upoważnienie - Sukces Sp. z oo

Komentarze

Transkrypt

upoważnienie - Sukces Sp. z oo
….............., dnia …...............
Nr rejestru:_________.
UPOWAŻNIENIE
do działania w formie przedstawicielstwa:
1.bezpośredniego 2.pośredniego*
Upoważniam Agencję Celną :
„SUKCES” SP. Z.O.O.
CHEMICZNA 5 C, 22-100 CHEŁM.
NIP: 5631941832 , Regon:110188866
Do podejmowania na rzecz :
…........................................................................................
…........................................................................................
NIP......................................REGON…………………..EORI......................................
tel...........................................email..................................
pełna nazwa firmy i adres
następujących czynności i formalności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą*:
-
wszelkich czynności w zakresie celnym i podatkowym,
reprezentowania przed wszystkimi organami celnymi,
składania wszelkiego rodzaju wniosków i odwołań do organów celnych lub podatkowych,
całkowitej obsługi związanej z odprawą celną,
obsługi procedur uproszczonych w zakresie zgłoszeń celnych,
obsługa zgłoszeń celnych dla towarów podlegających WPR,
odbioru przez pracowników Agencji Celnej WDT oraz innych dokumentów i wniosków z urzędu
celnego,
rejestracji, aktualizacji i reprezentacji w systemie PUESC,
składania i odbioru świadectw pochodzenia i EUR 1,
składania zabezpieczeń.
na podstawie Unijnego Kodeksu Celnego art. 18. jak również Ustawy z dnia 19 marca 2004 r.
Prawo celne z późniejszymi zmianami.
Prawo do wykonywania działań objętych pełnomocnictwem przynależy do wszystkich agentów
celnych pracujących w tej agencji bez względu na rotacje kadrowe.
Niniejsze upoważnienie ma charakter ogólny*
stały,
jednorazowy,
terminowy do dnia...........
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77
ustawy Prawo Celne.
Korzystamy z procedury dopuszczenia do obrotu w oparciu o art.33a VAT - TAK / NIE *
.
..........................................
potwierdzenie przyjęcia upoważnienia
.....................................................
podpis osoby / osób upoważniających
wg KRS lub Zaświadczenia

Podobne dokumenty