8. Szczegółowe specyfikacje techniczne

Komentarze

Transkrypt

8. Szczegółowe specyfikacje techniczne
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej
i betonowej, płyt betonowych i kamiennych dróg miejskich
Wrocławia na terenie dzielnic
Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
SPIS TREŚCI:
L.p.
SST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
D-01.02.04
D-04.06.01
D-05.03.01
D-08.02.03a
D-04.01.01.
D-05.03.03
D-05.03.23
D-08.03.01
D-08.01.01b
D-08.01.02a
D-04.04.00
D-04.04.04
13
D-03.02.01a
Nazwa
Rozbiórka elementów dróg i ulic
Podbudowa z betonu cementowego
Nawierzchnia z kostki kamiennej 4/6, 9/11 i 18/20cm
Nawierzchnie chodników z płyt kamiennych
Korytowanie wraz z profilowaniem podłoŜa
Nawierzchnie z płytek betonowych
Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
Betonowe obrzeŜa chodnikowe
KrawęŜniki betonowe
KrawęŜniki kamienne
Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego
Zasypywanie/naprawa spoin
Regulacja pionowa włazów, zaworów, kratek deszczowych i urządzeń
podziemnych
Nr
strony
2
6
12
15
18
21
24
28
32
37
41
45
47
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
D-01.02.04.
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące
remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych dróg miejskich
Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót na drogach publicznych. Stanowi zbiór wytycznych i standardów opisujących zasady,
jakimi naleŜy się kierować przy wykonywaniu remontów wymienionych we wstępie.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką
oraz z wywozem i utylizacją:
podbudowy oraz ławy z betonu cementowego,
podbudowy cementowo – piaskowej, gr. 10cm,
nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 cm na podsypce cementowo – piaskowej wraz
z oczyszczeniem kostki,
nawierzchni kostki kamiennej 4/6, 9/11 cm na podsypce cementowo – piaskowej wraz
z oczyszczeniem kostki,
krawęŜników betonowych na podsypce cementowo – piaskowej,
krawęŜników kamiennych na podsypce cementowo – piaskowej wraz z ich oczyszczeniem,
obrzeŜy betonowych na podsypce cementowo – piaskowej,
chodników z płyt betonowych 30/30, 35/35 i 50/50 cm na podsypce cementowo – piaskowej
wraz z oczyszczeniem,
chodników z płyt kamiennych na podsypce cementowo – piaskowej wraz z oczyszczeniem,
kostki betonowej na podsypce piaskowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Chodnik – wydzielona i umocniona powierzchnia drogi, ulicy lub placu, przeznaczona do
ruchu pieszego.
1.4.2. ObrzeŜe betonowe – betonowe elementy prefabrykowane oddzielające chodnik od pobocza
lub pasa gruntowego.
1.4.3. Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy ścieralnej chodnika, wykonywany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który
umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.4. Kamienna kostka brukowa – mały element brukowy z kamienia naturalnego.
1.4.5. Płyta kamienna – element z kamienia naturalnego, wykorzystywany jako materiał do
nawierzchni drogowych.
1.4.6. Podbudowa – część konstrukcji jezdni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych,
słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń ruchu na podłoŜe.
1.4.7. KrawęŜnik – element przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym
samym poziomie lub na róŜnych poziomach, stosowany jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami
poddanymi róŜnym rodzajom ruchu drogowego lub w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy
rzeczywistej lub wizualnej.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.4.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
2
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.3.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.4.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. Elementy z rozbiórki naleŜy
rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed moŜliwością
uszkodzenia i przemieszczania się podczas transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów
wymienionych w pkt 1.3., zgodnie z SST.
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST.
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez spowodowania
zbędnych uszkodzeń. Nieuszkodzony materiał z rozbiórki będzie uŜyty do ponownego wbudowania
lub przewieziony do magazynu ZDiUM, co zostanie kaŜdorazowo określone w zleceniu. Uszkodzony
materiał rozbiórkowy traktuje się jako gruz.
Ubytki (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, powinny być tymczasowo zabezpieczone.
W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Roboty rozbiórkowe nie
mogą być prowadzone podczas intensywnych opadów deszczu z obawy przed nadmiernym
zawilgoceniem podłoŜa gruntowego. Wykonawca powinien jednorazowo wykonać tyle robót
rozbiórkowych, Ŝeby w tym samym dniu (ewentualnie w następnym) dokonać odbudowy
remontowanej nawierzchni. Ubytki w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów
drogowych naleŜy wypełnić, warstwami grubości do 0,50m, gruntem kat. I, do poziomu otaczającego
terenu i zagęścić, tak aby wskaźnik zagęszczenia IS wynosił nie mniej niŜ: dla dolnych warstw 0,97,
a dla górnych 1,00.
5.2.1. Zakres wykonywanych robót
rozebranie podbudowy oraz ławy z betonu cementowego naleŜy wykonać ręcznie za pomocą
kilofa lub mechanicznie za pomocą młota pneumatycznego z załadunkiem gruzu, wywozem
i utylizacją.
rozebranie podbudowy cementowo – piaskowej naleŜy wykonać ręcznie za pomocą łopaty lub
kilofa albo mechanicznie za pomocą koparki lub ładowarki, z załadunkiem gruzu, wywozem
i utylizacją.
rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6cm, 9/11cm 18/20cm na podsypce cementowo
– piaskowej naleŜy wykonać ręcznie za pomocą kilofa z zachowaniem staranności
wykonywania robót rozbiórkowych. NaleŜy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić krawędzi
materiału kamiennego.
rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce cementowo – piaskowej naleŜy wykonać
ręcznie za pomocą kilofa lub mechanicznie za pomocą młota pneumatycznego z załadunkiem
gruzu, wywozem i utylizacją.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
3
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
rozebranie krawęŜników kamiennych na podsypce cementowo – piaskowej naleŜy wykonać
ręcznie za pomocą kilofa z zachowaniem staranności wykonywania robót rozbiórkowych.
NaleŜy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić krawędzi materiału kamiennego.
rozebranie obrzeŜy betonowych moŜna wykonać ręcznie za pomocą łopaty lub kilofa albo
mechanicznie za pomocą młota pneumatycznego z załadunkiem gruzu, wywozem i utylizacją.
rozebranie chodników z płyt betonowych 30/30, 35/35 i 50/50cm na podsypce cementowo –
piaskowej naleŜy wykonać ręcznie za pomocą łopaty/kilofa lub mechanicznie za pomocą
ładowarki/koparki, w zaleŜności od przeznaczenia materiału (gruz/odzysk), z zachowaniem
staranności wykonywania robót rozbiórkowych. W przypadku odzysku płyt betonowych naleŜy
zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić krawędzi materiału.
rozebranie płyt kamiennych na podsypce cementowo – piaskowej naleŜy wykonać ręcznie za
pomocą łopaty/kilofa lub mechanicznie za pomocą ładowarki/koparki, w zaleŜności od
przeznaczenia materiału (gruz/odzysk), z zachowaniem staranności wykonywania robót
rozbiórkowych. W przypadku odzysku płyt naleŜy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić
krawędzi materiału.
rozebranie kostki betonowej na podsypce piaskowej naleŜy wykonać ręcznie za pomocą
kilofa/łopaty lub mechanicznie za pomocą ładowarki/koparki, w zaleŜności od przeznaczenia
materiału (gruz/odzysk), z zachowaniem staranności wykonywania robót rozbiórkowych.
W przypadku odzysku kostki naleŜy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić krawędzi
materiału.
5.3. Roboty przygotowawcze
5.3.1. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych naleŜy wyznaczyć powierzchnię i elementy
przeznaczone do rozbiórki.
5.3.2. Przy chodniku ułoŜonym na podsypce piaskowej i spoinach wypełnionych piaskiem, rozbiórkę
nawierzchni moŜna przeprowadzić ręcznie przy pomocy prostych narzędzi pomocniczych.
5.3.3. Rozbiórkę chodnika ułoŜonego na podsypce cementowo – piaskowej i spoinach wypełnionych
zaprawą cementowo – piaskową przeprowadza się zwykle drągami stalowymi.
5.3.4. Stwardniałą, starą podsypkę cementowo – piaskową usuwa się całkowicie, po jej
rozdrobnieniu na fragmenty. Natomiast starą podsypkę piaskową, w zaleŜności od jej stanu, albo
pozostawia się, względnie usuwa się zanieczyszczoną górna jej warstwę.
5.3.5. Materiały kamienne, otrzymane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania, naleŜy
dokładnie oczyścić, posortować i składować w miejscu niekolidującym z wykonywaniem robót.
Nadmiar materiału z odzysku naleŜy przewieźć na magazyn ZDiUM.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,
sprawdzeniu ilości i stopnia uszkodzenia elementów rozebranych i przewidzianych do powtórnego
wykorzystania lub przewiezienia na magazyn ZDiUM, a takŜe prawidłowości demontaŜu materiału.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni,
powinno spełniać odpowiednie wymagania:
- wskaźnik zagęszczenia, IS: dla dolnych warstw 0,97, a dla górnych 1,00 (badanie zagęszczenia
gruntu lekką płytą dynamiczną).
