Uniwersytet Warmińsko - Mazurski

Komentarze

Transkrypt

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski
UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ NAUK O ŚRODOWISKU
Sylabus przedmiotu - część A
BUDOWLE HYDROTECHNICZNE
ECTS: 4
HYDROTECHNICAL STRUCTURES
TREŚCI WYKŁADÓW
Podstawowe wiadomości dotyczące obiektów budownictwa wodnego. Definicje i podziały obiektów
budownictwa wodnego morskiego i śródlądowego. Zapory wodne. Stopnie wodne. Śluzy. Jazy. Kanały
śródlądowe. Wały przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe. Specjalne budowle wodne. Porty morskie.
Falochrony. Przedstawienie wybranych polskich realizacji różnego typu budowli hydrotechnicznych. Obliczenia
parametrów hydraulicznych potrzebnych do projektowania budowli wodnych śródlądowych i morskich.
TREŚCI ĆWICZEŃ
Obliczenia podstawowych parametrów hydraulicznych potrzebnych do projektowania budowli wodnych
śródlądowych (napór hydrostatyczny na budowlę). Obliczanie przepływu miarodajnego, światła jazu, niecki
wypadowej, sprawdzenie stateczności jazu. Projekt koncepcyjny niecki wypadowej jazu.
CEL KSZTAŁCENIA
Poznanie różnych rodzajów budowli hydrotechnicznych. Nabycie wiedzy pozwalającej na obliczanie parametrów
hydraulicznych niezbędnych do projektowania wybranych budowli hydrotechnicznych.
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA:
Odniesienie do efektów obszarowych: T2A_W04+++; T2A_W06++; T2A_W07++; T2A_U10; T2A_U17;
T2A_U19+; T2A_U11; T2A_U16+; T2A_U18;; T2A_K01+
Odniesienie do efektów kierunkowych: K_W11++; K_W12+++; KW_W18++; K_U14+; K_U15+; K_K03+;
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
Student w trakcie realizacji zajęć zdobędzie wiedzę o obiektach budownictwa wodnego, ich typach, działaniu i
możliwościach wykorzystania. Pozna zasady obliczania parametrów hydraulicznych niezbędnych do
rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich związanych z projektowaniem różnych obiektów
hydrotechnicznych.
Umiejętności
Student po zakończeniu zajęć potrafi dokonać analizy przydatności poszczególnych budowli hydrotechnicznych
ze względu na cele związane z gospodarowaniem wodą i ocenić istniejące rozwiązania stosowane w różnych
typach budowli. Dokonuje identyfikacji budowli hydrotechnicznych, ich możliwości, ograniczeń i zagrożeń
związanych z wpływem budowli na środowisko. Potrafi dobrać i obliczyć odpowiednie parametry
hydrotechniczne niezbędne do zaprojektowania zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej budowli
hydrotechnicznych, rozwiązać złożone zadania inżynierskie. Potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia)
istniejących budowli hydrotechnicznych.
Przedmiot:
BUDOWLE HYDROTECHNICZNE
Obszar kształcenia: nauki techniczne
Status przedmiotu: obligatoryjny
Grupa przedmiotów: specjalnościowe
Kod ECTS:
Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska
Specjalność: Inżyneria gospodarowania wodą
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów/forma kształcenia: studia
drugiego stopnia stopnia
Rok/semestr: I/1
Rodzaje zajęć: wykłady i ćwiczenia projektowe,
audytoryjno-obliczeniowe
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
wykłady: 15/1
ćwiczenia: 30/2
Formy i metody dydaktyczne:
wykłady: informacyjne z prezentacją
multimedialną
ćwiczenia audytoryjne: przedmiotowe,
rozwiązywanie zadań, praca projektowa
Forma i warunki zaliczenia:
wykłady – egzamin pisemny i ustny
ćwiczenia – zaliczanie w formie kolokwiów,
obrona projektu
Liczba punktów ECTS: 4
Kompetencje społeczne
Język wykładowy: polski
Student będzie miał świadomość roli budowli hydrotechnicznych w gospodarowaniu wodą rzek i kanałów, w tym
wpływu przyjmowanych rozwiązań inżynierskich na środowisko. Będzie wykazywał gotowość ciągłego
poszerzania wiedzy i umiejętności.
LITERATURA PODSTAWOWA
1) Balcerski W. [red.] (1969): Budownictwo betonowe – tom XVII – budowle wodne śródlądowe. Arkady,
Warszawa; 2) Depczyński W., A. Szamowski (1999): Budowle i zbiorniki wodne, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa; 3) Mitosek M., M. Matlak, A. Kodura (2008): Zbiór zadań z hydrauliki dla inżynierii i
