SP01oa S przedmiar - wojewódzki szpital psychiatryczny im,prof

Komentarze

Transkrypt

SP01oa S przedmiar - wojewódzki szpital psychiatryczny im,prof
Zakład Projektoeania Marceli Poleski
80-308 Gdańsk ul. Polanki 123A
PRZEDMIAR
45332200-5
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty instalacyjne hydrauliczne
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBÓT
ADRES WYKONAWCY
BRANŻA
:
:
:
:
:
:
:
Przystosowanie obektu 20 do potrzeb ochrony przeciw pozarowej
80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17 działka nr 116/20; obręb 039
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. T. Bilikiewicza
80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17
<<nazwa wykonawcy robót>>
<<adres wykonawcy robót>>
sanitarna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen
:
Marceli Poleski
26.05.2016
II kw. 2016
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ............................................
Zysk [Z] ..................................................................
VAT [V] ..................................................................
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
% R, S
% R+Kp(R), S+Kp(S)
% Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
:
:
:
zł
zł
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
26.05.2016
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Szpital Srebrzysko.KST
Lp.
Nazwa
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Robocizna
Materiały
Słownie:
-2-
Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 14759 Użytkownik: Zakład Projektoeania Marceli Poleski
Sprzęt
Kp
Z
RAZEM
Szpital Srebrzysko.KST
OBMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
instalacja hydrantowa
1 KNR-W 4-02 Wstawienie trójnika o śr. 50 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego - pomiesz- szt.
0108-06
czenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
z.sz.3.3.2.
9903-02
analogia
6
szt.
2 KNR-W 4-02 Demontaż hydrantu ściennego o śr. 52 mm
0139-02
4+2+3+3+3
Poszcz
Razem
6.000
RAZEM
6.000
15.000
RAZEM
15.000
62.000
RAZEM
62.000
83.000
RAZEM
83.000
15.000
RAZEM
15.000
145.000
RAZEM
145.000
12.000
RAZEM
12.000
8.000
RAZEM
8.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
15.000
RAZEM
15.000
15.000
RAZEM
15.000
szt.
szt.
3 KNR 2-15
0104-04
Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o m
połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych
20+18+8+8+8
m
4 KNR 2-15
0104-06
Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 50 mm stalowe ocynkow.o m
połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych
6+44+33
m
5 KNR 2-15
0107-03
Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo- szt.
wych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 25 mm
4+2+3+3+3
szt.
6 KNR 2-15
0110-04
Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych
(rurociąg o śr.do 65 mm)
20+18+8+8+8+6+44+33
m
m
7 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no- szt.
0130-03
minalnej 25 mm
12
szt.
8 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no- szt.
0130-06
minalnej 50 mm
8
szt.
9 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no- szt.
0130-06
minalnej 50 mm
1
szt.
10 KNR 2-15
0409-03
Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe o śr.nom. 40-50 mm
szt.
1
szt.
11 KNR 2-15
0116-01
Zawór hydrantowy o śr.nom. 50mm montowany na ścianie
szt.
4+2+3+3+3
szt.
12 KNR 2-15
0120-01
Szafki hydrantowe naścienne
szt.
4+2+3+3+3
szt.
-3-
Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 14759 Użytkownik: Zakład Projektoeania Marceli Poleski
Szpital Srebrzysko.KST
Lp.
1. robocizna
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Nazwa
Jm
r-g
Ilość
169.0490
Cena jedn.
RAZEM
Słownie:
-4-
Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 14759 Użytkownik: Zakład Projektoeania Marceli Poleski
Wartość
Szpital Srebrzysko.KST
L
p.
Nazwa
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Jm
Ilość
kg
m3
m
0.1000
0.4350
2.9000
0.1000
0.4350
2.9000
m
63.8600
63.8600
m
84.6600
84.6600
szt.
0.8700
0.8700
szt.
61.8000
61.8000
szt.
27.2800
27.2800
szt.
39.0100
39.0100
szt.
12.0000
12.0000
szt.
6.0000
6.0000
12. kołnierze przyspawane okrągłe gładkie szt.
z blachy stalowej o śr.nom. 40-50 mm
13. zawory przelotowe żeliwne ocynkowa- szt.
ne śr. 15 mm
14. zawory kulowe o śr. nominalnej 25
szt.
mm
2.0000
2.0000
0.2900
0.2900
12.0000
12.0000
1. elektrody stalowe
2. woda
3. rury stalowe ze szwem gwintowane
typ S ocynkowane śr.15 mm
4. rury stalowe instalacyjne z/s typ S
średnie ocynk.z końcami gwint. 32
mm
5. rury stalowe instalacyjne z/s typ S
średnie ocynk.z końcami gwint. 50
mm
6. łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm
7. łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm
8. łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 32 mm
9. łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 50 mm
10. złączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane
11. dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane
Il inw.
Il wyk.
15. zawory kulowe o śr. nominalnej 50
mm
szt.
8.0000
8.0000
16. zawory zwrotne przelotowe mosiężne
śr.15 mm
17. zawory zwrotne antyskażeniowe typ
BA o śr. nominalnej 50 mm
szt.
0.2900
0.2900
szt.
1.0000
1.0000
18. szafki hydrantowe z blachy stalowej
19. zawory hydrantowe aluminiowe z
uzbrojeniem mosiężnym
20. zawór pierwszeństwa kołnierzowy 50
mm
21. haki do rur śr. 10-32 mm
22. haki do rur śr. 50 mm
23. uchwyty do rur
24. nakrętki stalowe zgrubne sześciokątne
25. podkładki stalowe okrągłe zgrubne
26. śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym
27. uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe o śr.nom. 40-50 mm
28. materiały pomocnicze
szt.
kpl
15.0000
15.0000
15.0000
15.0000
szt.
1.0000
1.0000
szt.
szt.
szt.
kg
kg
kg
35.4600
27.3900
6.0000
0.1300
0.0900
0.5200
35.4600
27.3900
6.0000
0.1300
0.0900
0.5200
szt.
2.1600
2.1600
Cena
jedn.
Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 14759 Użytkownik: Zakład Projektoeania Marceli Poleski
DoCeRa- Rastaw- na do- bat bat
ca
stawzacy
ma stoksy- soma walny
ny
ICB_
SRED
NIE
ICB_
SRED
NIE
ICB_
SRED
NIE
RAZEM
-5-
Grupa
ICB_
SRED
NIE
zł
Słownie:
Wartość
Szpital Srebrzysko.KST
Lp.
1.
2.
3.
4.
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Nazwa
środek transportowy
samochód dostawczy 0.9 t
samochód skrzyniowy do 5 t
spawarka elektryczna wirująca 300 A
Jm
m-g
m-g
m-g
m-g
Słownie:
-6-
Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 14759 Użytkownik: Zakład Projektoeania Marceli Poleski
Ilość
Cena jedn.
0.2730
1.8945
3.8816
1.0900
RAZEM
Wartość

Podobne dokumenty