Folder DruVa

Komentarze

Transkrypt

Folder DruVa
Dzi´ki trzydziestoletniemu doÊwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji
najwy˝szej jakoÊci osprz´tu do gazów specjalnych.
JakoÊç
Bezpieczeƒstwo
Sprz´t Druva produkowany jest tylko ze specjalnie wyselekcjonowanych materia∏ów. Ca∏y
proces produkcji, poczàwszy od fazy projektu
a˝ do dostarczenia gotowego produktu do
u˝ytkownika podlega Êcis∏ej kontroli jakoÊci.
Szczególnà wag´ przywiàzujemy do:
Prawid∏owy wybór i sposób u˝ycia osprz´tu
ma najwy˝sze znaczenie. Szeroki zakres produktów GCE DruVa pozwala dokonaç wyboru
urzàdzenia, dostosowanego do indywidualnych
potrzeb i spe∏niajàcego jednoczeÊnie najwy˝sze
wymagania jakoÊci i bezpieczeƒstwa.
• kontroli parametrów na ka˝dym etapie
• inspekcji wszystkich wywierconych
otworów
• kilkustopniowej, specjalistycznej procedury czyszczenia, zawierajàcej elektropolerowanie
• testów dzia∏ania
• zintegrowany zawór bezpieczeƒstwa
w reduktorze
• membrana ze stali Hastelloy® zapobiegajàca p´kni´ciom
• wysoka jakoÊç powierzchni i obróbka
koƒcowa zapobiegajàca korozji
• konstrukcja manometrów zwi´kszajàca
bezpieczeƒstwo pracy
• podk∏adki uszczelniajàce z PCTFE
Aby zagwarantowaç najwy˝szy stopieƒ szczelnoÊci, ka˝dy z naszych produktów dodatkowo
przechodzi helowy test spektrometrem oraz
test koƒcowy.
Zakresy zastosowaƒ osprz´tu do
gazów specjalnych GCE DruVa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
technologie analityczne
chromatografy gazowe
spektrometry
urzàdzenia pomiarowe Êrodowiska
technologie chemiczne
technologie laserowe
przemys∏ farmaceutyczny
przemys∏ petrochemiczny
przemys∏ spo˝ywczy
technologie pó∏przewodników
przemys∏ optyczny
Zapewniajà wysokie bezpieczeƒstwo pracy.
REDUKTORY SIECIOWE I PUNKTY POBORU
Reduktor sieciowy LMD 500-01
Jednostopniowy
4 po∏àczenia 90O
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 50, 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 3, 6, 12 lub 50 bar
Reduktor sieciowy LMD 500-03
Jednostopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 50 lub 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 6 lub 12 bar
Reduktor sieciowy LMD 502-03
Dwustopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 3 lub 6 bar
Reduktor sieciowy LMD 510-03
Jednostopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 12 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: -1 do + 2 bar
Reduktor sieciowy LMD 522-03
Dwustopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: -1 do + 2 bar
Reduktor sieciowy LMD 530-03
Jednostopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 300 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 6, 12, 50
lub 200 bar
Reduktor sieciowy LMD 532-03
Dwustopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 300 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 6 lub 12 bar
Punkt poboru EMD 500-06
Jednostopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 40 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 1.5, 4 bar
lub 10 bar
Punkt poboru EMD 510-06
Jednostopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 12 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: -1 do +2 bar
Punkt poboru EMD 400
Jednostopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 40 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 1, 6 lub 10.5 bar
(2.2 wersja do analiz)
Punkt poboru LAB 3000
Jednostopniowy
Monta˝ w Êcianie, panelach, meblach
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 40, 10 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 1, 6 lub 10.5 bar
(2.2 wersja do analiz)
REDUKTORY BUTLOWE
z rurkà wyjÊciowà
z zaworem odcinajàcym
Reduktor FMD 500-14
Jednostopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 6, 12, 50
lub 200 bar
Reduktor FMD 500-16
Jednostopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 6, 12, 50
lub 200 bar
Reduktor FMD 500-18
Jednostopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 6, 12, 50
lub 200 bar
Reduktor FMD 500-21
Jednostopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 6, 12, 50
lub 200 bar
Reduktor FMD 502-14
Dwustopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 3, 6 lub 12 bar
Reduktor FMD 502-16
Dwustopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 3, 6 lub 12 bar
Reduktor FMD 502-18
Dwustopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 3, 6 lub 12 bar
Reduktor FMD 502-21
Dwustopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 3, 6 lub 12 bar
Reduktor FMD 510-14
Jednostopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 12 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: - 1 do + 2 bar
Reduktor FMD 510-16
Jednostopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 12 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: - 1 do + 2 bar
Reduktor FMD 510-18
Jednostopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 12 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: - 1 do + 2 bar
Reduktor FMD 510-21
Jednostopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 12 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: - 1 do + 2 bar
Reduktor FMD 522-14
Dwustopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: - 1 do + 2 bar
Reduktor FMD 522-16
Dwustopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: - 1 do + 2 bar
Reduktor FMD 522-18
Dwustopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: - 1 do + 2 bar
