Komisja Europejska wraz z Agencją Wykonawczą ds. Inn

Komentarze

Transkrypt

Komisja Europejska wraz z Agencją Wykonawczą ds. Inn
„Łącząc Europę – rozpoczęcie konkursów w sektorze transportu”
Komisja Europejska wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci opublikowała Zaproszenia do
składania wniosków na dofinansowanie projektów z sektora transportu z instrumentu „Łącząc Europę”.
Dostępna pula środków wynosi 7,93 mld EUR.
Zachęcamy do analizy poniższych informacji w celu identyfikacji projektów kwalifikujących się do
wsparcia ze środków instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Prosimy o przekazanie syntetycznych
informacji o proponowanych projektach (zakres, koszt, harmonogram oraz wskazanie jednego z
priorytetów konkursów) do Departamentu Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Infrastruktury i
Rozwoju do dnia 10 października br. (oraz w formie elektronicznej na adres:
[email protected]).
Podstawowe informacje dot. CEF zostały zamieszczone pod adresami:
http://www.pois.gov.pl/2014_2020/Strony/laczac_europe_nowe_mozliwosci_finansowania_13082014.as
px
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/Strony/laczac_europe_nowe_mozliwosci_finansowan
ia_13082014.aspx
Prosimy o zapoznanie się z ww. materiałami określającymi założenia, cele oraz najważniejsze
wymagania warunkujące możliwość ubiegania się o wsparcie ze środków CEF.
W ramach konkursów CEF planowane jest rozdysponowanie 11,93 mld EUR, z czego 4 mld EUR
zostaną przyznane na wcześniej zidentyfikowane projekty w ramach konkursu podlegającego
odmiennym zasadom. Kwota 7,93 mld EUR (tzw. pula ogólna CEF) zostanie rozdysponowana na
projekty wpisujące się w priorytety określone w dokumentach konkursowych oraz spełniające
wymagania i zasady określone w Rozporządzeniach 1315/2013 (Wytyczne TEN-T) oraz 1316/2013
(CEF).
Identyfikacja kwalifikowanych projektów
Do wsparcia w ramach CEF kwalifikują się jedynie „projekty będące przedmiotem wspólnego
zainteresowania”, których definicja została określona w art. 7 Rozporządzenia 1315/2013 z dnia
11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci
transportowej tj.:

przyczyniają się do osiągnięcia celów z co najmniej dwóch z czterech kategorii (spójność,
wydajność, zrównoważony charakter, zwiększanie korzyści dla użytkowników) określonych w art. 4
ww. Rozporządzenia;

są zgodne z przepisami rozdziału II (w przypadku sieci bazowej także III) ww. Rozporządzenia, w
szczególności projekt musi obejmować infrastrukturę zakwalifikowaną do sieci TEN-T. Mapy sieci
TEN-T:
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/doc/maps/cz-hu-plsk.pdf, http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/main.jsp;

są ekonomicznie
gospodarczych;

wykazują europejską wartość dodaną.
opłacalne,
biorąc
pod
uwagę
analizę
kosztów
i
korzyści
społeczno-
Po identyfikacji projektu jako będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania należy ocenić, czy
rozważany projekt wpisuje się w priorytety i zasady konkursów.
Priorytety
Tegoroczne konkursy CEF zostały ogłoszone na podstawie Programu Wieloletniego oraz Programu
Rocznego. Dostępne środki w wysokości 7,93 mld EUR zostaną przyznane projektom wpisującym się w
określone priorytety.
Program Wieloletni – 7 mld EUR
W ramach Programu priorytety zostały pogrupowane w 3 cele finansowe.
Cel 1:
Nr
Priorytet
Alokacja
1
Projekty należące do Korytarzy Sieci Bazowej
(określone w Załączniku I do Rozporządzenia 1316/2013)
5,5 mld
EUR
2
Pozostałe odcinki sieci bazowej
(określone w załączniku I do Rozporządzenia 1316/2013)
250 mln
EUR
3
Interoperacyjność kolei
50 mln
EUR
4
ERTMS
200 mln
EUR
W zakresie priorytetu 1 (Projekty należące do Korytarzy Sieci Bazowej) wsparcie mogą otrzymać
projekty dot.:

