Protokół nr 2/XLVIII/2012 - BIP PW

Komentarze

Transkrypt

Protokół nr 2/XLVIII/2012 - BIP PW
Protokół nr 3/XLVIII/2012
posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej
w dniu 21 listopada 2012 r.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
1.


JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. JAN SZMIDT, otwierając trzecie
posiedzenie Senatu, przywitał wszystkich senatorów i zaproszonych gości.
JM Rektor prof. J. SZMIDT zaproponował przyjęcie porządku obrad. Senat przyjął
następujący porządek obrad bez uwag:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Powołanie komisji skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach osobowych:
3.1. wyrażenie zgody na mianowanie przez Rektora na stanowisko profesora
zwyczajnego prof. dr. hab. Stanisława Marciniaka, na wniosek dziekana Wydziału
Inżynierii Produkcji
3.2. wyrażenie zgody na mianowanie przez Rektora na stanowisko profesora
zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wilczyńskiego, na wniosek dziekana
Wydziału Inżynierii Produkcji
3.3. wyrażenie zgody na mianowanie przez Rektora na stanowisko profesora
zwyczajnego prof. dr hab. inż. Teresy Zielińskiej, na wniosek dziekana Wydziału
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
3.4. zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej o mianowanie
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż.
Małgorzaty Lewandowskiej
3.5. zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Mechatroniki o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. nzw. dr. hab.
inż. Radosława Pytlaka
3.6. zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska o zatrudnienie
na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat dr hab. inż. Anny Bogdan
3.7. zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Chemicznego o zatrudnienie na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat dr. hab. inż. Michała
Chudego
3.8. zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych
o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat dr. hab.
Wojciecha Domitrza
3.9. zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii o zatrudnienie
na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat dr. hab. inż. Dariusza
Gotliba
3.10. zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Fizyki o zatrudnienie na stanowisku
profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat dr. hab. inż. Adama Kisiela
3.11. zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Elektroniki i Technik
Informacyjnych o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na
okres 5 lat dr. hab. inż. Krzysztofa Poźniaka
1
3.12. zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Elektroniki i Technik
Informacyjnych o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na
okres 5 lat dr. hab. inż. Krzysztofa Szczypiorskiego.
4. Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku PW.
5. Informacje o rekrutacji na rok akademicki 2012/13.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2013 rokiem prof. Jana Czochralskiego
w Politechnice Warszawskiej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach Komisji Senackich:
- ds. Kadr,
- ds. Kształcenia,
- ds. Organizacji Uczelni.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia centralnego systemu ewidencji i archiwizacji
dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego, pracowników,
doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki
Warszawskiej.
11. Informacje Rektora.
12. Sprawy wniesione i interpelacje.
13. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu w dniu 24.10.2012 r.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
2.
Powołanie komisji skrutacyjnej.

3.
Senat jednomyślnie zaakceptował następujący skład zaproponowanej przez JM
Rektora komisji skrutacyjnej:
przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa
członkowie:
mgr inż. Henryk Gębarski
mgr inż. Sławomir Łapiński
Bartosz Sieklucki
Podjęcie uchwał w sprawach osobowych:

Prof. Z. KLEDYŃŚKI poinformował, że w punkcie dotyczącym spraw osobowych
jest do rozpatrzenia 12 spraw. Sprawy, które dotyczą zatrudnienia na stanowisku
profesora zwyczajnego wymagają zgody Senatu, natomiast sprawy dotyczące
zatrudnień na stanowisku profesora nadzwyczajnego wymagają opinii Senatu.
Wszystkie decyzje dotyczące spraw osobowych, głosowane są w sposób tajny
i wymagają bezwzględnej większości głosów.

Prof. Z. Kledyński poprosił prof. R. BARLIKA, przewodniczącego Senackiej
Komisji ds. Kadr o poprowadzenie tego punktu obrad.
2

