TradeLiner_OWU

Komentarze

Transkrypt

TradeLiner_OWU
PROJEKT – ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ 30 DNI
Umowa Tradeliner nr …………………….-1
CIT-W-RC1-PL1
Umowa Tradeliner nr [XXXX]
Strony Umowy
Niniejsza Umowa została zawarta pomiędzy:
Nazwa Ubezpieczającego
Adres Ubezpieczającego
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ........., ..
Wydział
Gospodarczy
pod
numerem
0000..........,
REGON:
……………….,
NIP: ………………..; kapitał zakładowy : ……..…………………; Adres e-mail do
zawiadomień…………….,
z Zarządem w składzie: ......................................................................
reprezentowany przez:
…………………………………………
Zwanym dalej „Ubezpieczającym”
COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR
(COFACE)
1 Place Costes Et Bellonte, 92270 Bois Colombes, Francja
działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach:
COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR Spółka
Akcyjna Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, Polska
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000213466; NIP: 1070023975; kapitał
zakładowy: 137 052 417,05 EUR; numer rachunku bankowego: mBank S.A. 13 1140 2105
0000 4904 2700 1001
reprezentowany przez:
…………………………………………
Zwanym dalej „Ubezpieczycielem” lub „Oddziałem”
Coface Poland Insurance Service Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, II Wydział Gospodarczy pod numerem 0000237699, NIP 5262879958, Regon
140176762, kapitał zakładowy : 50 000,00 PLN ; numer rachunku bankowego: mBank S.A.
52 1140 2105 0000 4904 0100 1001
reprezentowany przez:
…………………………………………
Zwanym dalej „Dostawcą Usług Informacyjnych”
Coface Poland Insurance Service Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
1
PROJEKT – ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ 30 DNI
Umowa Tradeliner nr …………………….-1
CIT-W-RC1-PL1
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, II Wydział Gospodarczy pod numerem 0000237699, NIP 5262879958, Regon
140176762, kapitał zakładowy : 50 000,00 PLN ; numer rachunku bankowego: mBank S.A.
52 1140 2105 0000 4904 0100 1001
reprezentowany przez:
…………………………………………
Zwanym dalej „Firmą Windykacyjną”
2
PROJEKT – ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ 30 DNI
Umowa Tradeliner nr …………………….-1
CIT-W-RC1-PL1
WARUNKI OGÓLNE TRADELINER
Cel niniejszej Umowy
Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy oraz zgodnie z nimi, Oddział zobowiązuje
się udzielić Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej obejmującej ryzyko Braku
Zapłaty Należności z tytułu Dostaw realizowanych w okresie umowy (zasada przypisania
ryzyka do momentu powstania Należności) oraz wypłacić Ubezpieczającemu
odszkodowanie do wysokości równej iloczynowi procentu ochrony ubezpieczeniowej oraz
Straty Netto.
Struktura niniejszej Umowy
Niniejsza Umowa składa się z następujących dokumentów:
- niniejsze Warunki Ogólne z dnia 01 lipca 2015 r. do Umowy TradeLiner,
- Warunki Szczegółowe, zawierające wszelkie dodatkowe dokumenty, jeżeli mają
zastosowanie, oraz
- Kwestionariusz złożony przez Ubezpieczającego.
W przypadku rozbieżności pomiędzy Warunkami Szczegółowymi a którąkolwiek
z pozostałych części niniejszej Umowy, przyjmuje się, że Warunki Szczegółowe
(zawierające wszelkie dodatkowe dokumenty, jeżeli mają zastosowanie) mają charakter
nadrzędny.
Wyrazy wytłuszczone zostały zdefiniowane w art. 15 Warunków Ogólnych lub w treści
Umowy.
Wyrazy zaznaczone kursywą dotyczą warunków określonych w Warunkach Szczegółowych.
Wszelkie odniesienia w niniejszej Umowie do „dnia(dni)” odnoszą się do „dnia(dni)
kalendarzowego(kalendarzowych)”, o ile wyraźnie nie określono inaczej.
3
1 – Ochrona ubezpieczeniowa
1.1 Zakres ochrony ubezpieczeniowej
1.1.1 Należności podlegające ubezpieczeniu
Oddział obejmuje ochroną ubezpieczeniową Należności:
i) powstałe w toku prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności gospodarczej podlegającej
ochronie ubezpieczeniowej,
ii) od Dłużnika mającego siedzibę w kraju objętym ochroną ubezpieczeniową,
iii) z tytułu Dostaw zrealizowanych w okresie umowy,
iv) należnych do zapłaty w maksymalnym okresie kredytu i
v) zafakturowanych w maksymalnym okresie fakturowania.
1.1.2 Przyczyny powstania szkody podlegające ubezpieczeniu
Ochrona ubezpieczeniowa Oddziału będzie miała zastosowanie do wszystkich przypadków Braku Zapłaty
wynikających bezpośrednio i wyłącznie z:
i) Niewypłacalności Dłużnika, lub
ii) Przewlekłej Zwłoki Dłużnika.,
1.2 Wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej
1.2.1 Należności niepodlegające ubezpieczeniu
a) Oddział nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową Należności od Dłużnika, który jest i) Osobą Prywatną,
ii) Podmiotem Powiązanym, iii) Dłużnikiem Publicznym, albo iv) przedmiotem Niewypłacalności
w momencie Dostawy.
b) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje Należności:
i) należnych do zapłaty przed Dostawą,
ii) należnych do zapłaty w formie nieodwołalnej akredytywy dokumentowej potwierdzonej przez bank
zarejestrowany w kraju Ubezpieczającego,
iii) wynikających ze sprzedaży towarów „na próbę” bądź poprzez skład konsygnacyjny, albo towarów
w składzie celnym bądź wystawianych na targach branżowych,
iv) wynikających ze Sprzedaży na Warunkach Inkasa Dokumentowego,
v) nie podlegających obowiązkowi zgłoszenia do Oddziału zgodnie z art. 3.1.1. a) poniżej,
vi) przekraczających, według stanu na dzień wypłaty odszkodowania, Decyzję Kredytową,
vii) w przypadku gdy Ubezpieczający nie dopełnił któregokolwiek z warunków wynikających
z
Decyzji Kredytowej,
viii) w przypadku gdy Ubezpieczający lub dowolna osoba działająca w jego imieniu, nie dopełniła
obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży, albo
ix) związanych z odsetkami za opóźnienie, karami umownymi lub innymi roszczeniami
odszkodowawczymi.
c) Oddział nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową Należności wynikających z Dostaw:
i) zrealizowanych po Odmowie albo Anulacji,
ii) zrealizowanych na rzecz Dłużnika w Zwłoce,
iii) zrealizowanych do Dłużnika, w odniesieniu do którego Ubezpieczający zawiadomił lub był
zobowiązany zawiadomić Oddział o Niekorzystnej Sytuacji Finansowej, albo
iv) zrealizowanych z naruszeniem obowiązujących przepisów lub uregulowań.
d) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje Należności będących przedmiotem Sporu; w takich
przypadkach ochrona ubezpieczeniowa zostanie zawieszona do czasu rozstrzygnięcia Sporu na korzyść
Ubezpieczającego w postępowaniu arbitrażowym lub prawomocnym wyrokiem sądowym, wiążącym dla
obu stron oraz wykonalnym w kraju Dłużnika.
e) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje strat wynikajacych z wahania kursów walut.
4
1.2.2 Przyczyny powstania szkody niepodlegające ubezpieczeniu
Oddział nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową jakichkolwiek przypadków Braku Zapłaty wynikających
bezpośrednio bądź pośrednio z któregokolwiek z następujących zdarzeń:
i) Zdarzenie Polityczne,
ii) Zdarzenie Katastrofalne,
iii) wybuch nuklearny albo skażenie,
iv) wojna, wypowiedziana lub niewypowiedziana, pomiędzy co najmniej dwoma z następujących
państw: Francja, Chińska Republika Ludowa, Federacja Rosyjska, Wielka Brytania, Stany
Zjednoczone Ameryki, albo
v) w przypadku transakcji krajowych: wszelkie kroki legislacyjne bądź administracyjne podjęte
w kraju Ubezpieczającego, które uniemożliwiają realizację Umowy Sprzedaży albo zapłatę
Należności.
1.3 Rozpoczęcie i zakończenie ochrony ubezpieczeniowej
Ochrona ubezpieczeniowa Oddziału rozpoczyna się z chwilą Dostawy, pod warunkiem że w dniu Dostawy
obowiązuje Pozytywna Decyzja Kredytowa w odniesieniu do Dłużnika.
Ochrona ubezpieczeniowa zakończy się automatycznie z chwilą gdy kwoty otrzymane od Dłużnika
zostaną prawidłowo uznane na rachunku Ubezpieczającego.
2 – Zarządzanie ryzykiem
2.1 Staranność i zapobieganie
Ubezpieczający zobowiązany jest dochować należytej staranności przyznając kredyt swoim Dłużnikom,
zarówno pod względem wysokości kredytu jak i okresu kredytowania, ponadto zarządzać działalnością
objętą ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej Umowy z co najmniej taką samą starannością
i rozwagą, jakiej oczekiwano by od niego, gdyby nie był ubezpieczony. Obowiązkiem Ubezpieczającego
jest podejmowanie wszelkich uzasadnionych starań w celu ochrony swoich praw zarówno wobec
Dłużników, jak i osób trzecich.
2.2 Zarządzanie okresem kredytu
Pierwotny okres kredytu dla Dłużników nie może przekraczać maksymalnego okresu kredytu.
Ubezpieczający ma prawo wyrazić zgodę na jedno lub kilka przedłużeń okresu kredytu, z zastrzeżeniem że
całkowity okres kredytu nie może być dłuższy niż maksymalny okres kredytu.
Uprzedniej akceptacji Oddziału wymaga przedłużenie okresu kredytu:
i) jeżeli przedłużony okres kredytu przekracza maksymalny okres kredytu,
ii) w przypadku Dłużnika w Zwłoce, albo
iii) w przypadku Dłużnika, wobec którego Oddział wydał decyzję o Anulacji.
2.3. Zgłoszenie Niekorzystnej Sytuacji Finansowej
Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadomić Oddział niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 10 dni
po uzyskaniu jakiejkolwiek informacji o Niekorzystnej Sytuacji Finansowej Dłużnika.
2.4 Decyzje Kredytowe
a) Wnioski o wydanie Decyzji Kredytowych
Wnioski o wydanie przez Oddział Decyzji Kredytowej należy składać [poprzez system online] zgodnie
z Warunkami Szczegółowymi.
Ubezpieczający w dowolnym momencie może złożyć [poprzez system online] wniosek o zmianę (np.
redukcję, usunięcie albo zwiększenie) wydanej przez Oddział uprzednio Decyzji Kredytowej.
5
Składając wniosek o pierwotną albo zmienioną Decyzję Kredytową, Ubezpieczający zobowiązany jest
zawiadomić Oddział o wszelkich Przeterminowanych Należnościach przekraczających 60 dni od Daty
Wymagalności.
b) Rola Dostawcy Usług Informacyjnych
Po złożeniu przez Ubezpieczającego wniosku o wydanie Decyzji Kredytowej w odniesieniu do Dłużnika,
wiarygodność kredytowa danego Dłużnika będzie podlegała wówczas ocenie i monitoringowi
wykonywanym przez Dostawcę Usług Informacyjnych, przy czym ocena ta będzie podstawą wydania przez
Oddział Decyzji Kredytowej.
c) Zawiadomienie oraz okres ważności Decyzji Kredytowej
Po otrzymaniu wniosku o wydanie Decyzji Kredytowej, Oddział zawiadomi Ubezpieczającego o wydaniu
Pozytywnej Decyzji Kredytowej albo Odmowy.
