okolicy 4 000 na rok. Ilość wycen/transakcji rejestrowanych w bazie RCiWN stanowi około
10% zmian danych ewidencyjnych. Szczegółowe dane znajdują się w tabeli nr 8.
Zmiany w EGiB i RCiWN
Lp.
Rok
EGiB
RCiWN
1
2012
3 758
bd.
2
2013
4 011*
421*
Tabela 8. Zestawienie ilości zmian wprowadzanych do bazy danych EGiB oraz RCiWN (* wartości
prognozowane).
Najstarsze dokumenty źródłowe zgromadzone w PZGiK z zakresu ewidencji gruntów i budynków sięgają lat
50-ch ubiegłego wieku i są to mapy stanu posiadania wykonane w skali 1:5000 w układzie lokalnym. Niestety
poza tymi mapami nie zachowały się praktycznie żadne dane pomiarowe. W latach 70-ch ubiegłego wieku na
znacznej części obrębów nastąpiło odnowienie operatu ewidencji gruntów na podstawie zdjęć lotniczych. Z
tego okresu zachowały się tzw. niebieskodruki i pierworysy map w skali 1:5000 wykonane na planszach
aluminiowych oraz pomiarowe zarysy fotogrametryczne w skali 1:5000 wykonane na kalkach i szkice polowe
obejmujące siedliska. Zarysy pomiarowe oraz szkice polowe zawierają terenowe miary liniowe, jednak
w zasobie nie ma danych dotyczących osnowy fotogrametrycznej. Na niebieskodrukach została natomiast
wkreślona siatka cięcia sekcyjnego w układzie PUWG 1965, co umożliwia nadanie im precyzyjnej georeferencji.
W latach 80 i 90 ubiegłego wieku została wykonana odnowa ewidencji gruntów, która polegała na
bezpośrednich pomiarach terenowych. Objęła ona następujące obręby:

021701_2.0005 Borów z jednostki ewidencyjnej Borów,

021704_4.0001 Strzelin z jednostki ewidencyjnej Strzelin - Miasto,

021704_5.0015 Karszów z jednostki ewidencyjnej Strzelin,

021704_5.0016 Karszówek z jednostki ewidencyjnej Strzelin,

021704_5.0021 Mikoszów z jednostki ewidencyjnej Strzelin,

021704_5.0029 Strzegów z jednostki ewidencyjnej Strzelin,

021705_4.0001 Wiązów z jednostki ewidencyjnej Wiązów - Miasto,
str. 27

021705_5.0009 Kalinowa z jednostki ewidencyjnej Wiązów,

021705_5.0014 Kucharzowice z jednostki ewidencyjnej Wiązów.
Mapa ewidencyjna po odnowie została sporządzona w układzie PUWG 1965. Ponadto dla obrębów miejskich
021704_4.0001 Strzelin i 021705_4.0001 Wiązów została założona ewidencja budynków. Szczegółową
charakterystykę danych źródłowych dla obecnej ewidencji gruntów i budynków prezentuje tabela nr 9.
Charakterystyka danych źródłowych EGiB
Lp.
Jednostka
ewidencyjna
TERYT
Mapa stanu
posiadania
(lata 195060)
Odnowa
operatu
ewid.
metodą
FOTO
(lata 1970)
Odnowa
operatu
ewid.
metodą
pom.
terenoweg
o
(lata 198090)
Łączna
liczba
obrębów
1
m. Strzelin
021704_4
-
-
1
1
2
m. Wiązów
021705_4
-
-
1
1
3
Strzelin
021704_5
-
32
4
36
4
Wiązów
021705_5
17
5
2
24
5
Borów
021701_2
19
5
1
25
6
Przeworno
021703_2
7
11
-
18
7
Kondratowice
021702_2
3
18
-
21
46
71
9
126
RAZEM:
Tabela 9. Charakterystyka danych źródłowych EGiB.
Tabela nr 10 przedstawia zawartość zasobu mapowego EGiB.
Zasób mapy ewidencyjnej
Lp.
