SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II C Z Ę Ś Ć I

Komentarze

Transkrypt

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II C Z Ę Ś Ć I
Zpc 2130-29/13
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II C Z Ę Ś Ć
I. Dostawa sprzętu komputerowego dla:
L
P
Nazwa jednostki
Adres
1
Sąd Apelacyjny w Lublinie
ul. Obrońców Pokoju 1
20950
Lublin
2
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w
Lublinie
ul. Boczna
Lubomelskiej 13
20070
Lublin
Kod Miasto
Nr specyfikacji
Specyfikacja 2.1
Specyfikacja 2.2
II. Rodzaj i ilość sprzętu i rodzaj usług
Specyfikacja 2.1
Nazwa urządzenia
Serwer typu Blade
Ilość
1 szt.
Specyfikacja 2.2
Serwer
4 szt.
Nr specyfikacji
Specyfikacja 2.1. Serwer typu Blade
Łącznie 1 szt.
Oferowany model
................................................................................
Producent
................................................................................
LP
Nazwa
komponentu
Klatka – 1 sztuka
1.
Obudowa
Parametr minimalny
Kompatybilna z serwerami opisanymi w punkcie 2. Wysokość nie większa
niż 10 U. Obudowa przystosowana do instalacji w standardowej
dziewiętnastocalowej szafie serwerowej.
2.
Ilość serwerów
Obudowa musi umożliwiać instalację co najmniej 8 serwerów bez
konieczności rozbudowy o dodatkowe komponenty. Puste miejsca w
obudowie muszą być wypełnione zaślepkami aby zapewnić prawidłowy
obieg powietrza chłodzącego.
3.
Moduły
rozszerzeń I/O
Każdy wykorzystany w chassis moduł komunikacyjny musi posiadać
następujące cechy:
a) musi być zaoferowany w konfiguracji zdublowanej,
b) musi być sieciowym modułem dołączającym każdy moduł serwerowy
dedykowanym, wewnętrznym interfejsem 10 GE (zgodnym ze
standardami FCoE T11),
c) dołączenie serwerów do modułów sieciowych w ramach obudowy
1
Zpc 2130-29/13
Załącznik nr 2 do SIWZ
(backplane) musi być realizowane, w sposób niewymagający użycia
zewnętrznych kabli. Jeśli do spełnienia pozostałych warunków
specyfikacji jest to wymagane, dopuszcza się zastosowanie w chassis
większej - niż jeden, redundantny - ilości takich modułów.
Komponenty zawarte w różnych obudowach tego samego producenta
muszą komunikować się ze sobą wyłącznie poprzez centralny system
przełączający
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania, gdzie moduł przełączający i
zarządzający znajduje się na osobnym urządzeniu, pod warunkiem, że
łączna liczba portów fc będzie nie mniejsza niż 12 a portów 10G 16.
Wewnętrznie każdy serwer powinien zapewniać polaczenie przynajmniej
40Gbit/s do systemu przełączającego.
4.
Przełączniki
Ethernet 10Gb -
Redundantny zespół przełączający musi spełniać następujące wymagania:
a) Scentralizowany i wspólny system przełączania 10GE, wirespeed.
b) Centralny zespół przełączający musi posiadać architekturę
nieblokującą;
c) Dołączanie kolejnych obudów serwerowych do systemu przełączania
poprzez umieszczone w obudowach zintegrowane sieciowe moduły
rozszerzające 10GE;
d) Możliwość dołączenia pojedynczej obudowy serwerowej poprzez min.
2 x 4 interfejsy 10GE (lub połączenie o równoważnej wydajności).;
e) Dostęp do sieci LAN oraz do sieci SAN powinien być realizowany na
wspólnych portach, w oparciu o protokół FCoE (FibreChannel over
Ethernet) zgodnie ze specyfikacją ANSI T11;
f) Aby nie ograniczać możliwości złożenia oferty dostawcom, którzy nie