Prof. R. BARLIK poinformował, że Senacka Komisja ds. Kadr na posiedzeniu
w dniu 08.11.2012 r. po wysłuchaniu opinii recenzentów i dyskusji zaopiniowała
i przedstawia Senatowi następujące wnioski osobowe:
3.1. wyrażenie zgody na mianowanie przez Rektora na stanowisko profesora
zwyczajnego prof. dr. hab. Stanisława Marciniaka, na wniosek dziekana
Wydziału Inżynierii Produkcji
-
-
-
Prof. R. BARLIK, przedstawił najważniejsze osiągnięcia naukowe, organizacyjne
i dydaktyczne prof. S. Marciniaka podkreślając fakt, że jest on twórcą szkoły
naukowej z zakresu controllingu. Komisja proponuje zdecydowane poparcie tej
kandydatury
Prof. L. GRADOŃ, zauważył, że przyjęto za zasadę przy omawianiu wniosków
awansowych na stanowisko profesora zwyczajnego, że tworzona jest szkoła na
PW. Czy w tym przypadku mamy również do czynienia z taką sytuacją, ponieważ
kandydat jest zatrudniony dodatkowo na innych uczelniach?
W odpowiedzi prof. R. BARLIK, poinformował, że zgodnie z dokumentacją
szkoła dotyczy osiągnięć profesora w PW.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Prorektor, prof. Z. KLEDYŃSKI
poprosił o głosowanie.
Wyniki głosowania:
Lp.
1.
nazwisko kandydata
prof. dr hab. inż.
Stanisław Marciniak
stanow.
tak
prof. zw.
48
głosowanie
nie
wstrz.
11
5
razem
64
Wniosek uzyskał zgodę Senatu
3.2 wyrażenie zgody na mianowanie przez Rektora na stanowisko profesora
zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wilczyńskiego, na wniosek
dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji
-
-
-
Prof. R. BARLIK, przedstawił najważniejsze osiągnięcia naukowe, organizacyjne
i dydaktyczne prof. K. Wilczyńskiego podkreślając fakt, że jest on twórcą szkoły
naukowej z zakresu modelowania procesów przetwórstwa tworzyw polimerowych.
Komisja proponuje zdecydowane poparcie tego wniosku.
Prof. Z. FLORJAŃCZYK zauważył, że wokół osoby prof. K. Wilczyńskiego
bardzo prężnie działa koło naukowe przetwórców, podejmujące bardzo wiele
ciekawych inicjatyw.
Wobec dalszych głosów w dyskusji Prorektor, prof. Z. KLEDYŃSKI poprosił
o głosowanie.
3
Wyniki głosowania:
Lp.
2.
nazwisko kandydata
prof. dr hab. inż.
Krzysztof Wilczyński
stanow.
tak
prof. zw.
61
głosowanie
nie
wstrz.
1
3
razem
65
Wniosek uzyskał zgodę Senatu
3.3. wyrażenie zgody na mianowanie przez Rektora na stanowisko profesora
zwyczajnego prof. dr hab. inż. Teresy Zielińskiej, na wniosek dziekana
Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
-
-
Prof. R. BARLIK, przedstawił najważniejsze osiągnięcia naukowe, organizacyjne
i dydaktyczne prof. T. Zielińskiej podkreślając fakt, że jest ona twórcą zespołu
mającego osiągnięcia w zakresie maszyn kroczących. Komisja proponuje
poparcie tego wniosku.
Wobec braku głosów w dyskusji Prorektor, prof. Z. KLEDYŃSKI poprosił
o głosowanie.
Wyniki głosowania:
Lp.
3.
nazwisko kandydata
stanow.
tak
prof. dr hab. inż. Teresa
Zielińska
prof. zw.
61
głosowanie
nie
wstrz.
2
4
razem
67
Wniosek uzyskał zgodę Senatu
3.4. zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej
o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
prof. dr hab. inż. Małgorzaty Lewandowskiej
-
-
Prof. R. BARLIK, poinformował, że zgodnie z zaleceniami Senatu w przypadku
osoby, która uzyskała tytuł profesora Komisja nie dokonuje oceny, opiera się
bowiem na ocenie CK. Pani prof. Małgorzata Lewandowska uzyskała tytuł
naukowy profesora w dniu 03.11.2011 roku. Komisja proponuje pozytywne
zaopiniowanie tego wniosku.
Wobec braku głosów w dyskusji Prorektor, prof. Z. KLEDYŃSKI poprosił
o głosowanie.
4
Wyniki głosowania:
Lp.
4.
nazwisko kandydata
stanow.
tak
prof. dr hab. inż.
Małgorzata Lewandowska
prof.
nzw.
66
głosowanie
nie
wstrz.
0
1
razem
67
Wniosek uzyskał pozytywną opinię Senatu
3.5. zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Mechatroniki o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. nzw. dr.
hab. inż. Radosława Pytlaka
Prof. R. BARLIK, poinformował, że kandydatura prof. nzw. R. Pytlaka przeszła
pozytywnie procedurę uzyskania tytułu naukowego profesora w CK, a obecnie
wniosek o uzyskanie tytułu został przekazany do Kancelarii Prezydenta. Zgodnie
z pismem Pani Dziekan Wydziału Mechatroniki zatrudnienie prof. nzw.
Radosława Pytlaka podyktowane jest ważnym interesem Wydziału związanym
z przygotowywaniem wniosku o przyznanie uprawnień w zakresie habilitacji
w dyscyplinie automatyka i robotyka. Komisja zapoznała się z dokumentacją
wniosku. Profesor przedstawił Senatowi osiągnięcia naukowe, dydaktyczne
i organizacyjne prof. R. Pytlaka. Komisja proponuje pozytywne zaopiniowanie
tego wniosku.
Wobec braku głosów w dyskusji Prorektor, prof. Z. KLEDYŃSKI poprosił
o głosowanie.
-
-
Wyniki głosowania:
Lp.
5.
nazwisko kandydata
prof. nzw. dr hab. inż.
Radosław Pytlak
stanow.
tak
prof. nzw.
53
głosowanie
nie
wstrz.
4
10
razem
67
Wniosek uzyskał pozytywną opinię Senatu
3.6.
-
-
zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska
o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat dr
hab. inż. Anny Bogdan
Prof. R. BARLIK, przedstawił Senatowi osiągnięcia naukowe, dydaktyczne
i organizacyjne Pani dr hab. inż. Anny Bogdan. Komisja wyraziła poparcie
zdecydowaną większością głosów i proponuje pozytywne zaopiniowanie tego
wniosku.
Wobec braku głosów w dyskusji Prorektor, prof. Z. KLEDYŃSKI poprosił
o głosowanie.
5
Wyniki głosowania:
Lp.
6.
nazwisko kandydata
dr hab. inż. Anna
Bogdan
stanow.
tak
prof. nzw.
60
głosowanie
nie
wstrz.
2
4
razem
66
Wniosek uzyskał pozytywną opinię Senatu
3.7. zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Chemicznego o zatrudnienie na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat dr. hab. inż. Michała
Chudego
- Prof. R. BARLIK, przedstawił Senatowi osiągnięcia naukowe, dydaktyczne
i organizacyjne Pana dr. hab. inż. Michała Chudego. Komisja wyraziła
jednomyślne poparcie wniosku i proponuje pozytywne jego zaopiniowanie przez
członków Senatu.
- Wobec braku głosów w dyskusji Prorektor, prof. Z. KLEDYŃSKI poprosił
o głosowanie.
Wyniki głosowania:
Lp.
7.
nazwisko kandydata
dr hab. inż. Michał
Chudy
stanow.
tak
prof. nzw.
62
głosowanie
nie
wstrz.
0
4
razem
66
Wniosek uzyskał pozytywną opinię Senatu
3.8.
-
-
zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Matematyki i Nauk
Informacyjnych o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na
okres 5 lat dr. hab. Wojciecha Domitrza
Prof. R. BARLIK, przedstawił Senatowi osiągnięcia naukowe, dydaktyczne
i organizacyjne Pana dr. hab. inż. Wojciecha Domitrza. Komisja wyraziła
jednomyślne poparcie wniosku i proponuje pozytywne jego zaopiniowanie przez
członków Senatu.
Wobec braku głosów w dyskusji Prorektor, prof. Z. KLEDYŃSKI poprosił
o głosowanie.
Wyniki głosowania:
Lp.
nazwisko kandydata
8.
dr hab. Wojciech
Domitrz
stanow.
tak
prof. nzw.
65
Wniosek uzyskał pozytywną opinię Senatu
6
głosowanie
nie
wstrz.
0
2
razem
67
3.9. zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii
o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat dr.
hab. inż. Dariusza Gotliba
- Prof. R. BARLIK, przedstawił Senatowi osiągnięcia naukowe, dydaktyczne
i organizacyjne Pana dr. hab. inż. Dariusza Gotliba. Komisja
wyraziła
jednomyślne poparcie wniosku i proponuje pozytywne jego zaopiniowanie przez
członków Senatu.
- Wobec braku głosów w dyskusji Prorektor, prof. Z. KLEDYŃSKI poprosił
o głosowanie.
Wyniki głosowania:
Lp.
nazwisko kandydata
9.
dr hab. inż. Dariusz
Gotlib
stanow.
tak
prof. nzw.
62
głosowanie
nie
wstrz.
2
2
razem
66
Wniosek uzyskał pozytywną opinię Senatu
3.10. zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Fizyki o zatrudnienie na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat dr. hab. inż. Adama
Kisiela
- Prof. R. BARLIK, przedstawił Senatowi osiągnięcia naukowe, dydaktyczne
i organizacyjne Pana dr. hab. inż. Adama Ksiela. Komisja wyraziła jednomyślne
poparcie wniosku i proponuje pozytywne jego zaopiniowanie przez członków
Senatu.
- Wobec braku głosów w dyskusji Prorektor, prof. Z. KLEDYŃSKI poprosił
o głosowanie.
Wyniki głosowania
Lp.
10
nazwisko kandydata
stanow.
tak
dr hab. inż. Adam Kisiel
prof. nzw.
62
głosowanie
nie
wstrz.
1
2
razem
65
Wniosek uzyskał pozytywną opinię Senatu
3.11. zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Elektroniki i Technik
Informacyjnych o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na
okres 5 lat dr. hab. inż. Krzysztofa Poźniaka
- Prof. R. BARLIK, przedstawił Senatowi osiągnięcia naukowe, dydaktyczne
i organizacyjne pana dr. hab. inż. Krzysztofa Poźniaka. Komisja wyraziła
jednomyślne poparcie wniosku i proponuje pozytywne jego zaopiniowanie przez
członków Senatu.
- Wobec braku głosów w dyskusji Prorektor, prof. Z. KLEDYŃSKI poprosił
o głosowanie.
7
Wyniki głosowania:
Lp.
11.
nazwisko kandydata
dr hab. inż. Krzysztof
Poźniak
stanow.
tak
prof. nzw.
62
głosowanie
nie
wstrz.
0
1
razem
63
Wniosek uzyskał pozytywną opinię Senatu
3.12. zaopiniowanie wniosku dziekana Wydziału Elektroniki i Technik
Informacyjnych o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na
okres 5 lat dr. hab. inż. Krzysztofa Szczypiorskiego.
- Prof. R. BARLIK, przedstawił Senatowi osiągnięcia naukowe, dydaktyczne
i organizacyjne pana dr hab. inż. Krzysztofa Szczypiorskiego. Komisja wyraziła
jednomyślne poparcie wniosku i proponuje pozytywne jego zaopiniowanie przez
członków Senatu.
- Wobec braku głosów w dyskusji Prorektor, prof. Z. KLEDYŃSKI poprosił
o głosowanie.
Wyniki głosowania
Lp.
12.
nazwisko kandydata
dr hab. inż. Krzysztof
Szczypiorski
stanow.
tak
prof. nzw.
62
głosowanie
nie
wstrz.
0
3
razem
65
Wniosek uzyskał pozytywną opinię Senatu
4.
Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku PW.

Prof. K. LEWENSTEIN, Prorektor ds. Studiów poinformował, że jest mu
niezwykle miło poprowadzić punkt posiedzenia dotyczący Uniwersytetu Trzeciego
Wieku na PW. Powodem przybliżenia Senatowi działalności Uniwersytetu jest
jubileusz jego 5 - lecia. Prof. K. Lewenstein, poprosił doc. B. Utrysko
o przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących działalności
Uniwersytetu Trzeciego wieku na PW.

Doc. B. UTRYSKO przypomniał, że rok 2012 został ogłoszony przez Parlament
Europejski „Europejskim rokiem aktywności osób starszych i solidarności
międzypokoleniowej”; Senat RP uznał rok 2012 rokiem Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, a 5 lat temu 1 marca 2007 roku rozpoczął swoją działalność Uniwersytet
Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej. Początki Uniwersytetu na PW to 440
słuchaczy, dwa cykle wykładów, podstawowe kursy komputerowe, pracownia
fizyki, średnio 18 godzin w tygodniu. Obecnie to 935 słuchaczy, 4 cykle
wykładów, kursy komputerowe w 10 wersjach, 6 kursów języków obcych, 3
rodzaje zajęć ruchowych, 5 pracowni, 134 godz. zajęć w tygodniu na PW i 6 cykli
wykładowych poza Politechniką. Od początku działalności w zajęciach
Uniwersytetu uczestniczyło 3.300 zarejestrowanych osób. Główne plany na
8
przyszłość to zwiększenie liczby oferowanych zajęć językowych i ruchowych oraz
zwiększenie oferty tzw. pracowni. Doc. B. Utrysko zwrócił się do Dziekanów
o przeanalizowanie i stworzenie oferty programowej dla słuchaczy Uniwersytetu
o te zajęcia. Chodzi tu o przygotowanie cyklu wykładów w laboratoriach
wydziałowych i tym samym zaprezentowanie działalności wydziału słuchaczom
Uniwersytetu. Doc. B. Utrysko podziękował kierownictwu uczelni za wsparcie
i zaprosił członków Senatu do udziału w zajęciach Uniwersytetu.
5.

JM Rektor PW, Prof. J. SZMIDT podkreślił, że działalność Uniwersytetu
Trzeciego Wieku na Politechnice Warszawskiej to jeden z istotnych elementów
Misji Uczelni. Pogratulował doc. B. Utrysko i jego współpracownikom tak
dobrze prowadzonej jednostki, wyrażając nadzieje na dalszą tak wspaniałą
działalność.

Senat oklaskami wyraził swoja aprobatę dla działalności kierownictwa
Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Politechnice Warszawskiej.
Informacje o rekrutacji na rok akademicki 2012/13.

Dr inż. Z. MĄCZEŃSKI, Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji na Studia
przedstawił prezentację dotycząca rekrutacji na studia na PW na rok 2012/2013.
Rozpoczynając swoje wystąpienie dr Z. Mączeński zauważył, że obecnie bardzo
dużo się mówi o podnoszeniu jakości kształcenia. Porównując działalność takiej
Uczelni jak PW do działalności przedsiębiorstwa, to jego zdaniem najbardziej
odpowiednim byłoby przyrównanie do szlifierni diamentów. W obydwu
przypadkach bowiem, efekt końcowy zależy od produktu jaki obrabiamy
i „szlifierza”, który się nim zajmuje. Sprawy rekrutacji, to przybliżenie owych
produktów jakie następnie są „szlifowane” na Uczelni. Najważniejsze dane
dotyczące rekrutacji na studia I stopnia to: wzrost liczby aplikujących na PW
o 5,6 %; wzrost liczby aplikacji o 5,8 %; wzrost liczby przyjętych o 3,3 %.
Największa liczba kandydatów na miejsce to od lat Wydział Architektury – 11,24;
kierunek Geodezja i Kartografia na Wydziale GiK – 7,8; Gospodarka Przestrzenna
(GiK) – 7,36 i kierunek AiR na Wydziale MEiL – 7,15 kandydatów na jedno
miejsce. Kierunek AiR na Wydziale MEiL odnotował największy wzrost liczby
kandydatów w porównaniu z latami ubiegłymi, ze względu na fakt, że osiągnął
dofinansowanie jako tzw. kierunek zamawiany. Systematycznie wzrasta liczba Pań
aplikujących na Politechnikę Warszawską. Jeśli chodzi o źródła kandydatów to
zdecydowana liczba kandydatów, jak i osób przyjętych pochodzi z województwa
mazowieckiego, z czego z Warszawy jest 33 % kandydatów. Jeśli chodzi o samą
Warszawę to najwięcej osób, które zostały przyjęte na studia to absolwenci takich
liceów warszawskich jak: Liceum im. J. Kochanowskiego – 104 przyjętych,
Liceum St. Staszica – 95; Jana Zamoyskiego – 86, T. Reytana – 75 , T. Czackiego
75. Dr Z. Mączeński przedstawiając następne dane zauważył, że mimo tzw. niżu
demograficznego wzrasta liczba aplikujących na PW – biorąc pod uwagę całą
populacje 19 - latków w Polsce, co jest bardzo dobrym sygnałem, że działania
związane z wprowadzeniem obowiązkowej matury z matematyki jak i działania
promocyjne PW przynoszą efekty. Następnie zostały przybliżone dane dotyczące
przyjęć kandydatów na poszczególne kierunki oraz progi punktowe, od których
następowało przyjęcie kandydatów. Zakres tych progów punktowych
w porównaniu z latami ubiegłymi wzrósł. Na uwagę zasługuje fakt, iż prawie
wszystkie kierunki prowadzone w języku angielskim mają niedobory, jeśli chodzi
9
o liczbę przyjęć. Jeśli chodzi o studia niestacjonarne to należy zauważyć, że
prawie zupełnie zanikły studia wieczorowe. Studia II stopnia to wzrost liczby
kandydatów przyjętych głownie ze względu na fakt, zwiększonego
zainteresowania kandydatów z innych uczelni oraz lepszej efektywność
w kończeniu studiów I stopnia przez naszych studentów. Jeśli chodzi o dane
dotyczące rekrutacji cudzoziemców to Politechnika pod tym względem nie może
się chwalić, jedynie wzrosła liczba przyjętych osób z tzw. Konkursu, jaki na
podstawie Uchwały Senatu jest ogłaszany dla kandydatów spoza państw UE.
6.

Prof. J. MODELSKI zabierając głos w dyskusji zauważył że dane dotyczące
cudzoziemców są danymi „ wstydliwymi” biorąc pod uwagę wysoką pozycję
naszej uczelni oraz fakt, że inne uczelnie rekrutują większą liczbę cudzoziemców.

Prof. J. Banaszek poprosił o sprostowanie danych dotyczących przyjęć na studia
anglojęzyczne na Wydziale MEiL.

Dr Z. MĄCZEŃSKI w odniesieniu do przyjęć na studia cudzoziemców podkreślił
fakt, że dane które on przedstawił dotyczą rekrutacji i nie uwzględniają przyjęć na
studia cudzoziemców przez CWM.
Podjęcie
uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2013 rokiem prof. Jana
Czochralskiego w Politechnice Warszawskiej.

