Spis treści: WSTĘP 1.LOTNICTWO WOJSK LĄDOWYCH W

Komentarze

Transkrypt

Spis treści: WSTĘP 1.LOTNICTWO WOJSK LĄDOWYCH W
Spis treści:
WSTĘP
1.LOTNICTWO WOJSK LĄDOWYCH W ASPEKCIE AKTUALNYCH ZMIAN STRUKTURALNYCH
1.1.Przeznaczenie i zadania lotnictwa wojsk lądowych
1.2.Zmiany strukturalne w lotnictwie wojsk lądowych
1.3.Sprzęt bojowy brygady lotnictwa wojsk lądowych
1.4.Sposoby działań brygady lotnictwa wojsk lądowych
2.ŚMIGŁOWCE WOJSK LĄDOWYCH W MISJI STABILIZACYJNEJ W REPUBLICE IRAKU
2.1.Środowisko użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w działaniach
stabilizacyjnych w Iraku
2.1.1.Prawno-polityczne podstawy funkcjonowania Polskiego
Kontyngentu Wojskowego w operacji stabilizacyjnej
2.1.2.Struktura Dywizji Wielonarodowej Centrum-Południe oraz
Polskiego Kontyngentu Wojskowego - misja, cele i zadania
2.2.Rola, przeznaczenie, zadania i struktura elementu lotniczego w misji
stabilizacyjnej w Iraku
2.3.Specyfika przygotowania i realizacji lotów przez załogi śmigłowców
w rejonie operacji stabilizacyjnej
2.3.1.Specyfika lądowania na nieprzygotowanych lądowiskach
w miejscach trudno dostępnych
2.3.2.Pokonywanie środków obrony przeciwlotniczej przeciwnika
2.3.3.Przetrwanie załóg w sytuacjach awaryjnego lądowania
w niesprzyjającym terenie
2.4.Ogólne zadania lotnictwa wojsk lądowych oraz sposoby ich realizacji
2.4.1.Rozpoznanie
2.4.2.Szybkie reagowanie - Ouick Reaction Forces
2.4.3.Misje MEDEVAC/CASEVAC
2.4.4.Wsparcie, transport grup bojowych i przewóz VIP
2.5.Typowe zastosowanie śmigłowców w działaniach stabilizacyjnych w Iraku
2.5.1.Taktyka śmigłowców wielozadaniowych W-3
2.5.2.Taktyka śmigłowców transportowych Mi-8
2.5.3.Taktyka śmigłowców bojowych Mi-24
2.6.Zmiany taktyki użycia śmigłowców na przykładzie misji stabilizacyjnej
w Iraku
3.ŚMIGŁOWCE WOJSK LĄDOWYCH W MISJI STABILIZACYJNEJ W AFGANISTANIE
3.1.Ogólne uwarunkowania środowiska operacyjnego w kontekście
funkcjonowania Polskich Sił Zadaniowych w Afganistanie
3.2.Wpływ warunków geograficzno-przyrodniczych na działania
śmigłowców w Afganistanie
3.3.Zagrożenia dla śmigłowców
3.4.Przeznaczenie, struktura organizacyjna, zadania, wyposażenie
i możliwości bojowe Samodzielnej Grupy Powietrznej
3.4.1.Możliwości bojowe śmigłowców
3.4.2.Ogólne założenia taktycznego użycia śmigłowców w misji stabilizacyjnej w Afganistanie
3.5.Podstawowe procedury funkcjonowania Samodzielnej Grupy Powietrznej
3.5.1.Wykorzystanie śmigłowców Samodzielnej Grupy Powietrznej
w ramach szybkiego reagowania - Quick Reaction Force
3.5.2.Użycie śmigłowców w akcjach ratowniczych w rejonie misji
3.5.3.Zasady korzystania z lądowisk (punktów, rejonów lądowania)
na obszarze misji
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
ZAŁĄCZNIKI