ochrony środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa; 4) Novak P., A.I.B. Moffat, C.
Nalluri, R. Narayanan (2001): Hydraulic structures, Third edition, Spon Press, London and New York;
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Bednarczyk S., Bolt A, S. Mackiewicz (2009): Stateczność oraz bezpieczeństwo jazów i zapór, Wydawnictwo
Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2) Lubczyńska U., (2001): Hydraulika stosowana w inżynierii środowiska, Skrypt nr
360, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce; 3) Mazurkiewicz B. [red.] (2008): Morskie budowle
hydrotechniczne. Zalecenia do projektowania i wykonywania. Z1-Z45. Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i
Gospodarki Morskiej, Gdańsk, 325pp.,
Przedmioty wprowadzające: mechanika płynów
Wymagania wstępne: student powinien posiadać
wiedzę w zakresie matematyki, budownictwa,
mechaniki płynów
Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej
przedmiot: Katedra Budownictwa i Konstrukcji
Budowlanych, Wydział Nauk Technicznych
ul. Heweliusza 10,
10-724 Olsztyn,
tel.: 89 523 47 40
Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
dr hab. inż. Leszek Kaczmarek
e-mail: [email protected]
dr Jarosława Kaczmarek
e-mail: [email protected]
Uwagi dodatkowe:
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie); 2 - studia drugiego
stopnia; 3- studia jednolite magisterskie; 4 - studia trzeciego stopnia, 5- studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów,
F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
BUDOWLE HYDROTECHNICZNE
ECTS: 4
HYDROTECHNICAL STRUCTURES
Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w wykładach ........................................................................................................................ 15 x 1 h = 15 h
− udział w ćwiczeniach/zajęciach laboratoryjnych/ ......................................................................... 15 x 2 h = 30 h
− konsultacje ..................................................................................................................................... 1 x 1 h = 1 h
--------------------------------RAZEM:
46 h
2. Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy studenta)
− przygotowanie do ćwiczeń ........................................................................................................... 15 x 1 h = 15 h
− przygotowanie do kolokwiów ...................................................................................................... 2 x 5 h = 10 h
− przygotowanie do egzaminu pisemnego/ustnego z przedmiotu: ................................................ 1 x 10 h = 10 h
− wykonanie pracy projektowej: ……………………………………………………………………………………………….. 1 x 15 h = 15 h
--------------------------------RAZEM:
50 h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM:
96 h
1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta,
liczba punktów ECTS = 96 h: min 25 h/ECTS = 3,84 ECTS
4,0 ECTS
średnio:
(3,84)
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 1,84 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 2,0 punktów ECTS.
W tym liczba ECTS za zajęcia praktyczne:
− udział w ćwiczeniach/zajęciach laboratoryjnych/ ......................................................................... 15 x 2 h = 30 h
− przygotowanie do ćwiczeń ........................................................................................................... 15 x 1 h = 15 h
− wykonanie pracy projektowej: ……………………………………………………………………………………………….. 1 x 15 h = 15 h
--------------------------------RAZEM:
60 h
60/25 h= 2,4 = 2,5 ECTS za zajęcia praktyczne
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie); 2 - studia drugiego
stopnia; 3- studia jednolite magisterskie; 4 - studia trzeciego stopnia, 5- studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów,
F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.