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórka elementów dróg jest:
dla podbudowy oraz ławy z betonu cementowego – m3 (metr sześcienny),
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
4
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
dla
dla
dla
dla
dla
dla
dla
podbudowy cementowo – piaskowej, gr. 10cm – m2 (metr kwadratowy),
nawierzchni z kostki kamiennej 4/6, 9/11, 18/20 cm – m2 (metr kwadratowy),
krawęŜników betonowych i kamiennych – mb (metr bieŜący),
obrzeŜy betonowych – mb (metr bieŜący),
chodników z płyt betonowych 30/30, 35/35 i 50/50 – m2 (metr kwadratowy),
chodników z płyt kamiennych – m2 (metr kwadratowy),
kostki betonowej – m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót, bez wzglądu na odległość transportu, obejmuje:
a) dla rozbiórki podbudowy oraz ławy z betonu cementowego (cena za 1m3):
- całkowite usunięcie podbudowy oraz jej rozdrobnienie na fragmenty,
- załadunek, wywiezienie i utylizacja gruzu,
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki,
- oznakowanie robót (inne niŜ ORZ)
b) dla rozbiórki podbudowy cementowo – piaskowej (cena za 1m2):
- całkowite usunięcie podbudowy na grubość 10cm,
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki,
- oznakowanie robót (inne niŜ ORZ)
c) dla rozbiórki nawierzchni z kostek kamiennych 4/6, 9/11, 18/20cm na podsypce cementowo –
piaskowej – odzysk materiału (cena za 1m2):
- rozebranie i oczyszczenie kostki kamiennej,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- załadunek, wywiezienie i utylizacja gruzu,
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki;
- oznakowanie robót (inne niŜ ORZ)
d) dla rozbiórki płyt kamiennych na podsypce cementowo - piaskowej – gruz 100% (cena za m2):
- rozebranie płyt kamiennych,
- rozebranie podsypki cementowo-piaskowej,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- utylizację materiałów z rozbiórki,
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki,
- oznakowanie robót (inne niŜ ORZ)
e) dla rozbiórki nawierzchni z płyt kamiennych na podsypce cementowo – piaskowej – odzysk
materiału (cena za 1m2):
- rozebranie i oczyszczenie płyt kamiennych,
- zerwanie podsypki cementowo - piaskowej,
- załadunek, wywiezienie i utylizacja gruzu,
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki;
- oznakowanie robót (inne niŜ ORZ)
f) dla rozbiórki krawęŜników kamiennych na podsypce cementowo – piaskowej – odzysk materiału
(cena za 1mb):
- rozebranie i oczyszczenie krawęŜników kamiennych,
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
5
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
-
zerwanie podsypki cementowo -piaskowej,
załadunek, wywiezienie i utylizacja gruzu,
wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki;
oznakowanie robót (inne niŜ ORZ)
g) dla rozbiórki krawęŜników betonowych, obrzeŜy – gruz 100% (cena za mb):
- rozebranie krawęŜników betonowych/obrzeŜy,
- rozebranie podsypki cementowo - piaskowej,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- utylizację materiałów z rozbiórki,
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki,
- oznakowanie robót (inne niŜ ORZ)
h) dla rozbiórki płyt betonowych 30/30, 35/35 i 50/50cm – gruz 100% (cena za m2):
- rozebranie płyt betonowych,
- rozebranie podsypki cementowo - piaskowej,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- utylizację materiałów z rozbiórki,
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki,
- oznakowanie robót (inne niŜ ORZ)
i) dla rozbiórki płyt betonowych 30/30, 35/35, 50/50cm na podsypce cementowo - piaskowej –
odzysk materiału (cena za m2):
- rozebranie i oczyszczenie płyt betonowych,
- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego uŜycia,
z ułoŜeniem na poboczu, na paletach,
- rozebranie podsypki cementowo-piaskowej,
- załadunek i wywiezienie gruzu,
- utylizację gruzu,
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki,
- oznakowanie robót (inne niŜ ORZ)
j) dla rozbiórki kostki betonowej – gruz 100% (cena za m2):
- rozebranie kostki betonowej,
- rozebranie podsypki piaskowej,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- utylizację materiałów z rozbiórki,
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki,
- oznakowanie robót (inne niŜ ORZ)
k) dla rozbiórki kostki betonowej na podsypce piaskowej – odzysk materiału (cena za m2):
- rozebranie i oczyszczenie kostki betonowej,
- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego uŜycia,
z ułoŜeniem na poboczu, na paletach,
- rozebranie podsypki piaskowej,
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki,
- oznakowanie robót (inne niŜ ORZ).
D-04.06.01.
PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące
remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych dróg miejskich
Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
6
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót na drogach publicznych. Stanowi zbiór wytycznych i standardów opisujących zasady,
jakimi naleŜy się kierować przy wykonywaniu remontów wymienionych we wstępie.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego C16/20, grubość 20cm wraz z dowozem
materiału.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z betonu cementowego – warstwa z zagęszczonej mieszanki betonowej, która
po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej co najmniej klasie betonu C16/20 stanowi
fragment nośnej części nawierzchni drogowej, słuŜący do przenoszenia obciąŜeń ruchu na podłoŜe.
1.4.2. Beton cementowy - beton o gęstości pozornej powyŜej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków
mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.3. Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników uŜytych do wykonania betonu
przed zagęszczeniem.
1.4.4. Klasa betonu – symbol literowo – liczbowy określający wytrzymałość gwarantowaną betonu.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Stosowane materiały
2.2.1. Cement
Do betonu klasy C16/20 (B-20) stosuje się cementy klasy 32,5 N lub 32,5 R rodzaju CEM I, CEMII
lub CEM III odpowiadający wymaganiom zawartym w PN-EN 197-1:2002.
Lp.
1
2
3
4
5
Właściwości
Wytrzymałość normowa po 28 dniach, MPa
Początek wiązania, min
Stałość objętości (rozszerzalność), mm
Strata praŜenia
CEM I, CEM II
Zawartość siarczanów SO3
CEM III
Wymagania
32,5≤R≤52,5
≥75
≤10
≤5,0%
≤3,5%
≤4,0%
Badanie wg
PN-EN-196-1
PN-EN-196-3
PN-EN-196-3
PN-EN-196-2
PN-EN-196-2
Tablica 1. Wymagania dla cementu klasy 32,5 N lub 32,5 R
2.2.2. Kruszywo
Do wykonania mieszanki betonu naleŜy zastosować kruszywo spełniające wymagania
PN-EN 12620:2004+A1:2010.
2.2.3. Woda
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonu jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy naleŜy
stosować wodę wodociągową pitną, dla której nie stosujemy badań laboratoryjnych.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
7
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
2.2.4. Masy zalewowe lub uszczelniające
Do wypełnienia szczelin w podbudowie betonowej naleŜy stosować specjalne masy zalewowe
wbudowane na gorąco lub uszczelniające wbudowane na zimno, posiadające waŜny dokument
dopuszczający wyrób do robót budowlanych.
2.2.5. Materiały pielęgnacyjne
NaleŜy stosować materiały powłokowe lub folie z tworzyw sztucznych. Dopuszcza się inne materiały,
pkt. 5.8.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.
Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia
powinna być wyposaŜona w urządzenie do wagowego dozowania wszystkich składników,
gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyraŜone w stosunku do masy
poszczególnych składników: kruszywo ±3%, cement ±05%, woda ±2%.
przewoźnych zbiorników na wodę,
mechanicznych urządzeń wibracyjnych do zagęszczenia mieszanki betonowej, zagęszczarek
płytowych, wibratorów buławowych,
sprzętu pomocniczego do prac pielęgnacyjnych.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.4.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
Cement luzem naleŜy przewozić cementowozami, natomiast workowany moŜna przewozić dowolnymi
środkami transportu, w sposób zabezpieczający przed zawilgoceniem.
Kruszywo naleŜy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przez
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.
4.2. Transport materiałów
Transport mieszanki betonowej powinien zapewnić niezmienność składu mieszanki oraz nie powinien
powodować segregacji składników lub zanieczyszczenia mieszanki.
Czas transportu do wytwórni powinien zapewnić niezmienność składu mieszanki oraz powinien być
uzaleŜniony od właściwości mieszanki betonowej i temperatury otoczenia. Liczba środków
transportowych musi zapewnić ciągłą pracę zespołu układającego mieszankę. Podczas transportu
i oczekiwania na rozładunek, mieszanka betonowa powinna być skutecznie zabezpieczona przed
nadmierną utratą wilgotności, a w przypadku opadów atmosferycznych, przed wypłukiwaniem
zaczynu i rozsegregowaniem mieszanki.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi do akceptacji projekt składu mieszanki betonu oraz wyniki badań laboratoryjnych
poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora do wykonania badań
kontrolnych.
Projektowanie mieszanki betonu polega na:
doborze kruszywa do mieszanki,
doborze ilości cementu,
doborze ilości wody.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
8
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013:1997.
się w
polu
dobrego
uziarnienia
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną
szczelność i urabialność przy minimalnym zuŜyciu cementu i wody.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Podbudowa z betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niŜsza niŜ 50C
i wyŜsza niŜ 250C oraz gdy podłoŜe jest zamarznięte.
5.3. Przygotowania podłoŜa
PodłoŜe gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w 04.01.01
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa” lub na warstwie podbudowy tłuczniowej.
5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej naleŜy wytwarzać
w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej
mieszanki.
Składniki mieszanki betonu powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą PN-S-96013:1997.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania,
w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.
5.5. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej
Podbudowę z betonu naleŜy wykonać w jednej warstwie o grubości 20cm, po zagęszczeniu.
Natychmiast po rozłoŜeniu i wyprofilowaniu mieszanki naleŜy rozpocząć jej zagęszczanie.
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity
wygląd. Mieszankę betonową naleŜy rozłoŜyć na uprzednio przygotowane podłoŜe z opcjonalnym
zastosowaniem deskowania.
Do zagęszczania mieszanki betonowej w podbudowie naleŜy stosować odpowiednie, mechaniczne
urządzenia wibracyjne, zapewniające jednolite jej zagęszczenie. Zagęszczanie mechaniczne to
najbardziej powszechna forma zagęszczania mieszanek betonowych. Polega ono na wibrowaniu
ułoŜonej mieszanki betonu. Do tego celu najczęściej stosuje się mechaniczne urządzenia wibracyjne
do mieszanek betonowych, podane w pkt. 3.
5.6. Nacinanie szczelin
W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość około
1/3 jej grubości.
Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5mm. Szczeliny te naleŜy wyciąć
tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty.
W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego
przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie betonu, wycięcie szczelin
pozornych jest konieczne.
5.7. Wypełnienie szczelin
Do wypełnienia szczelin w podbudowie betonowej stosuje się masy zalewowe lub uszczelniające,
posiadające waŜny dokument dopuszczający wyrób do robót budowlanych. Wybrany materiał
powinien zostać zatwierdzony przez Inspektora.
Przed przystąpieniem do wypełnienia szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone
z zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą być suche,
czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. Szczelinę na głębokości 2cm wypełnić kordem
ściśliwym, na którym wylewa się masę zalewową.
Wypełnienie szczelin masami na gorąco wolno wykonywać przy bezdeszczowej, moŜliwie
bezwietrznej pogodzie.
Nawierzchnia po oczyszczeniu szczelin wewnątrz powinna być oczyszczona i odpylona po obu
stronach szczeliny, pasem o szerokości 1,0m.
