1 Zał. 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu

Komentarze

Transkrypt

1 Zał. 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu
Zał. 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla I osi priorytetowej POIR (działanie 1.1 i 1.2)
WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO 1 2
Nazwa wskaźnika
Nazwa osi
priorytetowej:
Działanie 1.1
Poddziałanie 1.1.1.
Poddziałanie 1.1.1.
Poddziałanie 1.1.1.
Poddziałanie 1.1.1.
Poddziałanie 1.1.1.
Poddziałanie 1.1.1.
Poddziałanie 1.1.1.
Poddziałanie 1.1.1.
Poddziałanie 1.1.1.
Poddziałanie 1.1.2
Jednostka
miary
Kategoria
3
regionu
Wartość
bazowa
Rok
bazowy
4
5
Szacowana
wartość docelowa
(2023)
Źródło
Oś priorytetowa 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe
Projekty B+R przedsiębiorstw
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Wzrost zatrudnienia we wspieranych
słabiej
EPC
przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] (CI 8)
rozw.
Wzrost zatrudnienia we wspieranych
lepiej
EPC
przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] (CI 8)
rozw.
słabiej
Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych
szt.
rozw.
lepiej
Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych
szt.
rozw.
słabiej
Liczba wdrożonych wyników prac B+R
Szt.
rozw.
lepiej
Liczba wdrożonych wyników prac B+R
Szt.
rozw.
słabiej
Przychód z wdrożonych wyników prac B+R
PLN
rozw.
lepiej
Przychód z wdrożonych wyników prac B+R
PLN
rozw.
Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej
0
2015
5 815
0
2015
618
0
2015
1338
0
2015
142
0
2015
4 777
0
2015
508
0
2015
7 394 000 000
0
2015
786 000 000
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
1
IZ w SZOOP wybiera adekwatne wskaźniki produktu z WLWK oraz wskaźniki specyficzne, jeśli brak odpowiednich wskaźników produktu z WLWK. IZ ma również - w uzasadnionych przypadkach -możliwość
zastosowania w SZOOP wskaźników agregujących wskaźniki produktu z WLWK. W przypadku EFS IZ wybiera wszystkie wskaźniki rezultatu bezpośredniego określone w PO zgodnie
z WLWK. Ponadto IZ ma możliwość zaproponowania w SZOOP wskaźników specyficznych (tj. spoza programu i WLWK).
2
Należy umieścić w tabeli również wspólne wskaźniki (output common indicators) wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 281) oraz z rozporządzenia 1301/2013, które w WLWK zakwalifikowane zostały jako
rezultaty bezpośrednie. W przypadku EFS nie należy umieszczać w tabeli wspólnych wskaźników (common output indactors) z rozporządzenia 1304/2013, które nie są określone w PO.
3
Dotyczy krajowych PO w stosownych przypadkach.
4
Dotyczy wyłącznie EFS oraz pomocy technicznej.
5
Dotyczy wyłącznie EFS oraz pomocy technicznej.
1
Poddziałanie 1.1.2
Poddziałanie 1.1.2
Wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] (CI 8)
Wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] (CI 8)
EPC
EPC
Poddziałanie 1.1.2
Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych
szt.
Poddziałanie 1.1.2
Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych
szt.
Poddziałanie 1.1.2
Liczba wdrożonych wyników prac B+R
Szt.
Poddziałanie 1.1.2
Liczba wdrożonych wyników prac B+R
Szt.
Poddziałanie 1.1.2
Przychód z wdrożonych wyników prac B+R
PLN
Poddziałanie 1.1.2
Przychód z wdrożonych wyników prac B+R
PLN
Działanie 1.2
Sektorowe programy B+R
Wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] (CI 8)
Wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] (CI 8)
Działanie 1.2
Działanie 1.2
EPC
EPC
Działanie 1.2
Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych
szt.
Działanie 1.2
Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych
szt.
Działanie 1.2
Liczba wdrożonych wyników prac B+R
Szt.
Działanie 1.2
Liczba wdrożonych wyników prac B+R
Szt.
Działanie 1.2
Przychód z wdrożonych wyników prac B+R
PLN
Działanie 1.2
Przychód z wdrożonych wyników prac B+R
PLN
słabiej
rozw.
lepiej
rozw.
słabiej
rozw.
lepiej
rozw.
słabiej
rozw.
lepiej
rozw.
słabiej
rozw.
lepiej
rozw.
słabiej
rozw.
lepiej
rozw.
słabiej
rozw.
lepiej
rozw.
słabiej
rozw.
lepiej
rozw.
słabiej
rozw.
lepiej
rozw.
0
2015
1 015
0
2015
108
0
2015
246
0
2015
26
0
2015
878
0
2015
93
0
2015
2 582 000 000
0
2015
278 000 000
0
2015
1 160
0
2015
124
0
2015
281
0
2015
30
0
2015
1 000
0
2015
107
0
2015
3 441 000 000
0
2015
366 000 000
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
2
WSKAŹNIKI PRODUKTU 6
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Kategoria
7
regionu
Wartość
pośrednia
8
(2018)
Szacowana wartość
docelowa (2023)
Źródło
Nazwa osi
Oś priorytetowa 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe
priorytetowej:
Działanie 1.1
Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
słabiej
SL 2014Poddziałanie 1.1.1.
szt.
1911
(CI 1)
rozw.
2020
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
lepiej
SL 2014Poddziałanie 1.1.1.
szt.
203
(CI 1)
rozw.
2020
Liczba małych i średnich przedsiębiorstw
słabiej
