w sprawie powołania Klubu Integracji Społecznej w Oleśnicy i

Komentarze

Transkrypt

w sprawie powołania Klubu Integracji Społecznej w Oleśnicy i
UCHWAŁA NR XVIII/142/2016
RADY MIASTA OLEŚNICY
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie powołania Klubu Integracji Społecznej w Oleśnicy i powierzenia jego prowadzenia Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Oleśnicy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.,
1515 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r.
Nr 43, poz. 225 ze zm.) Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się Klub Integracji Społecznej w Oleśnicy i powierza jego prowadzenie Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Oleśnicy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Miasta
Oleśnicy
Wiesław Piechówka
Id: HLBSP-NNXCQ-WFORU-VEHUX-IHVAJ. Podpisany
Strona 1
Uzasadnienie
Podstawą utworzenie i prowadzenia Klubu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) jest art. 15 pkt
6 ustawy o pomocy społecznej mówiący, że pomoc społeczna polega w szczególności na rozwijaniu nowych form
pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Ośrodek Pomocy Społecznej może prowadzić KIS
jako wyodrębnioną część Działu Pomocy Środowiskowej, co może być uzasadnione zakresem obowiązków
i kwalifikacjami pracowników zatrudnionych w tym dziale lub utworzyć nową komórkę o nazwie klub integracji
społecznej. Takie rozwiązanie proceduralnie wydaje się najlepsze, ze względu na obowiązujące przepisy prawa,
które nie wymagają wyodrębnienia KIS -u od organu prowadzącego, nie musi mieć także nadanego statusu jak
w przypadku tworzonych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych gminy. W związku z udziałem gminy
w Programie Operacyjnym RPO - ZIT WrOF poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych i realizacji
działaniu 9.1 -utworzenie KIS jest niezbędne. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o zmianie ustawy o zatrudnieniu
socjalnym wprowadziła obowiązek rejestracji Klubu Integracji Społecznej w rejestrze klubów , który prowadzi
Wojewoda. Zgodnie ze stanowiskiem Wojewody Dolnośląskiego Klub Integracji Społecznej może prowadzić
działalność po powołaniu go przez Radę Miasta Oleśnicy oraz zgłoszeniu tego faktu do rejestru Wojewody.
Id: HLBSP-NNXCQ-WFORU-VEHUX-IHVAJ. Podpisany
Strona 1

Podobne dokumenty