46550007

Komentarze

Transkrypt

46550007
WY(ONANIEDOIACJI
UDftELoNYc f BUDżErUGM|Ni slJcHAŃ
żaIpó|.oca 2oo9'ótJ
Dokctapodm,oloM
f buataiaiE
n €pub|lcfn.j ]ednos||'svstemuośł€lv
ProMd.enie pĘgf TMr2ysrło Pżv|;cil'
ozied Pż€dĘko|a w suń.nlu i W.ii'lcy
67.377,35
67 377,35
Pr.ciwdz|ahnl..lkońo||ń;ij
Dot.cjae|Na z budżet';;ł;;tsM;i-|ub
oonn.n$w.n|ezadańz|MnvĆhdo rc.|]fci
12.000,00
Dzirc] ([email protected]€
w w.pnlcy suĆhaniu'Bludzeeoh' fukNie)
s2.002,00
Do(aojapodhioloM f budEE;E'ń;;;
[email protected] samorądoM iis|yluĆjękufuly
f .daniaw akBleTult!'lj'ańł7;;;ffi
3 590,00
Do1E.Fc|Na z budżelu
n;łńiaMn-dii'
3.590,00
dolinan$wan|ezadańz|sńy.h do Ba|iaoii
śMży€ćn|oh - Ro&ijanie ku|fulyfrzyeń.j
I
WYKoNAN|Ef ADAŃ |NWESTYCYJNYCH
zREAL|zoWANYc|'|
f BUDŹETUGM|NYsucl{AŃ
a|Ńtoe€ioool-.,
ochoIn|de stEż€ Podlm.
Wyd.lki hEŚlFyjne jednoŚkT b!.żaoMńnodemlżaoja
pomeże€ n ia w budynku
Emżyw
4.900,27
37 594,06
Wyd. d inre9Iycyjnejednost€klud'towvch:
R€mont saniE alów Wc chl.pców n. D.ń.że
budFku sfkort Podslawowej,
olŹz napEM daeku
nŹdrejściemdo budynkuśżkoly'
89.967,38
Wyd.takinreslycyjńyjedńdn€k budżeb'WlhadapEcjaeęŚoi budynk0dydakven€oo zsP w
su.haniuna polrFbyPżedszko|a
36195
89 967,38
9.353,09
Wldatki [email protected]]'€dno6iakbudżetoqi'hzmj.na ŚpoŚobuużylkÓw.niatęśd @nlzy
stEżacklejna pubiay akbd opiek][email protected]]€j w
suchaniu
pżyu|.Kadyn€ b r" Hbnda33
GÓśpod.rlc ścl.kM
i ochb']Mjd
Wydalki|nkslycyjnejednoś€k bud2eiowclx
BudNa ioka|[email protected]|niś.lekÓwkońuna|nych
wEf f sircią kanalaoyjnąw Wapnlcy.
18.910,00
18.9t0,00
4.270,O0
w}datkiinrestylyinejednoślek
budżelNych.fakup
Wyd.t. lnq*tycyjn€ jednostekbudżeiowÓ|x
. zafup pżyczepyrc niczejd]doe|ówgośpodańi
komun.|ne] .30 310,14
żl
. zkup p]aceabaw W sadlowi€, TamM
.24'363'60
ModżM
zł'
4.270,A0
55.873,74
Wydatkiinwe9tyc'nel€ d nostek bUd'et.wwh-;
. Budowazspolu ogó|nodośtepnych
bo|9k
Śpońowvchw rama.h ProgrEńu';lloleao'sko
- o|lik2012', pży ze9po|eszkół Pub|icznvch
w
su.hanlu . 571'453'52zł'
u ę ą d z . n | ę b o 9 | a w w a p. lnl ai c6yz 9 o z | '
562.921,42
W\,XoNAN|EPMNU PRzYcHoDÓw IwYL'AYxów
GM|ilNEGoFUND(JSZU
ocHRol'iY śRooow|sKA
I GoŚPoDARk|woDfĘ'
a I PoŁRocfE 2009bk
FuńdGz ochbńy ś[email protected]€
900i1
5 421,26
i GGpod.*i
sl.n śfodkÓ' p € ężnychna E.hun| u ofiinnogo
fundGfu dohronyśrcdowlske
igGpod6ń] @dn€ i
1.938,115
Uślawmna|eżnŃć
naŹeqminnogoluńdufu
enony śrcdąiskaprekelw.na ptrł M.Ezałka
Woj4ódf lwazacnodniopomoHiego
3.48281
FUndĘ ochEny ś[email protected] l Go.podarki
)
5.421,24
zakup m.Enałówl Wtposaźania
fakup u5bs pdcblych {sługis|ąrne f @honą
2.073,56
sEn śrcdkMpien]ężnych
na ńchunkugn'nńego
fundużuoolrEnyśEdow|s|a
i qośpoda*|
9ldnei
3.347,70
INFORIIiIACJA
'
o NADWYżCĘ/ D'EF|oYC|E
BUDzĘTUGMtNYsUcHAŃ
za I póhocze2009rok!
E;wydłffi;iłkoM
11.116.725,32
5.927.052;p1
11.997.181,32
5 7 8 5 . 5 9 5 , 9 t48,22
I863.165,32
4 982.005,955 0 , 5 1
2 . I 3 40 1 6 , 0 0
803589,96 37,66
880.456,00
-D,)
D'FlNANsowAN|E{ą
1' Śpłatrkred$awi pozy*ek
141.456,70
3 972.575
AO
307.164,43
4.388.389,00
550000,00
4.388.389,00
550.000,00
415.814,0A
242.435,57
415.8t4,00
242.835,57
W^' infom.cję Śpożądfono ia pŃŚtawie spEwofdania (Rb.NDs k{adaln€ śpń@zd5nie o
nadwyżc./d€frcyciejednoslki Śamouądu IeryIo|a|nalo)4 | póhffie 2oo9 rckU pżekazanegodo
RegionahelrzbyobEchuniowej w szczeinie.

Podobne dokumenty