Rodzaj mapy
Materiał
Liczba
map
1
Matryce mapy ewidencyjnej 1:5000
Folia
229
2
Mapy przeglądowe szkiców polowych
1:5000
Folia
229
3
Niebieskodruki 1:5000
Blacha
121
4
Pierworysy fotomap 1:5000
Blacha
112
5
Zarysy pomiarowe 1:5000
Kalka
112
RAZEM:
803
Tabela 10. Zasób mapy ewidencyjnej.
Obecnie w PODGiK w Strzelinie funkcjonuje wektorowa mapa ewidencyjna, która powstawała:

dla miast Strzelin i Wiązów w 2000 r.

dla gmin Strzelin i Kondratowice w okresie 2002-2003 r.

dla gmin Wiązów, Borów i Przeworno w okresie 2008-2009 r.
Mapa ta jest prowadzona w środowisku CAD/GIS MicroStation GeoOutlook. Po wprowadzeniu wektorowej
mapy ewidencyjnej zaprzestano aktualizacji analogowej mapy ewidencyjnej.
Wektorowa mapa ewidencyjna zawiera w swojej treści: nr punktów granicznych, granice i nr działek, granice
i oznaczenia użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych (na niektórych obrębach klasoużytki) a także
budynki, przy czym na obrębach miast Strzelin i Wiązów została założona pełna ewidencji budynków,
natomiast na pozostałych obrębach są tylko budynki wprowadzone z operatów przyjętych do zasobu po
uruchomieniu w PODGiK mapy wektorowej.
str. 28
Wektorowa mapa ewidencyjna nie ma formy obiektowej, tzn. elementy mapy mogą zawierać błędy topologii,
poza tym nie posiadają one wszystkich wymaganych atrybutów opisowych. Ponadto istniejąca mapa
wektorowa nie ma w pełni uzgodnionych styków pomiędzy arkuszami i obrębami.
5.3. Mapa zasadnicza.
Mapa zasadnicza powstała na podstawie bezpośrednich pomiarów terenowych. Pierwsze mapy pochodzą z lat
70-ch ubiegłego wieku, większość z lat 90-ch (powstawały głównie w wyniku realizacji uzbrojenia terenów
wiejskich w media – woda, telefon). W zasobie istnieją materiały źródłowe z tych pomiarów: dzienniki
pomiarowe, szkice polowe, wykazy współrzędnych.
Obszar powiatu strzelińskiego pokrywa 1 113 sekcji mapy zasadniczej w skalach 1:500 dla miast oraz 1:1000,
1:2000 i 1:5000 dla wsi. Metryce mapy zasadniczej są wykonane na folii i powstały głównie metodą
fotograficzną. Pierworysy mapy zasadniczej są sporządzone na planszach aluminiowych.
Szczegółowe zestawienie ilościowe map zasadniczych przedstawia tabela nr 11.
Zasób mapy zasadniczej
Lp.
Skala mapy
Matryca
Pierwory
s
1
1:500
176
46
2
1:1000
827
322
3
1:2000
82
49
4
1:5000
28
22
5
Mapy trasowe
A1
222
-
1 335
439
RAZEM:
Tabela 11. Zasób mapy zasadniczej.
Analogowe mapy zasadnicze są nadal obowiązujące i aktualizowane przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego. Nie ma cyfrowych kopii (skanów) tych map.
5.4. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów.
Operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów jest prowadzony w formie analogowej i zawiera 185 arkuszy A1
mapy klasyfikacyjnej oraz 19 arkuszy aneksów. Mapa klasyfikacyjna jest sporządzona na kalce i nie jest
zarchiwizowana cyfrowo.
5.5. Obsługa spraw w PODGiK.
W tabeli nr 12 zestawiono dane z rejestru Dziennika Zamówień prowadzonego w PODGiK w systemie
„Ośrodek”. Pierwsze dane dotyczą roku 1996, ale są one szczątkowe. Dopiero od roku 1997 są one już
kompletne. W ostatnim wierszu tabeli zaprezentowano uśrednione ilości zamówień z ostatnich 5 pełnych lat.