Rektor, prof. J. SZMIDT poinformował, że prawdopodobnie rok 2013 będzie
ogłoszony w Polsce rokiem profesora J. Czochralskiego. Jeśli chodzi o działania
Politechniki Warszawskiej związane z przybliżeniem sylwetki profesora to odbyło
się już szereg spotkań i sympozjów poświęconych dzielności Profesora. W roku
2013 w 60- tą rocznicę śmierci Profesora planowane jest przygotowanie wystawy
w Sejmie; wyjazd do Kcyni – rodzinnego miasta Profesora i odsłonięcie
pamiątkowej tablicy nagrobnej.

Prof. Z. BRZÓZKA, Dziekan Wydziału Chemicznego PW uzupełniając
wypowiedź JM Rektora zauważył, że w ubiegłym roku zostało otwarte audytorium
im. Prof. J. Czochralskiego w Gmachu Technologii Chemicznej, a także podjęto
wiele inicjatyw wspierających ogłoszenie roku 2013 rokiem Jan Czochralskiego,
których głównym inicjatorem była Politechnika Warszawska jak i inne
towarzystwa naukowe. W roku 2013 planowane jest wiele przedsięwzięć
związanych z przybliżeniem sylwetki prof. Czochralskiego, uwieńczone one będą
organizacją dużej konferencji o charakterze międzynarodowym. Jeśli rok 2013
zostanie ogłoszony przez Sejm RP rokiem prof. J. Czochralskiego to Politechnika
Warszawska będzie koordynatorem wszystkich przedsięwzięć z tym związanych.

Prof. H. ZOBEL, Przewodniczący Komisji ds. Historii i Tradycji przypomniał, że
działania Komisji i Senatu ubiegłej kadencji doprowadziły do przywrócenia
dobrego imienia profesora Jana Czochralskiego, a Senat podjął uchwałę
w sprawie ufundowania popiersia Profesora.
W wyniku głosowania jawnego, Senat przyjął jednogłośnie Uchwałę
nr 21/XLVIII/2012 w sprawie ogłoszenia roku 2013 rokiem prof. Jana Czochralskiego
w Politechnice Warszawskiej.
10
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Prof. Z. KLEDYŃSKI, w imieniu Przewodniczącego Uczelnianej Komisji
Wyborczej prof. M. Jarosza poinformował, że niektórym członkom Komisji
wygasł mandat. Istnieje więc potrzeba formalnego stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu i uzupełnienie Komisji o nowych członków. Przewodniczący Komisji
proponuje podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka
Uczelnianej Komisji Wyborczej dr. inż. Krzysztofowi Urbaniakowi oraz podjęcie
uchwały o uzupełnienie składu Komisji o osoby dr hab. Ewy Dłuskiej z Wydziału
IChiP i prof. Stefana Jakucewicza z Wydziału IP. Ze względu na fakt, iż
przedstawione wnioski należą do grupy spraw osobowych powinny być głosowane
w sposób tajny, a zwłaszcza sprawa wygaśnięcia mandatu.
W sprawie wygaśnięcia mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej dr.
inż. K. Urbaniaka głosowało 63 osoby: 62 osoby za wnioskiem, 1 – przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.
W sprawie powołania nowych członków Uczelnianej Komisji Wyborczej
w osobach: dr hab. E. Dłuskiej i prof. S. Jakucewicza głosowało 65 osób: za
wnioskiem 63 osoby, 0 – przeciw, 2 osoby wstrzymało się od głosu.
Senat przyjął Uchwałę nr 22/XLVIII/2012 w sprawie zmian w składzie
Uczelnianej Komisji Wyborczej.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach Komisji Senackich: ds. Kadr, ds.
Kształcenia ds. Organizacji Uczelni.

Prof. Z. KLEDYŃSKI przedstawił propozycje zmian w składach Senackich
Komisji wynikające bądź też z rezygnacji wcześniej powołanych członków
Komisji, bądź też z faktu uzupełnienia ich składu, z zachowaniem wszystkich
reguł wynikających z uregulowań statutowych. I tak w skałdzie Komisji ds.
Kształcenia zmiany wynikają z rezygnacji dr. inż. Ryszarda Jeziora przy
jednoczesnym uzupełnieniu składu Komisji o osobę prof. B. Macukowa;
w składzie Komisji ds. Kadr proponowane jest uzupełnienie składu Komisji
o osoby prof. Natalii Golnik i prof. Andrzeja Tylikowskiego, a w składzie Komisji
ds. Organizacji Uczelni: przyjęcie rezygnacji prof. K. Zaremby i uzupełnienie
składu Komisji o osobę prof. Józefa Modelskiego.
W wyniku głosowania tajnego Senat przyjął Uchwałę nr 23/XLVIII/2012 w
sprawie zmian w składach Komisji Senackich ds. Kadr ds. Kształcenia i ds.
Organizacji Uczelni.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego zatrudnienia przez:
-
Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji
Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
11

Prof. Z. KLEDYŃSKI poinformował, że stosownie do dyskusji z poprzedniego
posiedzenia Senatu nastąpiły znaczące uzupełnienia dokumentacji złożonej przez
obydwu Panów Dziekanów. Prorektor syntetycznie przedstawił Senatowi
uzupełnienia dokumentacji oraz elementy Uchwały Senatu z dnia 22.02.2012 r.
w sprawie kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie. Następnie
zostały przytoczone fragmenty wniosku uzupełniającego przygotowane przez prof.
A. Kolasę.

Prorektor Z. Kledyński poprosił o zadawanie pytań odnośnie wniosku
o dodatkowe zatrudnienie dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji.

S. JEZIERSKI – zapytał czy znana jest liczba kandydatów – studentów
absolwentów WSZ w Ciechanowie, którzy podjęli studia na II stopniu kształcenia
na Politechnice Warszawskiej.

Prof. A. KOLASA odpowiedział, że dotyczy to głównie kierunków na Wydziale
Inżynierii Środowiska i Wydziale Inżynierii Produkcji, jest to kilkanaście osób
rocznie, które podejmują studia głownie na studiach niestacjonarnych.

Wobec braku dalszych pytań w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe
zatrudnienie Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji, Prorektor zapoznał
członków Senatu z dokumentacją uzupełniającą jaka wpłynęła od prof. Z. Króla –
Dziekana Wydziału AiNS w związku z jego prośbą o dodatkowe zatrudnienie w
Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, zwracając uwagę na fakt, iż zrezygnował on
z kierowania zespołem jednoosobowym w Instytucie. Również Rada Wydziału
AiNS PW wyraziła zgodę na dodatkowe zatrudnienie prof. Z. Króla w Instytucie
Filozofii i Socjologii PAN.

Wobec braku głosów w dyskusji Prorektor ds. Ogólnych zarządził głosowanie w
sprawie przyjęcia uchwał w obydwu przedstawionych sprawach.
W wyniku głosowania tajnego Senat przyjął uchwałę nr 24/XLVIII/2012
w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Dziekana Wydziału Inżynierii
Produkcji. W głosowaniu wzięło udział 66 członków Senatu: za głosowało 39 osób;
przeciw 22; wstrzymało się od głosu 5 osób.
W wyniku głosowania tajnego Senat przyjął uchwałę nr 25/XLVIII/2012
w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Dziekana Wydziału
Administracji i Nauk Społecznych. W głosowaniu wzięło udział 65 członków Senatu:
za głosowały 42 osoby; przeciw 17; wstrzymało się od głosu 6 osób.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia centralnego systemu ewidencji
i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego,
pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium
Politechniki Warszawskiej.

Na wstępie Prof. R. BACEWICZ – Prorektor ds. Nauki zauważył, że
przedstawiony Senatowi projekt uchwały dotyczący systemu ewidencji utworów
12
(ED PW), a także związane z tym systemem repozytorium (REPO). Repozytoria
gromadzące pełnotekstowe utwory istnieją już w wielu uczelniach. Ewidencja
dorobku stanowić będzie bazę zarówno do oceny pracowników jak i jednostek;
będzie tworzyła bazę do przekazywania dorobku Uczelni do instytucji
zwierzchnich; baza taka pozwoli na upowszechnienie i promocje dorobku
naukowego, co może wpłynąć np. na tzw. cytowalność, ponieważ główne bazy na
świecie importują dane z repozytoriów. Następnie Prof. R. Bacewicz poprosił
Panią mgr J. Stępniak – Dyrektor Biblioteki Głównej
o zreferowanie
i przybliżenie członkom Senatu projektu uchwały.

Mgr J. STĘPNIAK, na wstępie przedstawiła uwarunkowania formalne związane
z realizacją zapisów statutowych dotyczących ewidencjonowania dorobku i jego
archiwizowania, zwracając uwagę na fakt, iż do tej pory przepisy te nie były w
sposób należyty realizowane. Dyrektor przybliżyła główne przesłanki, które
stanowiły podstawę stworzenia regulacji związanych z centralną ewidencją
dorobku, należą do nich miedzy innymi: gromadzenie danych do oceny jednostek
podstawowych uczelni oraz nauczycieli akademickich, obsługa systemu
sprawozdawczości na uczelni i dostarczanie danych dla instytucji zewnętrznych,
udostępnianie danych o dorobku uczelni. Jeśli chodzi o repozytoria to główne
przesłanki do ich tworzenia związane są z tzw. zapewnieniem bezpieczeństwa
danych (wieloletnia archiwizacja), bowiem archiwizacja lokalna nie zapewnia
bezpieczeństwa w cyklu wieloletnim i stworzenia możliwości stosowania różnych
poziomów dostępności. To, co zostało zaproponowane w Uchwale to stworzenie
w jednym systemie ewidencji dorobku i repozytorium. Jest to nowość na rynku
ale prawdopodobnie taka jest przyszłość tego rodzaju rozwiązań, dają one bowiem
np. możliwość uzyskania dodatkowych efektów w postaci tzw. baz ekspertów.
Dyrektor przedstawiła podstawowe założenia ewidencji dorobku na PW wraz
z towarzyszącymi im wyjątkami. Omówione zostały podstawowe znaczenia
pojęcia „dorobek” oraz założenia systemu ewidencji dorobku (ED). Wskazane
zostały również elementy polityki związanej z repozytorium tzn. założeń, kto ma
obowiązek archiwizowania utworów w systemie REPO i jakie utwory mają być
archiwizowane. Dyrektor zaprezentowała przykładowe repozytoria jakie
funkcjonują na świecie, oraz pewne elementy systemu działającego na Wydziale
EiTI PW, który to system ma być podstawą systemu ogólnouczelnianego. Na
koniec zostały przybliżone daty związane z wprowadzeniem zapisów uchwały –
data obligatoryjności ewidencji i archiwizacji danych w systemie tj. 01.01.2013 r.
oraz obowiązek wyłącznego stosowania danych z systemu ED PW do
przygotowywania sprawozdawczości – jest to 01.01.2014 roku. Omówiono
również możliwość importu danych, o utworach które powstały przed datą
01.01.2013 roku.

Prof. R. BACEWICZ podziękował Pani Dyrektor za przybliżenie założeń uchwały
podkreślając, że obecne działania PW związane z wprowadzeniem ewidencji
dorobku i repozytorium są zbieżne z planami Ministerstwa np. z tworzeniem
ewidencji Polskiej Bibliografii Naukowej, tak więc stworzenie ewidencji na PW
w istotny sposób ułatwi przekazanie danych do systemów ministerialnych.

Prof. R. BACEWICZ poprosił prof. L. Gradonia o przedstawienie opinii Senackiej
Komisji ds. Nauki w tej sprawie.
13

Prof. L. GRADOŃ, przedstawił stanowisko Senackiej Komisji ds. Nauki
w sprawie stworzenia w PW systemu ewidencji dorobku i repozytorium. Profesor
podkreślił główne korzyści płynące z faktu stworzenia tego systemu. Stworzenie
systemu jest rzeczą niezbędną i jeśli uda się go wdrożyć to będzie to wielki sukces
PW. Idea stworzenia systemu nie budziła wśród członków Komisji żadnych
wątpliwości, najwięcej zastrzeżeń, pytań i kontrowersji budziły jednak kwestie
techniczne związane z wprowadzeniem systemu. Komisja po dyskusjach,
wyjaśnieniach i wprowadzonych poprawkach do projektu uchwały popiera treść
tej uchwały wraz z jej załącznikiem.

Prof. R. BACEWICZ poprosił członków Senatu o zabieranie głosów w dyskusji.

Prof. K.WOJDYGA zapytał czy istnieje cezura czasowa, od jakiej powinny być
uzupełnione dane w systemie.?

Mgr J. STĘPNIAK – odpowiadając zaznaczyła, że taka cezura nie została
określona ale wydaje się, że rok 2000 powinien stanowić takie minimum, od
jakiego momentu powinniśmy uzupełnić dane.

Prof. Z. BRZÓZKA zapytał, czy jesteśmy technicznie przygotowani do
wprowadzenia systemu, ponieważ jeśli bazujemy na systemie Wydziału EiTI to
jest tam zarówno mowa o wersji elektronicznej i drukowanej i jak będzie
wyglądała sprawa ewidencjonowania np. wdrożeń.

Odpowiadając Dyrektor Biblioteki Głównej zaznaczyła, że osobiście uważa, że
powinna być zastosowana tylko wersja elektroniczna ale po dyskusjach, głównie
w odniesieniu do prac dyplomowych, nie wszystkie wydziały były przekonane,
żeby zrezygnować z wersji drukowanej. Jeśli chodzi o system nic nie stoi na
przeszkodzie, żeby z wersji drukowanej zrezygnować. System jest wdrożony na
Wydziale EiTI i tam działa, natomiast na pozostałych wydziałach nie był
przetestowanych i nie wiadomo jak się zachowa, dlatego nie ma obowiązku
wprowadzenia danych od 01.01.2013 roku, a jedynie jest założenie, że dane od tej
daty powinny być wprowadzone, tak więc wydaje się, że będą one wprowadzane
na wydziałach sukcesywnie.

Doc. J. WYBORSKI zgłosił wątpliwości dotyczące ewidencji dorobku
dydaktycznego, jego zakresu oraz ilości informacji jakie należy wpisać do
systemu w tym dziale – czy przypadkiem nie spowoduje to przeciążenia systemu,
a tym samym sprawy naukowe staną się sprawami drugorzędnymi. Docent
zaproponował wyłączenie ewidencji dorobku dydaktycznego z zakresu uchwały.

Prof. N. GOLNIK zgłosiła zastrzeżenia, co do braku opisu zakresu
funkcjonalności systemu; sposobu formułowania założeń; weryfikacji
poprawności danych.

Prof. T. KRUPA podkreślił, że bez zrozumiałej organizacji systemu to wszystko
może źle funkcjonować. Zapytał, kto jest przewidywany do wprowadzenia danych
do systemu? Kto ma przeszkolić osoby wprowadzające dane? Gdzie lokują się
w systemie informacje np. dotyczące dzielności związanej z kształceniem kadry
czy realizacją prac organizacyjnych?
14

Prof. W. WIECZOREK, zapytał dlaczego system będzie zasilany z Google
Scholar, gdzie jest wiele błędnych danych, a nie z baz licencjonowanych? Nie jest
też prawdą, że centralny system ewidencji zapewni lepszą pozycję PW
w rankingach, uwzględniających analizę statystyczną wejść na strony www.
Te rankingi bazują na odpowiedziach na ankiety, które są rozsyłane do wybranych
osób.

Dr M. BODNICKI zapytał czy możliwy jest w systemie import danych nie tylko
z baz zewnętrznych, ale również z istniejących już baz wydziałowych.