SL 2014Poddziałanie 1.1.1.
szt.
1529
otrzymujących wsparcie
rozw.
2020
Liczba małych i średnich przedsiębiorstw
lepiej
SL 2014Poddziałanie 1.1.1.
szt.
162
otrzymujących wsparcie
rozw.
2020
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje
słabiej
SL 2014Poddziałanie 1.1.1.
szt.
351
1911
(CI 2)
rozw.
2020
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje
lepiej
SL 2014Poddziałanie 1.1.1.
szt.
37
203
(CI 2)
rozw.
2020
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie
słabiej
SL 2014Poddziałanie 1.1.1.
PLN
1 064 000 000
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6)
rozw.
2020
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie
lepiej
SL 2014Poddziałanie 1.1.1.
PLN
161 000 000
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6)
rozw.
2020
Liczba przedsiębiorstw współpracujących z
słabiej
SL 2014Poddziałanie 1.1.1.
szt.
855
ośrodkami badawczymi (CI 26)
rozw.
2020
Liczba przedsiębiorstw współpracujących z
lepiej
SL 2014Poddziałanie 1.1.1.
szt.
100
ośrodkami badawczymi (CI 26)
rozw.
2020
6
7
8
Zgodnie z WLWK oraz wskaźniki specyficzne dla PO jeśli brak odpowiednich wskaźników z WLWK.
Dotyczy krajowych PO w stosownych przypadkach.
Dotyczy wskaźników zaliczonych do ram wykonania.
3
słabiej
rozw.
lepiej
Poddziałanie 1.1.1. Liczba realizowanych prac B+R
szt.
rozw.
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie
słabiej
Poddziałanie 1.1.1.
szt.
prowadzenia prac B+R
rozw.
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie
lepiej
Poddziałanie 1.1.1.
szt.
prowadzenia prac B+R
rozw.
Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
słabiej
Poddziałanie 1.1.2
szt.
(CI 1)
rozw.
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
lepiej
Poddziałanie 1.1.2
szt.
(CI 1)
rozw.
Liczba małych i średnich przedsiębiorstw
słabiej
Poddziałanie 1.1.2
szt.
otrzymujących wsparcie
rozw.
Liczba małych i średnich przedsiębiorstw
lepiej
Poddziałanie 1.1.2
szt.
otrzymujących wsparcie
rozw.
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje
słabiej
Poddziałanie 1.1.2
szt.
(CI 2)
rozw.
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje
lepiej
Poddziałanie 1.1.2
szt.
(CI 2)
rozw.
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie
słabiej
Poddziałanie 1.1.2
PLN
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6)
rozw.
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie
lepiej
Poddziałanie 1.1.2
PLN
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6)
rozw.
Liczba przedsiębiorstw współpracujących z
słabiej
Poddziałanie 1.1.2
szt.
ośrodkami badawczymi (CI 26)
rozw.
Liczba przedsiębiorstw współpracujących z
lepiej
Poddziałanie 1.1.2
szt.
ośrodkami badawczymi (CI 26)
rozw.
słabiej
Poddziałanie 1.1.2 Liczba realizowanych prac B+R
szt.
rozw.
lepiej
Poddziałanie 1.1.2 Liczba realizowanych prac B+R
szt.
rozw.
Poddziałanie 1.1.1. Liczba realizowanych prac B+R
szt.
-
1911
-
203
-
1911
-
203
-
352
-
37
-
282
-
30
64
352
7
37
-
372 000 000
-
56 000 000
-
175
-
20
-
352
-
37
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
4
Poddziałanie 1.1.2
Poddziałanie 1.1.2
Działanie 1.2
Działanie 1.2
Działanie 1.2
Działanie 1.2
Działanie 1.2
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie
prowadzenia prac B+R
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie
prowadzenia prac B+R
Sektorowe programy B+R
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
(CI 1)
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
(CI 1)
Liczba małych i średnich przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie
Liczba małych i średnich przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
słabiej
rozw.
lepiej
rozw.
słabiej
rozw.
lepiej
rozw.
słabiej
rozw.
lepiej
rozw.
-
352
-
37
-
401
-
43
-
321
-
34
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
Działanie 1.2
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje
(CI 2)
szt.
słabiej
rozw.
0
401
SL 20142020
Działanie 1.2
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje
(CI 2)
szt.
lepiej
rozw.
0
43
SL 20142020
-
495 000 000
-
75 000 000
-
200
-
20
-
401
Działanie 1.2
Działanie 1.2
Działanie 1.2
Działanie 1.2
Działanie 1.2
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6)
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6)
Liczba przedsiębiorstw współpracujących z
ośrodkami badawczymi (CI 26)
Liczba przedsiębiorstw współpracujących z
ośrodkami badawczymi (CI 26)
Liczba realizowanych prac B+R
PLN
PLN
szt.
szt.
szt.
słabiej
rozw.
lepiej
rozw.
słabiej
rozw.
lepiej
rozw.
słabiej
rozw.
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
5
Działanie 1.2
Działanie 1.2
Działanie 1.2
Liczba realizowanych prac B+R
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie
prowadzenia prac B+R
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie
prowadzenia prac B+R
szt.
szt.
szt.
lepiej
rozw.
słabiej
rozw.
lepiej
rozw.
-
43
-
401
-
43
SL 20142020
SL 20142020
SL 20142020
6