Te wartości można uznać za dobrą prognozę na najbliższe kilka lat, ponieważ jak widać w latach od 2008 do
2012 liczba zamówień rejestrowanych w PODGiK oscyluje blisko tych średnich wartości. Prognoza dla 2013
roku pokazuje, że ten rok również powinien zamknąć się podobnymi liczbami.
str. 29
Zestawienie ilości zamówień obsługiwanych przez PODGiK
Lp.
Rok
KERG
Dziennik
Zamówień
(SUMA)
Zakup
danych
ZUDP
1
2013
1 150*
390*
3 110*
4 650*
2
2012
1 299
261
3 234
4 794
3
2011
1 147
341
3 656
5 144
4
2010
1 138
273
3 643
5 054
5
2009
1 157
269
3 271
4 697
6
2008
1 153
266
3 232
4 651
7
2007
1 044
204
2 729
3 977
8
2006
835
150
2 048
3 033
9
2005
851
157
1 989
2 997
10
2004
735
120
2 632
3 487
11
2003
711
7
877
1 595
12
2002
747
0
785
1 532
13
2001
826
0
747
1 573
14
2000
781
0
478
1 259
15
1999
581
0
482
1 063
16
1998
634
0
607
1 241
17
1997
583
0
344
927
18
1996
6
0
4
10
RAZEM:
15 378
2 438
33 868
51 684
Średnia z
okresu
ostatnich 5
pełnych lat
1 179
282
3 407
4 868
24%
6%
70%
100%
Tabela 12. Zestawienie liczby spraw obsługiwanych przez PODGiK (* wartości prognozowane).
6. SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA
6.1. Przekształcenie analogowych map ewidencyjnych i zasadniczych do postaci rastrowej.
Analogowe mapy ewidencyjne i zasadnicze należy zeskanować z rozdzielczością min. 400 dpi i zapisać
w formacie TIFF z bezstratną kompresją LZW. Należy stosować zasadę, że w kolorze skanujemy tylko te mapy,
które zawierają treści w kolorach. Pozostałe mapy skanujemy w technice czarno-białej.
Proces kalibracji rastrów map analogowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi § 49 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz.
1572).
Skalibrowane rastry map zasadniczych i ewidencyjnych należy zapisać w formacie GEOTIFF w układzie
PL-2000, a raporty z kalibracji w formacie ASCII. Ponadto należy wykonać wektorową mapę przeglądową dla
rastrów map zasadniczych i ewidencyjnych.
6.2. Dostosowanie wektorowej mapy ewidencyjnej istniejącej w PODGiK do standardów mapy
obiektowej i jej harmonizacja z częścią opisową ewidencji gruntów i budynków.
Dostosowanie wektorowej mapy ewidencyjnej istniejącej w PODGiK do standardów mapy obiektowej i jej
str. 30
harmonizacja z częścią opisową ewidencji gruntów i budynków ma na celu podniesienie jakości danych a przez
to także podniesienie jakości obsługi klientów PZGiK.
Wektorową mapę ewidencyjną dla wszystkich obrębów należy przeliczyć do układu PL-2000 wg tych samych,
ściśle określonych procedur obliczeniowych określających proces konwersji danych przestrzennych z układu
pierwotnego do docelowego układu wtórnego. Konwersja współrzędnych z układu PUWG 1965 do układu
PL-2000 powinna zakończyć się konforemną 4-parametrową transformacją przez podobieństwo z korekcją
metodą Hausbrandta na podstawie odchyłek wyznaczonych na punktach szczegółowej osnowy geodezyjnej.
Procedura konwersji danych przestrzennych z układu PUWG 1965 do PL-200 jest następująca:
(xy)1965/lokalny
[1]
 (BL)Krasowski
[2]
 (BL)GRS 80
[3]
 (xy)Gauss-Kruger
[4]
 (xy)PL-2000
gdzie:
[1]
Przeliczenie współrzędnych płaskich (xy) na współrzędne geodezyjne (BL) przy użyciu formuł
matematycznych odwzorowania quasi-stereograficznego dla stref I, II, III i IV lub Gaussa-Krugera dla
strefy V układu 1965 lub odwzorowania lokalnego układu współrzędnych.
