MATEUSZ JUROSZEK – WICEPREZES ZARZĄDU ATAL S.A. Pan

Komentarze

Transkrypt

MATEUSZ JUROSZEK – WICEPREZES ZARZĄDU ATAL S.A. Pan
MATEUSZ JUROSZEK – WICEPREZES ZARZĄDU ATAL S.A.
Pan Mateusz Juroszek został powołany w skład Zarządu obecnej kadencji w dniu 25.04.2016 roku.
Kadencja Pana Mateusza Juroszka upływa w 2019 roku.
Pan Mateusz Juroszek posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Zarządzania
Strategicznego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (kierunek: zarzadzanie i marketing,
specjalność zarzadzanie strategiczne).
Przebieg pracy zawodowej:
 w roku 2008 w BAA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako analityk rynku New Connect,
 w roku 2009 w NV Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako marketing menager, oraz w
Horus Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako junior business analyst,
 w latach 2011 – 2013 w ATAL International S.a. r.l z siedzibą w Luksemburgu, jako dyrektor
generalny.
 od roku 2012 w JP Construct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako prezes zarządu,
 od roku 2013 w M. Juroszek Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie jako prezes zarządu,
 od roku 2012 w Star – Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jak
prezes zarządu,
 od roku 2011 w ZJ – Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, jako specjalista zarządzania
informacją,
 w latach 2007 – 2011 w Spółce jako członek Rady Nadzorczej,
 od roku 2011 w Spółce jako wiceprezes zarządu,
 od roku 2015 w ATAL Construction Sp. z o.o. jako wiceprezes zarządu,
 od roku 2015 w Juroszek Investments Sp. z o.o. jako wiceprezes zarządu.
ZŁOŻONE OŚWIADCZENIA:
Pan Mateusz Juroszek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki, nie
uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek
organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu.
Pan Mateusz Juroszek nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS.