TRENDY ZMIAN W ORGANIZACJI TRANSPORTU W OBROCIE

Komentarze

Transkrypt

TRENDY ZMIAN W ORGANIZACJI TRANSPORTU W OBROCIE
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
z. 107
Transport
2015
+&)
*
(\(!)
"@Q>!<[email protected]<!;(<"@Q/[email protected]"x
=9#@9;<@9x"<*>=Q9;<9=><
[email protected]!>|!<[email protected]!>=<9=9;[=
^
: Š‘
/
: #
& owoców i warzyw w Polsce
` 
" &
` ,
& \ +
!
`(
& ` “
wykorzystanie
&
\!
\
\ ! & ` & "
tr
"
`
/&
V "
\
\
~„=/"0
*
"
\ " , & \\"&
"`|
+ \ \ ! zanieczyszczenia, ! + ! "
! ! + G! †5‡`(
+
& & & & &\ + "+ \ †˜‡\ †‘]. Owoce i
!
&
"`(
` \ \
\`*
"
+!
\
"
w +` „ " + 70
*!š
" \ &+ " †Š”]. *
&
&
&
"`*
!& + \ ! `
*
\
+
\
!
†˜]. \""
&” % †]. *&"
"
!
` (
+
*
\
! \ & & ` |
&
& + \ e powinny
+
†‡.
_„=<[email protected];(<[email protected]!=><Q>
<0!>[email protected]=(9=9;[=<[email protected]!>==9+/;
_„~„=<[email protected];(<9=9;[=<[email protected]!>==9+/;
(Š
\*
\
+
!
9,8 \
a !\’
\
‘\˜
`
(
Š”!& +
!"
!’\Š
\ \” \’’ †”‡\ †”‹‡. W ta 1
+ Š” Š owoców i warzyw.
). 1
=&'7\
%%
,‡%
‡&
_`~‹-_`~Œ^‹Œ˜^‹™˜
\
\$%
$
&
,‡
7
'
\
$&%
-
-_`~Œ
x
x
_`~‹
\
%
\
%^š˜
^%„˜
^%„˜
^š˜
”œ‘\
””\œ
”’‘\”
”Š\˜Š
’‹‘\
10,70
‘˜\
11,80
829,7
9,10
810,6
8,27
‹Š\‘
8,15
822,6
œ\
551,1
6,05
651,1
6,65
512,8
‘\˜”
‘”Š\
‘\”
298,2
”\Š‹
”‘‹\œ
”\˜‘
192,7
2,11
202,5
2,07
188,2
2,06
176,5
1,80
198,5
2,18
162,6
1,66
121,0
\””
125,9
1,29
!$
_`~ŒX_`~‹
^š˜
”\‘œ
118,56
97,70
110,79
118,15
”\‹
119,99
105,09
’”\‹œ
81,91
\‘
)
"
!…
71
( Š \ & & \ \ ! !– ”\Š
\"– \Š
– \œ
`(
\ & & ! – \˜ o – \œŠ †”‡\ †”‹‡` (
+ Š
!
‹\‹ ¹
\
‘\˜” % ŠŠ ` (
+ !\ " + !, w Polsce, w latach 2011-Š
`
(
+
†
‡
6
5,58
5,5
5,61
‘\”
\’’
5
4,5
4
3,5
\”
\’
Š”
Š
”\œ
”\
3
2010
2011
2012
Owoce
2015
Warzywa
^``(
+
\*
\Š-Š
†”]\†”‹‡.
(
+ !\ Š-Š\ ! o 22,67 ¹\
!
\‘‹ %.
2.2.=<+95/[email protected]"x<<[email protected]"[email protected]!>=<9=9;[=
=9+/;
(
+ " , Š , wynios! \œ‘ `
(
+ ksport !a \”” \ \‘Š ` (
&!
œ\ %. |!
!!– 57 % (\˜
) – 7 % (\” tonƒ†”‡\†Š‡. (Š
!
"
*
Š”-Š`
72
*!š
). 2
‡\'‰%
%
‡&
_`~‹-_`~Œ^_˜^_›˜.
@_`~‹
x
=&'7
\
%
\
^š˜
^%„˜
@_`~Œ
x
=&'7
\
%
\
^š˜
^%„˜
!$
_`~ŒX_`~‹
^š˜
@
’\‹œŠ
˜\˜
‘Š\‹˜’
29,27
57,69
#'
Š”\’’˜
\’
”\’‹
Š”\‘
œ‹\œ
x
œ\‹””
8,95
‹Š\‹‹
’\”
95,58
Q$
%
‹\
œ\˜
161,156
8,69
’Š\
=&
#%
‹‹\˜
”\œ‘
œ‹\’”
\‹
Š\”
;
%
78,291
”\œœ
81,178
\”œ
”\˜’
@$
‘‹\‹
2,85
˜”\‹‹˜
”\
110,96
+
\”’
2,05
˜\˜’
”\””
’\”‘
(
+ " \ Š \ ! \œŠ `
(
+ !a \” \ \‘ ` (
&!