[2]
Przeliczenie współrzędnych geodezyjne (BL) w układzie odniesienia 1942 na elipsoidzie Krasowskiego
na współrzędne geodezyjne (BL) w układzie odniesienia EUREF-89 na elipsoidzie GRS 80.
[3]
Przeliczenie współrzędnych geodezyjne (BL) na współrzędnych płaskie (xy) przy użyciu formuł
matematycznych odwzorowania Gaussa-Krugera.
[4]
Transformacja przez podobieństwo z usunięciem odchyłek na punktach łącznych i korekcja
współrzędnych punktów transformowanych poprzez interpolację odchyłek na najbliższych punktach
łącznych metodą Hausbrandta.
Następnie wektorową mapę ewidencyjną należy dostosować do standardów mapy obiektowej, tzn. obiekty
mapy ewidencyjnej muszą spełniać warunki topologii i wzajemnych relacji oraz zawierać niezbędne,
obligatoryjne atrybuty opisowe. Warstwy użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych i klasoużytków
należy uporządkować i przekształcić na obiekty obejmujące użytki gruntowe i kontury klasyfikacyjne. Warstwa
użytków gruntowych musi wypełniać w 100% obszar obrębu. Warstwa konturów klasyfikacyjnych musi
wypełniać jedynie obszary konturów użytków gruntowych klasyfikowanych.
Obrysy przyziemi budynków muszą stanowić zamknięte obszary powierzchniowe. Punkty adresowe należy
umieścić wew. budynków (tam gdzie są budynki) zgodnie z obowiązującymi standardami budowania bazy
danych EMUiA.
Obiektom punktowym mapy ewidencyjnej należy uzupełnić atrybuty dziedziczone, tj. numerom działek
i numerom ewidencyjnym budynków przyporządkować TERYT obrębu, punktom adresowym przyporządkować
nazwę miejscowości (w przypadku występowania ulic także nazwę ulicy).
Uzgodnić relacje pomiędzy obiektami liniowymi – kontury użytków po granicach działek, kontury klasyfikacyjne
po granicach użytków gruntowych – tam gdzie jest to wymagane ze względu na ich współliniowy przebieg.
Uzgodnić styki pomiędzy obrębami.
Tak przygotowaną mapę ewidencyjną należy następnie zharmonizować z częścią opisową ewidencji gruntów
i budynków. W ramach tego działania należy porównać dane mapy ewidencyjnej z rejestrem gruntów
i budynków a następnie:
 wyjaśnić wszelkie rozbieżności w zakresie numeracji działek,
 przeanalizować grube błędy w powierzchni, tj. różnice powierzchni ewidencyjnej do geodezyjnej > 10%,
 przeanalizować rozbieżności w oznaczeniach klasoużytków.
Z powyższych czynności należy sporządzić raport i zestawić te niezgodności, których nie udało się wyjaśnić.
Dla takich przypadków należy zaproponować działania następcze, które pozwoliłyby je wyeliminować.
Dla budynków należy zsynchronizować nr ewidencyjne na mapie z tymi ujawnionymi już w części opisowej
ewidencji gruntów i budynków. Przeanalizować przypadki budynków, które przecinają granice nieruchomości
(przechodzą na działki sąsiadów). Wyeliminować błędy oczywiste – niedociągnięcia obrysu przyziemia budynku
do granic działek, mieszczące się w granicach dokładności określenia położenia obiektu (np. poniżej
dokładności wektoryzacji, jeżeli taką metodą budynek został pozyskany). Wyraportować przypadki, które
wymagają wyjaśnienia w ramach odrębnego postępowania – wskazać nr ewidencyjny budynku i nr działek z
różnych nieruchomości, na których jest on usytuowany.
