Protokół nr 41/2013 ze spotkania Zarządu Poznańskiej Spółdzielni

Komentarze

Transkrypt

Protokół nr 41/2013 ze spotkania Zarządu Poznańskiej Spółdzielni
Protokół nr 41/2013
ze spotkania
Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z kierownictwem wydzielonych jednostek organizacyjnych działających
na pełnym rozrachunku gospodarczym.
w dniu 15 października 2013 r.
Protokół nie zawiera danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dane osobowe zamieszczane są w załącznikach).
Zebranych powitał Prezes K. Winiarz i przedstawił zebranym porządek obrad:
1. Przedstawienie
bieŜących
problemów
wydzielonych
jednostek
organizacyjnych przez ich przedstawicieli obecnych na spotkaniu.
2. Omówienie propozycji obsługi lokali uŜytkowych przez wydzielone jednostki
organizacyjne Spółdzielni.
3. Omówienie propozycji nowego cennika usług firmy Techem sp. z o.o.
4. Przedstawienie przez p. B. Frajtak rozstrzygnięć Samorządowego Kolegium
Odwoławczego zaskarŜonych przez Spółdzielnię decyzji Miasta dotyczących
wysokości opłat za wieczyste uŜytkowanie gruntów.
ad.1/
Kierownik OBŚ W. Konieczny
• zapoznał zebranych z pismem mieszkańca dot. spraw osiedlowych
Włączając się do spraw związanych z osiedlem Z-ca Prezesa M. Tokłowicz zdał
zebranym relację z obchodów jubileuszu 25-lecia Szkoły Podstawowej nr 34,
podczas których kierownik osiedla został uroczyście wyróŜniony za pomoc i
współpracę ze szkołą.
Z-ca Prezesa M. Tokłowicz poprosił kierownika o dostarczenie notatki ze
spotkania dzielnicowego ze skonfliktowanymi stronami bud. 3
Kierownik OBCH J. Czapczyk
powrócił do sprawy wystąpienia grzyba w mieszkaniu w bud. 36.
Zaproponował by Zarząd o wyraził zgodę na pokrycie kosztów usunięcia
grzyba w duŜym i małym pokoju mieszkania.
W odpowiedzi Z-ca Prezesa M. Tokłowicz stwierdził, iŜ zagrzybienie występuje z
winy mieszkańców wobec czego koszty usunięcia grzyba z wc i łazienki mają
ponosić uŜytkownicy mieszkania.
• powrócił do sprawy referendum w sprawie podziału nieruchomości 37-39 i
zapytał do kogo ma być skierowana ankieta.
W odpowiedzi Z-ca Prezesa M. Tokłowicz poinformował, iŜ do wszystkich członków
Spółdzielni i właścicieli mieszkań w budynkach 37-39.
• powiadomił o pracach związanych z demontaŜem anteny telefonii komórkowej
na bud. 39
•
Kończąc omawianie spraw związanych z osiedlem Z-ca Prezesa M. Tokłowicz
powrócił do sprawy omawianej na poprzednim posiedzeniu Zarządu, dot. garaŜy przy
ul. Grobla. Zebrani dowiedzieli się, iŜ aktem notarialnym gazownia przekazała PSM
budynki z garaŜami. Tak więc obiekty te są własnością Spółdzielni i opłata za ich
uŜytkowanie powinna być pobierana przez Spółdzielnię. Polecił by administracja
przygotowała kalkulację napraw garaŜy by od 1 listopada moŜna było obliczyć nowa
stawkę najmu.
Kierownik OJS E. Jędrzejczak
• poinformował o planowanej uroczystości obchodów 30-lecia szkoły nr 15
• poinformował o przewidzianych pracach związanych z usunięciem zacieków
na budynkach wspólnoty nr 20 i 40
• powiadomił o wymianie kanalizacji sanitarnej w bud. 29
• poinformował o kontynuacji prac związanych z nasadzeniami zieleni w osiedlu
Włączając się do spraw osiedlowych Z-ca Prezesa M. Tokłowicz powrócił do sprawy
związanej z nie odbytym spotkaniem z przedstawicielami ZDM . Zapoznał zebranych
z treścią pisma w sprawie kanalizacji deszczowej i przekazał kserokopie tego pisma.
Polecił by do końca tygodnia administracje przekazały informacje dot. sieci
kanalizacji deszczowej w osiedlach.
Kierownik OWŁ A. Meyza
•
•
•
•
powiadomił o kontynuowaniu prac budowlanych związanych z remontem dojść
do bud. 5
poinformował o planowanym montaŜu balustrady do schodów przy pawilonie
powiadomił o rozmowach z T-Mobile w sprawie opat za stację bazową
zdał relację z obrad RO podczas której omawiano m.in. sprawy opłat
wieczystego uŜytkowania gruntu, wywozu gabarytów i zdecydowano o
przeprowadzeniu przetargu na remont klatek schodowych
Włączając się do sprawy związanej z wywozem gabarytów Z-ca Prezesa M.
Tokłowicz polecił by OSB wobec braku wywozu śmieci gabarytowych przez GOAP
zleciło ich wywóz i faktura obciąŜyło GOAP.
Zebrani dowiedzieli się równieŜ, iŜ mają dokonać fotodokumentacji gabarytów i
wysłać dwukrotne wezwania do GOAP-u o ich usunięcie. Po terminie dwóch tygodni
równieŜ mają usunąć gabaryty i fakturą obciąŜyć GOAP.
Kierownika OSB J. Piskor