odcinków linii kolejowych stanowiących elementy Korytarzy Sieci Bazowych wskazane w części I.2
załącznika I do Rozporządzenia 1315/2013 (CEF), w szczególności:
o
odcinki trans-graniczne Korytarzy Sieci Bazowych;
o
prace oraz studia, których celem jest przyśpieszenie likwidacji wąskich gardeł (zarówno w
zakresie przepustowości jak i jakości usług) mających negatywny wpływ na potoki ruchu w
ramach Korytarzy Sieci Bazowej;
o
studia przyczyniające się do rozpoczęcia wdrożenia projektów inwestycyjnych
najistotniejszych z punktu widzenia celów sieci bazowej TEN-T (np. ważnych dla potoków
ruchu wzdłuż całej osi sieci TEN-T);

odcinków szlaków żeglugi śródlądowej stanowiących elementy Korytarzy Sieci Bazowych wskazane
w części I.2 załącznika I do Rozporządzenia 1315/2013 (CEF), w tym działań dot. infrastruktury
nabrzeżnej portów żeglugi śródlądowej w obrębie ww. odcinków;

odcinków dróg stanowiących elementy Korytarzy Sieci Bazowych wskazane w części I.2 załącznika
I do Rozporządzenia 1315/2013 (CEF);

portów morskich stanowiących elementy Korytarzy Sieci Bazowych wskazane w części I.2
załącznika I do Rozporządzenia 1315/2013 (CEF), w szczególności:
o
połączenia portów z infrastrukturą w głębi lądu (kolejową, żeglugi śródlądowej lub drogową
w przypadku braku możliwości zastosowania innych rozwiązań);
o
bezpieczny dostęp do portów od strony morza (falochrony, dragowanie, kanały dostępowe,
śluzy i wsparcie nawigacyjne);
o
podstawowa infrastruktura (baseny wewnętrzne, nabrzeża, osuszanie terenu);
o
urządzenia odbioru ropy, oleju i innych odpadów;
o
wdrożenie nowych urządzeń i technologii w zakresie wykorzystania alternatywnej energii
(LNG bunkering, shore-side electricity).
Szczegółowy opis priorytetu znajduje się na stronie Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci
(INEA):
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/cef_transport/calltexts/_map_funding-objective1_annex-1_core-network-corridors.pdf.
W zakresie priorytetu 2 (Pozostałe odcinki sieci bazowej) wsparcie mogą otrzymać projekty dot.:

odcinków linii kolejowych stanowiących elementy Sieci Bazowej wskazane w części I.3 załącznika I
do Rozporządzenia 1315/2013 (CEF), w szczególności:
o
odcinki trans-graniczne Sieci Bazowej;
o
prace oraz studia, których celem jest przyśpieszenie likwidacji wąskich gardeł (zarówno w
zakresie przepustowości jak i jakości usług) mających negatywny wpływ na potoki ruchu w
ramach Korytarzy Sieci Bazowej;
o
studia przyczyniające się do rozpoczęcia wdrożenia projektów inwestycyjnych
najistotniejszych z punktu widzenia celów sieci bazowej TEN-T (np. ważnych dla potoków
ruchu wzdłuż całej osi sieci TEN-T);

odcinków szlaków żeglugi śródlądowej stanowiących elementy Sieci Bazowej wskazane w części I.3
załącznika I do Rozporządzenia 1315/2013 (CEF), w tym działań dot. infrastruktury nabrzeżnej
portów żeglugi śródlądowej w obrębie ww. odcinków oraz działań w zakresie Sieci Bazowej żeglugi
śródlądowej nie wskazanej w części I.2 i I.3 Załącznika I;

odcinków dróg stanowiących elementy Sieci Bazowej wskazane w części I.3 załącznika I do
Rozporządzenia 1315/2013 (CEF);

portów morskich stanowiących elementy Sieci Bazowej wskazane w części I.3 załącznika I do
Rozporządzenia 1315/2013 (CEF), w szczególności:
o
połączenia portów z infrastruktura w głębi lądu (kolejową, żeglugi śródlądowej lub drogowej
w przypadku braku możliwości innych połączeń;
o
bezpieczny dostęp do portów od strony morza (falochrony, dragowanie, kanały dostępowe,
śluzy i wsparcie nawigacyjne);
o
podstawowa infrastruktura (baseny wewnętrzne, nabrzeża, osuszanie terenu);
o
urządzenia odbioru oleju i innych odpadów;
o
wdrożenie nowych urządzeń i technologii w zakresie wykorzystania alternatywnej energii
(LNG bunkering, shore-side electricity).
Szczegółowy opis priorytetu znajduje się na stronie INEA:
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/cef_transport/calltexts/_map_funding-objective-1_annex2_other-sections-core-network.pdf.
W zakresie priorytetu 3 (Interoperacyjność kolei) wsparcie mogą otrzymać projekty dot.:

interoperacyjności systemu kolejowego (zgodnie z Dyrektywą 2008/57/EC), w tym projekty
dotyczące działań w zakresie:
o
wdrożenia Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) dla podsystemów Aplikacje
telelematyczne dla przewozów towarowych (TAF) oraz Aplikacje telelematyczne dla
przewozów pasażerskich (TAP);
o
zapewnienia zgodności systemu kolejowego z Dyrektywami dot. Interoperacyjności i
Bezpieczeństwa (w tym TSI inne niż TAF/TAP) oraz Wytycznymi TEN-T.

Kolejowych Korytarzy Towarowych. Wsparcie może zostać przyznane projektom obejmującym
działania organów zarządzających korytarzami.
Szczegółowy opis priorytetu znajduje się na stronie INEA:
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/cef_transport/calltexts/_map_funding-objective-1_annex3_interoperability.pdf.
W zakresie priorytetu 4 (ERTMS) wsparcie mogą otrzymać projekty dot.:

zabudowy urządzeń przytorowych ERTMS (Baseline 2 lub Baseline 3) w szczególności:
o
odcinki sieci należących do Korytarzy Sieci Bazowej;
o
modernizacja linii w celu rozwiązania problemów z kompatybilnością lub problemów z
zakłóceniami systemu GSM-R;
o
wdrożenie systemu ERTMS Baseline 3;
o
studia w celu przyśpieszenia wdrożenia projektów ERTMS w ramach Korytarzy oraz
połączeń z portami i terminalami.

zabudowy urządzeń pokładowych (OBU) ERTMS zgodnych z Baseline 3 na używanych pojazdach;

przyśpieszenia i uproszczenia dopuszczenia do eksploatacji infrastrukturalnych i pokładowych
komponentów ERTMS;

szkolenia ekspertów, menadżerów projektów, dyżurnych ruchu, maszynistów i innego personelu z
zakresu ERTMS;

działań zapewniające stabilność specyfikacji ERTMS;

studiów dot. kwestii zasad ruchu w obszarach trans-granicznych.
Szczegółowy opis priorytetu znajduje się na stronie INEA:
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/cef_transport/calltexts/_map_funding-objective-1_annex4_ertms.pdf.
Cel 2:
Nr
Priorytet
Alokacja
1
Wdrożenie nowych technologii i innowacyjność
160 mln
EUR
2
Bezpieczna infrastruktura
90 mln
EUR
W zakresie priorytetu 1 (Wdrożenie nowych technologii i innowacyjności) wsparcie mogą otrzymać
projekty dot.:

nowych technologii i innowacyjności we wszystkich sektorach transportu, w szczególności:
o
działania wspierające dekarbonizację transportu poprzez rozwój infrastruktury
dystrybucyjnej paliw alternatywnych (napęd elektryczny, paliwo wodorowe, biopaliwo, paliwa
syntetyczne, CNG/LNG, LPG oraz inne innowacyjne rozwiązania);
o
działania wspierające i rozwijające interoperacyjnych interfejsów pojazd/infrastruktura
przyczyniających się do wykorzystania paliw alternatywnych.

zrównoważonej i efektywnej sieci (rozwój korytarzy i e-Fright).
Szczegółowy opis priorytetu znajduje się na stronie INEA:
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/cef_transport/calltexts/_map_funding-objective-2_annex1_innovation.pdf.
W zakresie priorytetu 2 (Bezpieczna infrastruktura) wsparcie mogą otrzymać projekty dot.:

studiów dla budowy nowych dróg w zakresie oceny wpływu bezpieczeństwa drogowego;

studiów oceniające poziom efektywności zasad bezpieczeństwa w tunelach;

studiów (wraz z pilotażem) w celu rozszerzenia zarządzania bezpieczeństwem na sieci oraz prace w
celu poprawy poważnych braków projektowych;

prac i studiów w celu naprawy poważnych braków w zakresie bezpieczeństwa;

prac i studiów w zakresie likwidacji przejazdów w poziomie szyn na kolejowej Sieci Bazowej (dot.
każdego rodzaju dróg);

prac i studiów w celu budowy nowych bezpiecznych parkingów przy autostradach dla ciężarówek i
pojazdów dostawczych (wraz z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi);

prac i studiów w celu poprawy bezpieczeństwa na istniejących parkingach;

prac i studiów w celu optymalizacji wykorzystania istniejących miejsc obsługi podróżnych poprzez
wdrożenie informacji dynamicznej.
Szczegółowy opis priorytetu znajduje się na stronie INEA:
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/cef_transport/calltexts/_map_funding-objective-2_annex2_safe-secure.pdf.
Cel 3:
Nr
Priorytet
Alokacja
1
SESAR
300 mln
EUR
2
RIS
25 mln
EUR
3
ITS
70 mln
EUR
4
MoS
250 mln
EUR
5
Działania dot. infrastruktury w węzłach sieci bazowej (w tym miejskich)
50 mln
EUR
6
Połączenia oraz rozwój platform multimodalnych
55 mln
EUR
W zakresie priorytetu 1 (SESAR) wsparcie mogą otrzymać projekty dot.:

prac i studiów w zakresie projektów dot. wdrożenia funkcjonalności ATM określonych w
Rozporządzeniu 716/2014;

pozostałych działań przyczyniających się do wdrożenia Single European Sky poprzez m.in.
wykorzystanie nowych technologii i najlepszych praktyk.
Szczegółowy opis priorytetu znajduje się na stronie INEA:
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/cef_transport/calltexts/_map_funding-objective-3_annex1_sesar.pdf.
W zakresie priorytetu 2 (RIS) wsparcie mogą otrzymać projekty dot.:

prac i studiów (także studiów z pilotażowym wdrożeniem) obejmujących rozwój lub instalację
systemu RIS.
Szczegółowy opis priorytetu znajduje się na stronie INEA:
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/cef_transport/calltexts/_map_funding-objective-3_annex2_ris.pdf.
W zakresie priorytetu 3 (ITS) wsparcie mogą otrzymać projekty dot.:

prac obejmujących: poprawę interoperacyjności i zapewnienie mobilności na terenie UE, poprawę
harmonizacji usług na terenie UE, poprawę efektywności ekonomicznej z punktu widzenia
operatorów dróg i zarządców ruchu, rozwój elektronicznych opłat uzależnionych od natężenia ruchu,
rozwój EETS;

studiów w celu: poprawy harmonizacji i koordynacji na poziomie UE, wspierania efektywności
specyfikacji i wytycznych, poprawy współpracy pomiędzy wieloma udziałowcami systemów.
Szczegółowy opis priorytetu znajduje się na stronie INEA:
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/cef_transport/calltexts/_map_funding-objective-3_annex3_its.pdf.
W zakresie priorytetu 4 (MoS) wsparcie mogą otrzymać projekty dot.:

studiów w celu promocji i rozwoju koncepcji Autostrad Morskich na poziomie regionalnym i
europejskim;

studiów z pilotażowym wdrożeniem w celu testowania i rozwoju nowych rozwiązań technicznych w
rzeczywistych warunkach operacyjnych;

prac przyczyniających się do uzyskania szerszych korzyści (LNG bunkering dla grupy portów,
skoordynowana poprawa bezpieczeństwa morskiego lub systemów bezpieczeństwa w kilku
państwach). Ponadto projekty mogą obejmować poprawę istniejących lub ustanowienie nowych
połączeń morskich dla których możliwy jest rozwój w przyszłości aspektu multimodalnego.
Szczegółowy opis priorytetu znajduje się na stronie INEA:
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/cef_transport/calltexts/_map_funding-objective-3_annex4_mos.pdf.
W zakresie priorytetu 5 (Działania dot. infrastruktury w węzłach sieci bazowej - także miejskich)
wsparcie mogą otrzymać projekty dot.:

studiów dla całego Korytarza Sieci Bazowej lub jego znaczącego odcinka obejmujące stosowną
liczbę węzłów w jak największej liczbie państw;

prac lub studiów z pilotażowym wdrożeniem w celu przetestowania i potwierdzenia zasadności
zastosowania nowatorskiego podejścia do rozwoju węzłów.
Szczegółowy opis priorytetu znajduje się na stronie INEA:
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/cef_transport/calltexts/_map_funding-objective-3_annex5_nodes.pdf.
W zakresie priorytetu 6 (Połączenia oraz rozwój platform multimodalnych) wsparcie mogą otrzymać
projekty dot.:

rozwoju multimodalnych platform logistycznych a w szczególności działań w zakresie dostępu do
tych platform zapewniających efektywne połączenia i integrację portów, lotnisk i terminali drogowokolejowych z Siecią Bazową;

rozwoju multimodalnych platform logistycznych, o szczególnym znaczeniu w celu zwiększenia
multimodalności w ramach rozwoju Korytarzy Sieci Bazowych.
Szczegółowy opis priorytetu znajduje się na stronie INEA:
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/cef_transport/calltexts/_map_funding-objective-3_annex6_multimodal.pdf.
Program Roczny – 930 mln EUR
Nr
Priorytet
Alokacja
1
Kolej, żegluga śródlądowa oraz drogi sieci bazowej, połączenia portów morskich,
śródlądowych i lotniczych oraz rozwój portów
475 mln
EUR
2
Projekty na sieci kompleksowej
(kolej, żegluga śródlądowa, drogi, porty morskie i śródlądowe)
250 mln
EUR
3
Projekty dot. połączenia sieci TEN-T z infrastrukturą państw sąsiadujących
40 mln
EUR
4
Wdrożenie nowych technologii i innowacyjność
20 mln
EUR
5
Usługi transportu towarowego
25 mln
EUR
6
Działania dot. zmniejszenia hałasu powodowanego przez transport towarowy
20 mln
EUR
7
Aplikacje telematyczne
55 mln
EUR
8
Działanie dot. ułatwienia dostępu do infrastruktury transportowej osobom
niepełnosprawnym
10 mln
EUR
9
Działania dot. infrastruktury w węzłach sieci bazowej (w tym miejskich)
25 mln
EUR
10
Połączenia oraz rozwój platform multimodalnych
10 mln
EUR
W zakresie priorytetu 1 (Kolej, żegluga śródlądowa oraz drogi sieci bazowej, połączenia portów
morskich, śródlądowych i lotniczych oraz rozwój portów) wsparcie mogą otrzymać projekty dot.:

linii kolejowych stanowiących elementy Sieci Bazowej TEN-T nie ujęte w Załączniku I do
Rozporządzenia 1316/2013, a w szczególności:
o
odcinki transgraniczne sieci bazowej;
o
prace i studia, których celem jest przyśpieszenie likwidacji wąskich gardeł (zarówno w
zakresie przepustowości jak i jakości usług) mających negatywny wpływ na potoki ruchu w
ramach Korytarzy Sieci Bazowej;
o
studia przyczyniające się do rozpoczęcia wdrożenia projektów inwestycyjnych
najistotniejszych z punktu widzenia celów sieci bazowej TEN-T (np. ważnych dla potoków
ruchu wzdłuż całej osi sieci TEN-T);
o
połączenia sieci bazowej z lotniskami.

drogowych połączeń transgranicznych stanowiących elementy Sieci Bazowej TEN-T nie ujęte w
Załączniku I do Rozporządzenia 1316/2013;

likwidacji wąskich gardeł dla żeglugi śródlądowej w zakresie elementów Sieci Bazowej TEN-T nie
ujętych w Załączniku I do Rozporządzenia 1316/2013;

technicznych, prawnych i finansowych analiz wykonalności w celu oceny możliwości wykorzystania
formuły PPP.
Szczegółowy opis priorytetu znajduje się na stronie INEA:
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/cef_transport/calltexts/_ap_annex_1_core-network.pdf.
W zakresie priorytetu 2 (Projekty na sieci kompleksowej - kolej, żegluga śródlądowa, drogi, porty
morskie i śródlądowe) wsparcie mogą otrzymać projekty dot.:

linii kolejowych należących do Sieci Kompleksowej TEN-T, w szczególności:
o
działania przyczyniające się do rozwoju Sieci Bazowej oraz połączeń z Korytarzami Sieci
Bazowej (budowa brakujących odcinków, wsparcie trans-granicznych potoków ruchu oraz
poprawa bezpieczeństwa, eliminacja wąskich gardeł);
o
przygotowanie projektów na Sieci Kompleksowej poprzez opracowanie niezbędnych Studiów
Wykonalności lub przeprowadzenie procedur pozwalających na rozpoczęcie prac;

żeglugi śródlądowej w zakresie portów śródlądowych Sieci Kompleksowej oraz osiągnięcia przez
szlaki żeglugi śródlądowej IV klasy żeglowności;

dróg w zakresie odcinków trans-granicznych należących do Sieci Kompleksowej (budowa
brakujących odcinków, wsparcie trans-granicznych potoków ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa,
eliminacja wąskich gardeł) oraz przygotowania do przyszłych projektów inwestycyjnych na Sieci
Kompleksowej poprzez opracowanie wymaganych studiów i analiz;

portów morskich na Sieci Kompleksowej w zakresie: połączeń portów z infrastrukturą w głębi lądu
(kolejową, żeglugi śródlądowej lub drogową w przypadku braku możliwości zastosowania innych
rozwiązań), urządzeń odbioru ropy, oleju i innych odpadów, wdrożenia nowych urządzeń i
technologii w zakresie wykorzystania alternatywnej energii (LNG bunkering, shore-side electricity).
Szczegółowy opis priorytetu znajduje się na stronie INEA:
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/cef_transport/calltexts/_ap_annex_2_comprehensivenetwork.pdf.
W zakresie priorytetu 3 (Projekty dot. połączenia sieci TEN-T z infrastrukturą państw sąsiadujących)
wsparcie mogą otrzymać projekty dot.:

infrastruktury przejść granicznych w celu poprawy płynności ruchu i zwiększenia interoperacyjności
pomiędzy systemami transportowymi UE i państw trzecich;

połączeń Sieci Bazowej i sieci transportowych państw sąsiadujących;

budowy infrastruktury transportowej w państwach trzecich w celu połączenia elementów Sieci
Bazowej UE;

systemów zarządzania ruchem w państwach sąsiadujących (poza RIS i SESAR).
Szczegółowy opis priorytetu znajduje się na stronie INEA:
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/cef_transport/calltexts/_ap_annex_3_neighbouringcountries.pdf.
W zakresie priorytetu 4 (Wdrożenie nowych technologii i innowacyjność) wsparcie mogą otrzymać
projekty dot.:

działań wspierających dekarbonizację transportu poprzez rozwój infrastruktury dystrybucyjnej paliw
alternatywnych (napęd elektryczny, paliwo wodorowe, biopaliwo, paliwa syntetyczne, CNG/LNG,
LPG oraz inne innowacyjne rozwiązania);

działań
wspierających
i
rozwijających
interoperacyjne
przyczyniających się do wykorzystania paliw alternatywnych.
interfejsy
pojazd/infrastruktura
Szczegółowy opis priorytetu znajduje się na stronie INEA:
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/cef_transport/calltexts/_ap_annex_4_innovation.pdf.
W zakresie priorytetu 5 (Usługi transportu towarowego) wsparcie mogą otrzymać projekty dot.:

inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie (w tym pokładowe) zwiększające efektywność operacji
usług transportu towarowego;