6.3. Działania techniczne i organizacyjne.
Działania techniczne i organizacyjne mają na celu poprawę funkcjonowania systemu teleinformatycznego
obsługującego bazy danych ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości,
szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Działania, które należy w tym celu wykonać to:
str. 31








instalacja i konfiguracja systemu teleinformatycznego TurboEWID w siedzibie Zamawiającego na
infrastrukturze IT wskazanej i udostępnionej przez Zamawiającego, a następnie:
założenie inicjalnej bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej,
migracja danych dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
z systemy Ośrodek,
migracja danych opisowych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości
z systemu EGB 2000 wraz z historią,
implementacja danych przestrzennych obiektowej mapy ewidencyjnej do bazy danych ewidencji
gruntów i budynków,
implementacja do systemu teleinformatycznego rastrowych map ewidencyjnych i zasadniczych,
uruchomienie systemu teleinformatycznego TurboEWID i przeprowadzenie testów rozruchowych
z obsługi bazy danych ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości,
szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
szkolenia użytkowników i administratora systemu teleinformatycznego TurboEWID.
Termin
instalacji i konfiguracji systemu teleinformatycznego TurboEWID w siedzibie Zamawiającego
Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z odpowiednim wyprzedzeniem z Informatykiem Powiatowym
w Strzelinie. Z przeprowadzenia instalacji i konfiguracji systemu zostanie spisany protokół.
W inicjalnej bazie danych osnowy szczegółowej należy umieścić punkty osnowy szczegółowej ze
współrzędnymi oraz opisy topograficzne tych punktów w wersji cyfrowej.
Migracja danych z systemów dotychczasowych powinna być bezstratna a w przypadku danych ewidencji
gruntów i budynków obejmować również dane historyczne. Po zaimplementowaniu danych przestrzennych
obiektowej mapy ewidencyjne powstanie jedna dla całego powiatu, spójna baza danych ewidencji gruntów
i budynków. Implementacja map rastrowych do systemu ma zapewnić możliwość wykorzystywania tych map
jako danych referencyjnych podczas pracy z systemem.
Prace związane z migracją danych nie mogą wstrzymać normalnej pracy PODGiK. W trakcie migracji danych
PODGiK będzie wprowadzał dane do starych systemów. Te dane zostaną następnie wykorzystane jako materiał
do przeprowadzenia testów rozruchowych oraz szkoleń – zostaną one wprowadzone do nowego systemu a ich
wyniki zweryfikowane. Testy rozruchowe systemu mają na celu potwierdzenie, że wszystkie dane zostały
przejęte a system realizuje poprawnie funkcjonalności związane z obsługą baz danych przestrzennych PZGiK.
W ramach testów zostaną wykonane następujące zadania:
1) wizualizacja zawartości bazy danych osnów geodezyjnych, ewidencji gruntów i budynków i sprawdzenie,
czy pokrywają ona cały obszar powiatu,
2) wydanie danych ewidencji gruntów i budynków w formacie SWDE i zestawienie ilościowe obiektów
ewidencyjnych zawartych w pliku SWDE,
3) zarejestrowanie zgłoszenia pracy geodezyjnej – min. 5 zgłoszeń, które wpłynęły do PODGiK w trakcie
trwania migracji danych i wygenerowanie odpowiedzi na te zgłoszenia; przy czym co najmniej 2
zgłoszenia zostaną zarejestrowane przez portal internetowy,
4) wprowadzenie zmian danych ewidencyjnych – min. 3 operatów, które zostały przyjęte do PZGiK
w trakcie trwania migracji danych,
5) rejestracja min. jednej transakcji w RCiWN,
6) rejestracja min. jednej zmiany podmiotowej w bazie danych EGiB,
7) wydanie wypisu i wyrysu z mapy ewidencyjnej dla działek losowo wybranych z całego powiatu – min. po
jednej działce z każdej jednostki ewidencyjnej,
8) sprawdzenie poprawności udostępniania danych ewidencyjnych przez portal internetowy dla gmin,
rzeczoznawców majątkowych i komorników.
