specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Komentarze

Transkrypt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
FZU/ZK/138/2012/WZ
GEK/KWB/ 5316 /2012
Warunki Techniczne - Załącznik nr 4
Warunki Techniczne
jakie winny być spełniane przez urządzenia oferowane do przedmiotowego
postępowania
I. Laser Tracker – wersja przenośna
1. Wymagania minimalne Laser Trackera
 Minimalny zasięg roboczy reflektorem 1,5” – 20m (średnica 40m)
 Minimalny zakres pracy w temperaturach 0 – 40oC (dopuszczalna krótkotrwała praca w
temp. do -10oC)
 Zasięg poziomy minimum 3600
 Zasięg pionowy minimum +700 do - 500
 Minimalna dokładność kątowa (MPE) - 20µm+6µm/m
 Minimalna dokładność liniowa (MPE) - 16µm+1µm/m
 Klasa szczelności zapewniająca ochronę przed pyłem i wodą kapiącą (przy wychyleniu
150) – możliwość pracy na zewnętrz.
 dopuszczalne maksymalne wymiary trackera: wysokość całkowita do 420mm, szerokość
całkowita do 225mm
 maksymalna łączna waga trackera wraz z kontrolerem do 18kg
 system automatycznego śledzenia i odzyskiwania zgubionej wiązki w polu widzenia
znacznika pomiarowego minimum 100
 bezprzewodowa łączność trackera z laptopem Wi-FI/WLAN (IEE 802.11g)
 podstawka magnetyczna umożliwiająca mocowanie trackera bez statywu
 statyw przemysłowy
 reflektor o średnicy sfery 1,5” + dodatkowy o średnicy ok. 1” + 0,5” wraz z uchwytami
magnetycznymi
 zestaw podstawek magnetycznych do punktów wiążących
 sterownik radiowy do zdalnego wyzwalania pomiarów
 stacja pogodowa do monitorowania środowiska w którym prowadzony jest pomiar + obiektu
mierzonego.
2. Komputer do obsługi Laser Trackera i oprogramowania
Laptop DELL Precision M4600 lub co najmniej równoważny z systemem operacyjnym
Windows 7 64-bit wraz z licencją.
3. Minimalne wymagania oprogramowania do analizy pomiarów
 graficzna kontrola zapisu i oceny danych pomiarowych
 oprogramowanie wykorzystujące 64 bitową technologię
 automatyczna kontrola kalibracji, transformacji, ruchu oraz jakości projekcji w trakcie
każdego pomiaru
 obliczanie współrzędnych 3D
FZU/ZK/138/2012/WZ
GEK/KWB/ 5316 /2012
Warunki Techniczne - Załącznik nr 4
 automatyczne łączenie pojedynczych pomiarów metodą najlepszego dopasowania
bezpośrednio po pomiarze
 eksport danych 3D w formatach np: ASCII, Surf, POL, STL
 obliczanie przekrojów równoległych i prostopadłych; eksport jako VDA lub IGES
 zapis do globalnego układu współrzędnych np: 3-2-1, Best Fit, RPS…
 możliwość budowania prostych elementów geometrycznych: linie, płaszczyzny, okręgi,
walce, stożki
 pomiar tolerancji położenia i kształtu (GD&T)
 operacje: przecięcia, rzutowanie, średnie…
 wymiary funkcjonalne, odległości, kąty
 import danych CAD w standartowych formatach np.: IGES, VDA, STEP, STL, JT Open
 import danych CAD w formatach macierzystych np.: CATIA v4 / v5, UG, Pro/E, Parasolid
 porównanie danych nominalnych i rzeczywistych – porównanie z modelem CAD
 kolorowy wykres odchyłek z elastyczną legendą
 import danych nominalnych: ASCII, VDA/MDI
 etykiety, wykresy kierunkowe, dowolnie definiowane raporty pomiarowe
 eksport danych raportowych np: ASCII, HTML, JPG, PDF
 informacje o pomiarze w czasie rzeczywistym
 licencja
4. Minimalne wymagania dodatkowe
 Minimum 5 instalacji podobnego systemu w przemyśle w Polsce (przedstawienie referencji)
 Minimum 12 miesięcy gwarancji
 Szkolenie u Zamawiającego z zakresu obsługi skanera i oprogramowania umożliwiające
samodzielną pracę po zakończeniu szkolenia.
 Minimum 12 miesięcy pomocy technicznej w zakresie oprogramowania i obsługi
 Okres dostawy do 6 tygodni
 Serwis i wsparcie techniczne odbywać się będzie się poprzez producenta lub
przedstawiciela na terenie RP.
 Preferowane oprogramowanie do analizy pomiarów w języku polskim, polska instrukcja
obsługi.
 Deklaracja zgodności WE.
 certyfikat wydany przez akredytowane laboratorium z kalibracji/sprawdzenia dokładności
pomiaru dla konkretnego trackera.
