Ogłoszenie o zamównieiu - Samorząd Województwa Opolskiego

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o zamównieiu - Samorząd Województwa Opolskiego
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.umwo.opole.pl
Opole: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii
stacjonarnej wraz z udostępnieniem central i aparatów telefonicznych
stacjonarnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
Numer ogłoszenia: 362812 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego , ul. Piastowska
14, 45-082 Opole, woj. opolskie, tel. 077 5416409, faks 077 5416411.
•
Adres strony internetowej zamawiającego: www.umwo.opole.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług
telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej wraz z udostępnieniem central i
aparatów telefonicznych stacjonarnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie
usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej wraz z udostępnieniem central i
aparatów telefonicznych stacjonarnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego. Usługi telekomunikacyjne świadczone będą zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca
2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.) Przedmiot
zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ tj. a)OPISIE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA wraz załącznikami nr 1 i 2 b)Istotnych postanowieniach, które zostaną
wprowadzone do SIWZ i przyszłej umowy w sprawie zamówienia, które stanowią
integralną część niniejszej SIWZ. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest
toŜsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Nr CPV: 64200000-8 Usługi
telekomunikacyjne, 32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne 45314000-1
Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.20.00.00-8, 32.50.00.00-8, 45.31.40.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający wymaga załączenia do oferty Oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 pkt. 1)
ustawy oraz
Zaświadczenia o
wpisie do rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa UKE zgodnie z ustawą z 16 lipca
2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Art.
10. ust.1 Dz. U z 2004 nr 171 poz.1800 ze zm. Działalność telekomunikacyjna będąca
działalnością gospodarczą jest działalnością regulowaną i podlega wpisowi do rejestru
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zwanego dalej rejestrem. Wpisowi do rejestru
podlega równieŜ działalność telekomunikacyjna prowadzona przez przedsiębiorcę
telekomunikacyjnego z państwa członkowskiego albo państwa, które zawarło ze
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę
świadczenia usług, który czasowo świadczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
usługi na zasadach określonych odpowiednio w przepisach Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską, umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo w
przepisach innej umowy regulującej swobodę świadczenia usług.
•
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
OPIS SPEŁNIENIA WARUNKU: w zakresie ww. warunku Wykonawca
zobowiązany jest do złoŜenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy oraz Wykazania
się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie), Ŝe wykonał co najmniej jedną usługę będącą przedmiotem zamówienia tj.:
usługę świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia o wartości co
najmniej 350 000 zł brutto wraz z dowodami potwierdzającymi, Ŝe usługa ta została
wykonana naleŜycie.
•
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
OPIS SPEŁNIENIA WARUNKU: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
opisu spełnienia warunku w tym zakresie oprócz oświadczenia o spełnieniu warunku,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych na
podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunków.
•
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
OPIS SPEŁNIENIA WARUNKU: Zamawiający wymaga oświadczenia o
spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień
publicznych na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunków
•
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
OPIS SPEŁNIENIA WARUNKU: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
opisu spełnienia warunku w tym zakresie oprócz oświadczenia o spełnieniu warunku,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych na
podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunków.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE
MAJĄ
DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
W
CELU
POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:
•
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
•
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
•
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
•
lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym,
Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca moŜe polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
§ 7 1. KaŜda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1. ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych dopuszczalne są następujące zmiany postanowień zawartej umowy: a. gdy
nastąpi zmiana przepisów prawa dot. postanowień niniejszej umowy i postanowienia te
staną się niezgodne z prawem w całości lub części - stosuje się obowiązujące przepisy
prawa. b. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian
wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niŜ Wykonawca stroną. c.
gdy wynikną rozbieŜności lub niejasności w umowie, których nie moŜna usunąć w inny
sposób a zmiana będzie umoŜliwiać usunięcie rozbieŜności i doprecyzowanie umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, d. gdy nastąpi ustawowa zmiana
stawki podatku VAT, strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących
przepisów prawa i odpowiednio podwyŜszą lub obniŜą wynagrodzenie brutto, kwota netto
pozostaje stała, e. gdy nastąpi zmiana przedmiotu umowy w szczególności dot. względów
organizacyjnych, technologicznych, osobowych lub gdy konieczne będą oszczędności
środków publicznych Zamawiający moŜe wskazać inne sposoby realizacji przedmiotu
umowy lub zmniejszyć przedmiot umowy do 30 % jego wartości brutto, f. jeŜeli nastąpi
istotna zmiana warunków rynkowych w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych,
polegająca na wprowadzeniu przez Wykonawcę nowych usług telekomunikacyjnych albo
nowego sposobu świadczenia usług telekomunikacyjnych, skutkującej dla Zamawiającego
moŜliwością uzyskania korzystniejszych warunków świadczenia usług, niŜ określone
niniejszą umową. g. gdy wystąpią inne, niŜ przewidziane powyŜej, zmiany dotyczące
zawartej umowy, w tym dotyczące sposobu technicznego wykonania zamówienia, które są
korzystne dla Zamawiającego i które nie naruszają art. 140 ust.3 ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamówień publicznych. h. gdy zmienią się dane teleadresowe Zamawiającego,
realizacja przedmiotu umowy nastąpi do innego wskazanego miejsca /na terenie miasta
Opola, i. zmiany terminów rozpoczęcia przez Wykonawcę świadczenia usług
telekomunikacyjnych, o których mowa w §2 ust.1 niniejszej umowy, w przypadku
konieczności dostosowania tych terminów do harmonogramu przeprowadzek
Departamentów Zamawiającego. 3. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość rezygnacji z
uŜytkowania dowolnej lokalizacji bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych lub
przeniesienie świadczonych usług do innej lokalizacji na terenie Miasta Opola, w przypadku
gdy: a) nastąpi wypowiedzenie umowy najmu pomieszczeń przez Wynajmującego lub
UMWO, b) nastąpi pozyskanie nowej siedziby/zmiana siedziby UMWO, c) nastąpi
reorganizacja UMWO. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania o zmianie
lokalizacji w wyprzedzeniem, które wyniesie minimum 30 dni. Przeniesienie świadczonych
usług do nowej lokalizacji będzie realizowane, tylko w przypadku gdy Wykonawca na
uruchomienie tych usług będzie posiadał odpowiednie warunki techniczne i nie będzie
wymagało poniesienia dodatkowych kosztów inwestycyjnych przez Wykonawcę
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków
zamówienia:
www.umwo.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego z siedzibą przy ul. Piastowskiej 14, 45 - 082
Opole, pok. 109.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 16.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
z siedzibą przy ul. Piastowskiej 14, 45 - 082 Opole, pok. 109.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podobne dokumenty