\œ ¹` |
!
!– 17 % (\”1 ) – 8 % (\
tonƒ†”‡\†Š‡`(”
!
*
Š”-Š`
). ”
‡$\'‰%
%
‡&
_`~‹-_`~Œ^_˜^_›˜.
@_`~‹
x
=&'7
\
%
$\
^š˜
^%„˜
@_`~Œ
x
=&'7
\
%
$\
^š˜
^%„˜
!$
_`~ŒX_`~‹^š˜
.\
‘œ‘\‹’
”Š\”œ
598,575
”Š\œ‘
Š\Š
=
%
’œ\˜‹
10,99
ŠŠ\‹Š
11,11
101,91
165,895
9,17
’Š\‘˜
10,57
116,06
.&
””\””
‹\”‹
˜‹\”Š
9,19
125,60
Q$
%
’\Š
6,59
”œ\‘
7,58
115,95
€! \
!
”” ¹!
"
`
)
"
!…
‹”
‹„[email protected]<!;("@Q/[email protected]"x=9#@9;<=<*><
9=9;<<[email protected]!>=<
‹„~„/"Q9#;Q>
*!
"
powinna +nie
+ "
\ \ " & war
\ ! +
\ !
" +\ sorto\ \ " ` # -
"
\ !
oraz †˜].
‹„~„~„@\
W ! !& \
!
"
\
†Š‡`
)
" \ & !& ! !
`
~ \ \ & " `(
"
+
!\ " ` ( !
"
+ ow
` W "
" + +!
†˜].
*
\&
\
&
wyposa" \‘ ’\‹ \ & "
100 " ` = Š˜ \
‹’ ` *
" { ˆ
\ ~ % ^
†‹‡` ,!
& !\ ` ( †‡ \ " \ Š % !
\ Š‹ % !& `
*
!
&
!`*
"
&
`)
!& " – ” % "
!
` Zaledwie  % "
!
` ( ! ` {
! ‹
*!š
`
(*
”” % \ Š % \ Š % ` ^ ! ‘œ %\ \
 %, 21 %, 10 % †Š],
†].
‹„~„_„=\
&,%
*
-
"
& "
!
"
` *!
z tego sektora \ "` ,& " +
`` \ stale
& \ !\ \ &
oraz &
ego. Wykorzystanie wsparcia logistycznego
-
" & \
\
+
! " \ " !
!
\
†Š‡\†‘‡\†1].
*
!
!\ & \ ! !
dostaw – †”’]. (!
+ †‡` ( -
"
!
w
! ` ! logistyki, "
`|
†Š‡
\"
58 % " ! ` (
!
&
‹’ % "\ ˜ % \ Š % !
i 11 % ` (
+ !
` ( " !&
†Š‡`
syst " ` ( †‡ , " ”œ ¹ !
"
& \ 26 %
-
"
!
&
\” % !
` (
" &
!
” % `)
& " + `` , o takich
"
\ &
.
)
"
!…
75
‹„~„‹.|)
%
(
&
&
&+ " ogniw
& ` !
!
Š.
Rys. 2`!
!
†˜‡\†”Š].
*
"!
posiada +
&
\ \ ! !" \
" ` ( ! " + " "
†˜‡\†”Š].
‹„~„Œ„%&,%
(
&
&
-
"
& ` “! &
! ! " ‘ ¹ " " ! "
pozarolniczych. “!  %
76
*!š
`“!
"
! Š‹\‘ % †”’]\ †]. ›
!
! - `` - ‘ ¹ †˜‡\ & ! †”Š‡\ – Š˜ ¹ rolno-
"
& †‡` ( " kosztów logistyki " "+ & G,
\ " †‹]. |" + & !
` Ponadto\ !& szereg
` \ \
\ "!
†‡`
‹„_„"@Q>!<Q
‹„_„~„"%$
}
%
\,
~& " , " !
"` ( !
& \ !
\ " †Šœ‡\ †Š’]. Zasilanie
!
\
" "`
W ie &
\
gregaty na statkach & &&
†Š]. &""
!
\

†8].
T
" \ transport owoców
"
!
\ "
" ! ! ` Taka
prakty !\ !
`
T
\
!
