Wskazówki dla Autorów referatów

Komentarze

Transkrypt

Wskazówki dla Autorów referatów
XXXV
0L
G]\XF]HOQLDQD.RQIHUHQFMD0HWURORJyZ
MKM’2003
8-ZU]HQLDU.UDNyZ
INSTRUKCJA DLA AUTORÓW
INFORMATION FOR AUTHORS
,PL
LQD]ZLVNRDXWRUD-ów)*
*
adres autora(-ów)
STRESZCZENIE
Niniejsza
instrukcja
dotyczy
sposobu
przygotowania edytorVNLHJR RU\JLQDáX UHIHUDWX
zgodnie z wymaganiami Organizatorów Konferencji
L Z\GDZF\ PDWHULDáyZ NRQIHUHQF\MQ\FK 6WDQRZL
MHGQRF]HQLH Z]yU VWURQ\ W\WXáRZHM RUD] VWURQ\
WHNVWX UHIHUDWX 3RQL*HM SRGDQH ]RVWDQ Z\PDJDQLD
GRW\F]FH IRUP\ JUDILF]QHM L ]DOHFHQLD SR]ZDODMFH
QD XMHGQROLFHQLH V]DW\ JUDILF]QHM PDWHULDáyZ
konferencyjnych.
ABSTRACT
6WUHV]F]HQLHZM
]\NXDQJLHOVNLP
1. ZASADY OGÓLNE
7HNVW
UHIHUDWX
QDOH*\
Z\GUXNRZDü
MHGQRVWURQQLHQDELDá\PSDSLHU]HIRUPDWX$Z
XNáDG]LH SLRQRZ\P na drukarce laserowej i
SU]HVáDüQDDGUHV6HNUHWDULDWX6\PSR]MXP
'R Z\GUXNX SURVLP\ GRáF]\ü G\VNLHWN
]
SOLNLHP]DZLHUDMF\PJRWRZ\UHIHUDWZIRUPDFLH
MS Word (zapisany w formacie .DOC lub .RTF),
oraz plik PDF, sformatowany dla drukarki HP
LaserJet 6P/6MP lub HP LJ 4/4M PostScript.
7HNVWUHIHUDWXQLHSRZLQLHQSU]HNUDF]DüVWURQ
(prosimy o zachowanie parzystej liczby stron: 4, 6, 8
lub 10).
l.l. Format strony
7HNVWUHIHUDWXQDOH*\SLVDüQDVWURQLHRIRUPDFLH
A4 (210 x 297 mm).
7HNVW L U\VXQNL Z XNáDG]LH GZyFK NROumn,
PXV] E\ü ]DZDUWH ZHZQWU] SURVWRNWD R
wymiarach 160mm x 240mm.
1DOH*\SU]\MüQDVW
SXMFHXVWDZLHQLD
Ustawienia strony:
Marginesy: górny, dolny: 2,5 cm
prawy, lewy: 2,5 cm
QDRSUDZ
FP
QDJáyZHNFP
stopka: 1,25 cm
Kolumny:
szerokRüFP
RGVW
SFP
8NáDGWHNVWX
8NáDG WHNVWX QDOH*\ RSUDFRZDü ]JRGQLH ]
Z\JOGHP QLQLHMV]HM LQVWUXNFML 7HNVW SRZLQLHQ E\ü
pisany w kolumnach z wyrównywaniem lewo- i
SUDZRVWURQQ\P F]FLRQN 7LPHV 1HZ 5RPDQ R
Z\VRNRFLSNWLRGVW
SLHPL
G]y wierszami 1.
8 JyU\ VWURQ\ W\WXáRZHM QDOH*\ ZSLVDü GDQH R
konferencji -]JRGQLH]SRGDQ\PZ]RUHPF]FLRQN
7LPHV 1HZ 5RPDQ R Z\VRNRFL SNW L RGVW
SLH
PL
G]\ZLHUV]DPL
7\WXá UHIHUDWX Z\SRURGNRZDQ\ QDOH*\ QDSLVDü
GX*\PL SRJUXELRQ\PL OLWHUDPL SNW) dwie linie
SRQL*HM
7\WXá UHIHUDWX SU]HWáXPDF]RQ\ QD M
]\N
DQJLHOVNLZ\SRURGNRZDQ\QDOH*\QDSLVDüGX*\PL
SRJUXELRQ\PL OLWHUDPL SNW MHGQ LQWHUOLQL
SRQL*HM
,PL
L QD]ZLVNR OXE LPLRQD L QD]ZLVND DXWRUD
DXWRUyZ Z\SRURGNRZDQH F]FLRQND SRJUXbiona,
SNW XPLHFLü MHGQ LQWHUOLQLH SRG W\WXáHP
referatu.
Adres Autora (-ów) – F]FLRQND SNW QDOH*\
XPLHFLüOLQL
SRQL*HM
7HNVW UHIHUDWX ] ]DPLHV]F]RQ\P QD SRF]WNX
VWUHV]F]HQLHPZM
]\NXSROVNLPLDQJLHOVNLPQDOH*\
UR]SRF]üLQWHUOLQLHSRQL*Hj.
7\WXá\ UR]G]LDáyZ F]FLRQND SRJUXELRQD SLVDü
EH]ZFL
FLDLQWHUOLQLHRGWHNVWXSRSU]HG]DMFHJRL
LQWHUOLQLHRGWHNVWXQDVW
SXMFHJR
3URVLP\ QLH QXPHURZDü VWURQ HZHQWXDOQLH
QDQLHü QXPHUDFM
PL
NNLP RáyZNLHP QD
RGZURFLHDUW\NXáX.
1.3. Tablice, wzory, rysunki
7DEOLFH L U\VXQNL QDOH*\ ZVWDZLDü Z WHNFLH Z
PLDU
