Elementy psychopatologii .

Komentarze

Transkrypt

Elementy psychopatologii .
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU
KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA
NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA: ELEMENTY PSYCHOPATOLOGII
KOD: M 91
ROK AKADEMICKI: 2014/2015
KIERUNEK STUDIÓW: SOCJOLOGIA
JEDNOSTKA PROWADZĄCA KIERUNEK: INSTYTUT SOCJOLOGII
I. Moduł kształcenia i jego usytuowanie w systemie studiów
1. FORMA PROWADZENIA STUDIÓW
stacjonarne
2. PROFIL STUDIÓW
ogólnoakademicki
3. POZIOM KSZTAŁCENIA
studia pierwszego stopnia
4. KATEGORIA MODUŁU
moduł kształcenia specjalnościowego
5. STATUS MODUŁU
obowiązkowy
6. USYTUOWANIE MODUŁU W PLANIE STUDIÓW
semestr V
7. JĘZYK WYKŁADOWY
polski
8. LICZBA PUNKTÓW ECTS PRZYPISANA MODUŁOWI
1
9. FORMA I WYMIAR ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Wykład – 15 godz.
10. FORMA ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Zaliczenie
11. KOORDYNATOR MODUŁU
mgr Małgorzata Jurewicz
12. PROWADZĄCY MODUŁ
mgr Małgorzata Jurewicz
II. Modułowe efekty kształcenia z odniesieniem do kierunku i obszaru efektów kształcenia
Kod
modułowe
efekty
kształcenia
1
W_01
W_02
W_03
U_01
Opis efektów kształcenia dla modułu
Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Odniesienie do
obszarowych
efektów
kształcenia
2
3
4
Ma podstawową wiedzę socjologiczną o różnych rodzajach
struktur i instytucji społecznych, w szczególności ich
istotnych elementach i ich wzajemnych relacjach
Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i
rządzących nimi prawidłowościach, rozumie społeczną
naturę relacji łączących jednostki, grupy i instytucje
społeczne
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu
socjologii
Potrafi samodzielnie analizować ludzkie działania, wskazać
ich przyczyny oraz przewidywać ich społeczne
K_W02
S1A_W02
K_W04
S1A_W04
K_W11
S1A_W11
K_U01
S1A_U01
konsekwencje.
U_02
Wykorzystuje zdobytą wiedzę do formułowania sądów na
temat ludzkiego działania oraz przewidywania jego
społecznych konsekwencji.
K_U06
S1A_U06
K_01
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
K_K07
S1A_K07
III. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych
(W – wykład; C - ćwiczenia; K – konwersatorium; L - laboratorium; PR – projekt, PKZ - praktyka zawodowa; WT – Warsztat)
Kod
form zajęć
dydaktyczny
ch
Szczegółowy opis treści realizowanych w ramach zajęć
wg form zajęć dydaktycznych
Liczba godzin
2
3
1
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
wykład
Wprowadzenie do problematyki zajęć.
Schizofrenia , psychopatologia rozszczepienna, prymitywne mechanizmy
obronne typu identyfikacja projekcyjna, zaprzeczenia, prymitywna idealizacja,
projekcja psychotyczna.
Psychozy wywołane substancjami psyochoaktywnymi ,zespół uzależnienia ,
zespoły organiczne
Depresja psychotyczna, wielka depresja, depresja dwubiegunowa, objawy
,kliniczne opisy przypadków, współczesne koncepcje przyczyn powstania
zaburzenia, koncepcje terapeutyczne,mechanizmy obronne w depresji
Zaburzenia osobowości ; psychopatia, perwersja, pedofilia, zaburzenia z
pogranicza ,zaburzenia narcystyczne, osobowość histioniczna , ,mechanizmy
obronne, kliniczne opisy przypadku
Neurotyczność i zaburzenia nerwicowe; nerwica lękowa, obsesyjno
kompulsywna, histeryczna,konwersyjna, mechanizmy obronne w nerwicy,
kliniczne opisy przypadku
Zaburzenia jedzenia; anoreksja i bulimia
Objawy pozytywne i negatywne ,objawy zwiastunowe, zespoły obsesyjno
kompulsywne ,współczesne koncepcje okien powstania psychoz , koncepcje
terapeutyczne
Razem
IV. Literatura obowiązująca do zaliczenia modułu
Literatura podstawowa
1.
2.
3.
4.
5.
James J.N., Psychologia Zaburzeń
Aleksandrowicz J., Psychoterapia
Bilikiewicz A., Landowski J., Radzilowicz P., Psychiatria repetytoriom
Bilikiewicz A., Psychopatologia z elementami psychiatrii
Namysłowska I., (red.) Psychiatria dla dzieci i młodzieży
Literatura uzupełniająca
1.
2.
3.
4.
Leiblum S. R., (red.)Terapia zaburzeń seksualnych
Preston J., Pokonać depresję
Goldstein E. G., Zaburzenia z pogranicza
Babikiem G., Autoagresja
5. Herman J., Przemoc
1
2
2
2
2
2
2
2
15

Podobne dokumenty