inwestycji w celu zwiększenia efektywności usług multimodalnych;

optymalizacji systemów zarządzania logistycznego.
Szczegółowy opis priorytetu znajduje się na stronie INEA:
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/cef_transport/calltexts/_ap_annex_5_freight-transportservices.pdf.
W zakresie priorytetu 6 (Działania dot. zmniejszenia hałasu powodowanego przez transport towarowy)
wsparcie mogą otrzymać projekty dot.:

działań przyczyniających się do ograniczenia hałasu powodowanego przez kolejowy transport
towarowy poprzez modernizację wagonów towarowych (projekt musi obejmować co najmniej 100
wagonów).
Szczegółowy opis priorytetu znajduje się na stronie INEA:
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/cef_transport/calltexts/_ap_annex_6_rail-freight-noise.pdf.
W zakresie priorytetu 7 (Aplikacje telematyczne) wsparcie mogą otrzymać projekty dot.:

działań w zakresie aplikacji telematycznych dla transportu drogowego obejmujących studia z
pilotażowym wdrożeniem, w szczególności w zakresie cooperative ITS (C-ITS) oraz Public Safety
Answering Points eCall (PSAPs eCall).
Szczegółowy opis priorytetu znajduje się na stronie INEA:
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/cef_transport/calltexts/_ap_annex_7_telematicapplications.pdf.
W zakresie priorytetu 8 (Działanie dot. ułatwienia dostępu do infrastruktury transportowej osobom
niepełnosprawnym) wsparcie mogą otrzymać projekty dot.:

dostępu do stacji kolejowych (windy, rampy, oznaczenia dla słabo widzących, sprzęt umożliwiający
dostęp do pociągów osobom z ograniczoną zdolnością poruszania się);

dostępnych łańcuchów transportowych (np. multimodalne terminale z ułatwieniami dla osób z
ograniczoną możliwością poruszania się integrujące różne rodzaje transportu i pozwalające na
ułatwioną zmianę środka transportu);

systemy informacyjne dla pasażerów z ograniczeniami ruchowymi i innymi.
Szczegółowy opis priorytetu znajduje się na stronie INEA:
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/cef_transport/calltexts/_ap_annex_8_accessibility.pdf.
W zakresie priorytetu 9 (Działania dot. infrastruktury w węzłach sieci bazowej - także miejskich)
wsparcie mogą otrzymać projekty dot.:

studialne w zakresie: identyfikacji brakujących odcinków, wąskich gardeł lub innych barier pomiędzy
różnymi rodzajami transportu w ramach węzłów miejskich oraz połączeń sieci TEN-T z odcinkami w
ramach węzłów; oceny i analizy relacji pomiędzy rozwojem i wykorzystaniem sieci TEN-T poza
węzłami a rozwojem sieci wewnątrz miast; koncepcji dla transportu towarowego i pasażerskiego w
celu poprawy jakości powietrza i ograniczenia hałasu;

prace (w tym pilotażowych) w zakresie wskazanym powyżej oraz infrastruktury dedykowanej
paliwom alternatywnym a także niskoemisyjnego (w tym w zakresie hałasu) transportu towarowego
na obszarze miast.
Szczegółowy opis priorytetu znajduje się na stronie INEA:
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/cef_transport/calltexts/_ap_annex_9_nodes.pdf.
W zakresie priorytetu 10 (Połączenia oraz rozwój platform multimodalnych) wsparcie mogą otrzymać
projekty dot.:

rozwoju multimodalnych platform logistycznych a w szczególności działań w zakresie dostępu
do tych platform zapewniających efektywne połączenia i integrację portów, lotnisk i terminali
drogowo-kolejowych z infrastrukturą poza siecią TEN-T;

rozwoju multimodalnych platform logistycznych, o szczególnym znaczeniu w celu zwiększenia
multimodalności w ramach rozwoju Korytarzy Sieci Bazowych.
Szczegółowy opis priorytetu znajduje się na stronie INEA:
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/cef_transport/calltexts/_ap_annex_10_multimodal.pdf.
Ocena projektów
Wnioski aplikacyjne będą oceniane przez ekspertów zewnętrznych zaproszonych przez KE. Zgodnie z
zasadami konkursów w przypadku otrzymania oceny niższej niż 3 w którymś z ocenianych kryteriów
(skala 0-5) projekt nie będzie rekomendowany do wsparcia przez ekspertów i (poza wyjątkowymi i
odpowiednio uzasadnionymi przypadkami) nie otrzyma wsparcia z CEF. Identyfikując projekt do
wsparcia ze środków CEF należy przeanalizować spełnienie przez niego kryteriów podzielonych na 4
grupy:

Istotność – odniesienie projektu do priorytetów określonych w Wytycznych TEN-T oraz dokumentacji
konkursowej. W szczególności, w ramach tego kryterium, istotna jest wartość dodana projektu z
punktu widzenia UE;

Dojrzałość – kryterium odnosi się do stopnia przygotowania projektu do realizacji, w szczególności
możliwości jego realizacji zgodnie z zaproponowanym harmonogramem i uwarunkowaniami
technicznymi;

Wpływ – odnosi się m.in. do wpływu wsparcia UE na realizację projektu;

Jakość – ocena logiki i trafności zaproponowanego projektu pod względem zaplanowanych działań,
planowanego sposobu zarządzania projektem i spójności pomiędzy celami a zaplanowanymi
działaniami.
Szerszy opis poszczególnych kryteriow znajduje się w Zaproszeniach do składania wniosków (Call for
proposals, General text – pkt. 12) dla poszczególnych programów.
Maksymalny poziom dofinansowania
Maksymalny poziom dofinansowania dla poszczególnych typów projektów (wyrażony jako % kosztów
kwalifikowanych) został określony w art. 10 Rozporządzenia 1316/2013 oraz w załącznikach do
Programów (pkt 9).
Rozporządzenie 1316/2013:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1316
Program Wieloletni:
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/cef_transport/c_2014_1921_f1_annex_en_v4_p1_762739.
pdf
Program Roczny:
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/cef_transport/ap/c_2014_1919_f1_annex_en_v6_p1_7627
37.pdf
W celu zapewnienia odpowiedniej efektywności wsparcia UE ze środków CEF zalecane jest aby
minimalne wnioskowane dofinansowanie wynosiło dla studiów 0,5 mln EUR a dla prac 1 mln EUR.
Propozycje projektów obejmujących mniejszą wnioskowaną kwotę mogą zostać odrzucone przez KE z
uwagi na niską efektywność interwencji UE.
Preselekcja
Wszystkie wnioski aplikacyjne przed przekazaniem do KE muszą zostać zaakceptowane przez Państwo
Członkowskie tj. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Wnioski nie posiadające takiej akceptacji nie
będą oceniane przez KE.
Mając na uwadze powyższe wstępne propozycje projektów należy przedłożyć do Departamentu
Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Wstępna propozycja projektu
zidentyfikowanego jako kwalifikujący się do wsparcia ze środków CEF musi obejmować:

Krótki opis zakresu i celu projektu;

Planowany harmonogram ramowy realizacji projektu;

Planowany budżet projektu wraz z wyszczególnieniem źródeł finansowania;

Wskazanie jednego z priorytetów określonych w dokumentach dot. konkursów CEF.
Prosimy
także
o
przekazanie
[email protected]
ww.
informacji
w
wersji
elektronicznej
na
adres:
Wstępne propozycje projektów należy przekazać do MIiR w terminie do dnia 10 października br. Po
analizie przekazanych materiałów MIiR przedstawi opinie dot. zaproponowanego projektu oraz
poinformuje o dalszych krokach, które należy podjąć w celu prawidłowego opracowania i przedłożenia
do akceptacji wniosku aplikacyjnego.
Wszelkie pytania odnośnie instrumentu CEF oraz ogłoszonych konkursów proszę kierować na adresy
email: [email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected] Dodatkowe informacje mogą Państwo także uzyskać pod numerami
telefonów: 22 273 83 43; 22 273 83 44; 22 273 83 46, 22 273 83 49 lub 22 273 77 36.

Podobne dokumenty