\
"
+
"
\ \ +
przew
!& †Š’‡` , "
"
! "
+ \
&

`
"
+ ", "
\
†”˜].
)
"
!…
77
‹„_„_„"%$
}
%
)
# ! `
&"
\
+
` %
& \ tworzone &
`W transporcie "owoców i warzyw,
wykorzysty & †”Š‡` !
! \ & `` \
”.
^`”`!
!
†”Š].
% & ! \ !"
\
"+
"
 ¹` (! †”Š‡\ &
! " w "
"\!
\&!
\
‰
¹\
detaliczny
"
&&+Š‘ ¹`(
\"
!
"
! " `
‹„_„‹„"%$
}
\
&,%
%$
(
& `€! &
!
"
‚ 78
*!š
& ! \ ` "& ! \!
\
\
!`
ˆ \ \ "
+ †9], †]. › ,
\
d " & \ !"
"†”9].
‹„_„Œ„=%%&%%
,\
)
"
&
de
†‡` ,& \ & handel zagraniczny .
(
+ ! wykorzystanie
\
"
+
\ \ †‡\ †”‡.
)
! `  ‚ !
+ &
!` ( "
+
"&
†”]` | nr  !
`
)
\
)
0,018
)
0,18
0
0,05
0,1
0,15
0,2
%#2 †‰
‡
Rys. `
CO2 !
†”].
)
"
!…
79
)
&"
` *
& & #2, z&
" !
+ ` # \ " ` ›
! " " + †”]. W
+
\"
+
`|
!&
&&!\& cieplarnianych
\ " ` \ "
&
\Š” ‰
\ & " & Š\ ‰
`  " &
"
& " w granicach
\” - \ ‰
†22]. W ˆ! q )
“% Š ! \ Š”\ ” ¹ "
!
"”
!
` \ + G op
`` " \ †””].
)
"
"
+
!
\ !
\ " !
naczep drogowych na wagonach towarowych †12]. |
" "
& "& "& ! `
(
+
`„\"
&
! \ \ ! !
\"
†‘].
‹„_„„"\$&%
W Polsce ponad 97 ¹ & †10].
{& " ` !
\ ! !
` †20‡\ †21]. | ! *q*
- !
‘ ¹!`(
*
& ``
& \ wa i
`~
!
*
\ ŠŠ-Š ! ’ %
†19‡` (  + ych w Polsce
w latach 2012-Š`
80
*!š
). 
@%\‡$&%
&
&
_`~_-_`~Œ^‹~˜.
@
‡^%„˜
\^$&$˜
+
$&%
^„˜
_`~_
8055,8
”\’
˜‘˜’
_`~‹
œ˜”Š\Š
”˜‹\
689276
_`~Œ
’˜\”
”\‹
699595
W latach 2012-Š ! *
\ i przewozowa.
( "& ! &` * "
\ + †18]` *
" \ \
"
! ! ` #
\ & !& \ + !
&
& "& ! \ + !
!`#
+"
\ & " ` “
! & !
! `
{
\ \ !& \ !
" ` ( !
! + \ " ! " + !\ ` !
enerów
!
" \ " !
!
"
"+
`
†7].
Œ„9/x9=Q<
(
+ \ *
\ !
` *
\ Š \ ! Š” o ‹\‘ %. *
!
”” % !&
`
€! &‚ ^
(29 %) ˆ!
}Š” %). (
Š
*
1,85 \ przy
1,82 `( *
!
\œŠ ` €! !  }”” %),
(!
}¹ƒ %
} %). ,& + oraz
& !
" &
\ `
)
"
!…
81
K
! ! " & !
,
"
*
. 
&\ ! & +
†”‡` ( rak " " "
+ " "
\ . |
" + &
za
\ & & ! & ! \ " \ & + "+ "
!
`
*
" " +
\
!
`
\ \ !
!
\
` *
+
+
+
`
(
owania
!
"
!
"
! ` |" + `` !& !
†”‘‡`(
"
+
`` \ \ &
!†”œ].
)
" ` (
 ¹ " -`
(
! ! ` " \ &" \ †”]. Jako przyczyny tak niskiego wyk
! \ & \ + !" ` = +
& *
\ \ Š‘ ‰ †27], †Š‡` › "
\ \ ! \ " + !
proekologicznych oraz wzrost ! &\ "
& " \
w których !
"
+
ransport
†16], †””].
82
*!š
#&,
1. #`\—
›`^`‚#
ž
`{`›`*
`%
`\””\Š\`˜‹‹-687.
2. ˆ›`‚š
`š
`\”\Š\`‹-22.
