Nasze osiedle

Komentarze

Transkrypt

Nasze osiedle
Nasze osiedle
GAZETA HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓ¸DZIELNI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH
nr 5 / grudzieƒ 2007
ISSN 1507-8294
Radosnych, spokojnych i pełnych ciepła
Świąt Bożego Narodzenia oraz nadziei na Nowy Rok,
żeby był jeszcze lepszy niż ten co właśnie mija.
życzą Rada Nadzorcza i Zarząd
Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
RELACJA Z OBRAD
WIEÂCI Z MIASTA
Zebranie Przedstawicieli
Cz∏onków
J
uż drugi raz w tym roku odbyło się
Zebranie Przedstawicieli członków HGSM.
Zebranie odbyło się 24.11.2007 w hotelu
Cubus w Katowicach. W obradach uczestniczyło 45 osób uprawnionych do udziału w
ZPCz. Na początku zebrania wybrano Komisje
Mandatowo- Skrutacyjną, Komisje Uchwał i
wniosków oraz Prezydium Zebrania. Równie
sprawnie zatwierdzono porządek obrad.
Celem zebranych członków było zatwierdzenie nowego statutu spółdzielni. Projekt statutu został przygotowany przez stałą komisję statutową wybraną przez Przedstawicieli
członków działającą w składzie:
Damian Chmura – Przewodniczący
Alina Żurek – Sekretarz
Stanisław Nowak – Członek
Ilona Mańka-Plutowska – Członek
Z ramienia Zarządu w pracach Komisji
brał udział Prezes Zarządu Adam Bomba,
z ramienia Rady Nadzorczej – Waldemar
Brzuchacz, natomiast obsługę prawną
zapewniał radca prawny Maciej Krzyżaniak z
Kancelarii Prawnej „Paragraf”.
Głównym celem prac Komisji było opracowanie zmian statutu podyktowanych nowelizacją ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie w dniu 31 lipca
2007roku . Zmiany statutu wynikały również
z bieżących potrzeb działalności Spółdzielni
oraz wniosków złożonych przez członków
na Zebraniach Grup Członkowskich, na których omawiano projekt statutu. W ramach
obrad Zgromadzenia Przedstawicieli postanowiono ,że głosowanie nad zmianami statutu
odbywać się będą działami. Obradujący nad
projektem statutu i złożonymi na Grupach
Członkowskich wnioskami Przedstawiciele
podjęli następujące ustalenia :
Wniosek Nr 1/Grupy Członkowskiej nr
I/2007
Walne Zgromadzenie musi być dzielone na
części, gdy liczba Członków przekroczy 500
( art. 83 ust. 1 ustawy z 14.06.2007r.).
Przeprowadzono głosowanie.
Komisja mandatowo-skrutacyjna dokonała
przeliczenia głosów i w jego wyniku stwierdziła, że wniosek odrzucono
Wniosek Nr 2/Grupy Członkowskiej nr
I/2007
Uchwałę Walnego Zgromadzenia uważa się
za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich Zebrań cząstkowych, a za
uchwałą opowiedziała się większość głosujących w zebraniach cząstkowych ( art. 83 ust.
9 ustawy z 14.06.2007r.).
Przeprowadzono głosowanie.
Komisja mandatowo-skrutacyjna dokonała
przeliczenia głosów i w jego wyniku stwierdziła, że wniosek odrzucono
Dokoƒczenie na str. 2 ➤
Wystawa w BWA
Od 14 grudnia w Katowickim BWA będzie
można zobaczyć wystawę Jacka Rykała pod
tytułem „Raj Utracony”. Artysta jest profesorem ASP w Katowicach. Uczestniczył w ponad
20 wystawach indywidualnych i w ponad 120
wystawach zbiorowych organizowanych w
kraju i za granicą. Czynnie działa również na
polu teatru jako dramaturg, reżyser i scenograf.
Jacek Rykała swą twórczość trwale związał ze
Śląskiem. W swych pracach rejestruje rzeczywistość i koloryt miejskich pejzaży Zagłębia i
Śląska. Nostalgiczny, zapomniany świat tajemniczych podwórek i zaułków, bram, łuszczących
się murów, płotów naznaczony jest piętnem
przemijania. Codzienność i realizm tych miejsc
podkreślają wkomponowane w malarskie
prace artysty stare ramy okienne, deski z bram,
kawałki drzwi, tabliczki z numerami domów,
dawne fotografie i inne detale.
■
Przebudowa w´z∏a
„murckowskiego”
Od dnia 5 listopada Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
rozpoczęła przebudowę na węźle "murckowskim" w Katowicach (skrzyżowanie Al.
Górnośląskiej - A4 i ul. Murckowskiej - DK86)
wprowadzona została zmiana organizacji
ruchu obejmująca wyłączenie z ruchu trzech
zjazdów z drogi zarówno w kierunku Sosnowca
jak i Bielska-Białej. Prace potrwają do przyszłego roku. Trasy objazdów można znależć na stronie internetowej www.wezel-murckowska.pl.
■
RELACJA Z OBRAD
➤ Zebranie przedstawicieli cz∏onków
dokoƒczenie ze str. 1
Wniosek Nr 3/Grupy Członkowskiej nr
I/2007
Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie na
żądanie 1/10 ilości Członków ( art. 83 ust. 3
pkt 2 ustawy z 14.06.2007r.)
Przeprowadzono głosowanie.
Komisja mandatowo-skrutacyjna dokonała
przeliczenia głosów i w jego wyniku stwierdziła, że wniosek odrzucono
Wniosek Nr 4/Grupy Członkowskiej nr
I/2007
O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego
Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia na piśmie
Członków, co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia
( art. 83 ust. 6 ustawy z 14.06.2007r.).
Przeprowadzono głosowanie.
Komisja mandatowo-skrutacyjna dokonała
przeliczenia głosów i w jego wyniku stwierdziła, że wniosek odrzucono
Wniosek Nr 5/Grupy Członkowskiej nr
I/2007
Członek ma prawo zgłaszać poprawki do
projektów zmian, a Zarząd przygotowuje
poprawki do głosowań ( art. 83 ust. 12 ustawy z 14.06.2007r.).
Przeprowadzono głosowanie.
Komisja mandatowo-skrutacyjna dokonała
przeliczenia głosów i w jego wyniku stwierdziła, że wniosek odrzucono
Wniosek Nr 8/Grupy Członkowskiej nr
I/2007
Zaciąganie kredytów bankowych i innych
zobowiązań w imieniu Spółdzielni wymaga
uchwał Walnego Zgromadzenia ( art. 38
Prawa Spółdzielczego).
Przeprowadzono głosowanie.
