desmo maniax doc poland

Komentarze

Transkrypt

desmo maniax doc poland
STATUT
OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU UŻYTKOWNIKÓW
MOTOCYKLI DUCATI
- DESMO MANIAX DOC POLAND Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Klub użytkowników motocykli Ducati Desmo Maniax DOC Poland nie posiada osobowości prawnej wg
przepisów obowiązujących na terenie RP.
§2
Klub nie jest Stowarzyszeniem.
§3
Klub jest zrzeszony w DOC (Desmo Owners Club - Ducati Motor Holding S.p.A, Via Antonio Cavalieri
Ducati, 3 , 40132 Bologna - Italy).
§4
Nazwa Klubu oraz logo Klubu są zastrzeżone i mogą być używane wyłącznie za zgodą Zarządu Klubu.
§5
Teren działania Klubu Desmo Maniax DOC Poland nie jest ograniczony terytorialnie.
§6
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§7
Celem Klubu jest:
1. Krzewienie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności sportów i turystyki motocyklowej.
2. Promowanie pozytywnego wizerunku motocyklisty.
3. Konsolidowanie środowiska sympatyków i właścicieli motocykli marki Ducati.
4. Działalność kulturalna i oświatowa.
5. Działanie na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
6. Ochrona praw i interesów zmotoryzowanych.
7. Organizacja imprez non-profitowych.
1
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
1. Członkami Klubu Desmo Maniax DOC Poland mogą być osoby fizyczne.
2. Formalne przystąpienie do Klubu Desmo Maniax DOC Poland oraz prezentacja nowych członków klubu
następuje podczas oficjalnych, ogólnopolskich “desmomeetingów” organizowanych przez Klub Desmo
Maniax DOC Poland.
3. O przyjęciu decyduje Zarząd Klubu.
4. Chęć przystąpienia do Klubu należy określić via e-mail: [email protected] Każda otrzymana
wiadomość zostanie potwierdzona nadawcy i zostaną przesłane dalsze instrukcje.
5. Od chwili oficjalnego ogłoszenia zapisów na ogólnopolski “desmomeeting”, aż do zakończenia tychże
zapisów, będą przyjmowane zgłoszenia przystąpienia do Klubu, lecz ich rozpatrzenie nastąpi po
zakończeniu “desmomeetingu”.
6. Przystąpienie i prezentacja nowych członków Klubu nastąpi podczas najbliższego - od momentu
ogłoszenia - “desmomeetingu” Klubu.
§9
1. Członkostwo w Klubie Desmo Maniax DOC Poland ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej Prezesowi Klubu, po uprzednim
uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Klubu Desmo Maniax DOC Poland - rezygnację należy
przesłać do Zarządu Klubu via e-mail: [email protected],
b. śmierci członka Klubu,
c. skreślenia przez Zarząd Klubu z listy członków z powodu niewywiązywania się z ustalonych
obowiązków lub kreowania nieprawdziwego wizerunku Klubu,
d. wykluczenia z Klubu Desmo Maniax DOC Poland w razie stwierdzenia naruszenia zasad statutowych,
nieprzestrzegania postanowień, regulaminów obowiązujących w Klubie Desmo Maniax DOC Poland oraz
niegodnego zachowania.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt d orzeka Zarząd Klubu podając przyczyny skreślenia lub
wykluczenia.
3. Osoba wykluczona nie ma prawa wniesienia odwołania od decyzji Zarządu Klubu oraz ponownego
przystąpienia do Klubu Desmo Maniax DOC Poland, chyba że inaczej zadecyduje Zarząd Klubu. Decyzja
podejmowana jest zwykłą większością głosów Zarządu Klubu.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w pkt. 3.
Rozdział IV
Organy Klubu
§ 10
Władzami Klubu Desmo Maniax DOC Poland jest Zarząd Klubu w osobach:
- Prezes - Jacek ‘Frencci’ – miasto Gniezno
- Wiceprezes - Mikołaj ‘Miko’ – miasto Poznań
- Wiceprezes - Dominik ‘Kalisz’ – miasto Poznań
§ 11
1. Uchwały Zarządu Klubu Desmo Maniax DOC Poland, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów,.
2
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu Desmo Maniax DOC Poland,
skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez wyznaczenie członka Zarządu przez pozostałych
członków.
§ 12
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu Desmo Maniax DOC, reprezentując go na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z trzech członków.
3. Osobą uprawnionymi do reprezentowania Zarządu jest Prezes lub Wiceprezes Klubu Desmo Maniax
DOC Poland.
4. Posiedzenia Zarządu Klubu Desmo Maniax DOC Poland odbywają w przypadku konieczności “ad hoc” i
o ich zaistnieniu powiadamiani są członkowie Klubu Desmo ManiaX DOC Poland.
Rozdział V
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu Desmo Maniax DOC Poland
§ 13
1. Zmiany w statucie Klubu Desmo Maniax DOC Poland dokonuje Zarząd Klubu.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu Desmo Maniax DOC
Poland wymaga zwykłej większości głosów Zarządu Klubu po uprzednim powiadomieniu czlonków Klubu.
3. Wzruszenie decyzji Zarządu następuje w wyniku decyzji minimum 50% członków Klubu Desmo Maniax
DOC Poland.
Rozdział VI
Sprawy organizacyje
§ 14
1. Projekty odzieży oraz wszelkich znaków identyfikujących Klub Desmo Maniax DOC Poland muszą być
akceptowane przez Zarząd Klubu.
2. Zarząd Klubu jest właścicielem domeny www.docpoland.com, www.desmomaniax.pl oraz pokrewnych,
w tym Forum Klubu Desmo Maniax DOC Poland: www.forum.docpoland.com a także profilu Facebook:
Desmo Maniax DOC Poland.
3. Przedstawicielem Zarządu Klubu na Forum jest Administrator Forum.
4. Wszelkie zapytania należy zadawać via e-mail: [email protected]
5. W kompetencji wyłącznie Zarządu Klubu leżą kwestie finansowania Klubu, jego bieżącego
funkcjonowania oraz planowanych wydarzeń.
6. Prowadzenie działalności komercyjnej podczas klubowych imprez jest możliwe za zgodą Zarządu
Klubu.
7. Do realizacji planowanych wydarzeń Zarząd Klubu może wybrać spośród członków Klubu osoby
odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań.
8. Uwagi związane z bieżącą działalnością Klubu Desmo Maniax DOC Poland należy przesyłać do
Zarządu Klubu via e-mail: [email protected]
9. Zarząd Klubu wraz z Administratorem Forum ustala Regulamin Forum Klubu Desmo Maniax DOC
Poland.
3

Podobne dokumenty