Ergonomia a poznanie: odniesienia metodologiczne / Jan Jabłoński

Komentarze

Transkrypt

Ergonomia a poznanie: odniesienia metodologiczne / Jan Jabłoński
Ergonomia a poznanie: odniesienia metodologiczne / Jan Jabłoński. –
Poznań, 2016
Spis treści
1. Wstęp
1.1. Sformułowanie problemu badawczego
1.1.1. Poznanie naukowe jako szczególny przypadek poznania
1.1.2. Poznanie właściwe ergonomii jako szczególny przypadek poznania
naukowego
1.2. Metoda rozwiązania problemu
5
5
5
2. Odniesienia metodologiczne ergonomii - ogólne
2.1. Sposób pojmowania płaszczyzny odniesienia
2.2. Warunki adaptacji poznania właściwego ergonomii do wymagań
racjonalizmu krytycznego
2.2.1. Warunki ogólne
2.2.2. Warunki szczegółowe
2.3. Warunki adaptacji poznania właściwego ergonomii do wymagań
relatywizmu epistemicznego
2.3.1. Wprowadzenie
2.3.2. Wymagania zapewniające rozwiązanie węzłowych problemów
metodologicznych
2.4. Warunki adaptacji poznania właściwego ergonomii do wymagań
instrumentalizmu Johna Deweya
2.4.1. Warunki ogólne
2.4.2. Warunki szczegółowe
2.5. Warunki adaptacji poznania właściwego ergonomii do wymagań
historyzmu paradygmatycznego
2.5.1. Wprowadzenie
2.5.2. Warunek prowadzenia badań w ramach wspólnoty naukowej
2.5.3. Warunek funkcjonowania paradygmatu jako kategorii łączącej
grupy rozproszonych uczonych we wspólnotę naukową
2.5.4. Warunek uszczegóławiania zjawisk i teorii dostarczanych przez
paradygmat za pomocą nauki instytucjonalnej
2.6. Podsumowanie
15
15
3. Odniesienia metodologiczne ergonomii - szczegółowe
3.1. Sposób pojmowania płaszczyzny odniesienia
3.2. Odniesienia przyrodnicze czy humanistyczne
3.2.1. Uzasadnienie wyboru oraz kryteria przynależności procesów
poznawczych do wybranych rodzajów nauk
3.2.2. Stopień przystosowania poznania właściwego ergonomii
9
11
29
29
40
46
46
47
63
63
80
85
85
85
90
94
105
108
108
109
109
do ustalonych kryteriów
3.3. Odniesienia interdyscyplinarne
3.3.1. Interdyscyplinarność nauki a interdyscyplinarność nauki ergonomii
3.3.2. Procesy wyodrębniania interdyscyplinarnych obszarów badawczych
w nauce a mechanizm kształtowania interdyscyplinarnej natury ergonomii
3.3.3. Miejsce ergonomii w systemach klasyfikacji nauk
interdyscyplinarnych
3.4. Odniesienia nomotetyczne czy idiograficzne
3.4.1. Uzasadnienie wyboru oraz kryteria przynależności procesów
poznawczych do wybranych rodzajów nauk
3.4.2. Stopień przystosowania poznania właściwego ergonomii
do wybranych rodzajów nauk
3.5. Odniesienia aprioryczne czy empiryczne
3.5.1. Sposób pojmowania apriorycznych i empirycznych odniesień
poznania właściwego ergonomii
3.5.2. Przyczyny wykluczenia odniesień apriorycznych
3.6. Odniesienia teoretyczne i praktyczne
3.7. Podsumowanie
113
128
128
Zakończenie
183
Bibliografia
189
134
141
145
145
148
161
161
166
174
180
oprac. BPK