Komisja mandatowo-skrutacyjna dokonała
przeliczenia głosów i w jego wyniku stwierdziła, że wniosek odrzucono
Wniosek Nr 9/Grupy Członkowskiej nr
I/2007
Wprowadzić art. 39 ust.1 oraz art. 48 ust.1, o
przeniesieniu własności lokali mieszkalnych
najemców oraz garaży i ustanowienia własności wyodrębnionej.
Przeprowadzono głosowanie.
2
Nasze osiedle
Komisja mandatowo-skrutacyjna dokonała
przeliczenia głosów i w jego wyniku stwierdziła, że wniosek odrzucono
Wniosek Nr 10/Grupy Członkowskiej nr
I/2007
Wprowadzić postanowienie art. 4 o ewidencjonowaniu przychodów i rozliczaniu kosztów dla każdej nieruchomości Spółdzielni.
Przeprowadzono głosowanie.
Komisja mandatowo-skrutacyjna dokonała
przeliczenia głosów i w jego wyniku stwierdziła, że wniosek odrzucono
Wniosek Nr 11/Grupy Członkowskiej nr
I/2007
Wprowadzić obowiązki remontowe właściciela nieruchomości zgodnie z ustawą o
ochronie lokatorów.
Przeprowadzono głosowanie.
Komisja mandatowo-skrutacyjna dokonała
przeliczenia głosów i w jego wyniku stwierdziła, że wniosek odrzucono
Wniosek Nr 1/Grupy Członkowskiej nr
IV/2007
Dokonać zmiany w § 27 ust. 2 i nadać mu
brzmienie:
…Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie
oraz przywrócić zapis punktu 8 w § 28.
Przeprowadzono głosowanie.
Komisja mandatowo-skrutacyjna dokonała
przeliczenia głosów i w jego wyniku stwierdziła, że wniosek odrzucono
Wniosek Nr 2/Grupy Członkowskiej nr
IV/2007
Wprowadzić zmianę w sposobie wyboru
Zarządu przez Radę Nadzorczą, w ten sposób, aby podstawowym sposobem wyboru
zarządu było postępowanie konkursowe.
Przeprowadzono głosowanie.
Komisja mandatowo-skrutacyjna dokonała
przeliczenia głosów i w jego wyniku stwierdziła, że wniosek odrzucono
Wniosek Nr 3/Grupy Członkowskiej nr
IV/2007
Dokonać zmiany w § 40 i przywrócić zasady
wynagradzania Rady Nadzorczej obowiązujące dotychczas w Statucie.
Przeprowadzono głosowanie.
Komisja mandatowo-skrutacyjna dokonała
przeliczenia głosów i w jego wyniku stwierdziła, że wniosek odrzucono
Wniosek Nr 4/Grupy Członkowskiej nr
IV/2007
Wprowadzić do Statutu w sprawie prowadzenia przez HGSM działalności kulturalnooświatowej zasady, że kosztami tej działal-
ności obciążane będą osoby, które z niej
skorzystają
Przeprowadzono głosowanie.
Komisja mandatowo-skrutacyjna dokonała
przeliczenia głosów i w jego wyniku stwierdziła, że wniosek odrzucono
Wniosek Nr 2/Grupy Członkowskiej nr
V/2007
Grupa Członkowska wnosi o dokonanie w
pkt A. Walne Zgromadzenie, zmiany brzmienia § 21 ust. 4 pkt 2 poprzez wykreślenie 1/3
członków i wprowadzenie 1/10 członków.
W związku z faktem, iż wniosek o tej
samej treści został zgłoszony na Grupie
Członkowskiej nr I i w wyniku głosowania
został odrzucony nie poddano go pod głosowanie Wniosku Nr 2/Grupy Członkowskiej
nr V/2007.
Wniosek Nr 3/Grupy Członkowskiej nr
V/2007
Grupa Członkowska wnosi o dokonanie w
pkt. B „Rada Nadzorcza” zmian w § 31 ust.
1 pkt 1 poprzez wykreślenie słowa „uchwalanie” a wprowadzenie słowa …„zatwierdzanie”… oraz dopisać po słowie gospodarczych
słowa …” na dany rok ”…..
Przeprowadzono głosowanie.
Komisja mandatowo-skrutacyjna dokonała
przeliczenia głosów i w jego wyniku stwierdziła, że wniosek odrzucono
Wniosek Nr 4/Grupy Członkowskiej nr
V/2007
Grupa Członkowska wnosi o wprowadzenie
do § 79 ust. 1 pkt 6 ppkt a) o brzmieniu:
…„Fundusz remontowy zostaje rozliczany w
ramach danej Dzielnicy, grupy, osiedla”….
Przeprowadzono głosowanie.
Komisja mandatowo-skrutacyjna dokonała
przeliczenia głosów i w jego wyniku stwierdziła, że wniosek odrzucono.
Przedstawiciele uznali również za
konieczne dokonanie zmian projektu statutu w zakresie § 50 ust 4 i 6 które otrzymały
brzmienie:
ust. 4 § 50 otrzymuje brzmienie:
„Komisja składa się z 7 członków, w tym z
5 wybieranych przez Walne Zgromadzenie
RELACJA Z OBRAD
oraz 1 członka oddelegowanego przez
Zarząd i jednego członka oddelegowanego
przez Radę Nadzorczą.”
ust. 6 § 50 otrzymuje brzmienie:
„Członkowie Komisji, poza oddelegowanymi
przez Radę Nadzorczą i Zarząd , są wybierani
przez Walne Zgromadzenie na czas nieokreślony a ich mandat wygasa w sytuacji, gdy:
a. zrzekną się mandatu wobec Walnego
Zgromadzenia,
b. zostaną odwołani przez Walne
Zgromadzenie większością 2/3 głosów,
c. prawo przewiduje wygaśnięcie mandatu”
Zebranie wprowadziło również poprawki
redakcyjne polegające na poprawieniu numeracji niektórych paragrafów . Ostatecznie po
przegłosowaniu ostatniego Działu projektu
statutu Zebranie Przedstawicieli Członków
podjęło Uchwałę Nr 3/ZPCz/2007 zatwierdzającą jego jednolity tekst . Tak przygotowany statut HGSM składany jest do Sądu
Gospodarczego Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego celem jego zarejestrowania. ■
znowelizowana ustawa o spó¸dzielniach mieszkaniowych
Op∏aty lokatorów
J
edna z podstawowych zmian dotycząca
art.6.1. znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych określa zasady obliczania kosztów eksploatacji i utrzymania danej
nieruchomości. Powinny one byç pokrywane
opłatami wnoszonymi przez lokatorów. W konsekwencji wystąpi zróżnicowanie stawek opłat
dla poszczególnych nieruchomości w zależności
od poniesionych kosztów eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości.