FZU/ZK/138/2012/WZ
GEK/KWB/ 5316 /2012
Warunki Techniczne - Załącznik nr 4
II. Skaner optyczny:
 stereoskopowy układ optyczny zawierający dwie kamery CCD o rozdzielczości nie mniej
niż 5 Mega pikseli
 wykorzystanie kąta triangulacyjnych pomiędzy dwoma kamerami
 projektor z oświetleniem LED niewrażliwym na światło słoneczne (projektor z oświetleniem
niebieskim lub zielonym)
 minimum jeden obszar pomiarowy o wymiarach 1200x900x900mm (dopuszczalna różnica
+/- 25%) na każdym wymiarze.
 wzorce kalibracyjne do oferowanego obszaru pomiarowego certyfikowane w
akredytowanym laboratorium ze świadectwami
 dokładność pomiarowa weryfikowana wg normy VDI 2634 nie większa niż 0,20 mm w polu
pomiarowym.
 wbudowane sterowniki
 Statyw skanera do zastosowań przemysłowych o wysokości co najmniej 2 m
(dopuszczalna różnica +/- 0,5m) z ramieniem, głowicą uchylno-obrotową i adapterami
(dopuszcza się inne rozwiązania spełniające ww. warunki operowania i ustawiania
skanera)
 Czujnik dotykowy z bazą do kalibracji dostosowany do oferowanego obszaru pomiarowego
działający na zasadzie śledzenia pozycji kulki pomiarowej przez kamery skanera
optycznego w czasie rzeczywistym z bezprzewodowym sterownikiem, zestawem minimum
3 końcówek pomiarowych o długościach minimum: 30mm i 50mm wraz z minimum 3
kulkami o średnicach w zakresie od 3 – 10mm.
2. Komputer do obsługi skanera i oprogramowania.
Laptop DELL Precision M6600 lub co najmniej równoważny z systemem operacyjnym
Windows 7 64-bit wraz z licencją + myszką bezprzewodowa i torbą na laptopa.
3. Minimalne wymagania oprogramowania do digitalizacji obiektu skanowanego
obsługi skanera optycznego i analizy pomiarów
 oprogramowanie wykorzystujące 64 bitową technologię
 funkcje kalibracji kontroli, ustawień i sterowania głowicą pomiarową
 graficzna kontrola zapisu i oceny danych pomiarowych
 automatyczna kontrola kalibracji, transformacji, ruchu oraz jakości projekcji w trakcie
każdego pomiaru
 obliczanie współrzędnych 3D
 automatyczne łączenie pojedynczych pomiarów metodą najlepszego dopasowania
bezpośrednio po pomiarze
 automatyczne obliczanie siatek trójkątnych
 interpolacja otworów w siatce trójkątnej ("łatanie" dziur)
 optymalizacja poprzez filtrowanie, wygładzanie i upraszczanie siatek trójkątnych
 eksport danych 3D w formatach co najmniej: ASCII, Surf, POL lub STL
 obliczanie przekrojów równoległych i prostopadłych; eksport jako VDA lub IGES
 zapis do globalnego układu współrzędnych: 3-2-1, Best Fit, RPS…
 możliwość budowania prostych elementów geometrycznych: linie, płaszczyzny, okręgi,
walce, stożki
FZU/ZK/138/2012/WZ
GEK/KWB/ 5316 /2012
Warunki Techniczne - Załącznik nr 4
 pomiar tolerancji położenia i kształtu wg norm
 operacje: przecięcia, rzutowanie, średnie…
 wymiary funkcjonalne, odległości, kąty
 import danych CAD w standartowych formatach m.in.: IGES, VDA, STEP, STL, JT Open
 import danych CAD w formatach macierzystych m.in: CATIA v4 / v5, UG, Pro/E, Parasolid
 porównanie danych nominalnych i rzeczywistych – porównanie z modelem CAD
 kolorowy wykres odchyłek z elastyczną legendą
 import danych nominalnych: ASCII, VDA/MDI
 etykiety, wykresy kierunkowe, dowolnie definiowane raporty pomiarowe
 eksport danych raportowych: ASCII, HTML, JPG, PDF
 możliwość sterowania czujnikiem dotykowym przy pomiarach elementów geometrycznych;
wizualizacja współrzędnych środka kuli w czasie rzeczywistym
 moduł do analizy z automatycznymi funkcjami do obliczenia parametrów przekrojów i
rotorów: obliczenie linii środkowej przekroju, obliczanie grubość przekroju, dopasowanie
przekrojów do nominału z analizą rotacji i przesunięcia w płaszczyźnie
 licencja wersja komercyjna typu dongle.
4. Wymagania dodatkowe
 Minimum 5 instalacji systemu do skanowania przestrzennego 3D w przemyśle w Polsce
(przedstawienie referencji).
 Minimum 12 miesięcy gwarancji.
 Szkolenie u Zamawiającego z zakresu obsługi skanera i oprogramowania umożliwiające
samodzielną pracę po zakończeniu szkolenia.
 12 miesięcy pomocy technicznej w zakresie oprogramowania i obsługi.
 Okres dostawy do 6 tygodni.
 Serwis i wsparcie techniczne odbywać się będzie się poprzez producenta lub
przedstawiciela na Terenia RP.
 Preferowane oprogramowanie do analizy pomiarów i obsługi skanera w języku polskim,
polska instrukcja obsługi.
 Deklaracja zgodności WE.
 certyfikat wydany przez akredytowane laboratorium z kalibracji/dokładności pomiaru dla
konkretnego skanera.

Podobne dokumenty