Ogłoszenie o wyborze

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o wyborze
Projekt pn. „Złap staż”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
FER.042.5.2015
Częstochowa, 22.01.2015 r.
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: zamówienia udzielonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
dotyczącego
wykonania
usługi
polegającej
na
przeprowadzeniu
staży
zawodowych
dla
uczniów/uczennic biorących udział w projekcie „Złap staż”
Gmina Miasto Częstochowa, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, woj. śląskie, tel. (034) 3707-524, faks (034) 37-07-170, e-mail: [email protected] strona internetowa:
http://bip.czestochowa.pl
uprzejmie
informuje
o
wyborze
najkorzystniejszej
oferty
w ww. postępowaniu:
Wybrany Wykonawca:
W zakresie części 1 Staż zawodowy – profil „ekonomista”
Frank Cars Dealer BMW
ul. Jagiellońska 147/151
42-200 Częstochowa
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia
wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą ilość
punktów (100) zgodnie z określonym w zapytaniu ofertowym kryterium i jego wagą – cena 100 %.
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert część 1:
L.p
.
1
Nazwa i adres wykonawcy
Cena
Łączna
brutto
Liczba
ilość
[zł] za
punktów
opiekunó
jednego
[pkt]
w
opiekuna
Łączna
cena
brutto
Frank Cars Dealer BMW
ul. Jagiellońska 147/151
400,00 zł
100
1
400,00 zł
42-200 Częstochowa
1
Projekt pn. „Złap staż”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wybrany Wykonawca:
W zakresie części 2 Staż zawodowy – profil „samochodowy”
Frank Cars Dealer BMW
ul. Jagiellońska 147/151
42-200 Częstochowa
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia
wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą ilość
punktów (100) zgodnie z określonym w zapytaniu ofertowym kryterium i jego wagą – cena 100 %.
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert część 2:
L.p
.
1
Nazwa i adres wykonawcy
Cena
Łączna
brutto
Liczba
ilość
[zł] za
punktów
opiekunó
jednego
[pkt]
w
opiekuna
Łączna
cena
brutto
Frank Cars Dealer BMW
ul. Jagiellońska 147/151
42-200 Częstochowa
1000 zł
100
1
1 000,00
zł
FER.042.5.2015/M.Sobczyk
2
Projekt pn. „Złap staż”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3

Podobne dokumenty