Bez znaczenie pozostaje standard lokalu
mieszkalnego, gdyż zasadniczą rolę odgrywają
tu poniesione koszty. Z uwagi na fakt, że koszty
rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni
użytkowej, w przypadku wykonania w nieruchomościach, o zróżnicowanych powierzchniach
użytkowych, robót budowlanych o tej samej wartości wystąpi zróżnicowane obciążenie kosztami,
przypadającymi na metr kwadratowy powierzchni użytkowej, co znajdzie odzwierciedlenie w
stawkach opłat.
Poniżej zaprezentowano wykres, który
przedstawia zależność, jaka występuje pomiędzy
kosztem robót budowlanych, przeliczonych na
jednostkę powierzchni użytkowej budynku na
miesiąc a powierzchnią użytkową danej nieruchomości. Obserwuje się tu następującą prawidłowość - przy założeniu identycznej wartości
robot budowlanych (takich jak np. naprawa
pokrycia papowego, naprawa rynien itp.):
Im mniejsza powierzchnia użytkowa danej
nieruchomości, tym większy koszt jednostkowy
robót budowlanych przypadający na metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Prezentując
przykłady pragniemy zwrócić Państwa uwagę
na konsekwencje płynące dla domowych budżetów a wynikające ze znowelizowanej ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych gdzie ustawodawca nie przewidział żadnych przepisów przejściowych lecz nakazał indywidualne rozlicznie
kosztów na poszczególne nieruchomości od wejścia nowelizacji ustawy w życie. Zarząd HGSM
pragnie zapewnić mieszkańców ,że będzie czynił
starania aby wykonywane w poszczególnych
budynkach remonty i ich koszty nie miały tak
drastycznego wpływu na Państwa finanse jak w
Wpływ wartości usługi na stawkę opłat w zależności od pow. użytkowej budynku
(np. wymiana rynien - koszt usługi 3 250,60 zł)
1,09
10 758,54
podanym przykładzie. Niezależnie od powyższego
ponownego przeanalizowania wymaga kwestia
tworzenia oraz wykorzystania przez poszczególne
nieruchomości funduszu remontowego w tym
jego części przeznaczanej na tzw. termomodernizację budynków co było już przedmiotem obrad
Rady Nadzorczej oraz Zarządu HGSM.
W tym miejscu chcielibyśmy zachęcić mieszkańców do dyskusji n/t sposobu realizowania
remontów Państwa budynków stawiając pytanie: Czy remonty mają być wykonywane w
ramach jednego Planu remontowego dla całej
spółdzielni, czy też w ramach mniejszych planów
remontowych dla poszczególnych budynków;
grup budynków. Wszystkich chętnych do podjęcia rozważań na powyższe kwestie bardzo
ważne dla warunków zamieszkania prosimy
o kierowanie pisemnych propozycji na adres
internetowy lub pocztowy Spółdzielni bądź
jej administracji. W przyszłych wydaniach
Naszego Osiedla zaprezentujemy dalsze informacje związane ze znowelizowaną ustawa
o spółdzielniach mieszkaniowych .
Zarząd HGSM ■
Wpływ wartości usługi na stawkę opłat w zależności od pow. użytkowej budynku
(np. naprawa pokrycia dachu - koszt usługi 2 539,22 zł)
0,85
10 758,54
0,88
0,69
0,72
6 309,43
6 309,43
0,42
0,30
3 210,75
0,24
0,08
896,95
0,11
Błękitna 4
Gdańska 11
1 963,24
896,95
249,35
306,86
375,15
Barbary 9
18 Sierpnia 26
Korczaka 7
Błękitna 4
0,14
Gdańska 11
3 210,75
1 963,24
0,04
0,03
Zielonogórska Strz. Bytomskich Roździeńskiego
5,7,9,11
21a-c
96
Koszt usługi w zł w przeliczeniu na m2/m-c
249,35
306,86
Barbary 9
18 Sierpnia 26
507,75
Korczaka 7
0,07
0,03
Zielonogórska Strz. Bytomskich
5,7,9,11
21a-c
0,02
Roździeńskiego
96
Powierzchnia użytkowa w m2
Nasze osiedle
3
ODR¢BNA W¸ASNOÂå LOKALU...
Zasady przekszta∏cania najmu w odr´bnà
w∏asnoÊç lokalu mieszkalnego
Z
apisy art. 48 znowelizowanej ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych
z dnia 15 grudnia 2000 r. określają dla
najemców jak również dla osób bliskich najemcy,
zasady dotyczące przeniesienia własności lokalu.
Nakładają one na Spółdzielnię obowiązek zawarcia na pisemne żądanie najemcy (spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed
nieodpłatnym przejęciem przez Spółdzielnię
mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej
lub państwowej jednostki organizacyjnej,)
umowy przeniesienia własności lokalu.
Przedmiotowa umowa zostanie zawarta
po uprzednim spełnieniu przez najemcę n/w
warunków:
• Spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu.
• Wpłaty kosztów dokonanych przez spółdzielnię nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym
znajduje się lokal.
Ponadto najemcę obciążają koszty z tytułu:
• Wynagrodzenia notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy przeniesienia własności lokalu, które wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
• Opłat sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym, na rzecz którego Spółdzielnia
dokonuje przeniesienia własności lokalu.
Do chwili obecnej do Spółdzielni wpłynęło
około 4000 wniosków o przeniesienie własności lokali. W celu przyspieszenia ich realizacji,
Zarząd HGSM ustanowił dodatkowo trzech
pełnomocników, którzy w imieniu Zarządu
sukcesywnie podpisują umowy w tym zakresie w kilku Kancelariach na terenie miasta
Katowic i Siemianowic Śląskich.
Jednakże z uwagi na fakt, iż Kancelarie
Notarialne obsługują również inne Spółdzielnie czas oczekiwania na zawarcie przedmiotowych umów jest znacznie wydłużony.
N
Stan realizacji wniosków
Zarząd HGSM w celu ustanawiania na rzecz
osób uprawnionych odrębnej własności lokali
mieszkalnych pod pierwotnym oraz obecnym
stanem prawnym, podjął następujące czynności:
• Uchwały w sprawie określenia odrębnej
własności lokali.
• Na bieżąco składa wnioski oraz uzyskuje
zaświadczenia z UM Katowice w sprawie
samodzielności lokali mieszkalnych w rozumieniu Ustawy o własności lokali.
• Na bieżąco składa wnioski oraz uzyskuje
z Ewidencji gruntów UM Katowice wypisy.
• Na bieżąco składa wnioski oraz uzyskuje wypisy z księgi wieczystej dla nieruchomości.
• Wysłał w dniu 23.08.2007 r. do Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie, Ministerstwa
Budownictwa w Warszawie, Regionalnego
Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, pisma z prośbą
o wydanie opinii prawnej na temat interpretacji zwrotu „nakłady konieczne”. Opinie uzyskał odpowiednio w dniach:
20.09.2007 r., 08.10.2007 r. 11.10.2007 r.