w pełni zaadoptowali standard FCoE, na potrzeby komunikacji SAN,
dopuszczalne jest rozwiązanie, w którym pojedyncza obudowa
serwerowa dołączana będzie do sieci SAN poprzez interfejsy FC. W
takim wypadku centralny system przełączający nadal musi wspierać
technologię FCoE, a pojedyncza obudowa musi być dołączona do
centralnego systemu przełączającego za pomocą min. 2 x 2 interfejsów
FCx2/4/8G (lub połączenia o równoważnej wydajności). Jako centralny
system przełączający należy zaoferować urządzenia pozwalające
dołączyć zewnętrzną macierz minimum 4-rema portami 10GE/FCoE
W warstwie sieciowej system przełączający musi obsługiwać
a) ramki jumbo (9000B),
b) obsługę VLANów 802.1Q (min. 1000 sieci VLAN),
c) obsługę agregacji 802.3ad (LACP),
d) obsługę mechanizmów QoS (802.1p, minimum cztery kolejki
sprzętowe per interfejs, obsługa kolejki priorytetowej),
e) obsługę IEEE Data Center Bridging (802.1Qbb PFC, 802.1AB,
802.1Qaz Enhanced Transmission Selection),
f) wszystkie porty modułu przełączającego konfigurowane jako 1/10
Gigabit Ethernet lub 1/2/4/8Gbps Fibre Channel
Wszystkie wykorzystane urządzenia muszą mieć wbudowane minimum 32
porty. Dopuszczalne są przełączniki zewnętrzne przy zastosowaniu
pasywnych modułów 10Gb Ethernet passthrough w obudowie blade.
Zamawiający wymaga dostarczenia co najmniej 8 modułów SFP + 10Gb
SR ze złączem LC do połączenia z posiadaną przez Zamawiającego siecią
LAN
5.
Zarządzanie
Zespół zarządzający musi spełniać następujące wymagania:
a) Możliwość wspólnego zarządzania, co najmniej 10-ma obudowami
serwerowymi wyposażonymi w maksymalną dozwoloną w konfiguracji
ilość serwerów, z wykorzystaniem wymienionych poniżej
funkcjonalności.
b) Zespół zarządzający może składać się z wielu komponentów
oprogramowania. Jeśli oprogramowanie wymaga osobnych serwerów,
2
Zpc 2130-29/13
Załącznik nr 2 do SIWZ
należy dostarczyć je razem z odpowiednimi licencjami. Każdy z
komponentów musi być zainstalowany wg. zaleceń producenta. Jeśli
komponenty oprogramowania zarządzającego będą instalowane w
środowisku zwirtualizowanym, nie dopuszczalne jest instalowanie
komponentów podstawowego oraz zapasowego na tym samym
serwerze fizycznym. W wypadku instalacji komponentów
zarządzających na maszynach wirtualnych, należy dostarczyć osobno
serwery pod te wirtualne maszyny wg zaleceń producenta oraz licencje
na platformę wirtualizacyjną w wersji wymaganej przez klienta;
c) System musi zarządzać jednocześnie obudowami producenta, jako
pojedynczym środowiskiem;
d) System musi posiadać zdalną konsolę kvm dla każdego z serwerów.
Konsola musi być zaimplementowana w sposób redundantny i
wyposażona w maksymalny możliwy zestaw funkcji i licencji
przewidziany przez producenta serwerów dla oferowanego
rozwiązania. Konsola musi dla każdego serwera umożliwiać minimum:
i. zdalne włączanie, wyłączanie, restart serwera,
ii. montowanie zdalnych napędów dyskietki, CD/DVD, oraz obrazów,\
iii. konsola musi umożliwiać przeglądanie logów serwera,
iv. konsola musi umożliwiać zarządzanie zasilaniem serwera (power
capping),
v. konsola musi umożliwiać określenie zużycia mocy przez serwer,
vi. konsola musi posiadać wsparcia dla języka XML,
vii. konsola musi wspierać mechanizmy LDAP i AD.
e). System zarządzania musi oferować graficznie dla wszystkich obudów
następujące funkcjonalności:
i. listę komponentów, z których składają się obudowy serwerowe,
ii. wyświetlanie informacji o awariach i zdarzeniach,
iii. automatyczne powiadamianie o awarii, email do administratora,
iv. raportowanie komponentów serwerów za pomocą plików CSV,
v. zarządzanie konfiguracjami za pomocą interfejsu graficznego oraz
konsolowego,
vi. zarządzanie z uwzględnieniem roli użytkowników,
vii. integrację ze środowiskiem wirtualizacji serwerów,
viii. zarządzanie mocą całego środowiska poprzez podgląd
maksymalnej i średniej wykorzystanej przez komponenty mocy,
ix. zarządzanie chłodzeniem całego środowiska poprzez podgląd
temperatur na poszczególnych komponentach środowiska,
x. wizualizację środowiska, pokazanie jego komponentów w sposób
graficzny oraz umożliwienie ich konfiguracji poprzez wybranie ich
za pomocą myszki,
xi. obsługę szablonów definiujących serwery - np. zapisanie
wzorcowej konfiguracji serwera, a następnie tworzenie nowych
konfiguracji z pierwotnie przygotowanego szablonu,
xii. wsparcie scenariuszy disaster-recovery poprzez funkcje
odtworzenia utraconej konfiguracji systemu za pomocą
graficznego interfejsu GUI,
xiii. konfigurowanie serwerów oraz środowiska na podstawie puli
wcześniej zdefiniowanych, dzielonych zasobów za pomocą
szablonów,
xiv. oprogramowanie musi wizualizować połączenia interfejsów
fizycznych oraz warstwy wirtualizacyjnej serwerów.
f) System musi umożliwiać konfigurację środowiska w oparciu o logiczne
profile serwerowe obejmujące konfigurację serwera w zakresie sieci
LAN i SAN. W zakres logicznego profilu serwerowego muszą
wchodzić minimum następujące parametry: adres MAC, adres
WWNN/WWPN, sekwencja bootowania systemu, sposób konfiguracji
oraz cechy adapterów NIC i HBA;
g) System musi posiadać funkcje centralnego zarządzanie adresami MAC
oraz adresami WWPN serwerów;
3
Zpc 2130-29/13
Załącznik nr 2 do SIWZ
h) System musi umożliwiać przeniesienie profilu serwera do dowolnego
chassis środowiska (profil zdefiniowany wg punktów wyżej);
i) System musi umożliwiać automatyczne przeniesienie profilu z
uszkodzonego serwera na zdefiniowany wcześniej przez administratora
wolny serwer;
j) System musi posiadać możliwość monitorowania i zarządzania
wersjami oprogramowania komponentów zestawu, również w sposób
graficzny. System musi umożliwiać zarządzanie w sposób centralny
m.in.:
i)
wersjami oprogramowania w pamięciach ROM serwerów,
ii)
wersjami oprogramowania kontrolerów RAID,
iii) wersjami oprogramowania kart sieciowych,
iv) oprogramowaniem modułów IO chassis,
v) oprogramowaniem zarządzającym wewnątrz chassis.
k) System musi posiadać możliwość zarządzania profilami zasilania
środowiska – (power capping lub odpowiadający);
l) System musi posiadać wsparcie dla następujących mechanizmów
komunikacji zewnętrznej: zdalny KVM, konsola CLI, SNMP, IPMI;
m) Oprogramowanie zarządzające musi być dostarczone w modelu
redundantnym chyba, że dalsze punkty stanowić będą inaczej. Jeśli
konkretny moduł oprogramowania nie posiada wbudowanej przez
producenta funkcjonalności klastrowania lub pracy w trybie
Active/Standby, należy - jeśli producent dopuszcza taki model dostarczyć
wspomniane
oprogramowanie
na
platformie
wirtualizacyjnej z odpowiednimi licencjami HA.
n) Dopuszczalne jest zaoferowane rozwiązania, w którym funkcje
wspólnego systemu przełączającego oraz wspólnego zarządzania