Reduktor FMD 522-21
Dwustopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: - 1 do + 2 bar
Reduktor FMD 530-14
Jednostopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 300 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 6, 12, 50
lub 200 bar
Reduktor FMD 530-16
Jednostopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 300 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 6, 12, 50
lub 200 bar
Reduktor FMD 530-18
Jednostopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 300 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 6, 12, 50
lub 200 bar
Reduktor FMD 532-14
Dwustopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 300 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 3 lub 6 bar
Reduktor FMD 532-16
Dwustopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 300 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 3 lub 6 bar
Reduktor FMD 532-18
Dwustopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 300 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 3 lub 6 bar
z zaworem regulacyjnym
z zewn´trznym zaw. p∏ucz.
PANELE JEDNOSTRONNE
Panel SMD 500-16
Jednostopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 6, 12, 50
lub 200 bar
Panel SMD 502-16
Dwustopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 3 lub 6 bar
Panel SMD 500-22
Jednostopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 6, 12, 50
lub 200 bar
Panel SMD 502-22
Dwustopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 3 lub 6 bar
Panel SMD 500-24
Jednostopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 6, 12, 50
lub 200 bar
Panel SMD 500-25
Jednostopniowy
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 6, 12, 50
lub 200 bar
Panel SMD 500-27
Jednostopniowy, z zewn´trznymi
zaworami p∏uczàcymi
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 6, 12, 50
lub 200 bar
Panel SMD 502-27
Dwustopniowy, z zewn´trznymi
zaworami p∏uczàcymi
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 3 lub 6 bar
PANELE DWUSTRONNE
Panel BMD 500-30
Jednostopniowy
R´czna zmiana stron
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 6, 12, 50
lub 200 bar
Panel BMD 500-32
Jednostopniowy
R´czna zmiana stron
Zintegrowane zawory p∏uczàce
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 6, 12, 50
lub 200 bar
Panel BMD 500-35
Jednostopniowy
Automatyczna zmiana stron
Zewn´trzne zawory p∏uczàce
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 12 lub 50 bar
Panel BMD 500-39
Jednostopniowy
Automatyczna zmiana stron
Bez zaworów p∏uczàcych
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 12 lub 50 bar
Panel BMD 500-34
Jednostopniowy
Automatyczna zmiana stron
Zewn´trzne zawory p∏uczàce
Mosiàdz lub stal nierdzewna
CiÊnienie wejÊciowe: 230 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 12 lub 50 bar
SERIA 300/100
REDUKTOR BUTLOWY FMD 300-14
Jednostopniowy
Mosiàdz
CiÊnienie wejÊciowe: 200 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 6 lub 10,5 bar
REDUKTOR BUTLOWY FMD 302-14
Dwustopniowy
Mosiàdz
CiÊnienie wejÊciowe: 200 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 3, 6 lub 10,5 bar
REDUKTOR BUTLOWY FMD 300-18
Jednostopniowy
Z zaworem regulujàcym
Mosiàdz
CiÊnienie wejÊciowe: 200 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 6 lub 10,5 bar
REDUKTOR BUTLOWY FMD 302-18
Dwustopniowy
Z zaworem regulujàcym
Mosiàdz
CiÊnienie wejÊciowe: 200 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 3, 6 lub 10,5 bar
REDUKTOR BUTLOWY FMD 100-14
Jednostopniowy
Mosiàdz
CiÊnienie wejÊciowe: 200 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 13 lub 40 bar
PUNKT POBORU EMD 100-06
Jednostopniowy
Mosiàdz
CiÊnienie wejÊciowe: 40, 20 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 30 lub 13 bar
PANEL SMD 100 DUAL
Jednostopniowy
Na jednà butl´
Mosiàdz
CiÊnienie wejÊciowe: 300, 40 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 30 bar
PANEL SMD 100-30
Jednostopniowy
Na jednà butl´
Mosiàdz
CiÊnienie wejÊciowe: do 300 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 40 lub 13 bar
PANEL BMD 100-39
Jednostopniowy
Automatyczna zmiana stron
Panel kontrolny
Mosiàdz
CiÊnienie wejÊciowe: 300 bar
CiÊnienie wyjÊciowe: 40 lub 13 bar
Z A P Y TA N I E O F E R T O W E
Z AOSPRZ¢T
P Y TADO
N GAZÓW
I E O FSPECJALNYCH
ERTOWE
OSPRZ¢T FAX
DO GAZÓW
SPECJALNYCH
(22) 675 29
80
FAX (22) 675 29 80
Imi´ i nazwisko
Telefon
Imi´ i nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
Fax
Nazwa firmy
Adres
Fax
Data
Adres
Data
Przeznaczenie
Badanie Êrodowiskowe
Monitorowanie zanieczyszczeƒ spalinami
Przemys∏ elektryczny
Jednostka produkcyjna
Rodzaj gazu
Oboj´tny/palny/korozyjny
Rodzaj gazu, nazwa, symbol chemiczny
CzystoÊç np. 4.8 czy 6.0
Zawory p∏uczàce
Zintegrowane (tak/nie)
Zewn´trzne (tak/nie)
CiÊnienie wejÊciowe
(ciÊnienie w butli)
Zakres (bar)
Manometr kontaktowy (tak/nie)
CiÊnienie robocze
Zakres (bar)
Dane dot. przep∏ywu i zu˝ycia
Wymagany przep∏yw
Dok∏adnoÊç i stabilnoÊç ciÊnienia
Urzàdzenie jedno/dwustopniowe
Zawór regulacyjny (tak/nie)
Rozmiar butli
W´˝e gi´tkie (tak/nie)
Przed∏u˝enie króçca wlotowego (tak/nie)
Pod∏àczenia na wyjÊciu
Gwint (wg jakiego standardu: np. DIN)
Po∏àczenie rurowe (rozmiar)
Koƒcówka na wà˝ (rozmiar)
GCE Sp. z o.o.
03-301 Warszawa, ul. Jagielloƒska 74
tel.: (22) 675 27 67, 675 40 46
fax: (22) 675 29 80
www.gce.pl
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty