Zobacz elektroniczną wersję aktu wraz z uzasadnieniem.

Komentarze

Transkrypt

Zobacz elektroniczną wersję aktu wraz z uzasadnieniem.
UCHWAŁA NR XIII/78/11
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Podstawę obliczenia podatku rolnego ­ średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P z 2011 r. Nr 95, poz.969 ) obniża się z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 60,00 zł za 1 dt. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. Przewodniczący Rady Jacenty Kawecki
Id: E2FDC0E9­15A4­4979­817C­016027800BFD. Podpisany
Strona 1
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) rada gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Średnią cenę skupu, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wyniosła 74,18 zł za 1 dt. Przewiduje się, że w skutek obniżenia podstawy obliczenia podatku rolnego z 74,18 zł za 1 dt do 60,00 zł za 1 dt dochody budżetu gminy w 2012 roku z tytułu wpłat podatku rolnego przez podatników zostaną pomniejszone o około 490.000,00 zł. Należy wspomnieć, że podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów gospodarstw rolnych ­ liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego; 2) dla pozostałych gruntów ­ liczba a podatek rolny za rok podatkowy wynosi: hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków, 1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych ­ równowartość pieniężną 2,5 q żyta, 2) od 1 ha gruntów, nie stanowiących gospodarstw rolnych ­ równowartość pieniężną 5 q żyta ­ obliczone według średniej ceny skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Rada gminy kierując się własną oceną potrzeb wspólnoty samorządowej, jak i względami własnych dochodów, kształtuje politykę podatkową na szczeblu lokalnym. Polityka podatkowa jest jednym z elementów założeń gospodarczych i społecznych, a nie tylko elementem fiskalnym. Traktując „podatki lokalne” jako środek realizacji własnych zadań pozafinansowych, rada gminy może też określać stawki, obniżać je lub wprowadzać ulgi podatkowe zmierzające do osiągnięcia ważnych niekoniecznie fiskalnych celów oczywiście w granicach prawa. Id: E2FDC0E9­15A4­4979­817C­016027800BFD. Podpisany
Strona 1

Podobne dokumenty