• poinformował o sprawie dotyczącej wycinki topól rosnących na terenie
miejskim
• powiadomił o rozstrzygnięciu przetargu na budowę boiska przez Samorząd
Pomocniczy
• powrócił do sprawy związanej z bud. 41 i znacznym zuŜyciem wody w tym
budynku. W wyniku działań administracji okazało się, iŜ wadliwie działał
wodomierz główny w budynku. Z badania przeprowadzonego przez Aquanet
wynika, iŜ wodomierz „przekłamywał” na korzyść Aquanetu.
Wobec
powyŜszego Aquanet zwróci Spółdzielni pobraną nadwyŜkę za minione 10
miesięcy, a administracja wystąpi o nowe przeliczenie zuŜycia za 3 minione
lata.
Kierownik OZS i OWŁ R. Michałowska
• poinformowała o wizycie mieszkańca bud. OWJ 15 w sprawie przemarzania
ściany szczytowej mieszkania. Administracja zleciła zdjęcie opierzenia i w
wyniku oględzin stwierdzono braki w dociepleniu budynku w tym miejscu.
• powiadomiła
o
prowadzeniu
prac
związanych
z
nasadzenia
rekompensacyjnymi
Włączając się do spraw związanych z osiedlem Prezes K. Winiarz zapytał o stan
prac remontowych balkonów na bud. OWJ 22 o OZS 6.
W odpowiedzi kierownik poinformowała, iŜ prace przebiegają w róŜnym tempie.
ad.2/
Rozpoczynając kolejny punkt spotkania Z-ca Prezesa M. Tokłowicz nawiązał do
spraw związanych ze spisywaniem wierzytelności na lokalach uŜytkowych.
Zaproponował by obsługę lokali uŜytkowych przejęły administracje osiedli z dniem 1
stycznia 2014 r. Obsługa ta polegałaby na przygotowywaniu umów, uchwał i
załatwianiu wszelkich formalności z tym związanych. Swą propozycję Z-ca Prezesa
M. Tokłowicz argumentował moŜliwością bieŜącego nadzoru nad terminowością
zapłat za wynajem lokalu. W przypadku braku wpłat osiedla kierowały by sprawę do
windykacji długu.
Zebrani dyskutowali nad tematem. Kierownicy OJS i OBŚ byli za przyjęciem obsługi
lokali uŜytkowych przez osiedla. Pozostali kierownicy nie wyraŜali chęci przejęcia
obsługi argumentując swą decyzję nie wystarczającą ilością pracowników w
administracjach. Kierownik OBCH zapytał równieŜ co w tej sytuacji z osobami
pracującymi do tej pory w dziale?
Kończąc omawianie tematu Z-ca Prezesa M. Tokłowicz stwierdził, iŜ sprawa jest do
przemyślenia i Zarząd do niej powróci na kolejnych spotkaniach, bowiem decyzja w
tej sprawie powinna zapaść do końca października.
ad.3/
Przystępując do omawiania tego punktu spotkania Z-ca Prezesa M. Tokłowicz
zapoznał zebranych z otrzymanym od firmy Techem nowym cennikiem usług i
poprosił o opinię w tej sprawie, bowiem Techem zaproponował by cena za jednostkę
rozliczeń była ujednolicona w całej Spółdzielni.
Poszczególne osiedla przedstawiły swoją analizę i wskazały wynikające róŜnice.
Zebrani stwierdzili, iŜ generalnie przedstawiona propozycja opłaca się Spółdzielni,
ale by podjąć ostateczną decyzję osiedla przygotują obecne i proponowane
zestawienie kosztów.
Zarząd do sprawy powróci za tydzień.
ad.4/
Rozpoczynając punkt spotkania dot. rozstrzygnięć Samorządowego Kolegium
Odwoławczego zaskarŜonych przez Spółdzielnię decyzji Miasta dotyczących
wysokości opłat za wieczyste uŜytkowanie gruntów Z-ca Prezesa M. Tokłowicz
poinformował zebranych, iŜ rozprawy w których uczestniczył wraz z Mec. L. Stana i
B. Frajtak były trudne bowiem argumentem wpływającym na obniŜenie stawki opłat
za uŜytkowanie wieczyste jest kontr operat.
Kontynuując temat B. Frajtak zdała relacje z obrad SKO i przedstawiła zebranym
stawki opłat za uŜytkowanie wieczyste gruntu dla 17 budynków będących
przedmiotem rozpraw przed SKO (Załącznik nr 3). Następnie zebrani poinformowani
zostali o ilości spraw, które są zaskarŜone do SKO i czekają na rozprawę.
Kończąc obrady Z-ca Prezesa M. Tokłowicz przedstawił zebranym opinię radcy
prawnego Spółdzielni nt. skuteczności doręczenia listu (Załącznik nr 2).
Włączając się do tematu Prezes K. Winiarz przypomniał zebranym, by listy które
wracają do Spółdzielni z powodu nie odebrania ich przez adresata muszą pozostać
zaklejone, bowiem w sytuacji rozprawy sądowej nie są uwaŜane za dowód.
Na zakończenie główny księgowy M. Teresiak poinformował zebranych, iŜ naleŜy
pamiętać by przed inwenturą magazynów materiałowych przejrzeć ich stany na
koniec miesiąca września, by z końcem roku dąŜyć do likwidacji magazynu w OBŚ.
Zarząd przyjął jedną uchwałę:
uchwała nr 206 w sprawie: wynajęcia lokalu uŜytkowego w OSB
Na tym obrady zakończono.
Protokołowała
mgr Beata Frajtak