SZKOLENIE: Koszty w przedsiębiorstwie

Komentarze

Transkrypt

SZKOLENIE: Koszty w przedsiębiorstwie
SZKOLENIE: Koszty w przedsiębiorstwie – myślenie ekonomiczne, zarządzanie i
optymalizacja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Koszty w organizacji – ogólne informacje.
Koszt a wydatek – różnice.
Koszt a nakład inwestycyjny – różnice.
Główne kategorie kosztów, kryteria i metody klasyfikacji kosztów.
Kategorie kosztów a rachunkowość przedsiębiorstwa i sprawozdawczość.
koszty rachunkowe i koszty podatkowe – różnice.
rozliczanie kosztów w czasie.
Kategorie kosztów a podejmowanie decyzji:
a. koszty stałe, zmienne i mieszane,
b. koszty bezpośrednie i pośrednie,
c. koszty utracone,
d. koszty utraconych możliwości,
e. koszty istotne i nieistotne,
f. koszty krańcowe.
Korzyści skali.
Koszty a płynność finansowa przedsiębiorstwa.
Kategorie kosztów a kontrola funkcjonowania przedsiębiorstwa i działu:
a. centra kosztów i przychodów, ośrodki mieszane,
b. ośrodki odpowiedzialności a miejsca powstawania kosztów (MPK),
c. koszty zależne i niezależne,
d. alokacja kosztów.
Rachunki i kalkulacje kosztów:
e. wycena kosztów różnymi metodami memoriałowymi,
f. metoda ceny średnioważonej,
g. rachunek kosztów stałych i zmiennych,
h. funkcja kosztów stałych i zmiennych ,
i. wycena kosztów różnymi metodami,
j. amortyzacja.
Rachunek kosztów działań – rachunek ABC.
Progi rentowności i zwrot z inwestycji.
Ćwiczenia.
•
Szkolenie ma na celu uzyskanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania szeroko pojętych kosztów w
przedsiębiorstwie. Szczególny nacisk położony jest na kwestie interakcji wielu działów i kosztów
pośrednich z wynikami konkretnej komórki organizacyjnej. Przedstawia obraz kosztów firmy jako
pewnej całości przez co pozwala lepiej zrozumieć podejście do oszczędności i gospodarowania
mieniem zakładu oraz często nierozumianych decyzji. Po szkoleniu uczestnicy w bardziej świadomy
sposób będą podejmowali działania kosztotwórcze lub chętniej będą uczestniczyli w redukcji kosztów.
•
Szkolenie przeznaczone jest dla przede wszystkim osób zajmujących się planowaniem działań i nowych
przedsięwzięć biznesowych oraz zarządzaniem grupami pracowników, ale również dla pracowników
mających istotny wpływ na generowanie kosztów przedsiębiorstwa.
•
Przygotowania do szkolenia przewidują wcześniejsze konsultacje z uczestnikami odnośnie specyfiki
branży oraz realizowanych przez nich zadań – w celu lepszego dostosowania programu, przykładów i
ćwiczeń.
•
Do przeprowadzenia ćwiczeń potrzebne są komputery – najlepiej użytkowników z dostępnym MS
Excel 2007 lub nowszym (niezbędny dodatek Analysys ToolPak).
•
Szkolenie może być realizowane w konwencji otwartej lub zamkniętej.
•
Czas trwania: dwa dni po 8 godzin.
•
Dodatkowo jako uzupełnienie: „Analiza finansowa i budżetowanie w MS Excel – przegląd metod i
narzędzi arkusza kalkulacyjnego”.
•
Przed szkoleniem program może zostać zmodyfikowany zależnie od indywidualnych potrzeb
uczestników.
Cykl szkoleń: Finanse, biznesplany, Excel – Leszek Syguła http://www.sygula.biz [email protected] tel.: 601-665-260

Podobne dokumenty