Odpowiadając, Dyrektor J. STĘPNIAK zauważyła, że dorobek dydaktyczny jest
rejestrowany w centralnym repozytorium na takich samych zasadach jak inne
określone w Statucie „kategorie dorobku”. Archiwizacja dorobku dydaktycznego
nie jest obligatoryjna, decyzje o archiwizacji podejmuje kierownik jednostki
podstawowej. Materiały dydaktyczne być może będą rejestrowane w systemie
z pewnym opóźnieniem, ale powinny podlegać ewidencji, tak aby uzyskać
dodatkowy efekt wynikający z powiązania różnego typu informacji w jednej bazie.
Zaplanowano, że dane będzie wprowadzał upoważniony przez kierownika
jednostki pracownik (a nie wszyscy pracownicy). Zakłada się, że będzie to robiła
ta sama osoba, która obecnie przygotowuje dane do sprawozdań. Może to być
pracownik biblioteki, gdyż mają oni kompetencje i kwalifikacje do wykonywania
tej pracy, ale może też to być dowolna osoba wskazana na Wydziale. Biblioteka
Główna zapewnia przeszkolenie. System nie będzie automatycznie zasilany z
Google Scholar. Scholar służy tylko jako baza odniesienia. Zarówno ze Google
Scholar jak i z baz licencjonowanych nie można korzystać przy pomocy robotów
(maszynowe wyszukiwanie), nie można z tych baz „pobierać” dużej liczby
danych. Taka usługa jest dodatkowo płatna (nie mamy środków na ten cel).
Google Scholar jest tylko pierwszym etapem pozyskiwania informacji o danych
(ręcznie wyszukujemy dane dla poszczególnych wydziałów), dalszy etap procesu
jest realizowany (półautomatycznie) przez oprogramowanie Zotero, które
pozyskuje dane bezpośrednio od wydawcy (zapewnia to kompletność
i poprawność). W ten sposób pozyskamy ok. 60% publikacji autorstwa
pracowników (reszta będzie dopisana ręcznie w oparciu o dane z wydziałów).
Wstępnie zidentyfikowano, że w Google Scholar jest 26 tyś. rekordów z afiliacją
PW. Prawdą jest, że rankingi są tworzone na podstawie odpowiedzi na ankiety, ale
jeśli na naszych stronach www nie ma informacji, które mogą być potrzebne do
wskazania naszej Uczelni, to nie uwzględnią oni w swoich odpowiedziach PW,
a w konsekwencji Uczelnia nie będzie notowana odpowiednio wysoko.

Mgr B. DOBRZENIECKA zapytała czy została przeprowadzona analiza kosztów
wprowadzenia systemu na PW i czy uwzględnione są w niej koszty, jakie będą
musiały ponieść wydziały i czy znamy już jednostkę odpowiedzialną za
wykonanie projektu technicznego i wdrożenie systemu oraz jednostkę
odpowiedzialną za bieżące administrowanie.

Pani Dyrektor odpowiadając na pytanie zaznaczyła, że w projekcie nie są nazwane
konkretne jednostki odpowiedzialne za realizację projektu, gdyż to zostanie
określone w zarządzeniach Rektora. Nadzór merytoryczny będzie sprawowała BG
i to wynika ze Statutu PW. Nadzór techniczny powinno sprawować COI. Cały
projekt bazuje na wdrożeniu systemu ewidencji i repozytorium WEiTI, zatem
15
Wydział (Instytut Informatyki) będzie odpowiedzialny na etapie wdrożenia. Nie
przeprowadzono klasycznej analizy kosztów, ale realizowane będą tylko prace,
które i tak są wykonywane w Uczelni. Będą to robili Ci sami ludzie – tylko
w środowisku i w sposób, który pozwoli uniknąć dublowania pracy. Docelowo
konieczny będzie zakup serwera oraz zatrudnienie administratora bazy (ale
jednego, a nie na każdym wydziale).

Prof. M. KUJAWIŃSKA, zabierając głos w dyskusji zauważyła, że koszty
wdrożenia systemu będą i my musimy je uwzględnić. Uzupełnienie baz danych
wymaga bowiem dodatkowego nakładu pracy. Nie wskazanie w dokumencie
jednostki zajmującej się wdrożeniem systemu, też jest istotnym brakiem
w dokumencie.

Prof. H. ZOBEL zapytał z kim należy się kontaktować, żeby migrować dane do
Repozytorium z wydziałów.

Mgr J. STĘPNIAK – Zespół Prof. H. Rybińskiego pracujący nad projektem
uczestniczy w realizacji trzyletniego projektu SYNAT-PASSIM i tworzone
repozytorium jest jego częścią; system działający na WEiTI, był testowany przez
kilkanaście osób z BG. Cały projekt bazuje na wdrożeniu systemu ewidencji
i repozytorium WEiTI, zatem Wydział (Instytut Informatyki) będzie
odpowiedzialny na etapie wdrożenia.

Dr K. KOSZEWSKI zapytał, w jaki sposób ma być archiwizowany
w repozytorium projekt architektoniczny.

Pani Dyrektor odpowiadając zaznaczyła, że istnieją możliwości opisania prawie
wszystkiego; dokumentacją w przypadku projektu architektonicznego może być
również zdjęcie. Jeśli dokładnie opiszemy dane charakteryzujące projekt
architektoniczny, to baza może zostać przystosowana do ewidencji tego typu
projektów.

Rektor, prof. J. SZMIDT podsumowując dyskusję dotyczącą podjęcia uchwały
w sprawie ewidencji dorobku i repozytorium zaapelował o podjecie uchwały
i zasad, ponieważ będzie to punkt startu i odniesienia dla dalszych działań
związanych z wdrożeniem systemu. Obiecał, że wszystkie zastrzeżenia związane
głównie ze sprawami technicznymi, zostaną uwzględniane i przedstawione
zespołowi odpowiedzialnemu za wdrożenie systemu.

Prof. R. BACEWICZ odczytał projekt uchwały i zaproponował głosowanie nad
przyjęciem Uchwały w sprawie utworzenia centralnego systemu ewidencji
i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego,
pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium
Politechniki Warszawskiej wraz z załącznikiem.
W wyniku głosowania jawnego przy 2 głosach przeciwnych i 5
wstrzymujących się, Senat przyjął Uchwałę nr 25/XLVIII/2012 w sprawie utworzenia
centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego
i dydaktycznego, pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz
Repozytorium Politechniki Warszawskiej wraz z załącznikiem.
16
11.
Informacje Rektora.

Prof. R. BACEWICZ, poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia
Senatu wpłynęły informacje o 7 nadanych stopniach doktora i 5 stopniach
naukowego doktora habilitowanego.

W 2012 roku Politechnika Warszawska obchodzi 97. rocznicę powstania Uczelni.
Na uroczystym posiedzeniu Senatu 15 listopada słowa gratulacji Pani Minister,
Barbary Kudryckiej odczytał Wiceminister Jacek Guliński. Z tej okazji gratulacje
również przesłali: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta
RP; Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego; Marszałek
Województwa Małopolskiego, Marek Sowa; Rektor Politechniki Poznańskiej,
prof. Tomasz Łodygowski; Rektor Politechniki Koszalińskiej, prof. Tadeusz
Bohdal; Rektor Politechniki Częstochowskiej, prof. Maria Nowicka-Skowron;
Rektor Politechniki Łódzkiej, prof. Stanisław Bielecki; Rektor Uniwersytetu
Techniczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, prof.
Zbigniew Łukasik; Rektor Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, prof. Marek
Krawczyk; Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof.
Ryszard Górecki; Rektor - Komendant Akademii Marynarki Wojennej im.
Bohaterów Westerplatte, dr inż. Czesław Dyrcz. Podczas uroczystości wręczono
promocje doktorskie i habilitacyjne, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz
Odznaki Zasłużony dla PW mgr inż. Markowi Gutkowskiemu, Krystynie
Sobieskiej, mgr Danucie Sołtyskiej i dr. inż. Zbigniewowi Turowskiemu.