• Wylicza wysokości nakładów koniecznych
zgodnie z definicjami zawartymi w opiniach uzyskanych od w/w instytucji.
Stan prawny
Art. 48 znowelizowanej Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych nie określa żadnego terminu (w tym szczególnie 3 miesięcznego)
dla przeniesienia na rzecz najemców odrębnej
własności lokalu mieszkalnego. Tak więc brak
podstaw do uznania naruszenia przez Zarząd
HGSM terminu, który w cytowanym przepisie
nie istnieje. Równocześnie wobec podjętych
przez Zarząd HGSM a opisanych powyżej
czynności mających na celu przeniesienie własności lokali na rzecz osób uprawnionych nie
można uznać, że ze strony Zarządu HGSM nastąpiło zaniechanie, które skutkować by miało
odpowiedzialnością, o której mowa w art. 272
ustawy a przewidujących sankcje karne dla
Podsumowanie
Zarząd HGSM pragnie zwrócić uwagę, że
opisana powyżej procedura realizacji wniosków
osób uprawnionych podejmowana jest jednolicie dla wszystkich wnioskodawców. Jednak
ze względu na fakt, że tzw. wykup lokali „za
złotówkę” jest sprawą ogólnopolską i dotyczy wszystkich Spółdzielni mieszkaniowych,
znacznie wydłużyły się terminy uzyskiwania
opisanych wyżej dokumentów. Szacuje się,
że w rejonie woj. śląskiego złożono około
50.000 wniosków o uzyskanie własności lokalu, w HGSM ich liczba wynosi około 4.000.
Przytoczone liczby obrazują skalę sprawy
w zetknięciu z poniższym przykładem:
Czas potrzebny na sporządzenie i odczytanie
aktu notarialnego, wynosi średnio 20 minut, co
daje nam 3 akty na godzinę. Notariusz poświęca średnio 5 godzin dziennie na sporządzanie
tego typu umów (obsługuje, również innych
klientów). Uzyskujemy w ten sposób liczbę 15
aktów dziennie. Dzieląc 4.000 wniosków przez
15 (dzienna liczba aktów) uzyskujemy 266,66 dni
nieprzerwanej pracy notariusza na rzecz HGSM
oraz przedstawiciela Spółdzielni. Zakładając,
że umowy sporządzane będą u trzech notariuszy, w trybie pracy jak wyżej, uzyskujemy
(266,66:3) wynik 88,88 dni nieprzerwanej pracy
trzech notariuszy na rzecz HGSM oraz trzech
przedstawicieli Spółdzielni. W przedmiotowym
przykładzie nie uwzględniono dni wolnych od
pracy, gdzie po ich uwzględnieniu uzyskalibyśmy czas potrzebny na realizację wniosków
złożonych w HGSM przekraczający( 88,88 dni:
21 dni roboczych) 4,2 miesiąca, bez czasu potrzebnego na uzyskanie niezbędnych dokumentów,
przytaczanych w niniejszym piśmie.
W związku z powyższym Zarząd HGSM
zwraca się do osób, które złożyły do HGSM w/w
wnioski o wyrozumiałość i cierpliwość.
Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.
Koszty nak∏adów koniecznych
owelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - art. 48
ust. 3, nakazuje spółdzielniom mieszkaniowym na pisemne
żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który
przed przejęciem przez spółdzielnie mieszkaniową (nieodpłatnie) był
mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, zawarcie z najemcą
umowę przeniesienia własności lokalu.
W związku z powyższym najemca powinien oprócz zadłużenia
ciążącego na zajmowanym lokalu pokryć również koszty dokonanych
przez spółdzielnię nakładów koniecznych.
4
członków Zarządu za nieumożliwienie zawarcia umowy o przeniesieniu własności lokalu .
Nasze osiedle
Z uwagi na fakt, że ustawodawca nie określił katalogu nakładów koniecznych Zarząd Spółdzielni zwrócił się do Regionalnego
Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej, Krajowej Rady
Spółdzielczej oraz Ministerstwa Budownictwa o interpretację zwrotu
„nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku,
w którym znajduje się ten lokal”.
Poniżej przedstawiamy zapytanie kierowane do w/w instytucji
oraz dwie interpretacje zwrotu nakładów koniecznych. Interpretacje zostały również umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni
www.hgsm.pl
NAK¸ADY KONIECZNE - OPINIE PRAWNE
W
związku z wątpliwościami dotyczącymi
interpretacji przepisów prawnych
odnośnie nakładów koniecznych na
utrzymanie nieruchomości oraz kaucji z nimi
związanych, Zarząd HGSM w Katowicach, pismem z dnia 23.08.2007 r. poprosił o wykładnię
prawną w tej sprawie Minister-stwo Budownictwa
- Departament Gospodarki Mieszkaniowej oraz
Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości
Mieszkaniowej.
Poniżej publikujemy tekst pisma HGSM oraz
odpowiedzi wyżej wymienionych instytucji:
Odpowiedź Ministerstwa Budownictwa Departament
Gospodarki Mieszkaniowej z dnia 28.09.2007 na
pismo HGSM.
1. Zgodnie z brzmieniem art.48 ust 3 nadanym ustawą
z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873) jeżeli
spółdzielnia mieszkaniowa nabyła mieszkanie od
przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby
prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej
nieodpłatnie, wówczas najemca żądając uwłaszczenia
zobowiązany jest do pokrycia kosztów dokonanych przez
spółdzielnię nakładów koniecznych przeznaczonych na
utrzymanie budynku, w którym znajduje się lokal będący
przedmiotem uwłaszczenia. Zdaniem Ministerstwa za
„nakłady konieczne” należy uznać te wydatki, którym
celem jest utrzymanie rzeczy w stanie zdatnym do
normalnego korzystania , zgodnie z jej przeznaczeniem. Mieszczą się tu wydatki na remonty, naprawę i
konserwację rzeczy, podatki, ubezpieczenia oraz inne
świadczenia publiczne. Nakłady nie odpowiadające
temu celowi, a więc nakłady zmierzające do ulepszenia rzeczy albo nadania jej cech odpowiadających
szczególnym upodobaniom posiadacza stanowią
rodzaj innych nakładów niż konieczne.Opierając się
na powyższym Spółdzielnia powinna dokonać oceny
czy wydatki na działania techniczne były wydatkami
niezbędnymi do utrzymania budynku w należytym stanie,
umożliwiającym normalne korzystanie z niego. Ponadto
mając na uwadze informacje, że cytat „koszty wykonania prac spółdzielnia pokrywa ze środków funduszu
remontowego”, zasadnym wydaje się przyjęcie, że
jeżeli poniesione koszty dokonanych przez Spółdzielnie
nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie
budynku, w którym znajduje się lokal najemcy były
większe niż wnoszone przez najemcę opłaty na utrzymanie budynku (w tym odpisy na fundusz remontowy
z tytułu najmu mieszkania), to najemca zobowiązany
jest pokryć tę część kosztów, która nie została pokryta
wnoszonymi opłatami.