Wypełnienie szczelin masą zalewową naleŜy wykonać ściśle wg zaleceń producenta.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
9
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
5.8. Pielęgnacja podbudowy
Po pielęgnacji świeŜo ułoŜonej podbudowy z betonu cementowego naleŜy stosować preparaty
powłokowe lub folie z tworzyw sztucznych. Dopuszcza się pielęgnację świeŜej podbudowy warstwą
piasku bez zanieczyszczeń organicznych lub geowłókniną o grubości, pod obciąŜeniem 2kPa, co
najmniej 5mm, utrzymywaną w stanie wilgotnym poprzez zraszanie wodą, wg pkt. 2.2.3.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz
w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki badań Inspektorowi, w celu akceptacji.
Dodatkowo Wykonawca powinien uzyskać wszystkie wymagane dokumenty, dopuszczające wyrób do
robót budowlanych.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badanie kruszywa
Właściwości kruszywa naleŜy badać przy kaŜdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kaŜdej partii.
Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.2.
6.3.2. Badanie wody
W przypadku wody wodociągowej pitnej nie stosujemy badań laboratoryjnych.
6.3.3. Badanie cementu
Dla kaŜdej dostawy cementu Wykonawca powinien przedstawić certyfikat zgodności producenta.
W wypadku braku takiego certyfikatu Wykonawca na własny koszt określi właściwości cementu
podane w pkt. 2 (tablica 1). Inspektor moŜe udzielić zgody na odstąpienie od wybranych badań.
6.3.4. Badanie konsystencji mieszanki betonowej
Badanie konsystencji mieszanki betonowej naleŜy wykonać zgodnie z PN-EN 12350-2:2011. Wyniki
badań powinny być zgodne z recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez Inspektora.
6.3.5. Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej
Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej naleŜy wykonać zgodnie z PN-EN 123507:2011. Wyniki badań powinny być zgodne z recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez
Inspektora.
6.3.6. Gęstość betonu
Oznaczenie gęstości przeprowadza się zgodnie z PN-EN 12390-7:2009. Gęstość nie powinna być
mniejsza niŜ 97% gęstości średniej ustalonej w projekcie recepty laboratoryjnej.
6.3.7. Wytrzymałość na ściskanie
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.
6.3.8. Nasiąkliwość betonu
Nasiąkliwość betonu badana na próbkach sześciennych PN-EN 206-1:2003 powinna być nie większa
niŜ 7%.
6.3.9. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzenia badań lub rozbieŜności
wyników, Inspektor moŜe w kaŜdym momencie zarządzić przeprowadzenie dodatkowych badań.
W przypadku gdy ich wynik wykaŜe, Ŝe materiały bądź roboty nie są zgodne z SST, koszt tych badań
poniesie Wykonawca.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
10
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni z betonu cementowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót, bez wzglądu na odległość transportu, obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiałów,
- przedstawienie zatwierdzonych recept na beton,
- wyprodukowanie lub zakup gotowej mieszanki betonowej,
- transport mieszanki na miejsce wbudowania,
- oczyszczenie i przygotowania podłoŜa,
- ułoŜenie warstwy podbudowy wraz z jej zagęszczeniem i pielęgnacją,
- wykonanie szczelin pozornych z wypełnieniem kordem i masą zalewową lub uszczelniającą,
- wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, prób,
- oznakowanie robót (inne niŜ ORZ).
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST)
D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
PN–S–96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnię ulepszoną - Wymagania i badania
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z betonu - Wymagania i badania
PN - EN 196-1:2006 Metody badania cementu - Część 1: Oznaczanie wytrzymałości
PN - EN 196-2:2006 Metody badania cementu - Część 2: Analiza chemiczna cementu
PN - EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu - Część 3: Oznaczanie czasów wiązania
i stałości objętości
PN – EN 196-6:2011 Metody badania cementu - Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia
PN – EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego uŜytku
PN - EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN – EN 934-2:2010 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do
betonu – Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie
PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznych właściwości kruszyw –Oznaczanie
składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN - EN-12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
PN – EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane – Badania próbek gruntu.
PN-EN 12390-7:2009 Badania betonu – Część 7: Gęstość betonu.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
11
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
D-05.03.01
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 4/6, 9/11 i 18/20cm
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące
remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych dróg miejskich
Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót na drogach publicznych. Stanowi zbiór wytycznych i standardów opisujących zasady,
jakimi naleŜy się kierować przy wykonywaniu remontów wymienionych we wstępie.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułoŜeniem
kostki kamiennej o wymiarach 4/6, 9/11 i 18/20 cm nas podsypce cementowo – piaskowej grubości
5cm z wypełnieniem spoin.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Kostka kamienna – mały element brukowy z kamienia naturalnego, wykorzystywany jako
materiał do nawierzchni drogowych.
1.4.2. Nawierzchnia z kostki kamiennej – ulepszona nawierzchnia drogowa wykonana z kostki
kamiennej.
1.4.3. Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonym
materiałem wypełniającym.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne”, pkt. 2.
2.2.1. Kostka kamienna
Do remontu nawierzchni naleŜy uŜyć materiału kostkowego, otrzymanego z rozbiórki istniejącej
nawierzchni (nadającego się do ponownego wbudowania) lub pobranego z magazynu ZDiUM.
W przypadku braku materiału Wykonawca zobowiązany jest do jego zakupu (za akceptacją
przedstawiciela Zamawiającego) i rozliczenia zakupu z Zamawiającym.
2.2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin
Jeśli zlecenie lub SST nie ustala inaczej, to naleŜy stosować następujące materiały:
1. podsypkę cementowo – piaskową pod nawierzchnię
mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:3 z piasku naturalnego spełniającego
Wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu spełniającego Wymagania PN-EN
197-1, wody z wodociągu,
2. do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo – piaskowej naleŜy zastosować
zaprawę cementowo – piaskową w stosunku 1:3.
3. do wypełnienia spoin miałem kamiennym naleŜy zastosować frakcję 0/4mm
Składowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowę, powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
12
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi,
a takŜe przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
ubijaki ręczne,
sprzęt do przewozu materiałów,
łopaty, taczki, pasy, kleszcze, łomy, sprzęt brukarski,
piły do cięcia kamienia,
inny, jeśli wykonawca uzna za niezbędny.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.4.
4.2. Transport materiałów do układania nawierzchni
Kostki kamienne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. W trakcie transportu
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Górna warstwa nie powinna
wystawać poza ściany środka transportowego nie więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy.
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.
Cement powinien być przewoŜony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułoŜenie warstwy z kostki kamiennej na podsypce cementowopiaskowej, grubości 5cm. Podstawowe czynności:
wyrównanie podłoŜa, przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej
o grubości 5cm,
ułoŜenie kostek kamiennych z zachowaniem istniejącego wzoru,
przygotowanie zaprawy cementowo – piaskowej i wypełnienie spoin,
pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.3. Podsypka
Grubość podsypki cementowo - piaskowej powinna wynosić 5cm. Dopuszczalne odchyłki od
wskazanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1cm.
Podsypkę cementowo - piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod
nawierzchnią z kostki. W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po
ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana
i zagęszczona w stanie wilgotnym zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo - piaskowej to po zagęszczeniu
nawierzchni naleŜy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilŜyła całą grubość podsypki.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania
cementu w podsypce.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
13
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
5.4. Układanie kostki kamiennej
Przy układaniu kostki kamiennej naleŜy zachować właściwy profil podłuŜny i poprzeczny za pomocą
łaty. Kostki ułoŜone za nisko naleŜy rozebrać, posypać zaprawą cementowo – piaskową i po
dokładnym jej wyrównaniu i ubiciu ułoŜyć kostki ponownie. Natomiast kostki podwyŜszone naleŜy
obniŜyć.
Roboty nawierzchniowe/brukarskie na podsypce cementowo - piaskowej zaleca się wykonywać
w dodatnich temperaturach otoczenia. Przy układaniu nawierzchni naleŜy zachować właściwy profil
poprzeczny i podłuŜny otaczającej, starej nawierzchni. Powierzchnia kostek połoŜonych obok
urządzeń infrastruktury technicznej (np. włazów, zaworów, kratek) powinna trwale wystawać od
3mm do 5mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 3mm do 10mm powyŜej korytek
ściekowych (ścieków). Szerokość spoin pomiędzy kostkami betonowymi naleŜy zachować taką, jaka
występuje w otaczającej, starej nawierzchni. Kostkę układa się powyŜej otaczającej nawierzchni,
poniewaŜ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.
Chcąc ograniczyć zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, moŜna uŜywać cementu o wysokiej
wytrzymałości wczesnej, wg PN-EN 197-1:2002 do podsypki cementowo – piaskowej i wypełnienia
spoin zaprawą cementowo – piaskową.
Kostkę kamienną naleŜy układać ręcznie.
5.5. Ubicie kostek
Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą ręcznego ubijaka. W przypadku uszkodzenia
kostki podczas ubijania, naleŜy je wymienić na kostki całe (nieuszkodzone).
5.6. Wypełnienie spoin
Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić zaprawą cementowo - piaskową, spełniającym
wymagania 2.2.2. pkt 2.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2 Kontrola jakości robót wykonawczych
Po zakończeniu robót naleŜy sprawdzić wizualnie:
wygląd zewnętrzny wykonanego chodnika, w zakresie: jednorodności wyglądu, kształtu
i wymiaru kostek, prawidłowości ich ułoŜenia,
prawidłowość wypełnienia spoin, brak spękań, wykruszeń, deformacji nawierzchni,
poprawność profilu podłuŜnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni
i umoŜliwiającego spływ powierzchniowy wód.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót, bez wzglądu na odległość transportu, obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- ewentualne przygotowanie podłoŜa,
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
14
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
-
dostarczenie materiałów i sprzętu,
wykonanie podsypki cementowo – piaskowej na głębokość 5cm,
ułoŜenie nawierzchni z kostki kamiennej,
wypełnienie spoin zaprawą cementowo - piaskową,
oznakowanie robót (inne niŜ ORZ).
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
PN-EN 197-1:2002 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego uŜytku”.