”` ˆ!`‚(– Rynek w Polsce – `^#
(`\˜\Š‘\`
”‘-Š
` 
)`\,
š`‚Š`•žž
`)„
)
`\”‘\Š\`”œ-150.
5. %`\*›`‚“
`,&`\”\ŠŠ\`-”Š`
6. 
`‚ ( `
š
`\\ŠŠ\`œ’‹-’`
7. „š`‚q
!
– &`*!
"`\ ˜”\
2009, s. 19-22.
8. „-
š`\ (
q`‚ ( & ! &“%
`š
`\\Š”\`‘‹-60.
9. €
!%`‚š
`(
|
*(|\(Š
10. €
``‚^
*
!
`š
`\Š\Š\`”-22.
11. { |`\ ˆ q`‚ * " & & )*`
Logistyka., nr 5, 2011, s. 61-˜”`
12. › `‚ )
!
niczy – & ` *! "`\ ˜\ Š˜\
s. 28-29.
”` q ~`‚ {
– ` „
*
`\ ”‹\ ŠŠ\
s. 171-178.
` qˆ`\^
)`‚š
twa owoców i warzyw. Logistyka., nr
”\Š\`Š˜-29.
15. qˆ`‚
– `š
`\”\Š\`Š-”`
16. q
ˆ`‚*
!
+
!
`,
“
`\˜Š\Š\`‹’-90.
17. q
~`‚ *
" `š
`\”\Š\`”-””`
18. ~ €`\ ~`\  `‚ 
^
š
^
)
„`
š
`\˜\Š\`Šœ-ŠŠ”`
19. ~
¡`‚*
‚ ^
Š ` ^ `\\Š‘\`
18-20.
20. Medwid ~`\^`‚
`*
szynowe., nr 1, s. 6-`
21. Medwid M., Merkisz-€
`\ (`\  ›.‚ {
\ -
` *
`\”\Š‘\`‘-”`
22. Merkisz-€
`\,-)
*`‚q
`*
`\”\Š‘\`Š˜-”`
Š”` ~!
*`‚ ( ` ) !
`\œ\Š”\`”‘‘-”˜`
Š` |
ˆ`‚#
– Rynek w Polsce – `^#
(`\˜\Š‘\`
17-25.
25. #
Š”
\€“\(Š`
26. #
Š
\€“\(Š‘`
27. *›`‚*
!
– “
%
`š
`\\Š‘\`œ-12.
28. *`‚!
‚
`
`\\Š”\`Š”-26.
29. *`‚(!"!!
`
`\\Š”\`’-”`
)
"
!…
œ”
”` * q`‚ „
*
`,
“
`\‹\ŠŠ\`ŠŠ‹-Š”’`
”` *
Š \ “)q\ ( Š‘\ ‚‰‰`
ž`‰‰-i
‰-‰
-
‰‘’‘\*
-
-w-Š-
`
†
‚`Š`Š‘‡`
”Š` ^ €`*`\ ~ ~`^`q`\ ~ *``‚ —  ^ „ — „`
`%
`^`^ž`\Š”\Š\`‘‘-˜`
””` ^*`‚{
&"&`^
`\ ”\Š\`‹-21.
”` )`‚(– Rynek w Polsce – *
`^#
(`\˜\Š‘\`””`
”‘` !
€`‚q
"
`š
`\ 6,
Š\`˜’-71.
”˜` ^`‚ )
"` *! "`\ ˜˜\ ŠŠ\
`”œ-`
”‹` =›`‚#
– Rynek w Polsce – *
`^#
(`\˜\Š‘\`-”`
”œ` )`‚,&!
*}`{ƒ`š
›
+., nr 2, 2015, s. 68-69.
”’` ( q`\ (
›`\ = ˆ`‚ *
" `š
`\\Š\`‘”-55.
` (q`‚q
`š
`\”\Š\`Š”-25.
` (
`‚
– !
`š
`\”\Š\`-16.
Š` (
-qq`‚^
*
&
“%`š
`\\
Š‘\`”-17.
”` ,
`‚ , ! ! "
`,
“
`\˜Š\Š\`Š’”-””`
` ,&
)`\›!
*`‚^
&
~*
-
"
`\
š
`\”\ 2011, s. 62-65.
‘` ™`‚q
`š
+`\\Š”\`˜-65.
"@Q/9;.Q/<Q"[email protected]<!"<9Q9"@Q/[email protected]"<Q"@
[email protected];"/#/9QQœ+9ƒ"#+/[email protected]<"/
/$$%V ) ž *
`
ž
§`
\ ` ) ` { \ \ ž
\§
ž
`*
ž`
%V
\ž\

Podobne dokumenty