wdrożenie Sprawdzanie-zmierz wyniki Popraw

Komentarze

Transkrypt

wdrożenie Sprawdzanie-zmierz wyniki Popraw
Norma PN - EN ISO 14001:2005 jest pierwszą
międzynarodową normą dotyczącą Systemu Zarządzania
Środowiskowego, która dotyczy wszystkich pracowników
zatrudnionych w firmie, dostawców oraz osób pracujących
dla firmy.
Celem
Systemu
Zarządzania
Środowiskowego
określonego w normie jest uzyskanie przez firmę:
zgodności działania z wymaganiami prawnymi i innymi,
Informacja nt. Systemu Zarządzania Środowiskowego
zgodnego z normą
PN-EN ISO 14001:2005
Szanowni Państwo
Broszura, którą oddaję do Waszych rąk ma pomóc
zrozumieć
założenia
Systemu
Zarządzania
Środowiskowego zgodnego z normą PN - EN ISO
14001:2005, który wdrażamy w naszej firmie.
Posiadanie Systemu Zarządzania Środowiskowego
potwierdza, że nasza firma aktywnie dąży do spełnienia
swoich obowiązków względem środowiska
i społeczeństwa.
zapobieganie zanieczyszczeniom,
ciągłego
doskonalenia
środowiskowej,
Ważne definicje dotyczące
Środowiskowego:
efektów
Systemu
Planuj
Polityka środowiskowa
Aspekty środowiskowe i wpływy
Wymagania prawne
działalności
Cele i zadania środowiskowe
Zarządzania
Środowisko to otoczenie w którym działa organizacja,
z uwzględnieniem powietrza, wody, ziemi, zasobów
naturalnych, flory, fauny, ludzi ich wzajemnych zależności.
Otoczenie firmy rozumiane jest w ujęciu globalnym, co
oznacza, że troska o środowisko nie ogranicza się do
terenu firmy.
Aspekt środowiskowy to element działania firmy lub jej
produkty, który może wzajemnie oddziaływać ze
środowiskiem.
W firmie GPP takimi elementami są:
powstawanie odpadów,
zużycie energii, wody i gazu
Daje również inne korzyści w postaci:
utrzymania dobrego publicznego wizerunku firmy,
poprawy
nadzoru nad kosztami
gospodarczego
korzystania ze środowiska,
uporządkowania rejestru przepisów prawnych i wymagań
lokalnych,
oszczędności surowców i energii,
lepszej oceny w oczach inwestorów i poprawa dostępu
do kapitału,
ograniczenia występowania sytuacji, które powodują
ponoszenie odpowiedzialności przez firmę
promowania
świadomości
środowiskowej
wśród
dostawców i wszystkich osób pracujących dla firmy.
zwiększenie skali rekultywacji terenów poprzemysłowych
należących do GPP
Wpływ na środowisko to każda zmiana w środowisku
zarówno korzystna jak i nie korzystna, która w całości lub
częściowo jest spowodowana aspektami środowiskowymi
firmy. Przykładem wpływów na środowisko może być
zanieczyszczenie środowiska odpadami, zanieczyszczenie
powietrza spalinami, zanieczyszczenie wody ściekami.
W zarządzaniu środowiskowym zasada ta polega na
nieustającym dążeniu do minimalizowania negatywnych
skutków działalności firmy na środowisko.
System zarządzania środowiskowego to narzędzie
umożliwiające firmie prowadzenie w sposób ciągły
i systematyczny kontroli wpływu, jaki wywiera poprzez
swoją działalność na środowisko przyrodnicze.
Prezes Zarządu
W systemie zarządzaniu obowiązuje zasada ciągłego
doskonalenia zgodna z pętlą PDCA (Plan-planuj, Dodziałaj, Check-zmierz, Act-popraw).
Popraw
Przegląd systemu
zarządzania
Sprawdzenie
przydatności
Działajwdrożenie
Struktura
i podział
odpowiedzialności
systemu przez
kierownictwo,
Kompetencje,
świadomość
Identyfikowanie
możliwości
i szkolenia
doskonalenia,
Ustanowienie
komunikacji
wewnętrznej
i zewnętrznej.
Dokument. systemu
Sprawdzanie-zmierz wyniki
Monitorowanie i pomiary,
Ocena statusu zgodności,
Niezgodności oraz działania korygujące
i zapobiegawcze,
Nadzór nad zapisami .
Audyty systemu zarządzania środowiskiem.
Polityka środowiskowa
Firma Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o. oferuje
usługi w zakresie:
•
najmu powierzchni biurowych i magazynowych
•
wirtualnego biura
•
najmu sal konferencyjnych
•
zarządzania nieruchomościami własnymi
•
koordynacji procesu rewitalizacji terenów
poprzemysłowych
•
realizacji projektów unijnych
•
doradztwa związanego z budownictwem
energooszczędnym i pozyskiwaniem funduszy
unijnych.
Realizując usługi jesteśmy świadomi ważności działań
mających
na celu zminimalizowanie negatywnego