D-08.02.03a
NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW Z PŁYT KAMIENNYCH
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące
remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych dróg miejskich
Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót na drogach publicznych. Stanowi zbiór wytycznych i standardów opisujących zasady,
jakimi naleŜy się kierować przy wykonywaniu remontów wymienionych we wstępie.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułoŜeniem
chodników z płyt kamiennych na podsypce cementowo – piaskowej, grubości 5cm z wypełnieniem
spoin, wywozem i utylizacją gruzu.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Płyta kamienna – element płytowy z kamienia naturalnego obcięty do określonych
wymiarów i kształtu, mający odpowiednią fakturę powierzchni, wykorzystywany jako materiał do
nawierzchni drogowych.
1.4.3. Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (płytami) wypełniony określonym
materiałem wypełniającym.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne”, pkt. 2.
2.2.1. Płyta kamienna
Do remontu nawierzchni naleŜy uŜyć:
płyt kamiennych, otrzymanych z rozbiórki istniejącej nawierzchni, nadających się do
ponownego wbudowania – materiał Zamawiającego,
nowych płyt, jako materiał uzupełniający w rozebranej nawierzchni.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
15
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
2.2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin
Jeśli otrzymane zlecenie lub SST nie ustala inaczej, to naleŜy stosować mieszankę cementu i piasku
w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu spełniającego Wymagania PN-EN 197-1, wody z wodociągu.
Składowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowę, powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi,
a takŜe przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.
wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni chodnika powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
ubijaki ręczne,
sprzęt do przewozu materiałów,
łopaty, taczki, pasy, kleszcze, łomy, sprzęt brukarski,
piły do cięcia kamienia,
inny, jeśli wykonawca uzna za niezbędny.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.4.
4.2. Transport materiałów do układania nawierzchni z płyt kamiennych
Płyty kamienne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. W trakcie transportu
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Górna warstwa nie powinna
wystawać poza ściany środka transportowego nie więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy.
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.
Cement powinien być przewoŜony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułoŜenie chodnika z płyt kamiennych na podsypce cementowopiaskowej, grubości 5cm z wypełnieniem spoin. Podstawowe czynności:
wyrównanie podłoŜa, przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej
o grubości 5cm,
ewentualne docięcie płyt,
ułoŜenie płyt kamiennych,
przygotowanie zaprawy cementowo – piaskowej i wypełnienie spoin,
pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.3. Podsypka
Grubość podsypki cementowo - piaskowej powinna wynosić 5cm. Dopuszczalne odchyłki od
wskazanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1cm.
Podsypkę cementowo - piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod
nawierzchnią z płyt kamiennych. W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby
po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
16
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana
i zagęszczona w stanie wilgotnym zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo - piaskowej to po zagęszczeniu
nawierzchni naleŜy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilŜyła całą grubość podsypki.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania
cementu w podsypce.
5.4. Układanie płyt kamiennych
Przy układaniu płyt kamiennych naleŜy zachować właściwy profil podłuŜny i poprzeczny za pomocą
łaty. Płyty ułoŜone za nisko naleŜy rozebrać, posypać zaprawą cementowo – piaskową i po
dokładnym jej wyrównaniu oraz ubiciu ułoŜyć ponownie. Natomiast płyty podwyŜszone naleŜy
obniŜyć.
Roboty nawierzchniowe/brukarskie na podsypce cementowo - piaskowej zaleca się wykonywać
w dodatnich temperaturach otoczenia. Przy układaniu nawierzchni naleŜy zachować właściwy profil
poprzeczny i podłuŜny otaczającej, starej nawierzchni. Powierzchnia płyt kamiennych połoŜonych
obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. włazów, zaworów, kratek) powinna trwale wystawać
od 3mm do 5mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 3mm do 10mm powyŜej korytek
ściekowych (ścieków). Szerokość spoin pomiędzy płytami naleŜy zachować taką, jaka występuje
w otaczającej, starej nawierzchni. Płyty układa się powyŜej otaczającej nawierzchni, poniewaŜ po
procesie ubijania podsypka zagęszcza się.
Chcąc ograniczyć zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, moŜna uŜywać cementu o wysokiej
wytrzymałości wczesnej, wg PN-EN 197-1:2002 do podsypki cementowo – piaskowej i wypełnienia
spoin zaprawą cementowo – piaskową.
Płyty kamienne naleŜy układać ręcznie lub maszynowo przy uŜyciu koparko - ładowarki
i pasów/zawiesi.
5.6. Wypełnienie spoin
Po ułoŜeniu płyt, spoiny naleŜy wypełnić zaprawą cementowo - piaskową, spełniającym wymagania
jak w 2.2.2.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2 Kontrola jakości robót wykonawczych
Po zakończeniu robót naleŜy sprawdzić wizualnie:
wygląd zewnętrzny wykonanego chodnika, w zakresie: jednorodności wyglądu, kształtu
i wymiaru płyt kamiennych, prawidłowości ich ułoŜenia,
prawidłowość wypełnienia spoin, brak spękań, wykruszeń, deformacji nawierzchni,
poprawność profilu podłuŜnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni
i umoŜliwiającego spływ powierzchniowy wód.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt kamiennych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
17
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót, bez wzglądu na odległość transportu, obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- ewentualne przygotowanie podłoŜa,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej na głębokość 5cm,
- ewentualne cięcie płyt kamiennych,
- ułoŜenie nawierzchni z płyt kamiennych,
- wypełnienie spoin zaprawą cementowo - piaskową,
- wywóz i utylizacja gruzu,
- oznakowanie robót (inne niŜ ORZ).
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
PN-EN 197-1:2002 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego uŜytku”,
PN-EN 1341:2003 „Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badań”.
D-04.01.01
KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM PODŁOśA
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące
remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych dróg miejskich
Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót na drogach publicznych. Stanowi zbiór wytycznych i standardów opisujących zasady,
jakimi naleŜy się kierować przy wykonywaniu remontów wymienionych we wstępie.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia
z wykonaniem koryta oraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa.
robót
związanych
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Koryto – element korpusu drogowego uformowany poprzez roboty ziemne, będący podłoŜem
pod wykonanie przewidzianych w zleceniu/dokumentacji warstw konstrukcyjnych, charakteryzujący
się określonymi parametrami dotyczącymi równości, nośności oraz zagęszczenia.
1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:
Is =
ρd
ρ ds
gdzie:
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, słuŜąca
do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
18
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania wykopu i profilowania podłoŜa powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: narzędzi do ręcznego wykonywania robót
ziemnych, koparek i zagęszczarek płytowych. Do nadania odpowiedniego profilu koryta/wykopu
mogą posłuŜyć paliki lub szpilki. Ich rozmieszczenie powinno umoŜliwić naciągnięcie sznurków lub
linek do wytyczenia robót. w przypadku robót o małym zakresie, wykop moŜna wykonać ręcznie za
pomocą łopaty lub szpadla.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót, wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie.
1. Wykonanie koryta/wykopu nie moŜe być prowadzone podczas intensywnych opadów deszczu,
z obawy przed nadmiernym zawilgoceniem podłoŜa gruntowego.
2. Urobek nie moŜe być ponownie wykorzystany w celu uzupełnienia przegłębienia wykopu.
3. Przystąpienie do profilowania i zagęszczenia podłoŜa jest moŜliwe w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
4. Ubytki powstałe po wykonaniu koryta, powinny być tymczasowo zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem np. przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inspektor. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
5. Przed wykonaniem profilowania podłoŜa koryto naleŜy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń.
NaleŜy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.
6. Zagęszczenie gruntu naleŜy wykonać ręcznie (ubijakiem) lub mechanicznie (zagęszczarką)
oraz naleŜy kontrolować wg normalnej próby Proctora, w której w ustalonych, normowych
warunkach ubijania moŜna osiągnąć maksymalne zagęszczenie gruntu. Badanie dokonuje się
w aparacie Proctora poprzez ubijanie w cylindrze kilku warstw gruntu określoną energią.
Wskaźnik zagęszczenia podano w tabeli:
STREFA KORPUSU
Górna warstwa o gr.
20cm
Na głębokości od 2050cm od powierzchni
robót ziemnych lub
terenu
Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia
Is
Drogi o KR-3 do KR-6 Drogi o KR-1 i KR-2
1,0
1,0
1,0
0,97
7. Bezpośrednio po wyprofilowaniu podłoŜa gruntowego naleŜy przystąpić do jego zagęszczenia.
8. PodłoŜe od momentu zagęszczenia do czasu wbudowania warstw konstrukcyjnych powinno
posiadać odpowiedni profil i wilgotność.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
19
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
9. JeŜeli po wykonaniu robót związanych z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi do układania warstw nawierzchni, powinien On
zabezpieczyć podłoŜe przed ewentualnym, nadmiernym zawilgoceniem.
10. JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
11. W przypadku gruntu wysadzinowego, podłoŜe naleŜy doprowadzić do grupy nośności G1,
ewentualnie G2 poprzez wymianę gruntu lub jego stabilizację.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.1.1. Badania laboratoryjne
1. Badanie zagęszczenia gruntu lekką płytą dynamiczną
Lekka płyta dynamiczna słuŜy do kontroli zagęszczenia gruntu. Badanie prowadzi się w prosty
sposób, obciąŜając dynamicznie płytę o średnicy 30cm. następnie dokonuje się właściwych
pomiarów odkształcenia podłoŜa. Odczyty rejestruje elektroniczny przyrząd, połączony
z płytą. Płyta dynamiczna pozwala określić dynamiczny moduł odkształcenia podłoŜa Ev.
Korzystając ze znanych korelacji z wartości modułu moŜna bezpośrednio wyznaczyć wskaźnik
zagęszczenia Is.
2. badania przydatności podłoŜa gruntowego – oznaczenie wysadziności gruntu poprzez pobranie
próbki gruntu, określenie wskaźnika piaskowego wg normy PN-S-02205.
6.2 Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót.
W czasie trwania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne,
laboratoryjne, zgonie z PN-EN 13286-2:2010.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
dla robót ziemnych, wykonania wykopu/koryta – m3 (metr sześcienny),
dla zagęszczenia gruntu – m2 (metr kwadratowy),
8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla wykonania wykopu (cena za 1m3):
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- odspojenie, załadunek i wywiezienie gruntu i utylizacja,
- oznakowanie robót (inne niŜ ORZ).
b) dla zagęszczenia gruntu (cena za 1m2):
- profilowanie dna wykopu
- zagęszczenie – ręczne lub mechaniczne,
- oznakowanie robót (inne niŜ ORZ).