Wejście w życie Decyzji Kredytowej:
- w przypadku nowej Pozytywnej Decyzji Kredytowej innej niż Redukcja (włączając przypadek
Pozytywnej Decyzji Kredytowej, która zwiększa wysokość poprzedniej Pozytywnej Decyzji
Kredytowej), taka nowa Pozytywna Decyzja Kredytowa wejdzie w życie z mocą wsteczną (dalej:
„retroaktywnie” lub „okres retro”) 60 dni przed datą zawiadomienia, pod warunkiem że w momencie
składania wniosku nie istniały żadne Przeterminowane Należności przekraczające 60 dni licząc od Daty
Wymagalności ani nie zachodzi Niekorzystna Sytuacja Finansowa. Dana nowa Pozytywna Decyzja
Kredytowa zastąpi wszelkie Decyzje Kredytowe obowiązujące w okresie retro i nie podlega sumowaniu
z żadną wcześniejszą Decyzją Kredytową. W przypadku Decyzji Kredytowej obowiązującej
retroaktywnie, Ubezpieczający zobowiązany jest zapewnić, iż w deklaracji o działalności zawrze
Należności powstałe w trakcie okresu retro zgodnie z art. 6.1 poniżej. W razie niespełnienia warunków
określonych dla obowiązywania okresu retro, dana Pozytywna Decyzja Kredytowa wejdzie w życie z datą
złożenia wniosku przez Ubezpieczającego.
- w przypadku Redukcji, Odmowy albo Anulacji, taka Decyzja Kredytowa obowiązuje z dniem
otrzymania zawiadomienia. W takim przypadku:
• Dostawy zrealizowane na rzecz Dłużnika po otrzymaniu zawiadomienia o Redukcji będą objęte
ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w zakresie, w jakim Saldo Należności nie przekracza
wartości nowej Decyzji Kredytowej.
• Dostawy zrealizowane na rzecz Dłużnika po otrzymaniu zawiadomienia o Odmowie albo
Anulacji nie będą objęte ochroną.
Oddział uprawniony jest w dowolnym momencie zmienić Decyzję Kredytową dotyczącą Dłużnika,
zawiadamiając Ubezpieczającego o Redukcji, Anulacji lub o nowych warunkach bądź ograniczeniach
mających zastosowanie do Decyzji Kredytowej, przy czym wszelkie Należności zasadnie objęte ochroną
ubezpieczeniową przed wydaniem nowej Decyzji Kredytowej pozostaną nią objęte.
d) Warunki powiązane z Decyzjami Kredytowymi Oddziału
Ważność wydanych przez Oddział Decyzji Kredytowych może być ograniczona określonymi warunkami.
W przypadku gdy Decyzja Kredytowa wymaga uzyskania Zabezpieczenia, Zabezpieczenie to musi być
ważne i wykonalne w dowolnym momencie.
2.5 Część Należności Nieobjęta Ochroną Ubezpieczeniową
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność za część Należności, która nie podlega ubezpieczeniu w myśl
art. 1.2 powyżej, lub za którą nie jest należne odszkodowanie od Oddziału zgodnie z art. 3.2.1 poniżej.
Taka część nie może być ubezpieczona albo objęta odrębną ochroną zapewnianą przez osobę trzecią bez
uprzedniej pisemnej zgody Oddziału.
6
3 – Wypłata odszkodowania
3.1 Zgłoszenie Przeterminowanych Należności oraz dowody istnienia Należności
3.1.1 Zgłoszenie Przeterminowanych Należności
a) Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić Oddziałowi za pośrednictwem systemu online
i
w maksymalnym terminie zgłaszania, Przeterminowane Należności, które pozostają wymagalne według
stanu na dzień zawiadomienia, jeśli ich kwota przekracza próg zgłaszania Przeterminowanych Należności.
Zgłoszenia Przeterminowanych Należności, których wartość nie przekracza progu zgłaszania
Przeterminowanych Należności nie będą rozpatrywane przez Oddział, jak również Firma Windykacyjna nie
będzie wobec takich Należności świadczyła usług windykacyjnych, tj. żadne czynności windykacyjne nie
będą wobec nich podejmowane.
b) W przypadku powstania Przeterminowanych Należności, Ubezpieczający zobowiązany jest podjąć
wszelkie działania, niezbędne w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Z
zachowaniem należytej staranności i wyznaczonych terminów Ubezpieczający zobowiązany jest do
egzekwowania wszelkich przysługujących mu praw z tytułu Należności, w tym prawa do odzyskania
towarów, do ochrony praw przysługujących Ubezpieczającemu bądź Oddziałowi lub do zabezpieczenia
zapłaty Należności.
3.1.2 Dowody istnienia Należności
W okresie przewlekłej zwłoki, jak również na każde żądanie Oddziału, Ubezpieczający zobowiązany jest
dostarczyć Oddziałowi wszelkie pisemne dowody istnienia Należności, uzyskanego Zabezpieczenia,
jeżeli istniało zabezpieczenie oraz, w odpowiednich przypadkach, dowody Niewypłacalności Dłużnika,
stosownie do listy dokumentów wskazanych w Warunkach Szczegółowych.
3.2 Wypłata odszkodowania
Odszkodowanie w odniesieniu do Dłużnika może oznaczać odszkodowanie za Należności i/lub
odszkodowanie z tytułu Kosztów Dochodzenia Należności.
3.2.1 Wypłata odszkodowania za Należności
a) Wysokość odszkodowania - Strata Netto
Z zastrzeżeniem udziałów własnych, o których mowa odpowiednio w Warunkach Szczegółowych, Oddział
wypłaci odszkodowanie równe iloczynowi odpowiedniego procentu ochrony ubezpieczeniowej oraz Straty
Netto albo iloczynowi odpowiedniego procentu ochrony ubezpieczeniowej oraz Pozytywnej Decyzji
Kredytowej, jeśli Strata Netto przekracza wysokość Pozytywnej Decyzji Kredytowej.
Strata Netto jest równa wysokości salda następującego rachunku strat:
po stronie debetowej:
•
łączna wartość faktur, dla których istnieje ochrona ubezpieczeniowa na podstawie niniejszej
Umowy, w tym, odpowiednio:
♦
kwoty podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli ta kwota jest objęta ochroną
ubezpieczeniową na podstawie niniejszej Umowy, stosownie do zapisów w Warunkach
Szczegółowych,
♦
odsetki należne do zapłaty do Daty Wymagalności (z wyłączeniem odsetek narosłych po
tym terminie),
♦
koszty opakowań, transportu, ubezpieczenia oraz wszelkie podatki należne od Dłużnika.
po stronie kredytowej:
•
łączna wartość wszystkich Odzyskanych Należności uzyskanych przez Ubezpieczającego lub
przez Oddział do momentu wyliczenia Straty Netto.
7
b) Termin wypłaty
Jeżeli wszystkie warunki Umowy zostaną spełnione przez Ubezpieczającego, wypłata odszkodowania
nastąpi w ciągu 30 dni od daty (i) otrzymania przez Oddział wszystkich dokumentów określonych w art.
3.1.2 powyżej w przypadku Niewypłacalności Dłużnika lub (ii) - upływu okresu przewlekłej zwłoki,
w każdym innym przypadku.
3.2.2 Odszkodowanie z tytułu Kosztów Dochodzenia Należności
O ile Warunki Szczegółowe nie stanowią inaczej, oprócz wypłaty odszkodowania w zakresie Straty Netto,
Oddział obejmie również odszkodowaniem Koszty Dochodzenia Należności (bez podatku VAT) pod
następującymi warunkami.
a) Wysokość dodatkowego odszkodowania
Z zastrzeżeniem udziałów własnych, o których mowa odpowiednio w Warunkach Szczegółowych, Oddział
pokryje w ramach dodatkowego odszkodowania Koszty Dochodzenia Należności (bez podatku VAT)
objęte ochroną ubezpieczeniową z zastosowaniem odpowiedniego procentu ochrony ubezpieczeniowej
odnoszącego się do tych Należności.
Koszty Dochodzenia Należności objęte ochroną ubezpieczeniową, o których mowa w poprzednim
akapicie będą odpowiadać Kosztom Dochodzenia Należności ograniczonym do wysokości wskaźnika
pokrycia zdefiniowanego poniżej:
Wskaźnik pokrycia oznacza iloraz, w którym:
- licznik to niższa z wartości:Strata Netto lub Decyzja Kredytowa
- mianownik to wartość Należności.
Wskaźnik pokrycia zostanie wyliczony według stanu na dzień wypłaty odszkodowania. Jeżeli Należność
została całkowicie odzyskania i nie doszło do wypłaty odszkodowania, wskaźnik pokrycia będzie się równał
1.
b) Termin wypłaty
(i) Koszty Dochodzenia Należności poniesione przed wypłatą odszkodowania z tytułu Straty Netto będą
objęte wypłatą dodatkowego odszkodowania wraz z wypłatą odszkodowania z tytułu Straty Netto.
(ii) Koszty Dochodzenia Należności poniesione po wypłacie odszkodowania z tytułu Straty Netto będą
objęte wypłatą dodatkowego odszkodowania w ciągu [30] dni od daty otrzymania przez Oddział kopii
stosownych faktur lub odpowiednio not obiążeniowych dotyczących Kosztów Dochodzenia Należności.
3.2.3 Limit odpowiedzialności
Maksymalna kwota wypłaconego przez Oddział odszkodowania w odniesieniu do Należności i/lub
Kosztów Dochodzenia Należności, wynikających z Dostaw zrealizowanych w danym okresie
ubezpieczeniowym jest ograniczona do wysokości limitu odpowiedzialności.
3.3 Subrogacja
Z chwilą wypłaty odszkodowania, na Oddział przechodzą wszelkie roszczenia Ubezpieczającego odnośnie
ubezpieczonej Należności wraz z odsetkami oraz związanego z nią Zabezpieczenia. Na żądanie
Oddziału, Ubezpieczający zobowiązany jest udostępnić Oddziałowi wszelkie dokumenty i tytuły prawne,
jakie są niezbędne do skutecznej subrogacji oraz dokonać wszelkich koniecznych cesji i przelewów praw
na rzecz Oddziału.
Subrogacja nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku podjęcia wszelkich środków, zgodnych
z instrukcjami Oddziału, niezbędnych do przeprowadzenia skutecznego dochodzenia Należności.
8
3.4 Zwrot odszkodowania
Oddział ma prawo wystąpić o zwrot wypłaconego odszkodowania w przypadku, gdy okoliczności ujawnione
po jego wypłacie uzasadniają odmowę wypłaty odszkodowania, na warunkach niniejszej Umowy, albo, w
przypadku Niewypłacalności Dłużnika, jeśli Należności nie zostały umieszczone na liście wierzytelności
objętych postępowaniem dotyczącym Niewypłacalności.
3.5 Embargo
Ochrona ubezpieczeniowa może nie mieć zastosowania a Oddział nie będzie ponosił odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody w zakresie, w jakim udzielenie takiej ochrony ubezpieczeniowej i/lub wypłata
odszkodowania mogłyby narazić Oddział albo którykolwiek z podmiotów grupy Coface na sankcje albo kary
(w tym również sankcje zagraniczne) na mocy uchwał przyjętych przez Organizację Narodów
Zjednoczonych lub w związku z nimi, albo w związku z sankcjami handlowymi bądź gospodarczymi,
przepisami bądź regulacjami Unii Europejskiej albo dowolnego kraju, niezależnie od tego czy sankcje te
obowiązywały w momencie rozpoczęcia obowiązywania Umowy czy zostały wprowadzone w trakcie
okresu umowy.
4 – Windykacja
4.1
W terminie dokonania Zgłoszenia Przeterminowanych Należności, Ubezpieczający
zobowiązany jest zlecić dochodzenie tych Należności, na drodze polubownej poprzez system
online oraz odpowiednio sądowej, do Firmy Windykacyjnej, niezależnie od tego czy Należności
są objęte ochroną ubezpieczeniową w całości czy w części. Ubezpieczający nie jest uprawniony
do podejmowania samodzielnych działań w zakresie dochodzenia Należności ani do zlecenia
dochodzenia tych Należności innemu usługodawcy niż Firma Windykacyjna, chyba
że Ubezpieczający uzyska na takie działania uprzednią pisemną zgodę Oddziału.
4.2
Ubezpieczający zobowiązany jest współdziałać i udzielać wszelkiego niezbędnego wsparcia
w zakresie działań Firmy Windykacyjnej zmierzających do odzyskania Należności.
W szczególności Ubezpieczający zobowiązany jest, na żądanie Firmy Windykacyjnej oraz w
wyznaczonym terminie, dostarczyć wszelkich pisemnych dowodów istnienia Należności oraz ich
Zabezpieczeń, jeżeli występują, jak również wszelkich informacji, dokumentów bądź tytułów
prawnych wymaganych przez Firmę Windykacyjną celem umożliwienia skutecznego dochodzenia
Należności.