oddziaływania na środowisko naturalne i dążymy do:
zminimalizowania zużycia energii, wody oraz gazu
zmniejszanie ilości odpadów powstających w wyniku
działalności firmy,
powiększania skali rekultywacji terenów
zdegradowanych przez przemysł poprzez procesy
technologiczne i biologiczne.
Powyższe cele osiągamy poprzez:
wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu
Zarządzania Środowiskowego zgodnego
z normą PN-EN ISO 14001:2005,
stosowanie podczas realizacji usług materiałów
i surowców spełniających wszystkie obecne przepisy
i nie powodujących żadnego zagrożenia dla zdrowia
ludzi,
bieżącą
identyfikację
i
stałe
nadzorowanie
znaczących aspektów środowiskowych naszej
działalności,
uwzględnienie w planach rozwojowych działań
zmierzających do ograniczenia ujemnego wpływu na
środowisko,
zaangażowanie całej załogi w działania zmierzające
do poprawy stanu środowiska naturalnego,
kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem
poprzez informowanie swoich klientów, dostawców
o realizacji Polityki Środowiskowej.
W swoich działaniach zobowiązujemy się do przestrzegania
przepisów prawnych i wszystkich pozostałych dotyczących
ochrony środowiska.
Kierownictwo firmy i wszyscy pracownicy deklarują
przestrzeganie
zobowiązań
zawartych
w
Polityce
Środowiskowej.
(maszyny, oświetlenie).
Jak efektywnie pracować w Systemie Zarządzania
Środowiskiem?
Chronić kanalizację deszczową przed przedostaniem się
substancji niebezpiecznych (olej).
Należy
zrozumieć i zaakceptować zakres swoich
uprawnień i obowiązków.
Stale poszerzać swoja wiedzę na temat dostępnych
metod zapobiegania zanieczyszczeniom.
Znać wymagania (zarządzenia, procedury, instrukcje,
przepisy prawne), które obowiązują
na naszym
stanowisku pracy.
Stale usprawniać swoją prace, bo zawsze można ją
ulepszyć. Państwo wykonujący określoną pracę macie
niezbędną wiedzę, żeby tego dokonać.
Zrozumieć Politykę Środowiskową i wiedzieć co z tej
polityki wynika dla każdego pracownika.
Wiedzieć jakie aspekty środowiskowe występują w naszej
pracy i jakie wpływy mają na środowisko.
Znać cele i zadania środowiskowe jakie obowiązują
w komórce organizacyjnej w której pracujemy.
Pracować zgodnie z wymaganiami określonymi
w zarządzeniach, dokumentacji systemowej, instrukcjach,
przepisach prawa, kartach charakterystyki substancji.
Dbać o czystość ład i porządek na stanowisku pracy.
Przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.
Stosować do realizacji usług tylko materiały i surowce
określone w specyfikacji.
Nie stosować substancji i materiałów bez oznaczeń
identyfikacyjnych.
Dbać
o sprawność maszyn i urządzeń tak aby
minimalizować szkodliwe oddziaływanie na środowisko.
Odpady powstające podczas pracy umieszczać
w wyznaczonych pojemnikach.
Działać na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów.
Minimalizować ilość powstających odpadów.
Ograniczać zanieczyszczenie środowiska.
Zagospodarowywać powtórnie odpady.
W przypadku stwierdzenie zagrożenia dla środowiska
(niezgodności) niezwłocznie podejmować podejmowania
w celu usunięcia takiego zagrożenia.
Podejmować działania korygujące i zapobiegawcze aby
niezgodność nie powtórzyła się w przyszłości.
Wyłączać zbędne źródła poboru energii elektrycznej
Taki sposób postępowania sprawi, że czystym
środowiskiem i pełną dostępnością zasobów
naturalnych będą mogły cieszyć się przyszłe
pokolenia.
Bezpośrednie korzyści dla pracowników:
jasny rozkład uprawnień i odpowiedzialności,
ustalone i udokumentowane: reguły postępowania,
wymagania dla procesów, urządzeń, materiału,
środowiska, kwalifikacji personelu,
porządek w dokumentacji oraz zapisach związanych
z realizowanymi usługami, stosowanymi materiałami,
surowcami oraz powstającymi odpadami,
sprawny przepływ informacji w firmie,
poprawa warunków pracy i stanu BHP na stanowiskach,
Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące Systemu
Zarządzania Środowiskowego zwróćcie się
o wyjaśnienia do
swojego przełożone lub
Przedstawiciela kierownictwa ds. SZŚ
Katowice 04.03.2013r.

Podobne dokumenty