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
20
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
D-M-00.00.00 Wzmagania ogólne
D-02.00.00 Roboty ziemne
PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym,
Część 2: Metody określania gęstości i zawartości wody - Zagęszczanie metodą Proctora.
D-05.03.03.
NAWIERZCHNIA Z PŁYTEK BETONOWYCH
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące
remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych dróg miejskich
Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót na drogach publicznych. Stanowi zbiór wytycznych i standardów opisujących zasady,
jakimi naleŜy się kierować przy wykonywaniu remontów wymienionych we wstępie.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułoŜeniem
chodnika z płyt betonowych 30/30, 35/35 i 50/50cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości
5cm, z uwzględnieniem ewentualnego docinania płyt, wypełnieniem spoin oraz wywozem i utylizacją
gruzu.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Chodnik – utwardzony pas terenu słuŜący do poruszania się pieszych, zazwyczaj fragment
pobocza drogi.
1.4.2. Płytka betonowa – materiał z betonu wykonany w postaci płytki (zwykle o kształcie
prostokątnym), stosowany do budowy nawierzchni chodnika.
1.4.3. Spoina – odstęp między przylegającymi płytkami, wypełniony określonym materiałem
wypełniającym.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Stosowane materiały
2.2.1. Nawierzchnia chodnika
Płytki betonowe o wymiarach 30/30, 35/35 i 50/50cm:
Płytki betonowe, otrzymane z rozbiórki istniejącej nawierzchni, nadające się ponownego
wbudowania,
Nowe płytki betonowe, jako materiał uzupełniający, tego samego typu, klasy, gatunku
i wymiarów jak płyty w rozebranej nawierzchni.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
21
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
Powierzchnie nowych płytek betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie
elementów powinny być równe i proste.
2.2.2. Podsypka cementowo - piaskowa
Materiały na podsypkę cementowo - piaskową oraz materiał do wypełnienia spoin naleŜy składować
w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami,
a takŜe przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. PodłoŜe w miejscu składowania materiału
powinno być dobrze odwodnione.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.
3.2. Sprzęt do ułoŜenia chodnika z płytek betonowych
Do wykonania remontu nawierzchni z płytek betonowych naleŜy uŜyć drobnego sprzętu
budowlanego, np.: łopatek do oczyszczenia spoin, młotków brukarskich, skrobaczek, szczotek,
drągów stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, łopat, a takŜe ubijaków ręcznych lub
mechanicznych.
Do przycinania płytek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z płytek betonowych naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne
(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.4.
Przywiezione płyty mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłoŜu wyrównanym
i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułoŜone w pionie jedna na drugą co
najwyŜej 10 warstw w stosie.
4.2. Transport materiałów
Materiał moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. Elementy naleŜy rozmieścić równomiernie
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed moŜliwością uszkodzenia i przemieszczania się
podczas transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem układania chodnika naleŜy uwzględnić potrzeby przeprowadzenia ruchu pieszego
i oznakowania robót. NaleŜy sprawdzić zakres i miejsce robót, zgodnie z ustaleniami zawartymi
w zleceniu.
5.2. UłoŜenie chodnika z płytek betonowych
ułoŜenie nawierzchni z płytek betonowych wraz z dogęszczeniem,
wypełnienie spoin,
pielęgnacja nawierzchni.
Przy układaniu płyt naleŜy zachować właściwy profil podłuŜny i poprzeczny za pomocą łaty. Płyty
ułoŜone za nisko naleŜy podnieść haczykami, posypać zaprawą cementowo – piaskową i po
dokładnym jej wyrównaniu i ubiciu ułoŜyć płytkę ponownie. Natomiast płyty podwyŜszone naleŜy
obniŜyć. Roboty nawierzchniowe/brukarskie na podsypce cementowo - piaskowej zaleca się
wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. Przy układaniu płyt naleŜy zachować właściwy
profil poprzeczny i podłuŜny otaczającej, starej nawierzchni. Powierzchnia płyt połoŜonych obok
urządzeń infrastruktury technicznej (np. włazów, zaworów, kratek) powinna trwale wystawać od
3mm do 5mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 3mm do 10mm powyŜej korytek
ściekowych (ścieków). Szerokość spoin pomiędzy płytkami betonowymi powinna wynosić do 10mm.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
22
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
Chcąc ograniczyć zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, moŜna uŜywać cementu o wysokiej
wytrzymałości wczesnej, wg PN-EN 197-1:2002 do podsypki cementowo – piaskowej i wypełnienia
spoin zaprawą cementowo – piaskową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2 Kontrola jakości robót wykonawczych
Po zakończeniu robót naleŜy sprawdzić wizualnie:
wygląd zewnętrzny wykonanego remontu chodnika, w zakresie: jednorodności wyglądu,
kształtu i wymiaru płyt betonowych, prawidłowości ułoŜenia płyt
prawidłowość wypełnienia spoin, brak spękań, wykruszeń, deformacji nawierzchni,
poprawność profilu podłuŜnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni
i umoŜliwiającego spływ powierzchniowy wód.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płytek betonowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót, bez wzglądu na odległość transportu, obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- ewentualne przygotowanie podłoŜa,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej na grubość 5cm,
- ułoŜenie nawierzchni z płytek betonowych,
- wypełnienie spoin,
- wywóz i utylizacja gruzu,
- oznakowanie robót (inne niŜ ORZ).
Cena wykonania 1m2 chodnika z płytek betonowych nie obejmuje ewentualnie występujących robót
towarzyszących (jak: obramowanie, krawęŜniki, ścieki), które powinny być ujęte w innych pozycjach
kosztorysowania, a których zakres jest określony przez odrębne OST.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST)
D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
23
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
D-05.03.23.
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące
remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych dróg miejskich
Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót na drogach publicznych. Stanowi zbiór wytycznych i standardów opisujących zasady,
jakimi naleŜy się kierować przy wykonywaniu remontów wymienionych we wstępie.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułoŜeniem
nawierzchni z brukowej kostki betonowej, grubości 8cm na podsypce cementowo – piaskowej
grubości 5cm z ewentualnym docięciem kostki, wypełnieniem spoin oraz wywozem i utylizacją gruzu.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Chodnik – wydzielona i umocniona powierzchnia drogi, ulicy lub placu, przeznaczona do
ruchu pieszego.
1.4.2. Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy ścieralnej chodnika, wykonywany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który
umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.3. Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami), wypełniony określonymi
materiałami wypełniającymi.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne”, pkt. 2.
2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
dróg ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przewidziany w tablicy:
Lp.
1
1
1.1
Cecha
Załącznik
normy
Wymagania
2
3
4
Kształt i wymiary
Dopuszczalne odchyłki w mm od
zadeklarowanych wymiarów kostki
grubości
Długość
Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli
max wymiary kostki >300mm), przy
długości pomiarowej
Grubość
C
<100mm
≥100mm
1.2
Szerokość
±2
±3
C
±2
±3
±3
±4
RóŜnica pomiędzy
dwoma pomiarami
grubości, tej samej
kostki, powinna
być ≤ 3mm
Maksymalna (w mm)
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
24
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
2
Wypukłość
1,5
2
300mm
400mm
Właściwości fizyczne i mechaniczne
2.1
Odporność na zamraŜanie/rozmraŜanie
z udziałem soli odladzającej (wg klasy
3, zał. D)
Wklęsłość
1,0
1,5
D
Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0 kg/m2,
przy czym kaŜdy pojedynczy wynik <1,5 kg/m2
2.2
Wytrzymałość na rozciągnie przy
rozłupywaniu
F
Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6MPa. KaŜdy
pojedynczy wynik ≥2,9 MPa i nie powinien wykazywać
obciąŜenia niszczącego mniejszego niŜ 250N/mm
długości rozłupania
2.3.
Trwałość (ze względu na
wytrzymałość)
F
Kostki mają zadowalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
2.4.
Odporność na ścieranie
(wg klasy 3 oznaczenia H normy)
GiH
szerokiej, ściernej wg
zał. G normy - badania
podstawowe
Böhmego - wg zał. H normy badanie alternatywne
≤ 23mm
≤ 20 000 mm3/5000mm2
a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana
lub polerowana - zadowalająca odporność,
2.5
3
Odporność na poślizg/poślizgnięcie
I
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości
odporności na poślizg/poślizgnięcie - naleŜy
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg
załącznika I normy (wahadłowym przyrządem do
badania tarcia).
Aspekty wizualne
a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys
i odprysków,
3.1
Wygląd
J
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie są uŜywane na istotne
3.2
a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze producent powinien opisać rodzaj tekstury,
Tekstura
J
3.3
Zabarwienie (barwiona moŜe być
warstwa ścieralna lub cały element)
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny być
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną przez
odbiorcę,
c) ewentualne róŜnice w jednolitości tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we właściwościach surowców i zmianach warunków
twardnienia nie są uŜywane za istotne.
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek
w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów
fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie uŜytkowania w okresie od 2-3 lat.
2.2.3. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
25
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin
Jeśli otrzymane zlecenie lub SST nie ustala inaczej, to naleŜy stosować następujące materiały:
- podsypkę cementowo – piaskową pod nawierzchnię
mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego Wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu spełniającego Wymagania PN-EN 197-1, wody
z wodociągu,
- do wypełnienia spoin w nawierzchni:
piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113, gatunku 2 lub 3,
piasek łamany (0,075÷2)mm wg PN-B-11112.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowę, powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi,
a takŜe przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.
3.2. Sprzęt do układania nawierzchni
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.3.
Układanie betonowej kostki brukowej moŜe odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich ułoŜenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, moŜna wykorzystać do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe)
z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.4.
4.2. Transport materiałów do układania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw
kostek (zaleŜnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do
1700 kg.
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.
Cement powinien być przewoŜony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
26
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
5.2. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułoŜenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem, obejmują:
ułoŜenie kostek z ubiciem,
przygotowanie piasku i wypełnienie spoin
pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.3. Podsypka
Grubość podsypki cementowo - piaskowej powinna wynosić 5cm. Dopuszczalne odchyłki od
wskazanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1cm.
Podsypkę cementowo - piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod
nawierzchnią z kostki.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka
rozsypywała się. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym
zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo - piaskowej to po zagęszczeniu
nawierzchni naleŜy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilŜyła całą grubość podsypki.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania
cementu w podsypce.
5.4. Układanie kostki brukowej betonowej
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości – 8cm. Na
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału,
w której niedopuszczalne są róŜne odcienie wybranego koloru kostki.
Przy układaniu kostki betonowej naleŜy zachować właściwy profil podłuŜny i poprzeczny za pomocą
łaty. Kostki ułoŜone za nisko naleŜy rozebrać, posypać zaprawą cementowo – piaskową i po
dokładnym jej wyrównaniu i ubiciu ułoŜyć kostki ponownie. Natomiast kostki betonowe podwyŜszone
naleŜy obniŜyć.
Roboty nawierzchniowe/brukarskie na podsypce cementowo - piaskowej zaleca się wykonywać
w dodatnich temperaturach otoczenia. Przy układaniu nawierzchni naleŜy zachować właściwy profil
poprzeczny i podłuŜny otaczającej, starej nawierzchni. Powierzchnia kostek połoŜonych obok
urządzeń infrastruktury technicznej (np. włazów, zaworów i kratek) powinna trwale wystawać od
3mm do 5mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 3mm do 10mm powyŜej korytek
ściekowych (ścieków). Szerokość spoin pomiędzy kostkami betonowymi naleŜy zachować taką, jaka
występuje w otaczającej, starej nawierzchni.
Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych
pod względem kształtu i wymiarów kostek.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na duŜych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułoŜenia z wymaganą
dokładnością.
5.5. Ubicie kostek
Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca ani zagęszczarki bez osłony.
Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki całe.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
27
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
5.6. Wypełnienie spoin
Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2 Kontrola jakości robót wykonawczych
Po zakończeniu robót naleŜy sprawdzić wizualnie:
wygląd zewnętrzny wykonanego chodnika, w zakresie: jednorodności wyglądu, kształtu
i wymiaru kostek betonowych, prawidłowości ich ułoŜenia,
prawidłowość wypełnienia spoin, brak spękań, wykruszeń, deformacji nawierzchni,
poprawność profilu podłuŜnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni
i umoŜliwiającego spływ powierzchniowy wód.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostek betonowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót, bez wzglądu na odległość transportu, obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- ewentualne przygotowanie podłoŜa,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej na grubość 5cm,
- ułoŜenie nawierzchni z brukowych kostek betonowych,
- wypełnienie spoin,
- wywóz i utylizacja gruzu,
- oznakowanie robót (inne niŜ ORZ).
Cena wykonania 1m2 chodnika z kostek betonowych nie obejmuje ewentualnie występujących robót
towarzyszących (jak: obramowanie, krawęŜniki, ścieki), które powinny być ujęte w innych pozycjach
kosztorysowania, a których zakres jest określony przez odrębne OST.
D-08.03.01.
BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące
remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych dróg miejskich
Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
28
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót na drogach publicznych. Stanowi zbiór wytycznych i standardów opisujących zasady,
jakimi naleŜy się kierować przy wykonywaniu remontów wymienionych we wstępie.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z ustawieniem nowych obrzeŜy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem,
docięciem, wywozem gruzu i jego utylizacją.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obramowanie chodników – umocnienie bocznych krawędzi chodnika wykonane z obrzeŜy
betonowych.
1.4.2. ObrzeŜe betonowe – betonowe elementy prefabrykowane oddzielające chodnik od pobocza
lub pasa gruntowego.
1.4.3. Ława betonowa – warstwa nośna słuŜąca do umocnienia obrzeŜa betonowego, wykonana
w szalowaniu.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST
D-M 00.00.00, „Wymagania ogólne”, pkt. 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
obrzeŜa 8x30x100cm, odpowiadające wymogom PN-EN 1340:2004, gatunek I,
beton cementowy o parametrach: klasa wytrzymałości na ściskanie C16/20. Zalecana
konsystencja mieszanki betonowej to: V1:V2, badania wg PN-EN 12350:3-2001 lub S1
badania wg PN-EN 12350-2:2001.
2.3.Betonowe obrzeŜa chodnikowe -wymagania techniczne
2.3.1.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy
Powierzchnie obrzeŜy betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać
wartości podanych w poniŜszej tabeli:
Rodzaj wad i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi
w mm
Szczerby
i uszkodzenia
krawędzi i naroŜy
Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń
Gatunek 1
Gatunek 2
2
ograniczających powierzchnie
górne (ścieralne)
ograniczających pozostałe
powierzchnie:
liczba, max
długość, mm, max
głębokość, mm, max
3
niedopuszczalne
2
2
20
40
6
10
Tabela 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy betonowych
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
29
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
2.3.2. Składowanie
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych. NaleŜy
układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość
2,5cm, szerokość, 5cm i długość min. 5cm większa niŜ szerokość obrzeŜa.
2.3.3. Beton i jego składniki
2.3.3.1. Beton do produkcji obrzeŜy
Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-EN 206-1:2003 klasy min. C20/25.
Dopuszcza się stosowanie obrzeŜy wibroprasowanych posiadających odpowiednią Aprobatę
Techniczną.
Wymagania:
beton o klasie wytrzymałości na ściskanie min. C20/25. Parametry określone na gotowym
prefabrykacie:
nasiąkliwość ≤ 5,0%,
mrozoodporność ≥ F150
ścieralność na tarczy Boehmego: ≤ 3mm
nośność obrzeŜa: 8x30x100 cm ≥ 4,5kN 8x30x75 cm ≥ 6,2kN
2.3.3.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim, klasy nie niŜszej niŜ „32,5”.
2.3.3.3. Woda
Woda stosowana do betonu powinna być zwykłą wodą z wodociągu.
2.3.3.4. Kruszywo
Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.3.3.5. Materiały na ławy
Dla ławy betonowej naleŜy zastosować beton klasy C16/20, którego składniki powinny odpowiadać
wymaganiom punktu 2.3.3.
3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. Roboty
wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.4.
4.2. Transport materiałów
Elementy betonowe moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. W trakcie transportu powinny
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. NaleŜy je układać na podkładach
drewnianych, długością w kierunku osi podłuŜnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na
środki transportowe i zabezpieczenie przed przesuwaniem w czasie jazdy powinny być zgodne
z obowiązującymi przepisami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Koryto
Wykonanie koryta nie moŜe być prowadzone podczas intensywnych opadów deszczu z obawy przed
nadmiernym zawilgoceniem podłoŜa gruntowego. Wykonawca powinien jednorazowo wykonać tyle
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
30
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
robót, Ŝeby w tym samym dniu (ewentualnie w następnym) dokonać odbudowy remontowanej
nawierzchni.
Wymiary koryta powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu
w korycie powinien wynosić Is 0,97.
5.3. Wykonanie ławy betonowej
Beton rozścielony w korycie powinien być wyrównany warstwami. Ilość 1m3 betonu na 1mb
ustawionego obrzeŜa przyjmuje się jako 0,04.
5.4. Ustawienie obrzeŜy
Światło (odległość górnej powierzchni obrzeŜa od chodnika) powinno być w z ustaleniami zawartymi
w zleceniu, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 1 do 2cm powyŜej chodnika.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2 Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót, sprawdzeniu
ilości, stanu technicznego oraz wymiarów wbudowanych obrzeŜy betonowych, a takŜe prawidłowości
montaŜu materiału.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z ułoŜeniem obrzeŜy betonowych jest mb (metr bieŜący).
8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót, bez wzglądu na odległość transportu, obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod ławę betonową,
- wykonanie ławy betonowej z oporem,
- ustawienie obrzeŜy betonowych,
- zasypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa betonowego i ubicie,
- oznakowanie robót (inne niŜ ORZ).
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-EN 1340:2004
PN-EN 206-1:2003
KrawęŜniki betonowe - Wymagania i metody badań
Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
31
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
D-08.01.01b
KRAWĘśNIKI BETONOWE
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące
remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych dróg miejskich
Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót na drogach publicznych. Stanowi zbiór wytycznych i standardów opisujących zasady,
jakimi naleŜy się kierować przy wykonywaniu remontów wymienionych we wstępie.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z ustawieniem krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30x100cm i 20x30x100cm na ławie
betonowej z oporem.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. KrawęŜnik betonowy – prefabrykowany betonowy element rozgraniczający chodnik od
jezdni.
1.4.2. Ława – betonowa warstwa nośna słuŜąca do umocowania krawęŜnika oraz przenosząca
obciąŜenie krawęŜnika na grunt.
1.4.3. Opór – beton na zewnętrznej stronie krawęŜnika.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne”, pkt. 2.
Drogowe krawęŜniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm i 20x30x100cm powinny spełniać
wymagania normy PN-EN 1340:2004.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
− krawęŜniki betonowe,
− piasek na podsypkę i do zapraw,
− cement do podsypki i zapraw,
− woda,
− materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki.
2.3. KrawęŜniki betonowe – klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z PN-EN 1340:2004, PN-EN 1340:2004/AC:2007.
2.3.1. Typy
W zaleŜności od przeznaczenia rozróŜnia się następujące typy krawęŜników betonowych:
U – uliczne,
D – drogowe.
2.3.2. Rodzaje
W zaleŜności od kształtu przekroju poprzecznego rozróŜnia się następujące rodzaje krawęŜników
betonowych:
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
32
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
− prostokątne ścięte – rodzaj „a”,
− prostokątne - rodzaj „b”.
2.3.3. Odmiany
W zaleŜności od technologii i produkcji krawęŜników betonowych, rozróŜnia się odmiany:
1 – krawęŜnik betonowy jednowarstwowy,
2 – krawęŜnik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
W zaleŜności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawęŜniki betonowe dzieli się na:
− gatunek 1 – G1,
− gatunek 2 – G2.
2.4. KrawęŜniki betonowe – wymagania techniczne
2.4.1. Kształt i wymiary
Kształt krawęŜników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawęŜników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w tablicy 2.
1. krawęŜnik rodzaju „a”
2. krawęŜnik rodzaju „b”
3. wpusty na powierzchniach stykowych krawęŜników
Wymiary krawęŜników, cm
Typ
krawęŜnika
Rodzaj
krawęŜnika
l
b
h
c
d
r
U
a
100
20
15
30
min. 3
max. 7
min. 12
max. 15
1,0
D
b
100
15
12
10
20
25
25
-
-
1,0
Tablica 1. Wymiary krawęŜników betonowych
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
33
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
Rodzaj
wymiaru
Dopuszczalna odchyłka, mm
Gatunek 1
Gatunek 2
l
b,
h
±8
± 12
±3
±3
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych
2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
2.4.3. Składowanie
KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo - piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 1340:2004.