4.3.
Ubezpieczający niniejszym upoważnia Oddział do reprezentowania go w pełnym zakresie przed
Firmą Windykacyjną w celu zarządzania w imieniu Ubezpieczającego procesem dochodzenia
Należności. W szczególności Ubezpieczający udziela w tym celu Oddziałowi nieodwołalnego
i wyłącznego upoważnienia do:
- zlecenia Firmie Windykacyjnej wszczęcia działań dochodzenia Należności niezwłocznie
po otrzymaniu Zgłoszenia Przeterminowanych Należności;
- przekazania Firmie Windykacyjnej wszystkich faktur i innych dokumentów lub informacji
dotyczących Należności, w tym informacji dotyczących Odzyskanych Należności
otrzymanych przez Ubezpieczającego;
- otrzymywania od Firmy Windykacyjnej raportów na temat działań windykacyjnych;
- otrzymywania od Firmy Windykacyjnej wszelkich Odzyskanych Należności i ich alokowania
zgodnie z zapisami art. 5.2 poniżej;
- zawierania z Dłużnikiem porozumień w zakresie zaspokojenia wierzytelności, w tym m.in.
w zakresie ustanowienia harmonogramu spłat, częściowej redukcji długu lub cesji praw
do wierzytelności na rzecz osoby trzeciej;
- decydowania o wszczęciu czynności sądowych i zlecenia odpowiednio podjęcia tych czynności
Firmie Windykacyjnej.
Ubezpieczający uprawniony jest do interweniowania lub kontaktowania się bezpośrednio z Firmą
Windykacyjną wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu tego z Oddziałem, z zastrzeżeniem postanowień
art. 4.2 powyżej.
9
5 – Odzyskane Należności
5.1 Zgłoszenie Odzyskanych Należności
Po Zgłoszeniu Przeterminowanych Należności, Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadomić Oddział
[za pośrednictwem systemu online] w okresie zgłoszenia Odzyskanych Należności o wszelkich
Odzyskanych Należnościach, które Ubezpieczający otrzymał.
5.2 Alokacja Odzyskanych Należności
Odzyskane Należności otrzymane przed wypłatą odszkodowania przysługują Ubezpieczającemu oraz
pomniejszają saldo niezapłaconych Należności. Przedmiotowe Odzyskane Należności będą zaliczane
na poczet Należności w porządku chronologicznym, ze względu na ich Daty Wymagalności, a żaden inny
system zaliczania stosowany przez osoby trzecie nie będzie dla Oddziału wiążący.
Odzyskane Należności otrzymane po wypłacie odszkodowania przysługują Oddziałowi do wysokości
wypłaconego odszkodowania za Należności, natomiast pozostała kwota do wysokości Należności,
przysługiwać będzie Ubezpieczającemu.
W przypadku, gdyby łączna kwota Odzyskanych Należności, otrzymanych przed lub po wypłacie
odszkodowania, była wyższa od Należności, nadwyżka zostanie podzielona między Ubezpieczającego
i Oddział, celem skompensowania Kosztów Dochodzenia Należności poniesionych odpowiednio przez
Ubezpieczającego oraz Oddział.
Za datę wypłaty odszkodowania uznaje się datę decyzji odszkodowawczej podjętej przez Oddział, która
zostanie określona w przesłanej Ubezpieczającemu decyzji o wypłacie odszkodowania.
6 – Deklaracja o działalności, składka i opłaty
6.1 Deklaracja o działalności oparta na Obrocie
W celu złożenia deklaracji o działalności Ubezpieczającego, Ubezpieczający zobowiązany
jest dostarczyć Oddziałowi deklarację Obrotu obejmującą każdy okres raportowy, za pośrednictwem
systemu online lub przy pomocy formularzy dostarczonych przez Oddział i w terminie nie przekraczającym
okresu deklaracji.
Nieprzedłużenie niniejszej Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku dostarczenia Oddziałowi
deklaracji Obrotu za ostatni okres raportowy.
6.2 Składka
Składka będzie obliczana jako iloczyn stawki oraz wartości Obrotu, z zastrzeżeniem że należna
Oddziałowi składka nie może być niższa od składki minimalnej.
Ubezpieczający zobowiązany jest do zapłaty składki w terminach wskazanych w Warunkach
Szczegółowych.
6.3 Opłaty
6.3.1 Opłaty za usługi
Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić Dostawcy Usług Informacyjnych oraz Firmie Windykacyjnej
należne kwoty wskazane w Warunkach Szczegółowych.
6.3.2 Należna Oddziałowi opłata za zarejestrowanie Zgłoszenia Przeterminowanych Należności
Zgodnie z Warunkami Szczegółowymi Ubezpieczający zobowiązany jest uiścić opłatę za każde
zarejestrowanie Zgłoszenia Przeterminowanych Należności.
10
6.4 Podatki i cła
Wszelkie kwoty określone w niniejszej Umowie w zakresie składek i opłat nie obejmują podatków i ceł.
6.5 Potrącenie
Ubezpieczający nie jest uprawniony do potrącania jakichkolwiek płatności, które mógłby uznać za należne
od Oddziału, nawet w przypadku otrzymania potwierdzenia wysokości należnego odszkodowania.
7 – Okres obowiązywania
7.1 Okres obowiązywania
Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia obowiązywania Umowy i obowiązuje w trakcie
pierwszego okresu ubezpieczeniowego.
Niniejsza Umowa ulega następnie przedłużeniu na kolejne okresy ubezpieczeniowe, chyba że jedna
ze stron zawiadomi drugą stronę, listem poleconym doręczonym najpóźniej 90 dni przed upływem danego
okresu ubezpieczeniowego, o wypowiedzeniu Umowy z upływem tego okresu ubezpieczeniowego.
7.2 Warunek wstępny
Wszelkie zobowiązania Oddziału wynikające z niniejszej Umowy będą uwarunkowane otrzymaniem przez
Oddział depozytu, o ile ma zastosowanie, który powinien być wpłacony w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia
obowiązywania Umowy lub w ciągu 7 dni od podpisania Umowy przez Ubezpieczającego, w zależności od
tego co nastąpi pierwsze.
7.3 Przedterminowe wypowiedzenie
Oddział zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy w dowolnym momencie jej trwania,
z ważnych powodów określonych w niniejszej Umowie przesyłając do Ubezpieczającego stosowne
oświadczenie listem poleconym.
Za ważną przyczynę uzasadniającą skorzystanie przez Oddział z prawa do przedterminowego
wypowiedzenia Umowy jest, m.in. wystąpienie któregokolwiek z następujących zdarzeń:
(i) zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez Ubezpieczającego,
(ii) złożenie przez Ubezpieczającego lub przez osobę trzecią wniosku o ogłoszenie upadłości
Ubezpieczającego,
(iii) wystąpienie po stronie Ubezpieczającego przesłanek uzasadniających ogłoszenie upadłości.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, Ubezpieczający jest zobowiązany
niezwłocznie powiadomić o nich Oddział.
Jeżeli Oddział skorzysta z prawa do wypowiedzenia Umowy, ulegnie ona rozwiązaniu w dniu wystąpienia
danego zdarzenia, a składka będzie należna Oddziałowi proporcjonalnie za okres, w jakim obowiązywała
Umowa.
8 – Waluta
Jeśli faktury wystawiono w walucie innej niż waluta umowy, kwoty wynikające z tych faktur będą
przeliczane na walutę umowy według następujących zasad:
a) dla obliczenia Straty Netto:
11
według kursu wymiany walut obowiązującego w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w którym faktura
została wystawiona, przy czym wszystkie płatności otrzymane z tytuły danej faktury będą przeliczane
po tym samym kursie, po którym została przeliczona faktura.
b) dla Należności Odzyskanych po wypłacie odszkodowania:
według kursu wymiany walut obowiązującego w dniu, w którym Ubezpieczający lub Oddział otrzymał
te kwoty albo, jeśli przeliczenie tego kursu na dzień ich otrzymania jest niemożliwe, według kursu wymiany
walut obowiązującego w dniu wskazanym w bankowej nocie uznaniowej.
c) dla celów deklaracji o działalności, o której mowa w art. 6.1 powyżej:
według kursu wymiany walut obowiązującego w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w którym faktura
została wystawiona.
9 – Komunikacja
9.1 O ile Umowa wyraźnie nie przewiduje inaczej, wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia i bardziej ogólnie
inne komunikaty przekazywane w ramach lub w związku z niniejszą Umową będą uznawane za skutecznie
doręczone w przypadku przesłania na adres wskazany w Warunkach Szczegółowych (i) faksem, (ii) listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru, (iii) ekspresową przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy
kurierskiej, (iv) pocztą elektroniczną (e-mailem) lub za pośrednictwem systemu online,
(v) za pośrednictwem platformy przekazywania plików; albo przesłania innym osobom, na inne adresy,
numery faksów bądź adresy e-mailowe, które w przyszłości będą przedmiotem zawiadomienia zgodnie
z postanowieniami niniejszego artykułu.
Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadomiać Oddział o każdej zmianie adresów wskazanych w
Warunkach Szczegółowych.
9.2 Ubezpieczający przyjmuje do wiadomości fakt, że dokumenty przekazywane drogą elektroniczną są tak
samo skuteczne jak dokumenty papierowe.
9.3 Komunikowanie będzie uznawane za skuteczne w momencie doręczenia a będą uznawane
za doręczone (i) w przypadku faksów: w dacie wskazanej w raporcie transmisji, (ii) w przypadku przesyłki
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru: w dacie pierwszego awizowania, (iii) w przypadku wysyłki
ekspresową przesyłką kurierską: w momencie odbioru, (iv) w przypadku wysyłki pocztą elektroniczną lub
za pośrednictwem systemu online: w momencie gdy wiadomość zostanie przesłana na serwer odbiorcy
a zatem będzie możliwa do odczytania przez adresata, (v) w przypadku przesyłania za pośrednictwem
platformy do przekazywania plików: w momencie dostarczenia wiadomości elektronicznej informującej,
że na platformie dostępny jest dokument do przesłania.
10 – Ochrona danych
Grupa Coface rozumie wagę ochrony Danych Osobowych, o której mowa w dyrektywach europejskich
dotyczących danych osobowych. Jako część grupy Coface, Oddział podejmuje się stosowania zasad
ochrony Danych Osobowych na rzecz Ubezpieczającego. W związku z powyższym, Oddział przedstawia
następujące zasady ochrony Danych Osobowych, dostarczonych przez Ubezpieczającego w związku
z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy.
10.1 Dane Osobowe przekazane przez Ubezpieczającego w związku z zawarciem Umowy mogą być
wykorzystywane dla celów zarządzania Umową, na potrzeby wykonywania czynności ubezpieczeniowych
oraz, w stosownych przypadkach, dokonywania analizy ryzyka kredytowego, jak również czynności
związanych z zarządzaniem i finansowaniem należności. Dla ww. celów dane mogą być przekazywane
reasekuratorom, Firmie Windykacyjnej, Dostawcy Usług Informacyjnych lub innym członkom Grupy Coface
lub partnerom biznesowym Coface, również tym mającym siedzibę poza Unią Europejską.
10.2 Podmioty Danych mają prawo, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach [Ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych], wglądu w swoje Dane Osobowe oraz domagania się ich
zmiany, usunięcia albo zablokowania, kontaktując się z Oddziałem za pośrednictwem następującego
adresu e-mail: [[email protected]].
12
10.3 Za zgodą Ubezpieczajacego wyrażoną w stosownym miejscu, Oddział ma prawo wykorzystywać
przekazane przez Ubezpieczajacego Dane Osobowe do informowania Ubezpieczajacego o nowych
produktach Oddziału bądź produktach oferowanych przez spółki stowarzyszone z Odziałem, oraz o
wszelkich zmianach dotyczących istniejących produktów. Dane Osobowe Ubezpieczającego nie zostaną
przekazane żadnej osobie trzeciej na potrzeby prowadzenia kampanii marketingowych. Co więcej,
Podmioty Danych mają prawo w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania ich Danych
Osobowych do celów marketingowych, kontaktując się z działem, o którym mowa w art. 10.2.
