Pioneer Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu

Komentarze

Transkrypt

Pioneer Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu
czerwiec 2016
Pioneer Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu - Pioneer
Funduszy Globalnych SFIO
PLN
Kluczowe informacje Numer ISIN
Miejsce zarejestrowania
Aktywa netto (NAV) – mln PLN
Data pierwszej wyceny
Pobierane opłaty
Opłata manipulacyjna (max.)
Opłata za zarządzanie
Stopy zwrotu PLPPTFI00576
Polska
8,2
2015-06-15
3,0%
0,2%
Ostatnia aktualizacja Fundusz w %
1 miesiąc
0,9
3 miesiące
2,4
Od początku roku
2,3
Rok
0,9
Bez Benchmarku
na 2016­06­30
Wartość jednostki uczestnictwa netto
(NAV per unit) na koniec miesiąca
10,07
Krótka charakterystyka Subfundusz o strategii alternatywnej, który poprzez lokowanie aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszy Pioneer Funds, umożliwia inwestowanie na różnych rynkach globalnych w szeroki zakres klas aktywów nieskoskorelowanych względem siebie w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych
Benchmark Nazwa
Absolutnej Stopy Zwrotu
%
Nie dotyczy
Analiza portfelowa Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
Udział instr. akcyjnych
Udział pozostałych instr.,w tym dłużnych
Liczba instr. akcyjnych
Liczba instr. dłużnych
Skład portfela 18,3 % 81,7 % 208 1 978 Nazwa
% NAV
PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY (kat.I) EUR
29,7 21,2 PIONEER FUNDS - MULTI STRATEGY GROWTH (kat.I) EUR
PIONEER FUNDS - EURO STRATEGIC BOND (kat.I) EUR
PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (kat.I) USD
PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES (kat.I) EUR
16,2 8,1 4,1 Ekspozycja na kraje Kraj
% NAV
Analiza ryzyka Stany Zjednoczone
13,6 6,8 Alfa
Francja
Włochy
Wielka Brytania
Niemcy
Holandia
Japonia
Jersey
6,6 4,9 4,8 4,7 4,2 3,7 Hiszpania
3,5 2,9 Irlandia
2,0 Australia
1,6 1,6 Luksemburg
Argentyna
Kanada
Kajmany
Objaśnienia i inne ważne informacje znajdują się na końcowej stronie.
Beta
1,3 1,1 Pioneer Pekao TFI S.A.
www.pioneer.com.pl
Dokument pobrano z mojeFundusze.pl
Nie dotyczy Nie dotyczy Pioneer Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu - Pioneer Funduszy Globalnych SFIO
czerwiec 2016
Wzrost wartości 10 000 PLN Komentarz Subfundusz lokuje minimum 70% wartości aktywów netto we wszystkie wskazane poniżej subfundusze Pioneer Funds:
a) aktywa Subfunduszu są inwestowane przede wszystkim w nastepujące subfundusze Pioneer Funds: Pioneer Funds Absolute Return Bond, Pioneer Funds Absolute Return Multi­Strategy, Pioneer Funds Absolute Return Currencies oraz Pioneer Funds Multi­Strategy Growth. Każdy z nich może stanowić maksymalnie 50% aktywów;
b) aktywa subfunduszu mogą być także lokowane w inne, niż określone powyżej, subfundusze Pioneer Funds realizujące strategię absolute return, pod warunkiem, że każdy z tych subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną. Udział każdego z nich nie może stanowić więcej niż 20% wartości aktywów subfunduszu;
c) dodatkowo do 30% wartości aktywów Subfunduszu może być inwestowane w inne, niż wszystkie wskazane powyżej, subfundusze Pioneer Funds.
Pioneer Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu ­ Pioneer Funduszy Globalnych SFIO PLN
Zespół inwestycyjny Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie. Subfunduszem zarządzają: Bartosz Częścik (licencja doradcy inwestycyjnego nr 390) oraz Piotr Sałata (licencja doradcy inwestycyjnego nr 349).
Objaśnienia Nota prawna Jeśli nie stwierdzono inaczej wszystkie informacje są aktualne na 30 Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym.
czerwca 2016 roku.
Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Prezentowane w niniejszym materiale dane, stanowiące Subfundusz Pioneer Alternatywny ­ Globalnego Dochodu wchodzi w skład opracowanie własne Pioneer Pekao TFI S.A. (PP TFI), są wynikiem funduszu Pioneer Funduszy Globalnych SFIO. Znaczna część aktywów inwestycyjnym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji subfunduszu może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki przedstawione w wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków funduszy zagranicznych mogących inwestować głównie w instrumenty obciążających uczestnika. Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) finansowe o charakterze udziałowym, w związku z powyższym wartość funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PP TFI, jak również prospekty aktywów netto subfunduszu może charakteryzować się większą zmiennością.
informacyjne tych Funduszy, zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w te Fundusze oraz szczegółowe dane Wykres "Wzrost wartości 10 000 PLN" prezentuje zmianę wartości j.u. dla kwoty 10 tys. PLN w okresie od pierwszej wyceny.
na temat sytuacji finansowej tych Funduszy i tabele opłat dostępne są u prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik Funduszu powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym Funduszu oraz KII. Pioneer Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie 02­674, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 37 804 000 PLN, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu.
Dokument pobrano z mojeFundusze.pl
Dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
W odniesieniu do instrumentów finansowych o charakterze dłużnym zarządzający subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat:
a) wysoka rentowność dłużnych instrumentów finansowych,
b) odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych,
c) prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych,
d) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji,
e) płynność zapewniająca realizację zobowiązań subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela,
f) charakterystyka lokat w kontekście ich dochodowości przewyższającej spodziewaną wielkość inflacji.

Podobne dokumenty