Pomyślne wyniki testów rozruchowych są warunkiem wydania przez Zamawiającego zezwolenia na
dopuszczenia systemu do pracy oraz na przeprowadzanie szkoleń użytkowników i administratora systemu.
Szkolenia użytkowników systemu TurboEWID odbędą się w siedzibie Zamawiającego na stanowiskach pracy
i będą dotyczyły następujących grup tematycznych:
1) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków – 5 dni,
2) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości – 1 dzień,
3) prowadzenie szczegółowej osnowy geodezyjnej – 1 dzień,
4) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (obsługa PODGiK) – 2 dni,
5) obsługa portali internetowych – 1 dzień,
6) wprowadzenie do baz danych GESUT i BDOT500 i mapy zasadniczej – 4 dni.
7) administrowanie systemem – 1 dzień.
Szczegółowy harmonogram szkoleń Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiającym.
str. 32
6.4. Dokumentacja wynikowa.
W wyniku realizacji ww prac należy sporządzić dokumentację techniczną, która będzie zawierać:
1) Sprawozdanie techniczne.
2) Dane cyfrowe zapisane na nośniku magnetycznym w 2-ch egzemplarzach:
a) raport z transformacji danych wektorowych z układu PUWG 1965 do PL-2000,
b) pierwotne skany map zasadniczych i ewidencyjnych w formacie TIFF,
c) skalibrowane rastry map zasadniczych i ewidencyjnych w formacie GEOTIFF wraz z raportami
kalibracji w formacie ASCII,
d) mapa przeglądową rastrów map zasadniczych i ewidencyjnych w formacie DXF lub formacie
systemu TurboEWID,
e) obiektowa mapa ewidencyjna zapisana w formacie SWDE lub formacie systemu TurboEWID,
f) raport rozbieżności w zakresie gruntów (działki bez reprezentacji na mapie i/lub bez reprezentacji
w rejestrze, rozbieżności powierzchni działek > 10%, niezgodności oznaczenia klasoużytków
w działkach) w formacie XLS,
g) raport rozbieżności w zakresie budynków (budynki usytuowane na różnych nieruchomościach)
w formacie XLS.
3) Bazy danych przestrzennych zainstalowane na serwerze Zamawiającego obejmujące:
a) ewidencję gruntów i budynków,
b) rejestr cen i wartości nieruchomości,
c) szczegółową osnowę geodezyjną,
d) dane dotyczące prowadzenia PODGiK,
e) ewidencyjne i zasadnicze mapy rastrowe.
Dokumentację techniczną, o której mowa powyżej Wykonawca dostarczy do odbioru w terminie nie
późniejszym niż oznaczony w umowie.
str. 33
Załącznik Nr 6 - Wzór Wykazu usług
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
złożony na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu na :
Modernizację ewidencji gruntów i budynków powiatu strzelińskiego
Działając w imieniu
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(pełna nazwa i adres wykonawcy)
NIP:………..………………………………., REGON:………………………………………………………………………
przedkładam na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu wykaz wykonanych usług wraz z dowodami
potwierdzającymi ich należyte wykonanie:
Wartość brutto
Lp.
Przedmiot zamówienia
przedmiotu
(nazwa oraz jego opis)
zamówienia w
PLN
1
1
2
3
Okres
Zamawiający
realizacji
(nazwa i dane
(od … do …)
teleadresowe)
4
5
2
………………………………………………………………………………………................................
Data, Podpis osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy
Uwaga! Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane
należycie.
str. 34
Załącznik nr 7 wzór Wykazu osób
WY KAZ O S Ó B
KTÓ R E B ĘDĄ U CZ ES TN IC ZY Ć W W YKO N Y W AN I U ZA MÓ W I EN IA
p.n.:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków powiatu strzelińskiego
Działając w imieniu
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(pełna nazwa i adres wykonawcy)
NIP:………..………………………………., REGON:………………………………………………………………………
przedkładam na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu niniejszego zamówienia:
Imię i nazwisko
i zakres
Lp.
wykonywanych
czynności przy
niniejszym
Posiadane doświadczenie
Wykształcenie i
kwalifikacje
zawodowe
zamówieniu
1
1
2
zawodowe
(podać nazwę projektu, okres
Podstawa do
realizacji, dane teleadresowe
dysponowania
Zamawiającego oraz wskazać
nabyte doświadczenia)
3
4
5
2
………………………………………………………………………………………................................
Data, Podpis osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy
str. 35
WZÓR UMOWY
Załącznik nr 8 wzór umowy
zawarta w dniu ......................r. w Strzelinie pomiędzy:
Powiatem Strzelińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Strzelinie, ul. Kamienna 10, 57100 Strzelin,
w imieniu którego działają:
..............................................
..............................................
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - .................................................
Zwanym dalej Zamawiającym
a firmą: ..........................................
wpisaną do KRS pod numerem lub ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ................................
zwaną dalej Wykonawcą,
reprezentowaną przez :
Pana/Panią...............................................
Zwaną dalej Wykonawcą,
Niniejsza umowa została sporządzona w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2013, poz.907 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Modernizacja ewidencji
gruntów i budynków powiatu strzelińskiego”
§1
1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z wykonaniem modernizacji
ewidencji gruntów i budynków powiatu strzelińskiego.
2.
Szczegółowy zakres prac oraz wymagania określa załącznik nr 8 Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do dnia 20.12.2013 r.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji niniejszej Umowy.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkich danych i informacji niezbędnych do realizacji Umowy, o ile
będzie w ich posiadaniu.
3. Wykonawca podczas realizacji niniejszej umowy zobowiązuje się do ścisłej współpracy i koordynacji
działań z Zamawiającym.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
w przypadkach, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem czynności lub
zaniechania czynności leżących po stronie Zamawiającego.
5. Opóźnienie w wykonaniu umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia siły wyższej. Dla potrzeb umowy
siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe dla zapobieżenia. Pojęcie siły
wyższej nie obejmuje żadnych wydarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Wykonawcę staranności w
rozumieniu art. 355 §2 Kodeksu Cywilnego.
§4
1. Nad całością prac nadzór pełni Zamawiający, który ma prawo również w trakcie realizacji przedmiotu
umowy dokonywać oceny wykonania poszczególnych zadań, rozwiązywać problemy, uzgadniać działania
korygujące i naprawcze i wydawać zalecenia. Czynności te Zamawiający może wykonywać osobiście –
poprzez osoby zatrudnione w Starostwie Powiatowym w Strzelinie, jak i przez powołanego na mocy
odrębnej umowy Inspektora Nadzoru.
2. Wykonanie przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony protokołu odbioru
końcowego.
str. 36
3. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot Umowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia
przedmiotu umowy u Zamawiającego.
4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru uwag lub zastrzeżeń do wykonanych
prac, Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 5 dni roboczych do przedłożenia Zamawiającemu
przedmiotu umowy pozbawionego wad wraz z oświadczeniem, czy i które zgłoszone przez Zamawiającego
uwagi uznaje za niezasadne i dlaczego.
5. Po pomyślnym zakończeniu procedury określonej w ust. 2 - 3 Strony podpiszą protokół odbioru
końcowego. Protokół odbioru końcowego przygotuje Zamawiający.
6. Podpisany protokół odbioru końcowego będzie stanowił dla Wykonawcy podstawę do wystawienie faktury
VAT.
§5
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie
brutto ……........ zł (słownie złoty: …………………………………….…………………………………..), w tym 23%
podatku VAT.
2. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi jednorazowo w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
§6
1. Zamawiający powierza w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), przetwarzanie danych osobowych, w zakresie
niezbędnym dla realizacji niniejszej umowy, a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania.
2. Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania powierzonych danych osobowych osobom trzecim
z wyłączeniem osób współpracujących lub pracujących dla Wykonawcy.