10.4 Ubezpieczający zobowiązuje się do powiadomienia Podmiotów Danych o informacjach zawartych w
art. 10.1, 10.2 i 10.3.
11 – Cesja
Ubezpieczający nie jest uprawniony dokonywać cesji praw do odszkodowań i/lub Należności na rzecz
jakiejkolwiek osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Oddziału, przy czym taka zgoda, dla swojej
ważności, wymaga zawarcia stosownego aneksu rozszerzającego do niniejszej Umowy.
12 – Informacje i kontrola
12.1 Informowanie o zmianach
Niniejsza Umowa została sporządzona w oparciu o informacje przekazane przez Ubezpieczającego w
Kwestionariuszu. Ubezpieczający zobowiązany jest w terminie 10 dni poinformować Oddział o wszelkich
istotnych zmianach dotyczących informacji podanych w Kwestionariuszu, w szczególności odnośnie
charakteru albo zakresu prowadzonej działalności bądź formy prawnej.
12.2 Prawo do kontroli
Ubezpieczający podejmie wszelkie działania umożliwiające Oddziałowi wykonanie prawa do kontroli,
w szczególności Ubezpieczający dostarczy Oddziałowi wszelkie dokumenty i/lub poświadczone kopie
dotyczące Umów Sprzedaży i umożliwi Oddziałowi przeprowadzenie kontroli, obejmującej weryfikację
czy Ubezpieczający wykonał swoje zobowiązania i złożył swoje zgłoszenia w sposób kompletny, dokładny
i zgodny ze stanem faktycznym.
13 - Naruszenie obowiązków
13.1 Niezgłoszenie pełnej deklaracji o działalności
W przypadku niezgłoszenia deklaracji, zgłoszenia niekompletnej deklaracji albo zwłoki w zgłoszeniu
deklaracji o Obrocie, Oddział uprawniony jest do wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej dla Należności,
które nie zostały zgłoszone w wyznaczonym terminie, jednakże Ubezpieczający zobowiązany będzie
nadal do zapłacenia składki naliczonej w oparciu o Obrót uwzględniający Należności niezadeklarowane
albo zadeklarowane po terminie. Oddział zastrzega sobie ponadto prawo do wypowiedzenia Umowy ze
skutkiem natychmiastowym.
13.2 Brak zapłaty składek lub opłat
a) W przypadku braku zapłaty części albo całości składki we wskazanym terminie, Oddział wyśle
do Ubezpieczającego wezwanie do zapłaty zaległego rachunku dotyczącego składki wyznaczając mu
termin na zapłatę wynoszący 7 dni od otrzymania ww. wezwania, z zagrożeniem wskazującym, iż brak
zapłaty składki spowoduje ustanie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wszystkich Należności wynikających
z Dostaw realizowanych w okresie, za który nie opłacono składki.
Oddział będzie ponadto uprawniony do wystawienia Ubezpieczającemu noty obciążeniowej na kwotę (i)
odsetek za zwłokę w wysokości [1]-krotności odsetek ustawowych obowiązujących w dacie wymagalności
13
oraz (ii) stałej kary w wysokości [50] PLN netto za każdy rachunek, który nie został w pełni opłacony
w dacie wymagalności w celu pokrycia kosztów windykacji poniesionych przez Oddział.
Oddział zastrzega sobie ponadto prawo do potrącenia należnych kwot z depozytu i/lub do wypowiedzenia
Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
b) W przypadku braku zapłaty części albo całości opłat we wskazanym terminie, Oddział zastrzega sobie
prawo do obciążenia Ubezpieczającego kwotą odsetek za zwłokę oraz stałej kary, o których mowa w
podpunkcie a) powyżej.
13.3 Złożenie nieprawdziwych albo niekompletnych oświadczeń
Oddział zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, odmowy
wypłaty odszkodowania oraz domagania się zwrotu wypłaconego odszkodowaniaw przypadku gdy:
- okaże się, że jakiekolwiek złożone przez Ubezpieczającego oświadczenie jest nieprawdziwe albo
niekompletne (szczególnie w zakresie oświadczeń składanych na etapie ubiegania się o Umowę,
składania wniosku o wydanie Decyzji Kredytowej albo po zaistnieniu przyczyn powstania szkody), albo
- Ubezpieczający naruszy swoje obowiązki określone w art. 12.2 powyżej.
13.4 Inne naruszenia
W przypadku naruszenia przez Ubezpieczającego innych obowiązków określonych w niniejszej Umowie,
w tym obowiązków określonych w art. 3.1.2 powyżej, ustaje ochrona ubezpieczeniowa dla istniejących
Należności, a w przypadku gdy odszkodowanie za te Należności zostało już wypłacone, Ubezpieczający
zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych kwot.
13.5 Skutki naruszenia obowiązków
Okoliczności wskazane w art. 13.1 do 13.4, poza skutkami wskazanymi powyżej, stanowią ważne powody
do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
14 - Poufność
Ubezpieczający ma obowiązek zachowania poufności i nieujawniania jakimkolwiek osobom trzecim, w tym
Dłużnikom, Decyzji Kredytowych (w tym również warunków w nich zawartych) za wyjątkiem sytuacji gdy
Ubezpieczający uprzednio uzyskał pisemną zgodę Oddziału.
15 – Definicje
Anulacja: Decyzja Kredytowa, na mocy której Oddział anuluje wcześniej wydaną Pozytywną Decyzję
Kredytową dotyczącą Dłużnika.
Brak Zapłaty: brak zapłaty Należności przez Dłużnika w terminie, walucie oraz miejscu określonym
w Umowie Sprzedaży.
Dane Osobowe: oznaczają dane dotyczące osoby fizycznej („Podmiot danych”), która jest bądź może
zostać zidentyfikowana na podstawie danych albo w związku z danymi, które posiada Oddział
(np. nazwisko, numer dowodu osobistego itp.).
Data Wymagalności: pierwotna data, kiedy Dłużnik zobowiązany jest zapłacić swoje Należności zgodnie
z Umową Sprzedaży.
Decyzja Kredytowa: decyzja wydana zgodnie z Warunkami Szczegółowymi, która określa maksymalną
kwotę Salda Należności objętych ochroną ubezpieczeniową w odniesieniu do danego Dłużnika, jeżeli ma
zastosowanie.
Dłużnik: podmiot prawny, który jest prawnie
Ubezpieczającego w oparciu o Umowę Sprzedaży.
14
zobowiązany
do
zapłaty
Należności
wobec
Dłużnik Publiczny: Dłużnik będący (i) centralnym organem rządowym, (ii) organem regionalnym
lub lokalnym, lub (iii) wydziałem albo agencją takiego organu.
Dłużnik w Zwłoce: Dłużnik, odnośnie którego Ubezpieczający przesłał albo jest zobowiązany przesłać do
Oddziału Zgłoszenie Przeterminowanych Należności.
Dostawa: następuje:
- dla sprzedaży towarów w kraju: gdy towary zostaną wydane lub udostępnione Dłużnikowi lub każdej
osobie działającej w jego imieniu, w miejscu oraz zgodnie z warunkami określonymi w Umowie
Sprzedaży. Jeśli zostało uzgodnione między Ubezpieczającym a Dłużnikiem, że towary mają zostać
udostępnione Dłużnikowi, wówczas winno to być wyraźnie w formie pisemnej wskazane w Umowie
Sprzedaży.
- dla sprzedaży towarów w eksporcie (tj. poza krajem Ubezpieczającego): gdy towary zostaną przekazane
osobie trzeciej – zwykle przewoźnikowi – która ma je dostarczyć do miejsca dostawy określonego
w Umowie Sprzedaży lub, w braku takiej osoby trzeciej, gdy towary zostaną przekazane Dłużnikowi
lub każdej osobie działającej w jego imieniu, w miejscu oraz zgodnie z warunkami określonymi w Umowie
Sprzedaży.
- dla sprzedaży usług: w dniu realizacji usług, za które należy się zapłata zgodnie z Umową Sprzedaży.
Koszty Dochodzenia Należności: wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione
przez Ubezpieczającego zgodnie z niniejszą Umową w celu uniknięcia lub zminimalizowania szkody
oraz zabezpieczenia płatności Należności objętych ochroną ubezpieczeniową, włączając wydatki
związane z przedsądowymi i sądowymi działaniami windykacyjnymi w odniesieniu do Należności objętych
ochroną ubezpieczeniową oraz działaniami związanymi z realizacją Zabezpieczeń. Wszelkie wydatki
poniesione przez Ubezpieczającego w związku z rozstrzyganiem Sporu nie będą traktowane jako Koszty
Dochodzenia Należności.
Limit Kredytowy: rodzaj Decyzji Kredytowej wydanej przez Oddział, zgodnie z art. 2.1 Warunków
Szczegółowych,
Należność: suma kwot przysługujących Ubezpieczającemu od Dłużnika z tytułu Umowy Sprzedaży, która
jest objęta zakresem ochrony ubezpieczeniowej określonym w art. 1.1.1 powyżej, wynikających z jednej lub
więcej faktur.
Niekorzystna Sytuacja Finansowa: każde zdarzenie, o którym Ubezpieczający dowiedział się, a które
mogło świadczyć o tym, że Dłużnik może nie być zdolny do uregulowania Należności, między innymi
Niewypłacalność Dłużnika albo Podmiotu Powiązanego z Dłużnikiem, trudności związane
z przepływami pieniężnymi albo pogorszenie reputacji Dłużnika, istotna zmiana albo zakończenie
wyłącznej albo wieloletniej relacji handlowej z Dłużnikiem, postępowanie sądowe przeciwko Dłużnikowi.
Niewypłacalność:
osoba lub podmiot znajduje się w stanie Niewypłacalności lub stan Niewypłacalności zostaje
stwierdzony kiedy:
ogłosił upadłość Dłużnika;
oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek Dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie
kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów;
c) oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, w razie stwierdzenia, że majątek Dłużnika jest obciążony
hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim
stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
d) sąd wydał prawomocne postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu;
e) sąd wydał prawomocne postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego;
f) sąd wydał prawomocne postanowienie o otwarciu postępowania układowego;
g) sąd wydał prawomocne postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego;
h) została zawarta ugoda pozasądowa, na którą zgodzili się wszyscy wierzyciele;
i) w zakończonym przed organem egzekucyjnym postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym
przeciwko Dłużnikowi na wniosek Ubezpieczającego wpływy z egzekucji nie zaspokoiły należności w
całości;
j) występują takie warunki, które – zgodnie z systemem prawnym kraju Dłużnika – są uważane za
równoważne pod względem skutków z sytuacją określoną w punktach poprzedzających
Wyraz „niewypłacalny” oznacza podmiot w stanie Niewypłacalności w rozumieniu niniejszych Warunków
Ogólnych.
a) sąd
b) sąd
15
Obrót: całkowita kwota – z podatkiem VAT, jeżeli dotyczy – wszystkich Należności po odjęciu Należności
niepodlegających ubezpieczeniu zgodnie z art. 1.2.1a), b)i), ii), iii), iv), c)i) oraz 3.5 powyżej.
Odmowa: Decyzja Kredytowa, na mocy której Oddział odmawia objęcia ochroną Dłużnika.
Odzyskane Należności: wszelkie kwoty otrzymane, przed lub po wypłacie odszkodowania, od Dłużnika
albo osoby trzeciej w związku z Należnościami powstałymi przed ogłoszeniem Niewypłacalności
Dłużnika, włączając:
 odsetki otrzymane przez Ubezpieczającego lub przez Oddział z tytułu opóźnionych płatności,
 kwoty wynikające ze zrealizowanych przez Ubezpieczającego lub przez Oddział Zabezpieczeń,
 podatek VAT (włączając zwrot lub refundację otrzymane od organu podatkowego w przypadku
gdy Należność była objęta ochroną ubezpieczeniową z podatkiem VAT),
 wystawione przez Ubezpieczającego faktury korygujące lub noty uznaniowe,
 wzajemnie uznane i dokonane potrącenia,
 wpływy z odzyskanych lub zatrzymanych przez Ubezpieczającego towarów lub z towarów które
mógł odzyskać lub zatrzymać.
Osoba Prywatna: osoba, która kupuje towary albo usługi do innego celu niż w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą.