chassis realizowane będą na tych samych urządzeniach.
6.
Zasilanie
System musi pracować w przynajmniej w trybie zasilania N+1 z
możliwością podniesienia do trybu N+N. Musi istnieć możliwość wymiany
modułu zasilającego w czasie pracy obudowy serwerowej bez zakłócenia jej
pracy. Maksymalna moc każdego zasilacza nie może przekraczać 2750 W.
7.
Wentylacja
System musi zapewniać sprawną wentylację (typu przód-tył) wszystkich
serwerów i podzespołów zamontowanych w obudowie nie dopuszczając do
ich przegrzania. System musi zagwarantować, że dla maksymalnej liczby
serwerów w szafie przemysłowej (rack) wentylatory w obudowach
zapewnią wydajne chłodzenie dla wszystkich urządzeń w maksymalnych
konfiguracjach. Wentylatory muszą być redundantne i typu Hot-Plug.
8.
Wymagania
dodatkowe
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z obudową i zamontowania w
szafie co najmniej dwóch modułów zasilających jednofazowych, 16A 230V
PDU, każdy posiadający minimum 9 gniazd C19 oraz kable połączeniowe
do zasilaczy obudowy blade.
9.
Serwery – 4 sztuki
10.
Procesor
11.
Chipset
Co najmniej 2 procesory wyposażone w min. 6 rdzeni obliczeniowych
każdy, minimum 15MB pamięci cache, umożliwiające osiągnięcie przez
serwer w teście SPECint_rate_base2006 wyniku na poziomie min. 418 pkt.
dla oferowanej konfiguracji
Dedykowany przez
dwuprocesorowych
producenta
procesora
do
pracy
w serwerach
12.
Pamięć RAM
Co najmniej 96 GB przy zastosowaniu modułów RDIMM DDR3-1600
MHZ Serwer musi posiadać możliwość obsługi pamięci do pojemności co
najmniej 768 GB
13.
Zabezpieczenia
ECC, SBEC, SDDC, Memory Sparing, Memory Mirroring
4
Zpc 2130-29/13
Załącznik nr 2 do SIWZ
pamięci RAM
14.
Gniazda
rozszerzeń
Co najmniej 2 złącza o przepustowości nie mniejszej niż złącza PCIe x8
drugiej generacji
Możliwość instalacji minimum 2 czteroportowych adapterów sieciowych:
15.
a)
10 GE Ethernet, albo
b) 10 GE typu CNA (Converged Network Adapter) integrującego
dostęp LAN oraz SAN (w oparciu o FCoE zgodnie z ANSI T11),
zapewniającego sprzętową wirtualizację interfejsów (minimum 4
per port).
Interfejsy
sieciowe
16.
Dyski twarde
Możliwość instalacji dwóch dysków: SAS oraz SSD SATA. Dyski nie są
wymagane.
Porty
Co najmniej jedno złącze USB wyprowadzone na przedni panel serwera lub
wewnątrz serwera na płycie głównej, obsługujące bootowanie z napędów:
dyskietek, CD/DVD, klucza.
Napęd optyczny
Możliwość bezpośredniego podłączenia napędu DVD-ROM do serwera za
pomocą złącza USB i startu serwera z dołączonego napędu
Bezpieczeństwo
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM,
17.
18.
19.
Zainstalowany minimum jeden czteroportowy adapter sieciowy 10 GE typu
CNA (Converged Network Adapter) z implementacją FCoE i możliwością
sprzętowej wirtualizacji interfejsów Ethernet. Oferowana konfiguracja
serwera musi umożliwiać wykorzystanie minimum 20-tu interfejsów vETH
oraz 2vHBA. Każdy z wirtualnych interfejsów musi być widoczny tak,
jakby był oddzielnym fizycznym urządzeniem w serwerze. Dopuszczalne
jest złożenie konfiguracji, w której suma interfejsów wirtualnych będzie
wynikiem umieszczenia w serwerze więcej niż jednego interfejsu
fizycznego,
20.
Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym złączu
karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu
operacyjnego umożliwiająca:
Zarządzanie

zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in.
prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera),

zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej,

szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację
użytkownika,

możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów,

wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury,

wsparcie dla IPv6,

wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP;
IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH,

możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru
prądu przez serwer,

możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez serwer,

integracja z Active Directory,

możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie,

wsparcie dla dynamic DNS,

wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub
zmianie konfiguracji sprzętowej
5
Zpc 2130-29/13
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dopuszcza się realizację funkcji zarządzania serwerem za pośrednictwem
oprogramowania konsoli zarządzania systemu.
21.
i 
Certyfikaty
normy

Deklaracja zgodności CE
Produkcja zgodnie z normami: ISO-9001 oraz ISO-14001.
Powyższe dane Zamawiający zweryfikuje na podstawie ogólnodostępnych
danych technicznych producenta.
22.
Grafika
Zintegrowana karta graficzna
Obsługa
wirtualizacji
Zainstalowana co najmniej jedna wewnętrzna karta SD, o pojemności co
najmniej 1GB, karta ta ma umożliwiać instalację monitora maszyny
wirtualnej np. VMware ESXi. Dostarczone z serwerami licencjeVMware
ESXi w wersji standard, oraz VMware Vcenter na wszystkie procesory
23.
Specyfikacja 2.2 Serwer
Łącznie 4 szt.
Oferowany model
................................................................................
Producent .............................................................................................
L.p.
1.
Parametr
warunek
lub Wymagania minimalne
Obudowa
Typu Rack, wysokość maksimum 2U, dostarczona wraz z szynami
umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy Rack oraz ramieniem
porządkującym ułożenie przewodów w szafie.
Płyta główna
Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta
serwera;
Minimum 6 złącz PCI Express generacji 3;
2.
Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci
przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych);
flash
Możliwość instalacji układu TPM 1.2
Procesory
3.
Zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające
w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 618
pkt;
Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla
oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory,
protokół poświadczony przez producenta serwera.
Pamięć RAM
Zainstalowane 64 GB pamięci RAM DDR3 LV Registered typu 1600 MHz
w kościach o pojemności 8 GB;
Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory
Scrubbing, SDDC;
4.
Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”;
24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 768GB pamięci
RAM.
5.
Kontrolery
Dyskowe, I/O
Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0, 1 ,5, 6, 10;
Możliwość zainstalowania
obsługę napędów SAS.
6
dodatkowego
kontrolera
umożliwiającego
Zpc 2130-29/13
Dyski twarde
Załącznik nr 2 do SIWZ
Zainstalowane 4 dyski SAS 2.0 o pojemności 300 GB każdy, 10K RPM
dyski Hotplug;
Minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug;
6.
Obsługa dysków SAS, SATA, SSD;
Możliwość rozbudowy dostarczonego serwera do obsługi 16 wewnętrznych
dysków twardych Hotplug;
Kontrolery LAN
7.
- 1 karta 2 x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot i teamingu,
porty RJ-45;
- 1 karta 2 x 10Gbit - Ethernet, iSCIS oraz Fibre Channel (converged
network adapter) wyposażona w pory optyczne SFP+
2 x kabel twinaxial zakończony wkładką 1 x SFP+, zgodne z converged
network adapter, długość 5 m.
8.
Kable
komunikacyjne
9.
Inne
napędy Zintegrowany napęd DVD-RW.
zintegrowane
10.
Inne kontrolery IO 1 karta 2 x 8Gbit FC wraz z wkładkami SFP+ (złącze LC), wymagana ilość
wkładek SFP+: 4 szt.
Porty
11.
Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA;
- Minimum 6 x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim,
- 1 x RS-232.
12.
Zasilanie
chłodzenie
i Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o
mocy maksymalnej 490W;
Redundantne wentylatory hotplug.
Zarządzanie
- Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie
serwera
- Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego
zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:
- Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający
pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;
- Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu
obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania
z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową
współdzieloną z systemem operacyjnym;
- Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH);
13.
- Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii;
- Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)
- Możliwość przejęcia konsoli tekstowej
- Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz
możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie
sprzętowym (cyfrowy KVM)
- Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez
producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID,
instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i
przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach
zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu
i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory,
pamięć operacyjna itd.).
7
Zpc 2130-29/13
14.
Załącznik nr 2 do SIWZ
Wspierane OS
Windows 2008 R2, Windows 2012, VMware ESXi 5.1,
Dokumentacja,
inne
Elementy, z których zbudowany jest serwer muszą być produktami
producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane
oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte
gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne;
Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową
oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego
sprzętu;
15.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji serwera oraz
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u
producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu
serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci
Internet za pośrednictwem strony internetowej producenta serwera.
Wdrożenie
serwerów
16.
Wdrożenia serwerów
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Montażu całości dostarczonego sprzętu w szafach montażowych wg
projektu układu urządzeń wykonanego przez Zamawiającego. Projekt
układu urządzeń zostanie przedstawiony Wykonawcy nie później niż
w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru
ilościowo-jakościowego bez zastrzeżeń. Wykonanie okablowania w
obrębie szaf montarzowych obejmującego: zasilanie, LAN (w tym
porty zarządzające), infrastruktura światłowodowa sieci SAN, ew.
kable SAS lub SCSI (jeśli będą wykorzystywane). Zamawiający
zobowiązany jest do zapewnienia oraz wskazania Wykonawcy
punktów elektrycznych oraz logicznych, do których należy wykonać
połączenia.
2. Aktualizacji mikrokodów na wszystkich dostarczonych urządzeniach
w serwerach (BIOS serwerów, wewnętrznych kontrolerów,
mikrokodów dysków, itp. do najnowszych wersji zalecanych przez
producentów w czasie wykonywania fizycznej instalacji).
3. Sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla
infrastruktury sprzętowej obejmującej co najmniej:
a) szczegółowe konfiguracje wdrożonych urządzeń,
b) wersje zastosowanych na urządzeniach mikrokodów oraz
zainstalowanego oprogramowania,
c) adresację IP wszystkich interfejsów,
d) wprowadzone na systemach nastawy parametrów
odbiegające od nastaw fabrycznych (parametry instalacyjne),
dobre praktyki w eksploatacji dostarczonej infrastruktury. Ostateczne wersje
dokumentów, procedur i projektów powstałych podczas wdrożenia będą
stanowiły integralną część dokumentacji powykonawczej.
8