W ramach Święta PW dniach 12-18 listopada 2012 roku miały miejsce następujące
uroczystości: VII Bieg o Puchar Rektora PW (nagrody przyznano w czterech
kategoriach: STUDENCI PW, STUDENTKI PW, VIP MĘŻCZYZN, VIP
KOBIET) odbyła się Gala Złotej Kredy i Wybory Miss i Mistera PW. W dniu 16
listopada podczas Dnia Absolwenta wręczono dyplomy i statuetki Złotej Księgi
absolwentom PW. Laureatami w tym roku zostali: Marek Budzyński, Andrzej
Strójwąs, Marek Włodarczyk i prof. Piotr Wolański. W dniu 20 listopada miało
miejsce otwarcie Laboratorium Baylab wspólnego przedsięwzięcia naszej Uczelni
i firmy Bayer pod patronatem Rektora PW, prof. Jana Szmidta. Laboratorium
będzie stanowiło multimedialny salon popularno-naukowy, to nowe miejsce
spotkania z nauką będzie prezentowało innowacyjne projekty badawcze
z obszarów: medycyny, ochrony roślin i inżynierii materiałowej.

Imprezy towarzyszące obchodom Święta Politechniki to: kolejna edycja turnieju
brydża sportowego o Puchar Rektora PW, spektakl pt. Poskromienie złośnicy
przygotowany przez Teatr PW. Muzeum PW zorganizowało wystawę
zatytułowaną Związki Politechniki Warszawskiej z Politechniką Ryską. Patronat
medialny nad imprezą objęli: PAP Nauka w Polsce, Perspektywy.pl,
dlastudenta.pl, kierunkistudiow.pl, TVP Historia, Radio dla Ciebie, Portal
Polibuda.info, Telewizja TVPW, Radio Aktywne.

W dniach od 12-22 listopada 2012 roku w Krużgankach Dużej Auli Gmachu
Głównego można zapoznać się z wystawą Poznaj Władze naszej Uczelni
organizowaną przez Bibliotekę Główną PW w ramach obchodów Święta
Politechniki. Wystawa będzie prezentowana również w innych obiektach PW w
terminach uzgodnionych z władzami Wydziałów.
17

W powołaniu na artykuł „Rzeczpospolitej” Rektor poinformował, że co drugi
prezes dużych polskich przedsiębiorstw jest absolwentem uczelni technicznej,
a większość z nich posiada dyplom Politechniki Warszawskiej.

Wg rankingu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Politechnika Warszawska po
raz drugi została najbardziej medialną uczelnią techniczną. Analizę medialności
polskich uczelni przygotowano na podstawie monitoringu prasy, internetu, radia
i telewizji w roku akademickim 2011/2012 (1 października 2011 do 30 września
2012).

W dniu 14 listopada br. Politechnika Warszawska podpisała umowę
z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie projektu „Warszawska
Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem
Technologii
Politechniki
Warszawskiej”
z
indykatywnego
wykazu
indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu I „Tworzenie warunków
dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”
działania 1.1 „Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W dniu 26 października 2012 r. delegacja z Korei Płd. złożyła wizytę w
Politechnice Warszawskiej. Natomiast w dniach 5 oraz 7 listopada odwiedzili PW
delegaci z Turcji i z Japonii. Spotkania miały na celu podjęcie współpracy między
PW i tymiż uczelniami zagranicznymi.

W dniach 15-17 listopada 2012 roku Prorektor ds. Nauki, prof. Rajmund Bacewicz
wziął udział w Sympozjum w Stanford University w Dolinie Krzemowej,
w Kalifornii. Tematyką dyskusji były najbardziej aktualne zagadnienia
o strategicznym znaczeniu dla rozwoju polskiej i światowej gospodarki tj.:
inteligentne sieci elektroenergetyczne, gaz łupkowy, czujniki, MEMS,
finansowanie badań i przedsięwzięć innowacyjnych.

Przewodnicząca Samorządu Studentów – D.WAJDA poinformowała, że w dniu
17 listopada odbyła się Gala Nagród Środowiska Studenckiego 2012, na której
przyznane zostały wyróżnienia i nagrody w konkursie StRuNa, realizowanym pod
patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej.
Wśród laureatów konkursu znalazły się również koła naukowe działające na
Politechnice Warszawskiej oraz instytucje wspierające projekty kół. I tak nagrody
otrzymali:
- Konferencja Roku 2012 - Koło Naukowe Biotechnologów HERBION –
wyróżnienie za konferencję „Symbioza”, Chemiczne Koło Naukowe
FLOGISTON – nagroda główna za konferencję „YoungChem2012”,
- Sponsor Roku 2012 - Getin Noble Bank SA – nagroda główna za wsparcie
projektu „Kropelka” realizowanego przez Studenckie Koło Aerodynamiki
Pojazdów,
- Projekt Roku 2012 - PW – Sat – nagroda główna dla Studenckiego Koła
Astronautycznego za projekt pierwszego polskiego satelity.

W dniach 7-9 listopada 2012 roku w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej miała
miejsce szósta edycja Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA
2012. Organizatorami imprezy jest Oficyna Wydawnicza Politechniki
18
Warszawskiej oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, funkcję
organizatora wykonawczego pełni firma Murator EXPO. Gośćmi uroczystego
otwarcia Targów w dniu 7 listopada byli m.in.: Prof. Jan Szmidt – Rektor
Politechniki Warszawskiej, Prof. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu
Warszawskiego, Profesor Marek Krawczyk – Przewodniczącego Konferencji
Rektorów Uczelni Warszawskich, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, Zina Jarmoszuk – Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Włodzimierz Paszyński –
Wiceprezydent Warszawy, Ewa Mańkiewicz-Cudny Prezes Zarządu Głównego
Naczelnej Organizacji Technicznej, Profesor Leszek Rafalski – Przewodniczący
Rady Głównej Instytutów Badawczych. Po uroczystości otwarcia wręczone
zostały nagrody Targów ACADEMIA 2011: nagrodę Rektora Politechniki
Warszawskiej za najlepszą książkę techniczną o charakterze dydaktycznym
otrzymała publikacja „Inżynieria metali i ich stopów” Stanisława Skrzypka
i Karola Przybyłowicza (Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej), główną
nagrodę ACADEMIA 2012 otrzymało Wydawnictwo Lekarskie PZWL za książkę
pt. „Położnictwo. Tom I-IV”. Wyróżnienie Specjalne ACADEMIA 2012 za
„opracowanie edytorskie” otrzymała Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej za książkę „Źródła architektury informacyjnej”, autorstwa Jana
Słyka. Wręczono ponadto nagrody w konkursach: „Ekonomicus”, „Technikcus” i
Nagrodę im. Prof. Skowronka. W targach ACADEMIA 2012 uczestniczyło 42
wystawców, którzy prezentowali książki naukowe i dydaktyczne, publikacje
instytutów badawczych i muzeów, literaturę popularnonaukową i piękną.
Zaprezentowana została również oferta warszawskich antykwariatów i czasopism.
Wśród studentów, ale nie tylko wśród nich, dużym powodzeniem cieszyły się
spotkania z Grzegorzem Kołodką, Jerzym Bralczykiem i Władysławem
Bartoszewskim.