2. Odnosząc się do zapytania „ czy wpłacone przez najemców pod rządami ustawy z dnia 12 października 1994
roku o zasadach przekazywania zakładowych budynków
mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe , mają
być zaliczane na poczet kosztów nakładów koniecznych
w wartości nominalnej: wyjaśniamy, że w literalnym
brzmieniu art. 48 ust. 5 waloryzacja proporcjonalnie do
wartości rynkowej lokalu podlega wyłączenie wysokość
kaucji zaliczonej na poczet wkładu budowlanego. Zatem
kaucje, które mają być zaliczone na poczet pokrycia
kosztów nakładów koniecznych powinny być zaliczone
w wysokości minimalnej.
3. W kwestii obowiązku zwrotu kaucji, o którym mowa w
ust. 5 art. 48 w/w ustawy wyjaśniamy, że zwrot kaucji
następuje w wysokości środków przekazanych spółdzielni
przez przedsiębiorstwo państwowe , państwową osobę
prawną lub państwową jednostkę organizacyjną. Tym
samym należy stwierdzić, że jeżeli środki takie nie
zostały przekazane na rzecz spółdzielni mieszkaniowej
przez w/w podmioty, to nie może być spółdzielnia
zobligowana do ich zwrotu na rzecz najemcy, o którym
mowa w ust. 1 art. 48. Informujemy jednocześnie ,
że powyższe poglądy Ministerstwa mogą nie zostać
podzielone przez sądy jako organy uprawnione do
dokonywania wykładni przepisów. ■
Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
40-853 Katowice, ul. Gliwicka 65, tel. 032 352 09 70, fax 032 352 09 71, e-mail: [email protected], www.hgsm.pl
NIP 954-00-18-095 REGON 272561064
Katowice, dnia 23.08.2007r.
L.dz. HGSM/NP/13389/2007
Krajowa Rada Spółdzielcza,
00-013 Warszawa, ul. Jasna 1
Ministerstwo Budownictwa
Departament Gospodarki Mieszkaniowej
00-926 Warszawa , ul. Wspólna 2/4
Regionalny Związek Rewizyjny
Spółdzielczości Mieszkaniowej
40-203 Katowice, Al. Roździeńskiego 88A
dot.: wydania opinii prawnej.
Zarząd HGSM zwraca się do Państwa z prośbą o wydanie opinii prawnej dotyczącej:
1. Interpretacji zwrotu „…nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten
lokal.”, o którym mowa w art. 48 ust. 3 znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Opis stanu faktycznego
HGSM powstała na bazie budynków zakładowych, w które od momentu, kiedy stała się ich właścicielem systematycznie
inwestowała, realizując plany remontowe, korzystając ze wspólnego dla wszystkich członków funduszu remontowego,
stosując w tym zakresie zasady solidaryzmu spółdzielczego. Przyjęty w Ustawie zwrot jest nieostry i daje możliwość
zarówno bardzo szerokiej interpretacji, jak i bardzo wąskiej. Przez nakłady konieczne można rozumieć wszystkie
wykonane prace na budynku mające charakter drobnych napraw, czy konserwacji lub też jedynie remonty mające na
celu utrzymanie nierucho-mości w stanie niepogorszonym.
Mając na względzie, że od interpretacji tego zwrotu zależy obciążenie finansowe dla osób uprawnionych
(ubiegających się o ustanowienie odrębnej własności lokalów najemców), uprzejmie prosimy jak we wstępie.
2. Interpretacji przepisów art. 48 ust. 4 w związku z art. 48 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie
„obowiązku zaliczenia napoczet nakładów koniecznych kaucji o których mowa w art. 48 ust. 4.”
Art. 48 ust.4 zdanie drugie, nakazuje zaliczyć kaucje, o których mowa w tym zapisie na poczet kosztów nakładów koniecznych, opisanych w ust. 3 niniejszego artykułu. Równocześnie ust. 5 niniejszego przepisu nakazuje waloryzowanie tych
kaucji, jedynie w przypadku zaliczania ich na poczet wkładu budowlanego.
Z analizy dwóch przepisów, rodzi się więc pytanie: Czy kaucje wpłacone przez najemców pod rządami ustawy
z dnia 12.10. 1994 o zasadach prze-kazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa
państwowe, mają być za-liczane na poczet kosztów nakładów koniecznych w wartości nominalnej.
3. Interpretacji przepisów art. 48 ust.5 zdanie drugie „W pozostałych przypadkach zwrot kaucji następuje w wysokości
środków przekazanych Spółdzielni…”
Analiza tego przepisu a szczególnie sformułowania, „środków przekazanych” prowadzi a contrario do wniosku, że
w sytuacji, gdy środków z tego tytułu nie przekazano nie podlegają one zwrotowi.
Odpowiedź na pytania zawarte w pkt. 2 i 3 niniejszego pisma, jest konieczna ze względu na skutki finansowe jakie
rodzą one w stosunku do ubiegających się o ustanowienie odrębnej własności lokalu najemców.
Z poważaniem
Członkowie Zarządu HGSM
Prezes Zarządu Adam Bomba
V-ce Prezes Zarządu Zbigniew Sztos
Odpowiedź Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej z dnia 05.10.2007 r. na pismo
HGSM.
Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 23.08.2007 r. L. dz. HGSM/NP./13389/2007 w sprawie interpretacji przepisów art.
48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach
przedstawia poniżej następujące stanowisko:
1. Problem zwrotu nakładów koniecznych uregulowany jest w art. 226 Kodeksu Cywilnego. Zakres tych nakładów nie został
jednak ustawowo zdefiniowany (zgodnie z posiadaną przez przedstawicieli związku wiedzą) interpretacja tego „zwrotu”
jest możliwa jedynie w oparciu o orzecznictwo oraz literaturę prawniczą. W związku z tym przekazujemy do wykorzystania
fragment komentarza do Kodeksu cywilnego autorstwa prof. Krzysztofa Pietrzykowskiego oraz wyrok Sądu Najwyższego z
1983 r. sygn. akt IV CR 67/83. Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na treść art. 226, który przewiduje „...zwrot nakładów
koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskano z rzeczy”.
2. Związek wyraża pogląd, iż na pytanie postawione w tym punkcie należy odpowiedzieć twierdząco, czyli że uzyskane przez
Spółdzielnię kaucje można rozliczać na nakłady konieczne w wysokości nominalnej, gdyż zachodzi w tym przypadku sytuacja, w której przy nieodpłatnym uzyskaniu przez Spółdzielnię zasobów mieszkaniowych nie zachodzi potrzeba waloryzacji
ceny nabycia, a środki finansowe (zwykle niewielkie) przekazane z tytułu kaucji mogły zostać bieżąco wykorzystane, w
tym również na pokrycie (wydatków) nakładów koniecznych dla prawidłowego utrzymania zasobów. Natomiast przy kupnie
zasobów mieszkaniowych uzyskane kaucje mogły służyć na pokrycie części wydatków związanych z nabyciem budynku,
stąd ustawodawca postanowił o waloryzacji ceny nabycia budynku (art. 48 ust. 1 pkt 2) oraz o waloryzacji uzyskanych
kaucji (art. 48 ust. 5).