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo - piaskowej powinien być cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niŜ „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 1340:2004.
2.6. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować, dla ławy betonowej – beton klasy C12/15, wg
PN-EN 206-1.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych,
− inny, jeśli wykonawca uzna za niezbędny.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport krawęŜników
KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi.
Powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne – przed rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoŜa
Koryto pod ławę naleŜy wykonać o wymiarach umoŜliwiających wykonanie oporu. Dno wykonanego
wykopu powinno być wyrównane z odpowiednim spadkiem podłuŜnym oraz odpowiednio
zagęszczone.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
34
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
5.3. Wykonanie ławy betonowej i ustawienie krawęŜnika
5.3.1. Wykonanie ławy powinno być zgodne z PN-EN 1340:2004.
Ławy z betonu C12/15 z oporem wykonuje się w szalowaniu. Prace przy ławach naleŜy wykonać
zgodnie z wymaganiami normy PN-64/B-8845-02.
5.3.2. Na wykonanej ławie betonowej naleŜy wykonać podsypkę cementowo – piaskową w stosunku
1:3, grubości 3cm i przy sznurkach ustawić krawęŜniki betonowe do wymaganych rzędnych
wysokościowych.
5.3.3. Spoiny na złączach krawęŜników po dokładnym oczyszczeniu wypełnić zaprawą cementową,
poczym zatrzeć na gładko powierzchnię styków. Szerokość spoin nie powinna być większa od 1cm.
Ze względu na ewentualny kształt geometryczny (łuki) spoiny naleŜy maltować.
Zaprawa cementowa powinna mieć wytrzymałość po 28 dniach nie mniejszą niŜ 20MPa.
5.4. Ustawienie krawęŜników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawęŜników
Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne ze zleceniem,
a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12cm. W przypadkach wyjątkowych
(ew. ze względu na „wyrobienie” ścieku) moŜe być zmniejszone do 6cm lub zwiększone do 16cm.
Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z PN-EN 1340:2004.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola wykonywania robót
Kontrola powinna obejmować:
- wykonanie robót zgodnie z otrzymanym zleceniem,
- prawidłowość ustawienia szalunków pod ławy betonowe,
- wysokość posadowienia krawęŜników,
- odchylenie linii krawęŜników,
- ewentualne maltowanie spoin,
- równość górnej powierzchni krawęŜników,
- kontrola wizualna wbudowanych krawęŜników pod kątem nierówności i ich uszkodzeń.
6.3. Badania przed przystąpieniem do robót
6.3.1. Badania krawęŜników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych
do ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu.
6.3.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników betonowych powinny
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów
w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
NaleŜy sprawdzać wymiary koryta , wymiary ławy, liniowość krawęŜnika.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2cm.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
35
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest mb (metr bieŜący) ustawionego krawęŜnika betonowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zasady odbioru robót
Zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze zleceniem, SST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.3. dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonanie koryta pod ławę,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1mb krawęŜnika betonowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− ewentualne docinanie krawęŜników,
− wywóz i utylizacja gruzu,
− wykonanie koryta pod ławę,
− ewentualne wykonanie szalunku,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki,
− ustawienie krawęŜników na ławie z oporem,
− ewentualne maltowanie spoin,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN 206-1
PN-B-06251
BN-64/8845-02
PN-79/B-06711
PN-80/B-10021
PN-86/B-06712
PN-EN 197-1
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01
PN-EN 1340
Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Roboty betonowe i Ŝelbetowe
KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego uŜytku.
Cement. Transport i przechowywanie.
Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
36
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
D-08.01.02a
KRAWĘśNIKI KAMIENNE
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące
remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych dróg miejskich
Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót na drogach publicznych. Stanowi zbiór wytycznych i standardów opisujących zasady,
jakimi naleŜy się kierować przy wykonywaniu remontów wymienionych we wstępie.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z ustawieniem krawęŜników kamiennych, na ławie betonowej z oporem.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. KrawęŜniki kamienne – belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące,
wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Ława – betonowa warstwa nośna słuŜąca do umocowania krawęŜnika oraz przenosząca
obciąŜenie krawęŜnika na grunt.
1.4.3. Opór – beton na zewnętrznej stronie krawęŜnika.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi do wykonania krawęŜników kamiennych są:
- krawęŜniki kamienne
- piasek na podsypkę,
- cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
- woda,
- materiały do wykonania odpowiedniego rodzaju ław pod ustawienie krawęŜników, zgodnie z OST D08.01.02.
2.3. KrawęŜniki kamienne – klasyfikacja
2.3.1. Typy
W zaleŜności od przeznaczenia rozróŜnia się typy krawęŜników:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.4. KrawęŜniki kamienne – wymagania techniczne
2.4.1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe
Materiałem do wyrobu krawęŜników są bloki kamienne ze skał magmowych, osadowych lub
metamorficznych, klasy I i II wg BN-62/6716-04 o cechach fizycznych i wytrzymałościowych
określonych w tablicy 1.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
37
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
Lp.
I
Klasa
II
III
Wytrzymałość na ściskanie w
stanie powietrzno-suchym, w
kG/cm2, co najmniej
1200
1000
600
2
Ścieralność na tarczy
Boehmego, w cm, nie więcej niŜ
0,25
0,5
0,75
3
Wytrzymałość na uderzenia,
ilość uderzeń, nie mniej niŜ
13
9
6
4
Nasiąkliwość wodą, w %, nie
więcej niŜ
0,5
1,5
3,0
5
Odporność na zamraŜanie, w
cyklach
nie bada
się
całkowita
wg PN-B01080
dobra wg
PN-B01080
1
Cechy fizyczne
i wytrzymałościowe
Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe krawęŜników kamiennych
2.4.2. Kształt i wymiary
Kształt krawęŜników przedstawiono na rysunkach 1 i 2.
Rys. 1. KrawęŜnik rodzaju A
Rys. 2. KrawęŜnik rodzaju B
2.4.3. Wygląd zewnętrzny
Ocenie wyglądu zewnętrznego krawęŜników kamiennych naleŜy brać pod uwagę ustalenia normy PNEN 1340:2004.
2.5. Przechowywanie krawęŜników
KrawęŜniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów,
rodzajów, odmian i wielkości.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
38
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
Dopuszcza się składowanie krawęŜników w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych
podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami.
2.6. Materiały na podsypkę i do zapraw
2.6.1. Piasek
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
2.6.2. Cement
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien być
cementem portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ „32,5”.
2.7. Materiały na ławy
Materiały na ławy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w OST D-08.01.01 „KrawęŜniki
betonowe” pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1.Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu i kruszyw do wykonania ław i na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom wg
OST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-EN 1340:2004.
5.3. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z warunkami podanymi w OST D-08.01.01 „KrawęŜniki
betonowe” pkt 5.
5.4. Ustawienie krawęŜników kamiennych
Ustawianie krawęŜników kamiennych i wypełnianie spoin powinno być zgodne z warunkami podanymi
w OST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe” pkt 5.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych
do ustawienia krawęŜników kamiennych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji.
6.2.1. Badania krawęŜników
Badania krawęŜników kamiennych obejmują:
− sprawdzenie cech zewnętrznych,
− badania laboratoryjne.
Sprawdzenie cech zewnętrznych obejmuje:
− sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu zewnętrznego,
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
39
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
− sprawdzenie wad i uszkodzeń.
Badanie laboratoryjne obejmuje:
− badanie nasiąkliwości wodą,
− badanie odporności na zamraŜanie,
− badanie wytrzymałości na ściskanie,
− badanie ścieralności na tarczy Boehmego,
− badanie wytrzymałości na uderzenie.
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawieniu krawęŜników kamiennych powinny
obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich
materiałów wg pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót naleŜy sprawdzać:
− wykonanie koryta pod ławę,
− wykonanie ław,
− ustawienie krawęŜników i wypełnienie spoin, zgodnie z warunkami określonymi w OST D-08.01.01
„KrawęŜniki betonowe”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego krawęŜnika kamiennego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze zleceniem Inwestora, SST i wymaganiami Inspektora,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonanie koryta pod ławę,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki.
−
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji 1m krawęŜnika kamiennego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− ewentualne docinanie krawęŜników,
− wywóz i utylizacja gruzu,
− dostarczenie materiału,
− wykonanie wykopu pod ławę,
− ew. wykonanie szalunku,
− wykonanie ławy,
− ustawienie krawęŜników na podsypce,
− ewentualne maltowanie spoin,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
40
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
10. przepisy związane
10.1. Normy
PN-B-01080
PN-B-06050
PN-B-06711
Kamień dla budownictwa i drogownictwa.
Klasyfikacja i zastosowanie
Roboty ziemne budowlane
PN-B-06712
Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw
budowlanych
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-06720
Pobieranie próbek materiałów kamiennych
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład,
wymagania i ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i
zapraw
Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki
surowe
Elementy kamienne. KrawęŜniki uliczne,
mostowe i drogowe.
PN-B-32250
BN-62/6716-04
BN-66/6775-01
D-04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO ŁAMANEGO
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące
remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych dróg miejskich
Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót na drogach publicznych. Stanowi zbiór wytycznych i standardów opisujących zasady,
jakimi naleŜy się kierować przy wykonywaniu remontów wymienionych we wstępie.
3.1.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego o frakcji 0/31,5mm, o grubości 15cm.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego – część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej
lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
41
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, PN-S-06102:1996, są:
kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec,
woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy naleŜy uŜyć tłuczeń o frakcji 0/31,5mm, według PN-S-06102:1996.
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-S-06102:1996.
2.4. Woda
Woda uŜyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy moŜe być studzienna lub
z wodociągu, bez specjalnych wymagań.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z sprzętu niezbędnego do realizacji tego typu robót, np. lekkie lub cięŜkie
zagęszczarki, koparko – ładowarki (do remontów małych powierzchni), ubijaki ręczne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.01.01
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”.
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikaniem drobnych
cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna
być ułoŜona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoŜa (stabilizacja).
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej, a spoistym gruntem podłoŜa
warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek
drobnych, wyraŜony wzorem:
gdzie: D
d
15
85
– wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo odsączającej,
- wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa.