3. Zamawiający pozostaje nadal Administratorem Danych w odniesieniu do powierzonych Wykonawcy
danych osobowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych, przy użyciu urządzeń i systemów informatycznych zapewniających zastosowanie wysokiego
bezpieczeństwa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
5. Wykonawca zobowiązuje się spełniać warunki, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych
osobowych oraz wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
6. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania Wykonawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych,
pod względem zgodności z umową oraz oceny zgodności przetwarzania danych z ustawą o ochronie
danych osobowych.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Zamawiającego za
przetwarzanie danych osobowych, objętych niniejszej umową, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie
podjąć działanie w celu usunięcia tych okoliczności oraz natychmiast zawiadomić Zamawiającego.
8. Rozwiązanie, wygaśnięcie lub odstąpienie od postanowień niniejszej umowy, powoduje dla Wykonawcy
obowiązek niezwłocznego, (ale nie później niż w terminie do 14 dni) usunięcia wszystkich danych
osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym usunięcie danych osobowych również z
nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji oraz podjęcia stosownych działań w celu
wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie niniejszej umowy.
§7
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace na okres 12 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.
1. Wykonawca ponosi kary:
§8
str. 37
a) za zwłokę w wykonaniu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.
1 niniejszej Umowy, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie
terminu wynikającego z Umowy,
b) za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady –
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy
dzień kalendarzowy opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad
do czasu potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia wad,
c) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy lub rozwiązanie przez Zamawiającego Umowy, na skutek
okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.
2. Zamawiający ponosi kary za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy lub rozwiązanie przez Wykonawcę
Umowy, na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.
3. Kary umowne mogą być potrącane z należnych wykonawcy płatności. Wykonawca wyraża zgodę na
dokonywanie potrąceń należności z kar umownych i innych zobowiązań wynikających z umowy,
z przysługującego mu wynagrodzenia. Zamawiający przed dokonaniem potrącenia zawiadomi Wykonawcę
na piśmie, który będzie miał prawo do wniesienia wyjaśnień w sprawie stawianych mu zarzutów, w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiający je rozpatrzy. W
tym przypadku termin płatności faktury umowy zostaje przesunięty o czas niezbędny do wyjaśnienia.
4. Roszczenie z tytułu kar umownych za zwłokę, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się
wymagane w każdym z tych dni.
§9
1. Strony ustalają następujące osoby i dane do kontaktów w zakresie realizacji niniejszej Umowy:
a) w imieniu Zamawiającego: Pan Piotr Sęktas – Geodeta Powiatowy
tel.: (71) 39 23 016 wew.53 , e-mail: [email protected]
b) w imieniu Wykonawcy: ………………………………………………..
tel.: +48 …………………….., e-mail: ………………………………..
2. Każda ze stron może zmienić swojego przedstawiciela wskazanego w ust. 1 informując o tym drugą stronę
drogą pisemną (e-mail, fax, list) z zachowaniem potwierdzenia skutecznego powiadomienia, bez potrzeby
sporządzania aneksu do Umowy.
3. Wszelkie zawiadomienia, żądania, zgody, oświadczenia czy też inne informacje przekazywane przez
którakolwiek ze Stron drugiej stronie, w zakresie wykonania umowy wymagającej formy pisemnej, przy
czym zostaną uznane za otrzymane i doręczone w przypadku doręczenia osobistego lub listem poleconym
za zwrotnym poświadczeniem odbioru w chwili ich otrzymania przez Stronę.
4. Zawiadomienia te kierowane będą na adresy podane na wstępie Umowy. Każda ze stron może zmienić
adres, na który powinna być kierowana korespondencja dotycząca niniejszej Umowy, informując o tym
druga Stronę drogą pisemną (e-mail, fax, list) z zachowaniem potwierdzenia skutecznego powiadomienia.
W przypadku braku takiego powiadomienia, doręczenia dokonane na adres ostatnio wskazany uznaje się
za skuteczne.
§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla wykonawcy a
trzy dla Zamawiającego.
5. Strony zapoznały się z treścią umowy, rozumieją ją oraz nie wnoszą dla niej żadnych zastrzeżeń.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
str. 38

Podobne dokumenty