3. Analogicznie Związek wyraża pogląd, iż jeżeli kaucje nie zostały przekazane do Spółdzielni to trudno mówić o ich zwrocie
przez Spółdzielnię. W tym przypadku należy uznać, że o zwrot kaucji najemca powinien zwracać się do zakładu pracy, na
rzecz którego kaucję wpłacił. W innym przypadku konieczne byłoby założenie, iż członkowie Spółdzielni mają ponieść
koszty związane ze zwrotem kaucji, bo środki z tego tytułu nigdy do Spółdzielni nie wpłynęły; koszty Spółdzielni pokrywają
przecież jej członkowie. Trudno takie rozwiązanie uznać za uzasadnione.
Nasze osiedle
5
Hgsm dla dzieci i m¸odziezy
Halowy turniej pi∏karski
J
ak zwykle frekwencja uczestników
Halowego Turnieju Piłki Nożnej dopisała.
Do współzawodnictwa o najwyższe trofea
stanęło 14 drużyn podzielonych na dwie grupy
wiekowe. Każdy mecz trwał dwa razy po pięć
minut i jak się okazało wystarczyło to, aby solidnie się zmęczyć. Wiele sytuacji na boisku budziło
kontrowersje graczy oraz licznej grupy kibiców-
rodziców jednak sędzia Pan Zbigniew Brudel był
jak zwykle bardzo skuteczny i wszelkie zapały
młodocianych piłkarzy studził na bieżąco. Emocji
było wszak dużo, gdyż do wygrania były nie
tylko medale i dyplomy, ale również piłki. Turniej
odbył się 17 listopada w Hali w Janowie, trwał
prawie pięć godzin i zakończył się rozdaniem
nagród zwycięzcom.. ■
Akcja zima w
mieÊcie 2008
W
dniach od 14 do 25 stycznia
„Klub Siódemka” zaprasza dzieci
i młodzież do udziału w akcji
„Zima w mieście”. W naszej ofercie znajdą
się między innymi gry, zabawy, konkursy,
wyjście do kina oraz na basen. Nie zabraknie
....................również zajęć rekreacyjno
.....................................................
– sportowych, w tym piłki nożnej, mini
siatkówki, koszykówki oraz tak popularnej
w śród dzieci gry w „Dwa Ognie”. Wszystkich
zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Panem Dariuszem Łyczko pod
numer telefonu 0609 464 308 lub osobiście w
siedzibie „Klubu Siódemka” przy ul. Strzelców
Bytomskich 21. ■
MECENAS RADZI...
Co
Sàsiedzka po˝yczka
zrobić gdy zapuka do nas sąsiad
z prośbą o pożyczenie pieniędzy?
Pół biedy, gdy jest on solidny
i pożyczkę zwraca zazwyczaj w wyznaczonym
terminie. Gorzej, gdy dłużnika dopada prawdziwa amnezja i mamy trudności z odzyskaniem
pieniędzy. Poniżej przedstawię Państwu kilka
praktycznych rad, jak zabezpieczyć się przed
nieprzyjemnymi sytuacjami. Problematykę
pożyczek regulują artykuły 306-335, 481, 720724 i 876-887- kodeksu cywilnego z 23 kwietnia
1964 r.(Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz
przepisy prawa wekslowego-ustawa z 28 kwietnia 1936 r. (Dz.U. nr 37, poz. 282).
Umowa pożyczki, bo o niej mowa, może
być zawarta zarówno w formie ustnej, jak i
pisemnej. Obie formy posiadają taką samą moc
prawną. Oczywiście znacznie lepiej, dla ewentualnych celów dowodowych, zawrzeć umowę
pożyczki na piśmie. Generalnie kwota pożyczki
500 zł i więcej powinna być poświadczona
pisemnie. W umowie tej wcale nie musimy
określać terminu zwrotu pieniędzy. W polskim
systemie prawnym istnieje bowiem zasada, że
dłużnik powinien zwrócić pożyczkę w przeciągu
sześciu tygodni od dnia wypowiedzenia jej
przez dającego. Tak więc wierzyciel wcale nie
musi wzywać dłużnika do oddania pieniędzy,
ani wypowiadać tej konkretnej umowy.
Spisując umowę pożyczki, wierzyciel może
zabezpieczyć własny interes przez umieszcze-
6
Nasze osiedle
nie w niej dodatkowych wymogów. Jednym z
nich jest tzw. klauzula waloryzacyjna. Krótko
mówiąc wartość pożyczki może być ustalona
według innego niż złotówka miernika . I tutaj
najczęściej mamy do czynienia z walutą obcą
pod postacią dolara amerykańskiego lub euro.
Jeżeli nasza umowa nie przewiduje klauzuli
waloryzacyjnej, to wówczas pożyczkobiorca
zobowiązuje się w niej zwrócić pożyczkodawcy
taka samą kwotę. Natomiast w przypadku
umowy z klauzulą waloryzacyjną zwrotowi
podlega kwota zwaloryzowana, czyli ustalona
na zasadach wskazanych w umowie. W umowie
pożyczki można też wprowadzić zobowiązanie
pożyczkobiorcy do zapłaty odsetek.
Pożyczkodawca może także zarządać
od swgo partnera konkretnego zastawu.
Przedmiotem zastawu może być jedynie rzecz
ruchoma stanowiąca własność pożyczkobiorcy
np.samochód. Musimy jednak pamiętać, ze
przedmiot zastawu trzeba dokładnie opisać i
zaznaczyć jaką wierzytelność on zabezpiecza.
Dobra formą zabezpieczenia dla
pożyczkodawcy jest weksel. Na wekslu należy
podać kwotę, która została pożyczona. Weksel
podpisuje dłużnik i w ten sposób potwierdza istnienie swojego zobowiązania. Następnie powinien wręczyć ten dokument wierzycielowi.
W razie niezwrócenia w terminie pożyczonej
kwoty posiadacz weksla, ma prawo zrealizować
go. Posiadanie weksla ma również tę dobrą
stronę, że pozwola uniknąć procesu sądowego o
zwrot pieniędzy. Bowiem roszczenia wekslowe
rozpatrywane są w postępowaniu nakazowym.