Podmiot powiązany: dowolny podmiot, który (i) jest bezpośrednio bądź pośrednio kontrolowany przez
Ubezpieczającego, albo (ii) bezpośrednio bądź pośrednio kontroluje Ubezpieczającego, albo (iii) jest
bezpośrednio bądź pośrednio kontrolowany przez ten sam podmiot, który kontroluje Ubezpieczającego,
przy czym „kontrola” oznacza istotny wpływ poprzez udział w zarządzaniu, administrowaniu albo
w kapitale.
Pozytywna Decyzja Kredytowa: Decyzja Kredytowa, która nie jest Odmową ani Anulacją, w tym
Decyzja Kredytowa, którą Oddział wydaje w kwocie częściowej w porównaniu do kwoty wnioskowanej.
Przeterminowane Należności: kwota Należności pozostała do zapłaty.
Przewlekła Zwłoka: niezapłacenie przez Dłużnika pełnej kwoty Należności w chwili wygaśnięcia okresu
przewlekłej zwłoki, pod warunkiem że nie jest ono skutkiem Niewypłacalności, Zdarzenia Politycznego
ani Zdarzenia Katastrofalnego.
Redukcja: Decyzja Kredytowa, na mocy której Oddział zmniejsza kwotę ustaloną we wcześniejszej
Decyzji Kredytowej.
Saldo Należności: całkowita kwota – z podatkiem VAT jeśli ma zastosowanie – obliczona na dowolny
moment, wymagalna lub która będzie wymagalna do zapłaty przez Dłużnika w zakresie w jakim ta kwota
objęta jest zakresem ochrony ubezpieczeniowej określonym w art. 1.1.1 powyżej i nie jest wyłączona
z ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z art. 1.2.1 a), b)i), ii), iii), iv), c)i) oraz 3.5 powyżej.
Spór: wszelkie rozbieżności dotyczące wysokości, zasadności lub wymagalności Należności, w tym
rozbieżności dotyczące potrącenia kwot przez Dłużnika w przypadku istnienia wobec niego innych
zobowiązań, obejmujących potrącenie kwot, jakie zdaniem Dłużnika jest mu winny Ubezpieczający na
podstawie Umowy Sprzedaży bądź innych ustaleń umownych pomiędzy Ubezpieczającym a Dłużnikiem.
Sprzedaż Na Warunkach Inkasa Dokumentowego: sprzedaż, w przypadku której odpowiednie warunki
płatności przewidują, że Ubezpieczający zachowa tytuł prawny do towarów i kontrolę nad nimi do momentu
pełnej zapłaty dokonanej na rzecz strony trzeciej odpowiedzialnej za przekazanie Dłużnikowi dokumentów
przenoszących ten tytuł na Dłużnika.
Strata Netto: kwota straty obliczona zgodnie z postanowieniami art. 3.2.1 powyżej, która może podlegać
wypłacie odszkodowania zgodnie z postanowieniami i warunkami niniejszej Umowy.
Umowa: umowa ubezpieczenia kredytu kupieckiego zawarta pomiędzy podmiotami prawnymi określonymi
w niniejszym dokumencie jako Strony Umowy i która obejmuje niniejsze Warunki Ogólne, Warunki
Szczegółowe, Kwestionariusz oraz odpowiednio wszelkie dodatkowe dokumenty wymienione
w Warunkach Szczegółowych.
Umowa Sprzedaży: każda umowa, zawarta w dowolnej formie, prawnie wiążąca Ubezpieczającego i jego
Dłużnika, która przewiduje sprzedaż towarów lub świadczenie usług w zamian za zapłatę ceny.
16
Zabezpieczenie: hipoteka, obciążenie, zastaw, przewłaszczenie, poręczenie bądź inne formy prawne
mające na celu zapewnienie wykonania zobowiązania Dłużnika.
Zdarzenie Katastrofalne: zdarzenie naturalne, w tym między innymi wybuch wulkanu, trzęsienie ziemi,
fala pływowa, tajfun albo powódź.
Zdarzenie Polityczne: dowolne z wymienionych poniżej zdarzeń, które może wystąpić w przypadku
transakcji eksportowych:
- wojna, wypowiedziana albo niewypowiedziana, w którą zaangażowany jest kraj Dłużnika,
- zamieszki, wojna domowa, powstanie, akt terroryzmu, rewolucja albo inne zdarzenie o podobnym
charakterze w kraju Dłużnika,
- wszelkie działania legislacyjne bądź administracyjne podjęte w kraju Ubezpieczającego, które
uniemożliwiają eksportowanie, albo
- wszelkie działania podejmowane na szczeblu rządowym, które uniemożliwiają importowanie,
przekazywanie kwot zapłaconych albo zwalniające Dłużnika z obowiązku zapłaty, albo
- wszelkie dewaluacje waluty.
Zgłoszenie Przeterminowanych Należności: zgłoszenie Przeterminowanych Należności zgodnie
z art. 3.1.1 powyżej.
16 – Postanowienia dodatkowe
16.1 Odstąpienie od umowy
Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy
Ubezpieczenia.
16.2 Reklamacje
16.2.1.Ubezpieczający może złożyć do Oddziału reklamację w związku z zawarciem lub wykonaniem
Umowy Ubezpieczenia:
a) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Oddziału albo przesyłką pocztową;
b) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Oddziału;
c) faxem lub w uzgodnionej pisemnie formie elektronicznej.
16.2.2.Oddział rozpoznaje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej
otrzymania i powiadamia Ubezpieczającego o rozpatrzeniu reklamacji na piśmie. Na wniosek
Ubezpieczającego Oddział może dostarczyć odpowiedź pocztą elektroniczną.
16.2.3.W przypadkach szczególnie skomplikowanych, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji
w terminie, Oddział na piśmie wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać
ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia
odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
16.2.4 W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie
z wolą Ubezpieczającego. Do zachowania terminów, o których mowa w ustępach poprzedzających
wystarcza wysłanie odpowiedzi przed ich upływem.
16.2.5.Postanowienia art. od 16.2.2 do 16.2.4 mają zastosowanie wyłącznie do Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, będącego osoba fizyczną.
16.3 Jurysdykcja
Powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów
o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego,
ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia albo przed sąd właściwy dla miejsca
zamieszkania spadkobiercy ubezpieczającego, lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
17
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
Następujące dodatkowe dokumenty stanowią integralną część niniejszej Umowy:
I.
Dokumenty wymagane w okresie przewlekłej zwłoki, jak również na każde żądanie Oddziału,
o których mowa w art. 3.1.2 Warunków Ogólnych:
1. Nieuregulowane faktury ujęte w „Zgłoszeniu przeterminowanych należności” (dalej „NOA”).
2. Dla sprzedaży towarów w kraju, dowody wydania lub udostępnienia towarów Dłużnikowi lub każdej
osobie działającej w jego imieniu (wraz ze stosownym umocowaniem dla tej osoby od Dłużnika),
w miejscu oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowie sprzedaży. Jeśli zostało uzgodnione
między ubezpieczającym a Dłużnikiem, że towary mają zostać udostępnione Dłużnikowi, wówczas
winno to być wyraźnie i w formie pisemnej wskazane w Umowie Sprzedaży.
3. Dla sprzedaży towarów w eksporcie dowody przekazania towarów osobie trzeciej (wraz ze stosownym
umocowaniem dla tej osoby od Dłużnika) – zwykle przewoźnikowi działającemu na zlecenie Dłużnika –
która ma je dostarczyć do miejsca dostawy określonego w umowie sprzedaży lub, w braku takiej osoby
trzeciej, dowody przekazania towarów Dłużnikowi lub każdemu działającemu w jego imieniu (wraz ze
stosownym umocowaniem dla tej osoby od Dłużnika), w miejscu oraz zgodnie z warunkami
określonymi w Umowie Sprzedaży.
4. Dla sprzedaży usług dowody potwierdzające fakt realizacji usług, za które należy się zapłata zgodnie
z Umową Sprzedaży.
5. Inne dokumenty potwierdzające istnienie należności (potwierdzenie salda, uznanie długu etc.), bądź
oświadczenie, że nie dysponujecie Państwo takimi dokumentami.
6. Dokumenty stanowiące umowę sprzedaży towarów (zamówienie podpisane przez Dłużnika
i potwierdzenie zamówienia, kontrakt, ogólne warunki sprzedaży etc.), bądź potwierdzenie, że taka
umowa nie została przez strony zawarta w formie pisemnej.
7. Kompletna korespondencja prowadzona przez Państwa z Dłużnikiem w sprawie braku płatności (pisma
wzywające Dłużnika do zapłaty oraz odpowiedzi na te wezwania), bądź potwierdzenie, że nie
dysponujecie Państwo takimi dokumentami.
8. Opis czynności podjętych przez Ubezpieczającego, mających na celu minimalizację szkody.
9. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenia płatności (gwarancją, czekiem, wekslem etc.) bądź
zastrzeżenia prawa własności, o ile mają zastosowanie.
10. Dokumenty potwierdzające wystąpienie szkody w przypadku niewypłacalności Dłużnika w formie
prawomocnego postanowienia sądu.
11. Jeżeli należności były przedmiotem zbycia, a w szczególności przedmiotem obrotu faktoringowego lub
przedmiotem zabezpieczenia ustanowionego w formie cesji należności na bank lub inny podmiot
a Ubezpieczający wyraża wolę otrzymania odszkodowania na swój rachunek bankowy, oryginał
pisemnej zgody na wypłatę bezpośrednio do Ubezpieczającego wydanej przez faktora albo inny
podmiot, który stał się właścicielem należności w wyniku zawarcia umowy faktoringowej, umowy cesji
należności lub innej umowy przewidującej zmianę właściciela należności.
12. Jeżeli prawa do odszkodowań za należności - bez jednoczesnej zmiany właściciela należności - były
przeniesione na bank lub inny podmiot a Ubezpieczający wyraża wolę otrzymania odszkodowania na
swój rachunek bankowy, oryginał pisemnej zgody na wypłatę bezpośrednio do Ubezpieczającego
wydanej przez bank albo inny podmiot, któremu przysługuje prawo do odszkodowania.
13. Raport Handlowy pochodzący ze źródła informacji wskazanego w Umowie Ubezpieczenia, w przypadku
gdy Decyzja Kredytowa wydana została przez Ubezpieczającego na podstawie przedmiotowego
raportu. W przypadku zaś, gdy Decyzja Kredytowa wydana została przez Ubezpieczającego w ramach
odpowiedzialności Menadżera Kredytowego, pisemne wskazanie nazwiska Menedżera Kredytowego
i potwierdzenie, że wydanie Decyzji Kredytowej nastąpiło zgodnie z procedurą kredytową opisaną
w Wiążącym Kwestionariuszu Zarządzania Kredytowego, załączonym do Umowy Ubezpieczenia.
14. Saldo otwartych pozycji na dzień składania wniosku o Decyzję Kredytową wraz ze wskazaniem pozycji
składających się na to saldo (numery, daty wystawienia, daty wymagalności, kwoty i waluta faktur)
celem wykazania wejścia w życie Decyzji Kredytowej z mocą wsteczną, o ile taka sytuacja ma
zastosowanie.
15. Saldo bilansu otwarcia na dzień dostawy w ramach najwcześniej wystawionej faktury ujętej w NOA
wraz ze wskazaniem pozycji składających się na to saldo (numery, daty wystawienia, daty
wymagalności, kwoty i waluta faktur).
16. Historia rachunku dłużnika za okres 12 miesięcy przed datą dostawy w ramach najwcześniej
wystawionej faktury ujętej w NOA do chwili obecnej w formie pliku Excel w takim układzie, aby na
podstawie zawartych w niej danych możliwe było ustalenie jakie pozycje (w tym faktury z datami
wystawienia i wymagalności) były po stronie „Wn” i kiedy pojawiały się do nich wpisy po stronie „Ma”.
Plik w formacie Excel, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zawierać informacje jakiego
18
okresu dotyczy i jakie jest otwarte saldo należności. Wskazane jest zawarcie w niniejszym pliku
informacji po ilu dniach od terminu płatności nastąpiła całkowita spłata danej faktury.