W dniu 8 listopada 2012 r. obchodziliśmy dziesięciolecie Konwersatorium PW.
Uroczystości pod hasłem Przez pryzmat dekady obejmowały m.in. wykład
wygłoszony przez Profesora Piotra Wolańskiego pt. Polska w kosmosie oraz
spektakl Poskromienie złośnicy wystawiony przez Teatr PW. Prof. S. JANECZKO
przedstawił
członkom
Senatu,
krótką
charakterystykę
działalności
Konwersatorium, podkreślając fakt iż jego działalność znacząco przyczyniła się do
poprawy pozycji Politechniki Warszawskiej we wszelkiego rodzaju rankingach.
W ciągu tych dziesięciu lat w ramach Konwersatorium gościło na PW wiele osób,
odbyło się 65 odczytów; seminaria specjalistyczne, 180 wykładów podstawowych
i specjalnych, prezentacje związane z nagrodami Nobla.

Na początku listopada Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty
pierwszy przyznała Nagrody Fundacji, które cieszą się opinią najważniejszego
wyróżnienia naukowego w Polsce. Wśród czwórki wyróżnionych uczonych jest
prof. Mieczysław Mąkosza emerytowany profesor PW i dyrektor Instytutu Chemii
Organicznej PAN. Został uhonorowany Nagrodą FNP w obszarze nauk
chemicznych i o materiałach za opracowanie i wprowadzenie do kanonu chemii
organicznej nowej reakcji – Zastępczego Podstawienia Nukleofilowego.

6 listopada 2012 r. Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Poseł
Izabela Katarzyna Mrzygłocka na ręce Rektora PW, prof. Jana Szmidta przesłała
gratulacje w związku z przyznaniem prof. nzw. dr hab. inż. Ewie Górskiej
19
z Wydziału Zarządzania PW wyróżnienia za wybitne osiągnięcia i zasługi
w dziedzinie ochrony pracy.

Pani Minister Barbara Kudrycka dokonała mianowania dr. inż. Janusza ZawiłyNiedźwieckiego na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 201215.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy zawiadomiła o nominowaniu pani Kariny
Kwapiszewskiej doktorantki Wydziału Chemicznego naszej Uczelni do nagrody
Scopus Young Researchers Awards w konkursie Elsevier Perspektywy Research
Excellence Awards 2012. Wręczenie nagród odbędzie się 22 listopada br.

W listopadzie odbywają się na terenie PW cykliczne wystawy książek
zagranicznych. Ich organizatorem jest księgarnia ABE IPS oraz biblioteki PW.
Daje to możliwość przejrzenia najnowszego piśmiennictwa naukowego
bezpośrednio na Uczelni. Oferowane preferencyjne ceny są dobrą okazją do
uzupełnienia zarówno zbiorów bibliotek, jak i zbiorów własnych. Wystawy
organizowane były kolejno w dniach 13-14 listopada - Wydział Mechaniczny
Energetyki i Lotnictwa, 19 listopada — Wydział Elektroniki i Technik
Informacyjnych, 20 listopada — Wydział Transportu. W dniach 21-23 wystawa
odbywa się Gmachu Głównym w Bibliotece Głównej. Kolejne wystawy
planowane są na kwiecień 2013 roku.

W dniu 4 grudnia br. nastąpi otwarcie wystawy pt. Jak to działa? Fotonika XXI
wieku zorganizowanej przez Wydziały Fizyki, Mechatroniki i Elektroniki
i Technik Informacyjnych PW.

W dniu 16 listopada 2012 r. w Gmachu Głównym PW Filii w Płocku miało
miejsce otwarcie wystawy pt. Maria Skłodowska-Curie w służbie nauki wczoraj
i dziś. Wystawa jest współorganizowana przez Jolantę Hibner, Posła do
Parlamentu Europejskiego, Andrzeja Nowakowskiego, Prezydenta Miasta Płocka
oraz prof. Janusza Zielińskiego, Prorektora PW Filii w Płocku.

W dniu 8 listopada miała miejsce konferencja Oblicza patriotyzmu, historia
a współczesność w ramach Kampanii Społecznej Rok Niepodległości 2012,
w której czynny udział wzięli studenci Politechniki Warszawskiej.

W dniu 17 grudnia 2012 r. o godz. 18.00 w Małej Auli rozpocznie się
ogólnouczelniane spotkanie wigilijne. Zapraszamy.

Członek Zarządu Stowarzyszenia BEST PW przybliżył członkom Senatu obszary
działalności tej organizacji, która działa w 32 państwach liczy 3000 członków
i obejmuje swoim wsparciem około 1 mln studentów uczelni technicznych. BEST
na PW istnieje już od 23 lat, liczy 62 członków i obecnie realizuje około 15
projektów do najważniejszych należą: organizacja inżynierskich targów pracy;
spotkań z pracodawcami; prowadzenie inżynierskiego portalu pracy i praktyk oraz
organizacja Karnavauli. W tym roku BEST PW organizuje finał konkursu EBEC.

Na Politechnice Warszawskiej gościła Pani Minister Edukacji Narodowej –
Krystyna Szumilas. Podczas spotkania w gronie rektorskim poruszano sprawy
20
między innymi efektów wprowadzenia matematyki na maturze, a także jak
szkolnictwo wyższe postrzega edukację w szkołach średnich.

12.
13.
14.
Prorektor ds. Studiów – Prof. K. LEWENSTEIN poinformował o ogłoszonych
w dniu posiedzenia Senatu wynikach konkursu na dofinansowanie najlepszych
programów studiów. Nagrodzono 62 kierunki w tym 4 realizowane na PW:
kierunek energetyka realizowany na wydziale MEiL; kierunek inżynieria
chemiczna i procesowa na Wydziale ICHiP; kierunek Mechatronika na Wydziale
Mechatroniki i kierunek technologia chemiczna na płockim Wydziale
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Jest to ogromny sukces PW. Na 10
złożonych wniosków otrzymaliśmy 4 wyróżnienia przy czym większą
skutecznością może pochwalić się tylko Uniwersytet Jagielloński.
Sprawy wniesione i interpelacje.

Rektor poinformowała, że została podjęta decyzja o przekazaniu na Wydziały
25 % funduszu amortyzacyjnego.

Prof. J. MODELSKI zaapelował, aby przyszłe obchody Święta Politechniki były
uzupełnione o imprezy związane z nauką. Propozycją jest organizacja np. sesji
naukowych poświęconych wybitnym postaciom świata nauki związanym z PW.

Prof. J. MODELSKI poprosił o informacje, w związku z licznymi wątpliwościami
pracowników, jaka jest interpretacja przepisów związanych z tzw. rotacją
pracowników zatrudnionych na stanowisku adiunkta, a nie posiadających stopnia
doktora habilitowanego - zatrudnionych na PW przed dniem 20.11.2003 roku.

W odpowiedzi na interpelację prof. Z. KLEDYŃSKI poinformował, że zgodnie
z przepisami okres zatrudnienia tych osób nie powinien przekroczyć 40 lat, przy
czym ten okres zatrudnienia jest liczony od dnia 31.08.1984 roku.

Dr T. PALIMĄKA zaapelował do JM Rektora o pomoc w działaniach mających
na celu poszukiwania zaginionego studenta PW.

W odpowiedzi Rektor poinformował, iż takie działania już zostały podjęte.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 24.10.2012 r.

Rektor, prof. J. SZMIDT zapytał czy są uwagi do protokołu.

Senat przyjął protokół z posiedzenia w dniu 24.10.2012 roku.
Wolne wnioski.

Prof. W. WAWRZYŃSKI, poprosił aby w związku z uruchomieniem nowej strony
internetowej PW, podjąć działania mające na celu ujednolicenie stron
wydziałowych.

JM Rektor poinformował, że takie działania zostaną przez władze uczelni podjęte.
21
15.
Zamkniecie obrad.

Rektor prof. J. SZMIDT podziękował za udział posiedzeniu i zamknął obrady.

W posiedzeniu wzięło udział 67 członków Senatu i 7 zaproszonych gości.
Sekretarz Senatu
Rektor
Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Mgr Beata Dobrzeniecka
22

Podobne dokumenty