CES MULTITEST 2011 - Język polski, kl. 6 Szkoła podstawowa

Komentarze

Transkrypt

CES MULTITEST 2011 - Język polski, kl. 6 Szkoła podstawowa
MULTITEST Z JÊZYKA POLSKIEGO /ROK 2011/
kolnej
Sz
Centr um
ukacji
Ed
SZKO£A PODSTAWOWA KLASA 6
PAMIÊTAJ!!! Ostateczne rozwi¹zania zaznacz na karcie odpowiedzi.
P6
I. CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM
Min¹³ dzieñ, noc i jeszcze dzieñ, a oni pêdzili wci¹¿ na po³udnie, zatrzymuj¹c siê tylko na czas krótki w khorach, by nie zmordowaæ
zbyt wielb³¹dów, napoiæ je, nakarmiæ, a zarazem rozdzieliæ ¿ywnoœæ i wodê miêdzy sob¹. Z obawy pogoni wykrêcili jeszcze bardziej na zachód,
o wodê bowiem nie potrzebowali siê przez pewien czas troszczyæ. Ulewa trwa³a wprawdzie nie wiêcej nad siedem godzin, ale by³a tak
niezmierna, jakby nad pustyni¹ nast¹pi³o oberwanie siê chmur, wiêc zarówno Idrys i Gebhr, jak i Beduini wiedzieli, ¿e na dnie khorów i w tych
miejscach, gdzie ska³y tworz¹ naturalne wg³êbienia i ocembrzyny, znajdzie siê przez parê dni tyle wody, ¿e nie tylko starczy dla nich i dla
wielb³¹dów, ale nawet na zrobienie zapasów. Po wielkim d¿d¿u nasta³a, jak zwykle bywa, wspania³a pogoda. Niebo by³o bez chmurki,
powietrze tak przezroczyste, ¿e wzrok siêga³ na niezmiern¹ odleg³oœæ. W nocy niebo nabite gwiazdami skrzy³o siê i migota³o jakby tysi¹cami
diamentów. Od piasków pustyni szed³ rzeŸwy ch³ód.
Garby wielb³¹dów sta³y siê ju¿ mniejsze, ale zwierzêta, karmione dobrze, by³y wci¹¿ wedle arabskiego wyra¿enia „harde”, to jest nie
podupad³y na si³ach i bieg³y tak ochoczo, ¿e karawana posuwa³a siê naprzód niewiele wolniej ni¿ pierwszego dnia po wyruszeniu z Gharak-elSultani. Staœ ze zdziwieniem zauwa¿y³, ¿e w niektórych khorach, w rozpadlinach skalnych zabezpieczonych od deszczu Beduini znajduj¹
zapasy durry i daktyli. Domyœli³ siê z tego, ¿e przed porwaniem ich zosta³y poczynione pewne przygotowania i ¿e wszystko by³o z góry u³o¿one
miêdzy Fatm¹, Idrysem i Gebhrem z jednej a Beduinami z drugiej strony. £atwo by³o równie¿ odgadn¹æ, ¿e dwaj ci ludzie byli to stronnicy i
wyznawcy Mahdiego, którzy chcieli do niego siê przedostaæ i dlatego ³atwo dali siê wci¹gn¹æ Sudañczykom do spisku. (…) Ch³opcu
przychodzi³o na myœl, czyby nie spróbowaæ ich przekupiæ, ale przypomniawszy sobie ich pe³ne zapa³u okrzyki, ilekroæ wspominano przy nich
imiê Mahdiego, uzna³ to za rzecz niemo¿liw¹.
Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy. Wydawnictwo Zielona Sowa. Kraków 2002, s. 64-65.
1. Karawana odbywa³a podró¿:
A) w bardzo wolnym tempie
B) w poœpiechu
C) przez tereny piaszczyste
D) przez dzik¹ d¿unglê
2. Podró¿ nie by³a uci¹¿liwa, poniewa¿:
A) nie brakowa³o wody
B) porywacze nie obawiali siê pogoni
C) zosta³a zabezpieczona ¿ywnoœæ
D) wielb³¹dy spisywa³y siê dobrze
3. O dobrym przygotowaniu siê porywaczy do wyprawy œwiadczy fakt, ¿e:
A) potrafili znaleŸæ wodê
B) umieli zadbaæ o zwierzêta
C) zdobyli zaufanie Stasia
D) przewidzieli pogodê
4. Przedstawieni w tekœcie Sudañczycy wyra¿ali swe poparcie dla Mahdiego poprzez:
A) wykonywanie ciê¿kiej, znojnej pracy
B) g³oœne okrzyki na jego czeœæ
C) œlubowanie d³ugiego postu
D) chêæ przebywania przy nim
5. W zamieszczonym fragmencie czytamy, ¿e Staœ zamierza³:
A) przekupiæ zwolenników Mahdiego
B) uciec z niewoli
C) zastrzeliæ porywaczy
D) ukryæ wodê i po¿ywienie
6. Opisana w tekœcie pogoda:
A) utrudnia³a wêdrówkê
B) sprzyja³a podró¿nym
C) dostarcza³a piêknych widoków
D) wywo³ywa³a rzeœkoœæ
II. NAUKA O JÊZYKU
7. Prawid³owo nazwano przypadek rzeczownika w zdaniu:
A) Przeczyta³ kilka ksi¹¿ek. - dope³niacz
B) Rozmawiali o wycieczce. - narzêdnik
C) Hodowa³a ró¿ne kwiaty. - mianownik
D) Ci¹gle przeszkadza³ jej w pracy. - miejscownik
8. Czasownikiem przechodnim jest wyraz:
A) zebraæ
B) czytaæ
C) z³o¿yæ
D) œcinaæ
9. Konstrukcjê biern¹ ma zdanie:
A) Poszliœmy razem do szko³y.
B) Drzwi zosta³y zamkniête.
C) Deszcz d³ugo pada³.
D) Teren jest pilnowany przez dozorcê.
10. Czasownik niedokonany znajduje siê w zdaniu:
C
A) Zaraz skoñczê tê pracê.
B) Czytam tê ksi¹¿kê od rana.
C) Ogrodnik podlewa³ kwiaty.
D) Ktoœ otworzy³ okno.
Copyright by CES, www.ces.edu.pl
11. Zaimek znajduje siê w zdaniu:
A) Na stole s¹ dwa talerzyki.
C) Chcia³ tutaj przyjœæ.
12. Prawid³owo dokonano stopniowania przymiotnika:
A) ma³y, mniejszy, najmniejszy
C) s³odki, s³odszy, najs³odszy
13. Wyraz przêdzalnia zawiera:
A) 4 samog³oski
B) Pójdê do kina albo zostanê w domu.
D) Zawsze pomaga jej w nauce.
B) ³adny, brzydszy, najbrzydszy
D) lekki, lekszy, najlekszy
B) 1 samog³oskê nosow¹
C) 2 spó³g³oski bezdŸwiêczne
14. W odmianie rzeczownika potwór zachodzi obocznoœæ:
D) 8 g³osek
A) o : ó
B) a : e
C) r : rz
15. Prawid³owo wskazano (podkreœlono) rdzeñ wyrazów pokrewnych w szeregu:
A) stó³, stolik, stoliczek
D) u : em
B) kwiat, kwietnik, kwiaciarka
C) cisza, cicho, œciszyæ
D) zamiar, zamierzony, zamierzaæ
16. Prawid³owo wskazano (podkreœlono) sylabê akcentowan¹:
A) matematyka
B) pomoglibyœmy
C) pojechaliœcie
III. LITERATURA
17. Tomek Sawyer i Huck Finn („Przygody Tomka Sawyera”) widzieli, jak Indianin Joe:
A) zamordowa³ na cmentarzu cz³owieka
D) wystraszony
B) w opuszczonym domu znalaz³ skarb
C) uratowa³ wdowê Douglas przed napadem
D) zatopi³ ³ódŸ na rzece Missisipi
18. Znak, który zmobilizowa³ doktora Clary i kapitana Glena („W pustyni i w puszczy”) do poszukiwania
porwanych dzieci, to:
A) znaleziona na piasku rêkawiczka Nel
B) zapl¹tany w ga³êzie latawiec z wiadomoœci¹ od Stasia
C) wystrzelona przez Stasia raca
D) odg³os bêbnów dobiegaj¹cy z murzyñskiej wioski
19. Podczas podró¿y przez pustyniê dzieci odczu³y si³ê i piêkno przyrody w postaci:
A) fatamorgany
B) piaskowej burzy
C) œpiewaj¹cych piasków
D) potê¿nej ulewy
20. Zenek Wójcik (w powieœci pt. „Ten obcy”) zaimponowa³ swym przyjacio³om, gdy:
A) uratowa³ dziecko
C) zwróci³ przekupce pieni¹dze
21. Powieœæ pt. „Ten obcy” porusza sprawê:
A) rodzinnych nieporozumieñ
C) wspó³pracy i odpowiedzialnoœci
22. Topniej¹cy œnieg w Narnii jest oznak¹:
A) klêski Czarownicy
B) naprawi³ wrotki
D) obroni³ psa przed chuliganami
B) m³odzieñczych sympatii
D) sportowej rywalizacji
B) nastêpuj¹cego kataklizmu
C) nadchodz¹cej wolnoœci
D) zdrady Edmunda
23. Pasj¹ Anieli, bohaterki powieœci pt. „K³amczucha”, jest:
A) gotowanie
B) malarstwo
C) jazda na nartach
24. W balladzie pt. „ŒwiteŸ” czytamy o:
A) nieszczêœliwej mi³oœci
D) teatr
B) zatopionym mieœcie
C) karze wymierzonej najeŸdŸcom
D) okrutnej królewnie
25. Fragment wiersza K.I. Ga³czyñskiego pt. „Spotkanie z matk¹” zawiera:
"Ciemne olchy stoj¹ na moczarze,
rozsypuje siê w mokrad³ach próchno.
Ej, rozœwista³ siê wiatr na fujarze,
ma³e gwiazdki nad olchami zdmuchn¹³.
A) przenoœniê
Ma³a myszka przez œcie¿kê przebieg³a.
Drogê mleczn¹ nietoperz wymierzy³.
I wiatr ucich³ nagle. I zza wêg³a
z fajk¹ srebrn¹ w zêbach wyszed³ ksiê¿yc".
B) epitet
C) porównanie
D) wyraz dŸwiêkonaœladowczy
26. O osobie mówi¹cej w wierszu mo¿emy powiedzieæ, ¿e jest to cz³owiek:
C
A) ponury
B) zachwycony œwiatem
C) z poczuciem humoru
D) zmêczony ¿yciem
Copyright by CES, www.ces.edu.pl

Podobne dokumenty