17. Informacja, czy Ubezpieczający skorzystał z przewidzianej w Ustawie o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004r., możliwości skorygowania przez podatnika podatku VAT, podstawy
opodatkowania oraz podatku należnego, w sytuacji uprawdopodobnienia nieściągalności
wierzytelności. Jeżeli tak, to prosimy o przesłanie zestawienia pozycji potwierdzających skorygowanie
przez podatnika podatku VAT ze wskazaniem numeru korekty, daty ujęcia w zapisach księgowych oraz
kwoty.
Najpóźniej 30 dni przed datą wypadku ubezpieczeniowego Oddział poinformuje pisemnie
Ubezpieczającego jakich dowodów istnienia należności, o których mowa w art. 3.1.2 Warunków Ogólnych,
brakuje z żądaniem ich dostarczenia pod rygorem wstrzymania wypłaty odszkodowania.
Po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego wskazanego w art. 1.1.2 ii) Warunków Ogólnych
Ubezpieczający zobowiązany jest przesłać pocztą, najpóźniej w terminie 7 dni od daty powstania wypadku
ubezpieczeniowego, oryginał historii rachunku dłużnika, tj. wydruk z konta analitycznego (kont
analitycznych), na którym księgowane są zapisy dotyczące Państwa rozliczeń z dłużnikiem:
- za okres od daty dostawy w ramach najwcześniej wystawionej faktury ujętej w NOA do chwili obecnej
lub
- za okres 12 miesięcy przed datą dostawy w ramach najwcześniej wystawionej faktury ujętej w NOA do
chwili obecnej (celem udowodnienia spełnienia warunków pozwalających na realizację transakcji
objętych ubezpieczeniem na podstawie Decyzji Kredytowej przyznanej przez Ubezpieczającego na
podstawie pozytywnych doświadczeń handlowych, o taka sytuacja ma zastosowanie),
opatrzone pieczęcią i podpisem osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Historia rachunku Dłużnika powinna zawierać:
nazwę Ubezpieczającego i Dłużnika,
informacje na temat okresu, którego dotyczy,
numery, daty wystawienia, daty wymagalności, kwoty i walutę wszystkich faktur,
kwoty, walutę i daty wszystkich pozycji po stronie Ma, w tym dokonanych płatności.
Ponadto w każdym przypadku, po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego wskazanego w art. 1.1.2)
Warunków Ogólnych, Oddział ma prawo zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, w tym
oryginałów ww. dokumentów oraz informacji określonych w Warunkach Ogólnych.
II.
Lista Opcji
III.
Umowa powierniczego przelewu wierzytelności (Cesja do inkasa)
Ubezpieczający wraz z podpisaną Umową zobowiązany jest dostarczyć do Oddziału podpisaną Umowę
powierniczego przelewu wierzytelności (Cesja do inkasa), której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
IV.
Postanowienia dodatkowe
1 – Ochrona ubezpieczeniowa
1.1 Działalność gospodarcza podlegająca ochronie ubezpieczeniowej
Sprzedaż …………………………
1.2 Kraje objęte ochroną ubezpieczeniową
Strefa 1:
Kraje: ……………………………
Strefa 2:
Kraje: ……………………………
1.3 Procent ochrony ubezpieczeniowej: […] %
1.4 VAT
Sprzedaż krajowa:
z włączeniem VAT
Sprzedaż eksportowa: z wyłączeniem VAT
19
1.5 Maksymalny okres fakturowania:
[…] dni od Dostawy
1.6 Maksymalny okres kredytu:
[…] dni od daty faktury
2 – Zarządzanie ryzykiem
2.1 Decyzje Kredytowe
Decyzje Kredytowe będą wydawane:
i) albo przez Ubezpieczającego w oparciu o warunki strefy uprawnień Ubezpieczającego do samodzielnego
podejmowania decyzji, zgodnie z poniższymi zasadami
ii) albo przez Oddział w ramach strefy oceny ryzyka przez Oddział.
Strefa uprawnień Ubezpieczającego do samodzielnego podejmowania decyzji:
(wybierz dowolne klauzule w ramach strefy uprawnień Ubezpieczającego spośród poniższych)
Ochrona niezweryfikowana
Ubezpieczający uprawniony jest do udzielenia ochrony niezweryfikowanej dla Dłużników maksymalnie
do kwoty […] PLN w odniesieniu do pojedynczego Dłużnika w ramach specjalnego procentu ochrony
ubezpieczeniowej […] % zgodnie z następującymi warunkami:
 Dłużnik ma siedzibę w jednym z następujących krajów: [lista krajów dla strefy uprawnień
Ubezpieczającego w ramach ochrony niezweryfikowanej]. Oddział zastrzega sobie prawo
do modyfikowania powyższej listy krajów w trakcie okresu ubezpieczeniowego drogą
zawiadomienia. Tak wprowadzona modyfikacja wejdzie w życie w dniu otrzymania zawiadomienia
Oddziału przez Ubezpieczającego; przy czym wszelkie Należności zasadnie objęte ochroną
ubezpieczeniową przed otrzymaniem zawiadomienia Oddziału pozostaną objęte ochroną
ubezpieczeniową zgodnie z warunkami Umowy.
 Wszystkie Należności, wynikające z Umów Sprzedaży zawartych przez Ubezpieczającego
z danym Dłużnikiem, powstałe przed Dostawą zostały zapłacone w maksymalnym okresie
kredytu a Ubezpieczający nie dokonał nigdy Zgłoszenia Przeterminowanych Należności
odnośnie tego Dłużnika.
Raport Handlowy
Ubezpieczający uprawniony jest do ustalenia limitu w ramach uprawnień do samodzielnego podejmowania
decyzji wobec Dłużników maksymalnie do kwoty […] PLN w odniesieniu do pojedynczego Dłużnika
w
ramach specjalnego procentu ochrony ubezpieczeniowej […] % zgodnie z następującymi warunkami:
 Dłużnik ma siedzibę w jednym z następujących krajów : [lista krajów dla strefy uprawnień
Ubezpieczającego]. Oddział zastrzega sobie prawo do modyfikowania powyższej listy krajów
w trakcie okresu ubezpieczeniowego drogą zawiadomienia. Tak wprowadzona modyfikacja wejdzie
w życie w dniu otrzymania zawiadomienia Oddziału przez Ubezpieczającego; przy czym wszelkie
Należności zasadnie objęte ochroną ubezpieczeniową przed otrzymaniem zawiadomienia
Oddziału pozostaną objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z warunkami Umowy.
 Ubezpieczający zobowiązany jest posiadać raport handlowy pochodzący od [Coface Poland Credit
Management Services Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136] sporządzony nie
wcześniej niż dwanaście miesięcy przed Dostawą i który nie (i) zawiera żadnych informacji o
Niekorzystnej Sytuacji Finansowej Dłużnika ani (ii) nie uzależnia oceny kredytowej Dłużnika od
żadnych warunków ani zastrzeżeń (np. od uzyskania Zabezpieczenia).
 Decyzje Kredytowe wydawane przez Ubezpieczającego nie mogą przekroczyć wartości kredytu
rekomendowanej przez źródło informacji, o którym mowa powyżej.
Pozytywne doświadczenia handlowe
20
Ubezpieczający uprawniony jest do ustalenia limitu w ramach uprawnień do samodzielnego podejmowania
decyzji wobec Dłużników maksymalnie do kwoty […] PLN w odniesieniu do pojedynczego Dłużnika
w
ramach specjalnego procentu ochrony ubezpieczeniowej […] % zgodnie z następującymi warunkami:
1. Dłużnik ma siedzibę w jednym z następujących krajów: [lista krajów dla strefy uprawnień
Ubezpieczającego]. Oddział zastrzega sobie prawo do modyfikowania powyższej listy krajów
w trakcie okresu ubezpieczeniowego drogą zawiadomienia. Tak wprowadzona modyfikacja wejdzie
w życie w dniu otrzymania zawiadomienia Oddziału przez Ubezpieczającego; przy czym wszelkie
Należności zasadnie objęte ochroną ubezpieczeniową przed otrzymaniem zawiadomienia
Oddziału pozostaną objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z warunkami Umowy.
2. Przed Dostawą Ubezpieczający zobowiązany jest posiadać udokumentowane pozytywne
doświadczenia handlowe z Dłużnikiem, tj.:
i)
Ubezpieczający dokonywał transakcji z Dłużnikiem w ciągu ostatnich co najmniej sześciu
miesięcy i
ii) w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co najmniej trzy Dostawy zostały zapłacone
Ubezpieczającemu w terminie sześćdziesięciu dni od Daty Wymagalności, przy czym termin
wymagalności co najmniej jednej z nich przypadał po Dostawie.
3. Decyzja Kredytowa wydana przez Ubezpieczającego nie może przekraczać 40% łącznej wartości
kwot zapłaconych Ubezpieczającemu przez Dłużnika w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy
w związku ze zrealizowanymi Dostawami.
Po otrzymaniu Odmowy albo Anulacji, Ubezpieczający będzie ponownie uprawniony do wydawania
Decyzji Kredytowych w ramach uprawnień do samodzielnego podejmowania decyzji po upływie dwóch lat
od Odmowy albo Anulacji wydanej przez Oddział, pod warunkiem spełnienia warunków przedmiotowych
uprawnień.
Strefa oceny ryzyka przez Oddział
Po zidentyfikowaniu Dłużników w bazie danych Dłużników, Ubezpieczający będzie zobowiązany złożyć
do Oddziału, za pośrednictwem systemu online, wniosek o wydanie Decyzji Kredytowej dla Dłużników,
który zostanie rozpatrzony poprzez [Ekspresowy limit kredytowy (ECL), @rating lub Limit Kredytowy].
Ekspresowy Limit Kredytowy
Wniosek o przyznanie Ekspresowego Limitu Kredytowego (lub dalej „ECL”) należy złożyć wybierając
ten typ Decyzji Kredytowej za pośrednictwem systemu online.
Zgodnie z warunkami opcji ECL, wniosek może zostać:
„zaakceptowany” przez Oddział: w takim przypadku Ubezpieczający zostanie objęty ochroną
ubezpieczeniową równą wartości ECL, w oparciu o procent ochrony ubezpieczeniowej, o którym
mowa w art. 1.3 Warunków Szczegółowych.
albo „odrzucony” przez Oddział: w takim przypadku Ubezpieczający nie będzie objęty ochroną
ubezpieczeniową w odniesieniu do Dłużnika.
Jeżeli wartość określona dla opcji ECL nie będzie wystarczająca, Ubezpieczający uprawniony
jest do złożenia wniosku o wydanie przez Oddział Decyzji Kredytowej innego typu.
Wartość ECL wynosi […] PLN.
Limit @rating
należy
Wniosek o ustalenie limitu @rating
za pośrednictwem systemu online.
Zgodnie z warunkami opcji
dla poszczególnych Dłużników:
@rating,
złożyć
wybierając
Ubezpieczający
wartości @rating
wartość ochrony
X
brak ochrony = Odmowa
NR
28 000 PLN
R
40 000 PLN
21
może
ten
typ
otrzymać
Decyzji
Kredytowej
następujące
@ratingi
@
80 000 PLN
@@
200 000 PLN
@@@
400 000 PLN
W takim przypadku Ubezpieczający zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową do wartości odpowiadającej
danemu @ratingowi, w oparciu o procent ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 1.3 Warunków
Szczegółowych.
Jeżeli wartość określona dla opcji @rating nie będzie wystarczająca, Ubezpieczający uprawniony jest do
złożenia wniosku o Limit Kredytowy.
Oddział uprawniony jest w dowolnym momencie do zmiany limitu @rating, w tym może zwiększyć limit
@rating i w takim przypadku zwiększony limit @rating wejdzie w życie retroaktywnie 60 dni przed datą
zawiadomienia, pod warunkiem że w momencie zawiadomienia nie istnieją żadne Przeterminowane
Należności przekraczające 60 dni licząc od Daty Wymagalności ani nie zachodzi Niekorzystna Sytuacja
Finansowa.
Odmiennie od art. 2.4c) Warunków Ogólnych, w przypadku Redukcji limitu @rating, tak obniżony limit
@rating obowiązuje od 30. dnia licząc od daty otrzymania zawiadomienia.
W przypadku powstania szkody, wartość limitu @rating, ustalonego przez Oddział dla danego Dłużnika,
zostanie przeliczona na walutę umowy według kursu wymiany walut obowiązującego w dniu złożenia
Zgłoszenia Przeterminowych Należności.