Kiedy w grę wchodzi większa suma
pieniędzy pożyczkodawca może domagać się
dodatkowego zabezpieczeniu wierzytelności
przez poręczyciela. Mamy wtedy do czynienia
z tzw. umową poręcznenia. Praktycznie działa
ona w następujacy sposób.W razie opóźnienia
w oddaniu długu wierzyciel zawiadamia o tym
niezwłocznie poręczyciela. Poręczyciel powinien wówczas uregulować to zobowiązanie,
a także zawiadomić niezwłocznie dłużnika
o tym, że spłacił jego zadłużenie. Poręczyciel
będzie mógł domagać się od dłużnika, aby oddał
mu tę kwotę. Lecz tu uwaga na rzecz bardzo
istotną! Gdyby poręczyciel zapłacił należną
wierzycielowi kwotę, lecz nie zawiadomił o tym
dłużnika, to musi liczyć się z tym, że dłużnik
nie będąc świadom tego faktu też z pewnym
opóźnieniem może uregulowac swój dług w stosunku do pożyczkodawcy. W takim przypadku
wierzyciel dwa razy otrzyma tę samą kwotę,
a poręczyciel nie może żądać od dłużnika zwrotu tego, co sam wierzycielowi zapłacił.
Jak więc z powyższego wynika pożyczanie
pieniędzy to niezwykle delikatna sprawa
i trzeba być świadomym różnych kompikacji,
jakie mogą być z tym faktem związane. Krótko
mówiąc pożyczajmy z głową!
■
RADY PANA JANKA
Komunikat
W
Wymiana grzejników
P
rzez dziesiątki lat w większości naszych
mieszkań królowały mało estetyczne
grzejniki żeliwne. Urządzenia trudne
do utrzymania w czystości czy pomalowania,
a co najważniejsze - bez możliwości łatwej
i szybkiej regulacji temperatury, jaką chcemy
uzyskać w pokoju. Począwszy od końca lat
osiemdziesiątych wysłużone „żeliwniak” coraz częściej zastępujemy debiutującymi wtedy na rynku nowoczesnymi i lekkimi grzejnikami płytowymi.
Lato i wczesna jesień to czas, kiedy
sezon grzewczy mamy dopiero przed sobą,
tak więc właśnie wtedy najlepiej zabrać się
za wymianę starych grzejników na nowe.
Humor sàsiedzki
rys. Marek Kania
Będzie to tym łatwiejsze, że konieczne w takim wypadku spuszczenie wody z układu
centralnego ogrzewania nie pozbawi nas ani
sąsiadów źródła ciepła. W trakcie remontów,
które często wykonujemy właśnie latem,
łatwiej jest także zmienić aranżację wnętrza
i dopasować do niego odpowiedni model
urządzenia grzewczego. Tak więc problem
niskiego parapetu, czy niezbyt szerokiego
korytarza, który wymaga ogrzania - nie będzie
stanowić żadnego problemu. Dodatkowym
plusem przy zakupie nowoczesnego grzejnika płytowego jest duży wybór modeli.
Nowoczesna stylistyka sprawia, że doskonale
prezentuje się on zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach, salach konferencyjnych, jak i wystawowych.
Grzejniki płytowe przeznaczone są do
pompowych instalacji centralnego ogrzewania, gdzie czynnikiem grzejnym jest
woda. Tak więc możemy je z powodzeniem
stosować w większości polskich mieszkań,
czy domów jednorodzinnych. Wyjątkiem
są tu na przykład łazienki, baseny, myjnie
samochodowe, czy pralnie, gdzie grzejników
płytowych stosować nie wolno, z uwagi na
podwyższoną wilgotność powietrza. Jeśli
decydujemy się na wymianę starego kaloryfera na nowoczesny grzejnik płytowy w pierwszej kolejności powinniśmy skonsultować
się z instalatorem lub skorzystać z porady
w autoryzowanym punkcie sprzedaży albo
bezpośrednio u doradców technicznych
producenta którego wybraliśmy. Fachowcy
pomogą we właściwej zamianie starego
grzejnika na nowy. O dobranie wymiarów
i odpowiedniej mocy grzewczej nowego
urządzenia powinniśmy zaś poprosić projektanta instalacji c.o. Obliczy on zapotrzebowanie pomieszczenia na ciepło i zapewni,
że grzejnik będzie idealnie do niego dobrany.
Ogromną zaletą grzejników płytowych jest
właśnie duża elastyczność jeśli chodzi o możliwość wyboru ich rozmiaru. Tak więc do
każdego rodzaju pomieszczenia, czy będzie
to pokój dzienny, sypialnia, korytarz, czy
biuro, dobrać możemy optymalną wielkość
grzejnika. Nie było to tak proste w przypadku
tradycyjnych kaloryferów żeliwnych. Kolejnym plusem grzejników płytowych
jest ich optymalna bezwładność cieplna,
a mówiąc prościej: krótki czas w jakim nagrzewają się, bądź wyziębiają. Dzięki małej
pojemności wodnej i nowoczesnym termostatom, grzejnik taki bardzo szybko osiąga żądaną temperaturę, jak również ochładza się.
Pozwala to użytkownikom łatwo i szybko
regulować temperaturę powietrza w pomieszczeniu. Przy wyborze grzejnika trzeba
zwrócić uwagę na jego budowę. Urządzenie
to składa się z płyt grzejnych oraz konwektorów. Im większa ilość płyt i konwektorów,
tym większa jest z reguły wydajność grzejnika. Najczęściej wybierane są grzejniki typu 11 (jedna płyta i jeden konwektor) lub
typu 22 (z dwiema płytami i dwoma konwektorami). Ważny jest także rodzaj podłączenia.
Może być to zasilanie boczne (typ C), gdzie
wlot i wylot ciepłej wody znajduje się po jednej ze stron grzejnika, lub tez zasilanie uniwersalne (typ V) - z możliwością podłączenia
instalacji od podłogi. Pamiętajmy o zwróceniu uwagi na rodzaj podłączenia kupowanego grzejnika, tak aby pasował do istniejącej
już instalacji c.o.
Ostatnia kwestia, to dobór koloru urządzenia. Wprawdzie najpopularniejsze pozostają klasycznie białe grzejniki, lecz coraz
częściej zdarza się, że ich kolorystykę dobieramy je do wystroju pomieszczenia.
■
związku z zagrożeniem śmiertelnymi zatruciami tlenkiem
węgla Urząd Miasta Katowice
- Wydział Zarządzania Kryzysowego na
prośbę Komendy Miejskiej Policji w porozumieniu z Komendą Miejską Państwowej
Straży Pożarnej w trosce o zdrowie i życie mieszkańców, kierując się faktem wyposażania lokali w naszych zasobach
w urządzenia gazowe (piecyki łazienkowe, kotły dwufunkcyjne czy kuchenki)
zwrócił się z prośbą do Spółdzielni o poinformowanie mieszkańców o zagrożeniach wynikających z nieprawidłowego
użytkowania mieszkań.