PR*OLZRFL QD WHM VWURQLH QD NWyUHM V
RPDZLDQH 3RGSLV\ QDOH*\ XPLHV]F]Dü SRG
U\VXQNDPL F]FLRQN 7LPHV 1HZ 5RPDQ pkt.).
:\VW
SXMFH Z WHNFLH WDEOLFH RSLVXMH VL
QD]Z L
numerem.
NaOH*\ SU]\Mü MHGQROLW MHGQRSR]LRPRZ
QXPHUDFM
RVREQGODU\VXQNyZLWDEOLF
:]RU\ QDOH*\ SLVDü FHQWUDOQLH Z NROXPQLH L
R]QDF]Dü NROHMQ\PL OLF]EDPL Z QDZLDVDFK
RNUJá\FK SR SUDZHM VWURQLH ] Z\UyZQDQLHP GR
prawego marginesu.
3RQLHZD* PDWHULDá\ E
G GUXkowane w kolorze
czarno-ELDá\P SURVLP\ XZ]JO
GQLü WR SU]\
przygotowywaniu wykresów i rysunków (wskazane
PR*HE\ü]DWHPX*\FLHRGFLHQLV]DURFLGRáF]HQLH
RSLVXEH]SRUHGQLRSU]\Z\NUHVLHLWS
LITERATURA
:\ND]
OLWHUDWXU\
MHVW
UR]G]LDáHP
nienumerowanyP XPLHV]F]RQ\P QD NRFX
DUW\NXáX /LVW
SR]\FML GR NWyU\FK Z\VW
SRZDá\
RGZRáDQLDZWHNFLHQDOH*\SLVDüQDVW
SXMFR
[1] Autorzy: 7\WXáSUDF\ Wydawnictwo, miejsce i
rok wydania.
[2] Autorzy: 7\WXáDUW\NXáX Nazwa czasopisma i
numer, rok wydania, strony od-do.
[3] Autorzy: 7\WXáSUDF\ Nazwa konferencji lub
PDWHULDáyZNRQIHUHQF\MQ\FKPLHMVFH
NRQIHUHQFMLPLHVLFLURNVWURQ\RG-do.
XXXV
0L
G]\XF]HOQLDQD.onferencja Metrologów
MKM’2003
8-ZU]HQLDU.UDNyZ
(2 linie puste – 10 pkt)
7<78à5()(5$78(bold 14 pkt)
(1 linia pusta – 10 pkt)
TITLE (bold 14 pkt)
(1 linia pusta – 10 pkt)
,PL
LQD]ZLVNRDXWRUD-ów)* (bold 12 pkt)
*
adres autora(-ów) (10 pkt)
(2 linie puste – 10 pkt)
STRESZCZENIE (bold 10 pkt)
(1 linia pusta – 10 pkt)
6WUHV]F]HQLH SRZLQQR E\ü QDSLVDQH F]FLRQN
Times New Roman 10 pkt z wyrównaniem lewo- i
prawostronnym, akapit wynosi 0,5 cm.
(2 linie puste – 10 pkt)
ABSTRACT (bold 10 pkt)
(1 linia pusta – 10 pkt)
6WUHV]F]HQLH Z M
]\NX DQJLHOVNLP SRZLQQR E\ü
QDSLVDQH F]FLRQN 7LPHV 1HZ 5RPDQ SNW ]
wyrównaniem lewo- i prawostronnym, akapit
wynosi 0,5 cm.
(2 linie puste – 10 pkt)
7<78à52='=,$à8(bold 10 pkt)
(1 linia pusta – 10 pkt)
Tekst UR]G]LDáX F]FLRQND 7LPHV 1HZ 5RPDQ 10 pkt, wyrównany obustronnie, z akapitem 0,5 cm).
(2 linie puste – 10 pkt)
OO3RGUR]G]LDá(bold 10 pkt)
(1 linia pusta – 10 pkt)
7HNVW UR]G]LDáX GUXJLHJR U]
GX SRGUR]G]LDáX
(czcionka Times New Roman - 10 pkt, wyrównany
obustronnie, z akapitem 0,5 cm).
(2 linie puste – 10 pkt)
7\WXáUR]G]LDáXWU]HFLHJRU]
GX(10 pkt)
(1 linia pusta – 10 pkt)
7HNVWUR]G]LDáXWU]HFLHJRU]
GXF]FLRQND7LPHV
New Roman - 10 pkt, wyrównany obustronnie, z
akapitem 0,5 cm).
Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
teksttekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
(2 linie puste – 10 pkt)
LITERATURA
(1 linia pusta – 10 pkt)
[1] Autorzy: 7\WXáSUDF\ Wydawnictwo, miejsce i
rok wydania.
(10 pkt)
[2] Autorzy: 7\WXáDUW\NXáX Nazwa czasopisma i
numer, rok wydania, strony od-do.
(10 pkt)
[3] Autorzy: 7\WXá SUDF\ Nazwa konferencji lub
PDWHULDáyZ
NRQIHUHQF\MQ\FK
PLHMVFH
NRQIHUHQFMLPLHVLFLURNVWURQ\RG-do. (10 pkt)

Podobne dokumenty