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie z otrzymanym
zleceniem lub według zaleceń Inspektora, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
42
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa
Grubość warstwy podbudowy powinna wynosić 15cm. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła wymaganą grubość.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w normie PN-S-06102:1996.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z otrzymanym zleceniem
z tolerancją ± 0,5%.
6.4.3. Rzędne wysokościowe podbudowy
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i zleconymi nie powinny przekraczać +
1cm, -2cm.
6.4.4. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta od istniejącej nie więcej niŜ ±5cm.
6.4.5. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości zleconej o więcej niŜ ±2cm
6.4.6. Nośność podbudowy
Pomiary nośności podbudowy naleŜy wykonać zgodnie z PN-S-06102:1996.
Podbudowa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 3.
Rodzaj nawierzchni
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy uŜyciu płyty
o średnicy 30 cm (MPa)
Pierwotny M
Jezdnia
Chodnik
100
60
Wtórny M
170
100
Tablica 3. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zaleŜności od kategorii ruchu
Zagęszczenie podbudowy naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia
M do pierwotnego modułu odkształcenia M jest nie większy od 2,2.
≤
2,2
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
43
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania
i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od zleconej o więcej niŜ 5cm, to Wykonawca powinien na
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy
szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołoŜenie materiału i
powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione nowym materiałem
o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona
na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty
poniesie Wykonawca.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m
o grubości 15cm.
2
(metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne ze zleceniem Inwestora, SST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
2
Cena wykonania 1 m podbudowy tłuczniowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót inne niŜ ORZ,
− przygotowanie podłoŜa,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− rozłoŜenie kruszywa,
− zagęszczenie warstw,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
− utrzymanie podbudowy w czasie robót.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
44
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1
BN-64/8931-02
2
BN-68/8931-04
3
PN-S06102:1996
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
D-04.04.04
ZASYPYWANIE/NAPRAWA SPOIN
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące
remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych dróg miejskich
Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót na drogach publicznych. Stanowi zbiór wytycznych i standardów opisujących zasady,
jakimi naleŜy się kierować przy wykonywaniu remontów wymienionych we wstępie.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wypełnieniem (naprawą) spoin miałem kamiennym, zaprawą cementową lub piaskiem.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Spoina – odstęp między przylegającymi elementami, wypełniony określonym materiałem
wypełniającym.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podane w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2.2. Cement
Cement stosowany do zaprawy cementowo - piaskowej dla wypełnienia spoin miedzy powinien być
cementem portlandzkim - klasy 32,5.
2.3. Piasek
Piasek do zaprawy cementowej powinien być gatunku 1. Do wypełniania spoin przez zamulenie piasek gatunku 1, lecz o zawartości pyłów mineralnych w granicach od 3 do 8%.
2.4. Miał kamienny
Do wypełnienia spoin naleŜy zastosować kruszywo łamane o wymiarach ziaren 0/4mm.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
45
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
3.2. Sprzęt do wykonywania naprawy spoin
Do wykonania naprawy spoin w nawierzchniach brukarskich naleŜy uŜyć drobnego sprzętu
budowlanego np. szczotki lub miotły, gumowe ściągacze, łopatki do czyszczenia spoin itp.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wypełnienie spoin
Spoiny wypełnia się:
miałem kamiennym,
piaskiem,
zaprawą cementowo – piaskową.
Wypełnienie spoin polega na rozścieleniu na ułoŜonej nawierzchni cienkiej warstwy piasku lub miału
kamiennego i zamiatanie go do spoin przy stałym polewaniu wodą.
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo – piaskową (stosunek cementu do piasku 1:3)
nawierzchnie naleŜy zwilŜyć wodą. Rozlaną na nawierzchnię zaprawę nasuwa się w szczeliny
miotłami, szczotkami lub gumowymi ściągaczami.
Roboty nawierzchniowe z wykonaniem spoin wypełnionych zaprawą cementowo-piaskową zaleca się
wykonać przy temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5oC.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni.
8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
zakup i dostarczenie materiałów,
oczyszczenie i przygotowanie powierzchni,
wykonanie spoinowania powierzchni,
usunięcie i wywóz nadmiaru materiałów.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
46
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) – D-M-00.00.00.
D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA WŁAZÓW, ZAWORÓW, KRATEK DESZCZOWYCH
I URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące
remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych dróg miejskich
Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót na drogach publicznych. Stanowi zbiór wytycznych i standardów opisujących zasady,
jakimi naleŜy się kierować przy wykonywaniu remontów wymienionych we wstępie.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
z wykonaniem regulacji włazów, zaworów, kratek, zaworów urządzeń podziemnych.
związanych
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały do wykonania regulacji pionowej urządzeń podziemnych
Do przypowierzchniowej naprawy (regulacji) urządzeń podziemnych naleŜy uŜyć:
materiały otrzymane z rozbiórki urządzenia oraz z rozbiórki otaczającej nawierzchni, nadające
się do ponownego wbudowania,
materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i wymiarów,
jak materiał rozbiórkowy.
2.2. Mieszanka betonowa.
PodwyŜszenie włazu, zaworu, kratki deszczowej wykonać z betonu C16/20 wg PN-EN 206-1.
2.3. Włazy kanałowe
Stosować włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124.
2.5.2. Płyta pokrywowa i pierścienie odciąŜające
W przypadku wbudowania (w ramach budowy kanalizacji sanitarnej) pokryw lub zastosowania innych
konstrukcji przeznaczonych dla typu lekkiego bezwzględnie wymienić je na typu cięŜkiego (D400).
Na płyty pokrywowe naleŜy stosować prefabrykaty Ŝelbetowe tzw. typu cięŜkiego, odpowiadające wg
PN-EN:124. Na pierścienie odciąŜające naleŜy stosować prefabrykaty Ŝelbetowe wg PN-EN:124 lub
inne konstrukcje przeznaczone do powierzchni obciąŜonej ruchem samochodowym (D400).
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji włazu/zaworu/kratki deszczowej dla
urządzeń podziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się moŜliwością korzystania
z następującego sprzętu:
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
47
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
piły do cięcia betonu,
młota pneumatycznego,
spręŜarki powietrza,
dźwigu samochodowego,
sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.).
Sprzęt i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie
powinien powodować:
segregacji składników,
zmiany składu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki,
obniŜenia temperatury przekraczającego granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej płyty, włazu obejmuje:
roboty przygotowawcze,
rozpoznanie usytuowania włazu/zaworu/kratki deszczowej w stosunku do nawierzchni,
wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie,
regulacja płyty lub regulacja włazu.
5.2. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie usytuowania włazu, zaworu, kratki deszczowej w stosunku do nawierzchni polega na:
ustaleniu sposobu deformacji urządzenia,
określeniu stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu urządzenia,
rozeznaniu moŜliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia.
Powierzchnię przeznaczoną do wykonania naprawy akceptuje Inspektor.
5.3. Wykonanie naprawy uszkodzonego włazu, zaworu lub kratki deszczowej
JeŜeli otrzymane zlecenie nie przewiduje inaczej, to wykonanie regulacji pionowej włazu, zaworu,
kratki deszczowej, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora, obejmuje:
zdjęcie przykrycia (włazu) urządzenia podziemnego,
rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół włazu, zaworu, kratki,
rozebranie uszkodzonej górnej części włazu, zaworu, kratki (części Ŝeliwnych, wylewki
betonowej, płyt Ŝelbetowych pod urządzeniem itp.),
zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik
lub miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego
do dalszych robót,
szczegółowe rozpoznanie stanu technicznego urządzenia lub i podjęcie końcowej decyzji
o sposobie naprawy i wykorzystaniu istniejących materiałów,
sprawdzenie stanu konstrukcji urządzenia i oczyszczenie górnej części komory z ew.
uzupełnieniem ubytków,
wykonanie deskowania oraz ułoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonowej według
wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni,
chodnika, pasa dzielącego itp.), a takŜe rozebranie deskowania,
osadzenie przykrycia włazu, zaworu, kratki deszczowej z wykorzystaniem istniejących lub
nowych materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową.
W przypadku znacznych uszkodzeń urządzeń, wynikających z uszkodzeń (zniszczeń) korpusu komory
– sposób naprawy naleŜy określić indywidualnie i wykonać ją według osobno opracowanej
specyfikacji.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
48
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane
przez dostawców itp.), sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw
i prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi
do akceptacji.
6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie robót:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do wykonania naprawy – 1 raz,
Roboty rozbiórkowe – 1 raz (akceptacja nieuszkodzonych materiałów),
Szczegółowe rozpoznanie usytuowania i decyzja o sposobie regulacji – 1 raz,
Regulacja włazu, zaworu, kratki deszczowej – ocena ciągła,
UłoŜenie nawierzchni – ocena ciągła,
PołoŜenie włazu, zaworu, kratki deszczowej w stosunku do otaczającej nawierzchni- 1 raz.
6.3. Badania wykonanych robót
Po zakończeniu robót naleŜy sprawdzić wizualnie wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy w zakresie
wyglądu, kształtu, wymiarów, poprawność profilu podłuŜnego i poprzecznego, nawiązującego do
otaczającej nawierzchni i umoŜliwiającego spływ powierzchniowy wód.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 szt. wykonanej regulacji urządzenia.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zasady odbioru robót
Zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze zleceniem, SST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
roboty rozbiórkowe,
regulacja (naprawa) urządzenia.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz
niniejszej SST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za 1 szt. Regulacji wysokości włazu, zaworu, kratki deszczowej, urządzeń podziemnych
naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem wbudowanych materiałów oraz wyników pomiarów i badań
laboratoryjnych.
Cena regulacji włazu, zaworu, kratki deszczowej dla urządzeń podziemnych obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiałów,
wykonanie rozbiórki nawierzchni i urządzeń,
wykonanie wykopu,
montaŜ urządzeń z odpowiednim usytuowaniem wysokościowym wraz z pielęgnacją
betonu,
wykonanie izolacji,
zasypanie wykopu warstwami z odpowiednim zagęszczeniem,
odtworzenie nawierzchni i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
49
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dział Drogowo – InŜynieryjny i Torowisk Tramwajowych
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 206-1 Beton. Część 1. Wymagania właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kołowego.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych
dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście
50