Aby bezpiecznie korzystać w swym
mieszkaniu urządzeń gazowych należy:
1. Przez całą dobę dostarczać z zewnątrz
o lokalu powietrze niezbędne do oddychania i prawidłowego spalania gazu poprzez: otwarcie nawiewników w nowoczesnej, szczelnej stolarce (okna drzwi),
oraz nie nadmierne uszczelnianie starej
stolarki okiennej.
2. Kilka razy dziennie dodatkowo wietrzyć mieszkanie.
Prosimy o stosowanie się do powyższych zasad, gdyż brak systematycznego
napływu powietrza do pomieszczeń może
- w skrajnych przypadkach - prowadzić
do pojawienia się substancji szkodliwych
(tlenek węgla), czego konsekwencją może
być utrata zdrowia lub nawet życia! ■
Nasze osiedle
Gazeta Hutniczo-Górniczej Spó∏dzielni
Mieszkaniowej w Katowicach
40-853 Katowice, ul. Gliwicka 65
tel. 032 352 09 70, fax 032 352 09 71
e-mail: [email protected]
..............................................
REDAKTOR NACZELNY:
Wojciech Pleszyniak
OPRACOWANIE GRAFICZNE:
Agnieszka Ples
KOREKTA:
Urszula Baƒcerek
PROJEKT, SK¸AD i ¸AMANIE:
Wydawnictwo ALATUS
40-319 Katowice, ul. Pogodna 2
tel.: 032 205 90 01, 032 204 88 75
e-mail: [email protected]
www.alatus.net.pl
..............................................
Za treÊç og∏oszeƒ redakcja nie odpowiada.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów
i opracowywania powierzonych materia∏ów.
ISSN 1507-8294
Nasze osiedle
7
Z HISTORII KATOWIC
KoÊció∏ w Parku KoÊciuszki
z 1299 r. Krótszą historię mają dawne wsie:
Roździeń, Szopienice, Załęże, Ligota i Piotrowice. Pierwszą wzmiankę o wsi Katowice
znajdujemy dopiero w dokumentach parafii
bogucickiej z 1598 r.
Co do samej nazwy Katowic istnieją różne teorie jej pochodzenia. Część historyków
wiąże ją ze słowem Kat, które mogło być przezwiskiem jednego z pierwszych osadników.
Inni wskazują na słowo kąty, którym dawniej
określano chaty zagrodników.
Od 1742 r. tereny te znajdowały się pod
panowaniem pruskim. Narodziny nowoczesnego miasta były wspólną zasługą Franza Wincklera (1803-1851), posiadacza jednej z największych fortun przemysłowych na Śląsku,
Friedricha Wilhelma Grundmanna i Richarda
Holtze. Początkiem wydarzeń, które do tego doprowadziły, było ulokowanie przez Wincklera
we wsi Katowice zarządu nad własnymi dobrami. Wcześniej jego siedziba znajdowała się w rodowym zamku na terenie Miechowic (w obecnej dzielnicy Bytomia). Z kolei jego przyjaciel
Grundmann spowodował, że w pobliżu wsi
wytyczono linię kolei górnośląskiej i wkrótce
8
Nasze osiedle
użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych i kościołów. Stałe połączenia komunikacyjne z Warszawą i innymi miastami za
granicą zapewniało lotnisko na Muchowcu.
W Katowicach rozwijało się życie kulturalne,
działała jedna z pierwszych w kraju rozgłośni
Polskiego Radia.
Kàpielisko Zadole
H
istoria Katowic nierozerwalnie związana jest z rozwojem przemysłu Górnego Śląska na przełomie XIX i XX wieku.
W przeciwieństwie do Bytomia, Gliwic czy
Chorzowa miasto nie posiada średniowiecznych korzeni, choć w jego skład weszło kilka
wsi o słowiańskim rodowodzie. Najstarszą
z nich była dawna osada, a obecna dzielnica Dąb. Jej istnienie potwierdza dokument
wybudowano tu dworzec kolejowy. Natomiast
Holtze w 1856 r. doprowadził do opracowania
założeń urbanistycznych przyszłego miasta,
które później systematycznie wcielano w życie.
Ostatecznie Katowice prawa miejskie otrzymały w 1865 r. Wkrótce też stały się siedzibą
powiatu.
Pod koniec XIX wieku istniało tu 5
banków i wiele ważnych instytucji przemysłowych, w tym m.in. koncern „Kattowitzer
Aktien-Gesellschaft”, Górnośląska Konwencja
Węglowa, gwarectwa węglowe, Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych oraz Dyrekcja Prusko-Królewskich Kolei Państwowych.
Lata I wojny światowej przyczyniły się
do dalszego rozwoju miasta, w tym hutnictwa
i górnictwa. Po jej zakończeniu o dalszych losach Katowic zadecydowały powstania śląskie
i Plebiscyt na Górnym Śląsku. W ich wyniku 20
czerwca 1922 r. Katowice przyłączono do Polski.
W latach międzywojennych były one stolicą autonomicznego województwa śląskiego,
Sejmu Śląskiego i tym samym najbogatszego
regionu w Polsce. Mieściły się tu przedstawicielstwa dyplomatyczne 8 państw, siedziby
kilku międzynarodowych koncernów przemysłowych oraz dyrekcje 53 banków. W mieście wybudowano wiele ważnych obiektów
We wrześniu 1939 r., po opuszczeniu
miasta przez regularne oddziały wojska polskiego, do jego obrony stanęli harcerze i byli
powstańcy śląscy. Do legendy przeszła bohaterska obrona katowickiej wieży spadochronowej w parku Kościuszki. Wielu z uczestników tych walk zostało później rozstrzelanych
przez Niemców na ulicach miasta oraz w la
sach panewnickich. W styczniu 1945 r. miasto wróciło do Polski.
Rynek Katowicki
Muzeum Âlàskie
S∏owiaƒski rodowód
Katowice
K
atowice są dziesiątym co do wielkości miastem w Polsce. Na obszarze
164,5 km2 mieszka ponad 325.000 osób. Jego strukturę przestrzenną tworzą 22 dzielnice połączone w 5 zespołów dzielnic. Katowice
będące miastem na prawach powiatu są równocześnie stolicą regionu, siedzibą władz samorządu województwa śląskiego i ogólnej administracji rządowej. Razem z 13
sąsiednimi miastami tworzą Aglomerację Górnośląską, którą zamieszkuje ponad 2,18 mln
osób. Aglomeracja ta należy do najbardziej zurbanizowanych i uprzemysłowionych obszarów
Europy Środkowej. Na jej terenie wytwarza się ponad 7% produktu krajowego brutto. Katowice są ważnym ośrodkiem życia naukowego, siedzibą wielu instytucji kulturalnych regionu
oraz dużym ośrodkiem akademickim.

Podobne dokumenty