Limit kredytowy
Wniosek o ustalenie Limitu Kredytowego należy złożyć wybierając ten typ Decyzji Kredytowej
za pośrednictwem systemu online. We wniosku należy określić wysokość wnioskowanej ochrony
ubezpieczeniowej.
W takiej sytuacji Oddział może wówczas zawiadomić Ubezpieczającego o:
- Odmowie ustalenia Limitu Kredytowego: w takim przypadku Ubezpieczającemu nie będzie udzielona
ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do Dłużnika.
albo
- Pozytywnej Decyzji Kredytowej: w takim przypadku Ubezpieczającemu zostanie udzielona ochrona
ubezpieczeniowa do wysokości przyznanego przez Oddział Limitu Kredytowego, w oparciu o procent
ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 1.3 Warunków Szczegółowych i z zastrzeżeniem
wszelkich szczególnych warunków określonych w zawiadomieniu o ustaleniu Limitu Kredytowego.
Pierwsza Sprzedaż:
Pod warunkiem że (i) Dłużnik ma siedzibę w jednym z wymienionych krajów [Lista krajów dla strefy
uprawnień Ubezpieczającego] oraz (ii) Ubezpieczający złożył wniosek o wydanie Decyzji Kredytowej
w ramach strefy oceny ryzyka przez Oddział wobec danego Dłużnika przed pierwszą Dostawą
zrealizowaną na jego rzecz, w takim przypadku Należności z tytułu Dostaw zrealizowanych pomiędzy
datą otrzymania przez Oddział wniosku o wydanie Decyzji Kredytowej a datą wejścia w życie Decyzji
Kredytowej będą objęte ochroną ubezpieczeniową:
- w przypadku Pozytywnej Decyzji Kredytowej: w oparciu o procent ochrony ubezpieczeniowej
w wartości określonej w Decyzji Kredytowej.
- w przypadku Odmowy: do kwoty […] PLN na pojedynczego Dłużnika w oparciu o określony szczególny
procent ochrony ubezpieczeniowej wynoszący […] %.
Oddział zastrzega sobie prawo do zmiany listy krajów, o której mowa powyżej, w trakcie okresu
ubezpieczeniowego.
W przypadku gdy Ubezpieczający złoży wniosek do Oddziału o wydanie Decyzji Kredytowej na wartość
przekraczającą maksymalną kwotę określoną dla strefy uprawnień Ubezpieczającego do samodzielnego
podejmowania decyzji, z wyłączeniem zastosowania ochrony niezweryfikowanej, a Oddział wyda Decyzję
Kredytową na kwotę niższą niż maksymalna kwota określona dla strefy uprawnień Ubezpieczającego do
samodzielnego podejmowania decyzji, jednakże nie będzie ona Odmową, w takim przypadku zostanie
22
Ubezpieczającemu udzielona ochrona ubezpieczeniowa do poziomu maksymalnej kwoty określonej dla
strefy uprawnień Ubezpieczającego do samodzielnego podejmowania decyzji, zgodnie z warunkami
określonymi dla tej strefy.
2.2 Maksymalna wartość Decyzji Kredytowych
W zależności od woli Ubezpieczającego, Ubezpieczający uprawniony jest wnioskować lub utrzymywać
Decyzje Kredytowe na poziomie przekraczającym wartość Salda Należności wymagalnych lub które
będą wymagalne do zapłaty przez Dłużnika. Niemniej Oddział zastrzega sobie prawo do zaprzestania
rozpatrywania kolejnych wniosków o Decyzje Kredytowe, jeżeli suma Decyzji Kredytowych do tej pory
wydanych przez Oddział przekracza [75]% Obrotu zadeklarowanego przez Ubezpieczającego
za poprzedzający okres ubezpieczeniowy.
3 – Wypłata odszkodowania
3.1 Próg zgłaszania Przeterminowanych Należności: […] PLN
3.2 Maksymalny termin zgłaszania Przeterminowanych Należności:
- w ciągu […] dni od daty wystawienia faktury albo w ciągu [10] dni od daty uzyskania przez
Ubezpieczającego informacji o Niewypłacalności Dłużnika, w zależności które ze zdarzeń wystąpiło
wcześniej.
W przypadku przedłużenia (przedłużeń) okresu kredytu na wniosek Ubezpieczającego skierowany
do Oddziału zgodnie z art. 2.2 Warunków Ogólnych:
- w ciągu 30 dni od zaakceptowanej przez Oddział daty wymagalności,
- w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia Oddziału o odmowie przedłużenia okresu kredytu.
3.3 Okres przewlekłej zwłoki
[150]
dni
od
otrzymania
od Ubezpieczającego.
przez
Zgłoszenia
Oddział
Przeterminowanych
Należności
3.4 Maksymalny limit odpowiedzialności: […]-krotność składki zapłaconej za dany okres ubezpieczeniowy.
3.5. Udziały własne
Franszyza integralna
Strata Netto, której wartość jest niższa niż […] PLN nie będzie podlegała wypłacie odszkodowania. Takie
Należności Ubezpieczający zatrzymuje na własny rachunek i ponosi skutki braku ich zapłaty.
4 – Windykacja
Firma Windykacyjna: podmiot prawny wskazany w ramach listy Stron Umowy na pierwszej stronie
Warunków Ogólnych.
Ubezpieczający niniejszym zleca Firmie Windykacyjnej dochodzenie Należności, w imieniu i na rzecz
Ubezpieczającego, niezależnie od tego czy Należności są objęte ochroną ubezpieczeniową przez Oddział
w całości czy w części, a wobec których dokonano Zgłoszenia Przeterminowanych Należności.
Ubezpieczający zobowiązuje się podpisać, w wyznaczonym terminie, upoważnienie lub pełnomocnictwo
procesowe oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne Firmie Windykacyjnej do przeprowadzenia działań
zmierzających do odzyskania Należności, szczególnie w przypadku Niewypłacalności Dłużnika
dla celów przyjęcia zgłoszenia szkody lub w przypadku podjęcia czynności sądowych.
Ubezpieczający niniejszym upoważnia Oddział do reprezentowania go w pełnym zakresie i na zasadzie
wyłączności przed Firmą Windykacyjną. Firma Windykacyjna będzie regularnie informowała Oddział
o postępach działań windykacyjnych oraz będzie przekazywała Oddziałowi wszelkie ewentualnie
otrzymane Odzyskane Należności. Firma Windykacyjna będzie zobowiązana otrzymać uprzednią
23
pisemną zgodę Oddziału przed (i) zawarciem z Dłużnikiem porozumienia w zakresie zaspokojenia
wierzytelności, w tym m.in. w zakresie ustanowienia harmonogramu spłat, częściowej redukcji długu lub
cesji praw do wierzytelności na rzecz osoby trzeciej lub (ii) wszczęciem czynności sądowych przeciwko
Dłużnikowi.
Aby zapewnić Ubezpieczającemu wiedzę nt. postępów działań windykacyjnych, Oddział, na żądanie
Ubezpieczającego, umożliwi Ubezpieczającemu dostęp do raportów otrzymanych od Firmy Windykacyjnej.
5 – Odzyskane Należności
5.1 Zgłoszenie Odzyskanych Należności
Okres zgłoszenia Odzyskanych Należności: [10] dni od otrzymania przez Ubezpieczającego jakichkolwiek
Odzyskanych Należności.
6 – Deklaracja o działalności, składka i opłaty
6.1 Deklaracja obrotu
Okres deklaracji: [15 albo 30] dni od wygaśnięcia okresu raportowego.
Okres raportowy: [miesięczny albo kwartalny]
6.2 Składka
6.2.1 Stawka składki oraz składka minimalna
Stawka składki: […] %
Składka minimalna:
- za pierwszy okres ubezpieczeniowy: […] PLN
- za każdy kolejny okres ubezpieczeniowy: 80 % składki należnej za poprzedzający okres
ubezpieczeniowy. Ubezpieczający zostanie zawiadomiony pisemnie o nowej wysokości składki minimalnej.
6.2.2 Warunki płatności składki
Płatność Miesięczna w oparciu o rzeczywisty Obrót
Żaden depozyt ani zapłata z góry nie są wymagane.
Po otrzymaniu deklaracji o działalności zgodnie z art. 6.1 Warunków Ogólnych, Oddział wystawi rachunek
na kwotę odpowiadającą wysokości składki obliczonej na bazie ww. deklaracji o działalności.
Po otrzymaniu przez Oddział ostatniej deklaracji o działalności za dany okres ubezpieczeniowy, jeżeli
składka za ten okres ubezpieczeniowy nie osiągnie składki minimalnej, Oddział wystawi rachunek na kwotę
stanowiącą różnicę.
6.3 Opłaty
6.3.1 Opłaty należne Dostawcy Usług Informacyjnych
Dostawca Usług Informacyjnych: podmiot prawny wskazany w ramach listy Stron Umowy na pierwszej
stronie Warunków Ogólnych.
W odniesieniu do każdego Dłużnika, na którego Ubezpieczający zawnioskował do Oddziału o Decyzję
Kredytową, Ubezpieczający jest zobowiązany do uiszczenia stosownej opłaty (z uwzględnieniem podatku
VAT) za zapytanie oraz za nadzorowanie ryzyka, określonej poniżej w odniesieniu do danego Dłużnika
i za każdy okres ubezpieczeniowy.
Jeśli w trakcie trwania okresu ubezpieczeniowego nastąpi zamiana Limitu @rating na Limit kredytowy,
zastosowanie będzie miała opłata za Limit Kredytowy. W uzupełnieniu do opłaty za Limit @rating, zostanie
24
zafakturowana kwota różnicy (z uwzględnieniem dodatkowego podatku VAT) pomiędzy opłatą za Limit
@rating oraz opłatą za Limit Kredytowy.
Poszczególne opłaty są również należne za dany okres ubezpieczeniowy, w przypadku gdy Oddział
odmówił udzielenia wobec danego Dłużnika ochrony ubezpieczeniowej. Bez względu na liczbę złożonych
przez Ubezpieczającego wniosków dotyczących pojedynczego Dłużnika, opłata będzie pobierana
wyłącznie 1 raz w odniesieniu do danego Dłużnika i za każdy okres ubezpieczeniowy.
Stosowne opłaty będą fakturowane (z uwzględnieniem podatku VAT, jeśli ma zastosowanie)
na Ubezpieczającego przez Dostawcę Usług Informacyjnych i winny być uiszczone w terminie wskazanym
w fakturze. Żadne opłaty nie będą fakturowane bezpośrednio przez Oddział.
Opłaty obowiązujące od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy wynoszą:
a) Opłaty za Limity Kredytowe:
- dla każdego Dłużnika z siedzibą na terytorium Polski:
220 PLN + VAT
- dla każdego Dłużnika z siedzibą poza terytorium Polski:
250 PLN + VAT
b) Opłaty za Limity @rating:
- dla każdego Dłużnika z siedzibą na terytorium Polski:
200 PLN + VAT
- dla każdego Dłużnika z siedzibą poza terytorium Polski:
225 PLN + VAT
c) Opłaty za Ekspresowe Limity Kredytowe:
- dla każdego Dłużnika z siedzibą na terytorium Polski:
100 PLN + VAT
- dla każdego Dłużnika z siedzibą poza terytorium Polski:
125 PLN + VAT
W przypadku braku zapłaty opłat, w części albo w całości, we wskazanym terminie, Dostawca Usług
Informacyjnych będzie uprawniony do obciążenia Ubezpieczającego kwotą odsetek za zwłokę w wysokości
odsetek ustawowych obowiązujących w dacie wymagalności.
6.3.2 Koszty Dochodzenia Należności należne Firmie Windykacyjnej
Koszty Dochodzenia Należności należne od Ubezpieczającego Firmie Windykacyjnej będą naliczane
jako procent Należności ujętych w Zgłoszeniu Przeterminowanych Należności, przy czym minimalna
opłata będzie wynosiła 600 PLN a maksymalna 20.000 PLN.
•
Stawka dla Należności od Dłużnika będącego przedmiotem Niewypłacalności na moment
Zgłoszenia Przeterminowanych Należności: 1,5 %
•
Stawka dla Należności od Dłużnika nie będącego przedmiotem Niewypłacalności na moment
Zgłoszenia Przeterminowanych Należności: 4,5 %
W przypadku podjęcia czynności sądowych przeciwko Dłużnikowi, Koszty Dochodzenia Należności
będą należne do zapłaty przez Ubezpieczającego Firmie Windykacyjnej.
Wszystkie Koszty Dochodzenia Należności są kwotami netto, do których należy doliczyć należny
podatek VAT, o ile ma zastosowanie.
W przypadku braku zapłaty opłat, w części albo w całości, we wskazanym terminie, Firma Windykacyjna
będzie uprawniona do obciążenia Ubezpieczającego kwotą (i) odsetek za zwłokę w wysokości [1]-krotności
odsetek ustawowych obowiązujących w dacie wymagalności oraz (ii) stałej kary w wysokości [50] PLN
netto za każdą fakturę, która nie została w pełni opłacona w dacie wymagalności w celu pokrycia
poniesionych kosztów windykacji.
6.3.3 Zaliczkowe pokrycie kosztów dochodzenia należności oraz potrącenie z odszkodowania
25
Ubezpieczający niniejszym upoważnia Oddział do pokrycia w imieniu i na rzecz Ubezpieczającego
Kosztów Dochodzenia Należności należnych Firmie Windykacyjnej zgodnie z art. 6.3.2 powyżej. Tym
samym, Ubezpieczający wyraźnie upoważnia Oddział do:
(i) otrzymywania w imieniu Ubezpieczającego kopii faktur / not dotyczących Kosztów Dochodzenia
Należności wystawionych przez Firmę Windykacyjną, oraz
(ii) regulowania w imieniu Ubezpieczającego Kosztów Dochodzenia Należności (z podatkiem VAT,
jeśli dotyczy) należnych Firmie Windykacyjnej z tytułu windykacji Należności podlegających
ubezpieczeniu przez Oddział.
Oddział zastrzega sobie prawo do potrącenia kwot Kosztów Dochodzenia Należności należnych
Oddziałowi od Ubezpieczającego (w części nie objętej odszkodowaniem z tytułu Kosztów Dochodzenia
Należności), włączając podatek VAT dotyczący ww. kosztów, na podstawie not obciążeniowych
wystawionych przez Oddział, z jakiegokolwiek odszkodowania za Należności przysługującego
Ubezpieczającemu. Jeśli kwota odszkodowania nie pokryje Kosztów Dochodzenia Należności należnych
Oddziałowi, Oddział będzie upoważniony do potrącenia pozostałej kwoty należnej Oddziałowi
z otrzymanych Odzyskanych Należności. Jeżeli potrącenia o których mowa w zdaniu poprzednim okażą
się niemożliwe w całości lub w części, Oddziałowi będą przysługiwać od Ubezpieczającego koszty
potwierdzone notami obciążeniowymi wystawionymi przez Oddział odpowiadające wysokości opłat
należnych Oddziałowi od Ubezpieczającego i których nie udało się potrącić.
Ubezpieczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapłatę Kosztów Dochodzenia Należności
należnych Firmie Windykacyjnej w związku z Należnościami nie objętymi ochroną ubezpieczeniową przez
Oddział i będzie zobowiązany zwrócić Oddziałowi wszelkie kwoty zapłacone przez Oddział w imieniu
Ubezpieczającego jeśli Należność, której dotyczy dana kwota, ostatecznie okaże się być nie objęta
ochroną ubezpieczeniową.
6.3.4 Należna Oddziałowi opłata za zarejestrowanie Zgłoszenia Przeterminowanych Należności
Opłata za zarejestrowanie zgłoszenia Przeterminowanych Należności wynosi:
USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
Zawiadomienie przez
Zawiadomienie offline
system online
opłata za zarejestrowanie Zgłoszenia
Przeterminowanych Należności
[0] PLN
[350] PLN netto
Opłata za zarejestrowanie Zgłoszenia Przeterminowanych Należności będzie naliczana w cyklach
miesięcznych, każdorazowo od złożonego przez Ubezpieczającego zlecenia dochodzenia Należności.
6.3.5 Zmiany opłat
Kwoty opłat opisane w art. 6.3.1 Warunków Szczegółowych będą podlegały zmianie 1 kwietnia każdego
roku, w oparciu o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzedzającym roku
kalendarzowym, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (z dnia 15 stycznia)
w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni.
Ubezpieczający zostanie zawiadomiony o nowej wysokości opłat na 30 dni przed wejściem w życie nowej
taryfy.
6.4 Dostosowanie składki do dochodowości polisy
Dla uniknięcia wątpliwości, kwoty którę będą płacone przez Oddział lub przez Ubezpieczającego według
postanowień niniejszego art. 6.4, nie będą uwzględniane w kalkulacji limitu odpowiedzialności.
Premia za bezszkodowość
Premia za bezszkodowość zostanie wypłacona przez Oddział, jeżeli w danym okresie ubezpieczeniowym
(i) składka została zapłacona w pełnej wysokości, (ii) nie wypłacono żadnego odszkodowania ani żadne
odszkodowanie nie kwalifikuje się do wypłaty, a (iii) Umowa obowiązuje w kolejnym okresie
ubezpieczeniowym, przy czym jeżeli odszkodowaniem objęte zostały Koszty Dochodzenia Należności,
ale same Należności zostały całkowicie odzyskane przed wypłatą odszkodowania, wówczas
odszkodowanie za Koszty Dochodzenia Należności nie będzie przez Oddział uwzględnione
do obliczenia premii za bezszkodowość.
26
Kwota premii za bezszkodowość będzie równa […] % składki zapłaconej za dany okres ubezpieczeniowy,
pod warunkiem że składka zapłacona za dany okres ubezpieczeniowy, po odliczeniu kwoty premii
za bezszkodowość, jest większa niż składka minimalna.
Premia za bezszkodowość jest wypłacana w ciągu [30] dni od dnia, w którym przestało istnieć ryzyko
Braku Zapłaty Należności z tytułu Dostaw zrealizowanych w okresie ubezpieczeniowym albo wcześniej,
na wniosek Ubezpieczającego, pod warunkiem zrzeczenia się przez Ubezpieczającego wszelkich praw
do wypłaty dalszych odszkodowań w odniesieniu do danego okresu ubezpieczeniowego.
Premia za niską szkodowość
1.
Ubezpieczający otrzyma premię za niską szkodowość za dany okres ubezpieczeniowy pod warunkiem
spełnienia niżej wymienionych warunków :
(a) Oddział otrzymał składkę w pełnej wysokości za dany okres ubezpieczeniowy.
(b) Saldo rachunku rentowności polisy danego okresu ubezpieczeniowego jest pozytywne.
Saldo rachunku rentowności okresu ubezpieczeniowego oznacza saldo następujących kwot:
- po stronie kredytowej: składki zapłaconej za okres ubezpieczeniowy oraz
- po stronie debetowej: (i) całkowitej kwoty odszkodowań wypłaconych albo które kwalifikują się do wypłaty
z tytułu Dostaw zrealizowanych w okresie ubezpieczeniowym, pomniejszonych o Odzyskane Należności
związane z tymi Dostawami i otrzymane przed wypłatą premii za niską szkodowość oraz (ii) […] %
zapłaconej składki.
W przypadku gdy odszkodowaniem objęte zostały Koszty Dochodzenia Należności, ale same
Należności zostały całkowicie odzyskane przed wypłatą odszkodowania, wówczas odszkodowanie
za Koszty Dochodzenia Należności nie będzie przez Oddział uwzględnione do obliczenia premii za niską
szkodowość.
(c) Niniejsza Umowa obowiązuje w kolejnym okresie ubezpieczeniowym.
2. Kwota premii za niską szkodowość będzie równa […] % wartości salda rachunku rentowności, pod
warunkiem że składka zapłacona za dany okres ubezpieczeniowy, po odliczeniu kwoty premii za niską
szkodowość, jest większa niż składka minimalna.
3. Premia za niską szkodowość jest wypłacana w ciągu [30] dni od dnia, w którym przestało istnieć ryzyko
Braku Zapłaty Należności z tytułu Dostaw zrealizowanych w okresie ubezpieczeniowym albo wcześniej,
na wniosek Ubezpieczającego, pod warunkiem zrzeczenia się przez Ubezpieczającego wszelkich praw
do wypłaty dalszych odszkodowań w odniesieniu do danego okresu ubezpieczeniowego.
4. W przypadku ujemnego salda rachunku rentowności danego okresu ubezpieczeniowego, przedmiotowa
wartość salda ujemnego zostanie przeniesiona na stronę debetową salda rachunku rentowności kolejnego
okresu ubezpieczeniowego.
Malus
W odniesieniu do każdego okresu ubezpieczeniowego Ubezpieczający zapłaci Oddziałowi malus (dalej:
„dodatkowa składka”) zgodnie z poniższymi zasadami.
1. Kwota dodatkowej składki zostanie obliczona według odpowiedniego procentu – który zależy
od wskaźnika szkodowości wskazanego w tabeli poniżej – składki zapłaconej za dany okres
ubezpieczeniowy.
Wskaźnik szkodowości
0%-X%
X%-Y%
Y%-Z%
Dodatkowa składka
A%
B%
C%
Wskaźnik szkodowości to stosunek, w którym:
27
- licznik jest równy całkowitej kwocie odszkodowań wypłaconych albo które kwalifikują się do wypłaty
z tytułu Dostaw zrealizowanych w okresie ubezpieczeniowym, pomniejszonych o Odzyskane Należności
związane z tymi Dostawami i otrzymane przed zapłatą kwoty dodatkowej składki,
- mianownik jest równy składce zapłaconej za okres ubezpieczenia.
W przypadku gdy odszkodowaniem objęte zostały Koszty Dochodzenia Należności, ale same
Należności zostały całkowicie odzyskane przed wypłatą odszkodowania, wówczas odszkodowanie
za Koszty Dochodzenia Należności nie będzie przez Oddział uwzględnione przy obliczeniu kwoty
dodatkowej składki.
2. Kwota dodatkowej składki będzie fakturowana po dniu, w którym przestało istnieć ryzyko Braku Zapłaty
Należności z tytułu Dostaw zrealizowanych w okresie ubezpieczeniowym.
7 – Okres obowiązywania
Rozpoczęcie obowiązywania Umowy: ……………………….
Okres umowy: jeden okres ubezpieczeniowy.
Okres ubezpieczeniowy: od DD/MM/RRRR r. do DD/MM/RRRR r. jako pierwszy okres ubezpieczeniowy
oraz każdy następujący po nim okres trwający 12 miesięcy jako kolejne okresy ubezpieczeniowe
8 – Waluta
Waluta umowy: PLN
Kurs wymiany walut: Kursem wymiany walut jest kurs średni ustalony według Tabeli kursów Narodowego
Banku Polskiego z dnia określonego w odpowiednich zapisach Warunków Ogólnych\. Kursy walut nie
notowanych przez Narodowy Bank Polski określa się w oparciu o kursy ustalane przez Europejski Bank
Centralny w danym dniu.
9 – Komunikacja
Dane osób kontaktowych:
- Ubezpieczającego:
Imię i nazwisko: …………………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………………………
Faks: …………………………………………………………………
Adres (jeśli adres do korespondencji jest inny, niż wskazany w Umowie):
- Ubezpieczyciela: …
- Dostawcy Usług Informacyjnych: …
System Online: Cofanet
28
10 – Dane osobowe
W celu wyrażenia zgody przez Ubezpieczającego na wykorzystywanie Danych Osobowych
udostępnianych na podstawie niniejszej Umowy do celów marketingowych, należy zaznaczyć następujące
pole:
□ Niniejsza Umowa wejdzie w życie pod warunkiem, iż zostanie ona podpisana przez Ubezpieczającego
i odesłana do Oddziału w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia, wskazanej poniżej. W przeciwnym razie,
jeśli Oddział nie otrzyma ww. Umowy w wyznaczonym terminie, zostanie ona uznana za nieważną.
Sporządzono w Warszawie dnia DD/MM/RRRR r. w 2 egzemplarzach.
Dostawca Usług Informacyjnych
oraz Firma Windykacyjna
Ubezpieczyciel
………………………..
(podpis i pieczęć)
……………………………………
(podpis i pieczęć)
Ubezpieczający
…………………………..
(podpis i pieczęć)
29