formularz ofertowy - Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w

Komentarze

Transkrypt

formularz ofertowy - Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA I ADRES WYKONAWCY
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
Nr NIP: …………………………………
Nr telefonu: …………………………….
Nr faksu: ……………………………….
Adres e-mail …………………………...
Powiatowe Centrum Sportu
i Rekreacji w Przysusze
ul. Dembińskich 11
26-400 Przysucha
I. My niżej podpisani:................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
Działając w imieniu i na rzecz ..................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)
adres e-mail: ..............................................................................................................................
w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe na: „Zakup złoża do wymiany w 7 filtrach
basenowych o średnicy: 4 filtry – 180 cm, 2 filtry - 160 cm i 1 filtr – 1000 cm. Celem wymiany
jest poprawienie uzyskania klarowności wody w stosunku do standardowych technologii
jakimi są złoża piaskowe.”
oświadczamy że:
1.
Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.
2.
Zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy akceptujemy i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
II. W nawiązaniu do zapytania ofertowego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
w zakresie i na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym za cenę:
a)
Cena za cały przedmiot zamówienia (łącznie z podatkiem VAT):
……………………………………………………………………………….. zł
słownie: ……………………………………………………………………... zł
w tym:
kwota netto (bez podatku VAT): …………………………………………….. zł
słownie: ……………………………………………………………………… zł
podatek VAT (……%): ………………………………………………………. zł
Cena za przedmiot zamówienia została wyliczona na podstawie poniżej wypełnionego
kosztorysu ofertowego.
Kosztorys ofertowy:
Basen sportowy - dwa filtry Adriatic 180/C
objętość m³
ilość kg
cena netto
1 kg w zł
cena netto w zł
ilość kg
cena netto
1 kg w zł
cena netto w zł
ilość kg
cena netto
1 kg w zł
cena netto w zł
cena netto
1 kg w zł
cena netto w zł
Żwir 3,15 – 5,60 do dwóch filtrów
Turbidex do dwóch filtrów
Razem
Basen rekreacja – dwa filtry Adriatic 180/C
objętość m³
Żwir 3,15 – 5,60 do dwóch filtrów
Turbidex do dwóch filtrów
Razem
Basen wanna - dwa filtry Adriatic 160/C
objętość m³
Żwir 3,15 – 5,60 do dwóch filtrów
Turbidex do dwóch filtrów
Razem
Basen brodzik – jeden filtr Adriatic Norm Plus 1000
objętość m³
ilość kG
Żwir 3,15 – 5,60 do jednego filtra
Turbidex do jednego filtra
Razem
b)
Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy rękojmi na okres 36 miesięcy licząc
od daty bezusterkowego odbioru końcowego (ostatecznego) przedmiotu zamówienia.
c)
Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione koszty związane z realizacją
niniejszego zamówienia.
III. Oświadczamy, że:
1.
Zadeklarowana cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie
koszty składające się na realizację z należną starannością niniejszego zamówienia, na
warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
2. Uważamy się za związanego złożoną ofertą przez okres 15 dni licząc od upływu
terminu do składania ofert wraz z tym dniem.
3. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu do wykonania przedmiotu
zamówienia
w terminie – 05.12.2016r.
4. Zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
5. Zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia.
6. Oferowane przez nas dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
7. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
8. Posiadamy uprawnienia do wykonywania czynności będącej przedmiotem Zamówienia.
9. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
10. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
IV Załącznikami do niniejszej oferty są:
1.
Upoważnienie podpisującego ofertę do reprezentowania firmy (w oryginale lub
kserokopii poświadczonej własnoręcznym podpisem Wykonawcy z adnotacją „za zgodność
z oryginałem” na każdej stronie dokumentu), zgodnie ze sposobem reprezentacji oferenta
określonym we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, właściwym
dla formy organizacyjnej firmy.
2.
Jeżeli podpisy na ofercie nie wynikają między innymi z odpisu lub wyciągu
z właściwego rejestru lub ewidencji wymagane jest załączenie pełnomocnictwa
w
oryginale do składania podpisów w imieniu składającego ofertę.
3.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
..............................................
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
Miejscowość …………………………….. dn. ………… 2016r.

Podobne dokumenty