Plik źródłowy - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w

Komentarze

Transkrypt

Plik źródłowy - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w
Lublin, 19 kwietnia 2016 r.
KA-I.1711.41.2015.JS
Pani
Aleksandra Warmińska
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej
w Lublinie
Na podstawie uchwały Nr VII/73/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia
22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu kontroli wojewódzkich samorządowych
jednostek organizacyjnych Województwa Lubelskiego na rok 2015, zmienionej uchwałami
Nr XLVI/882/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. i Nr LIV/1110/2015 z dnia 8 września 2015 r.,
przeprowadzona została kontrola sprawdzająca w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej
w Lublinie.
Kontrolę, w dniach 14 października - 30 listopada 2015 r., przeprowadzili pracownicy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie: Jerzy Ciucias i Ewa
Prokopowicz-Bocian, główni specjaliści w Departamencie Kontroli i Audytu Wewnętrznego
oraz Monika Mirosław – główny specjalista i Marcin Wielgolaski – starszy specjalista
w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej, na podstawie upoważnienia nr 88/2015
z 13 października 2015 r.
Zakresem kontroli objęto wykonanie przez Dyrektora ROPS zaleceń po kontroli
kompleksowej przeprowadzonej w 2014 r. ujętych w wystąpieniu pokontrolnym
z 31 października 2014 r. (KA-I.1711.15.2014.AR).
W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Dyrektor ROPS, pismem z 28 listopada
2014 r. poinformował Zarząd Województwa Lubelskiego o podjętych działaniach na rzecz
realizacji zaleceń pokontrolnych.
Ustalenia kontroli:
Kontrola sprawdzająca po kompleksowej wykazała, że na 16 zaleceń pokontrolnych
zrealizowano 14 zaleceń, (jedno zalecenie zrealizowano w trakcie kontroli), jedno zalecenie
jest w trakcie realizacji, jednego zalecenia nie zrealizowano.
1. Nie zrealizowano zalecenia nr 2: „Regulamin wynagradzania dostosować do przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.
zm.) - ze szczególnym uwzględnieniem zakazu zawartego w art. 772 § 5 w związku
z art. 24126 § 2 i art. 128 § 2 pkt 2 Kp”.
Podczas kontroli kompleksowej ustalono, że Regulamin wynagradzania przyjęty
zarządzeniem nr 18 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2009 r., w § 9 ust. 3 zawierał postanowienie: „Nagrodę dla Zastępców
Dyrektora, Głównej Księgowej, Kierowników Oddziałów i pracowników na samodzielnych
stanowiskach ustala i przyznaje Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Lublinie”. Kodeks pracy w art. 772 § 5 w związku z art. 24126 § 2 i art. 128 § 2 pkt 2
stanowi natomiast, że układ zakładowy nie może określać warunków wynagradzania
pracowników zarządzających.
Podczas kontroli sprawdzającej ustalono, że zarządzeniem nr 118/2014 Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniono
treść § 9 Regulaminu wynagradzania pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Lublinie wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 18 z dnia 1 czerwca
2009 r. w zakresie punktu 3, nadając mu następujące brzmienie: „Nagrody dla Zastępców
Dyrektora, Głównego Księgowego, Kierowników Oddziałów i pracowników na
samodzielnych stanowiskach ustala i przyznaje Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Lublinie na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych”. Taka zmiana regulaminu nie była zgodna z intencją
zalecenia, co zostało wyjaśnione w stanowisku dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu
Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie z dnia 3 marca 2016 r.
(KA­I.1711.41.2015.EWP).
2. Zalecenie nr 6a, aby w myśl postanowień art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)
nie przechowywać dokumentów aplikacyjnych, gdy cel ich zbierania został już spełniony,
we wskazanym zakresie zostało zrealizowane.
Ustalono jednak, że w dokumentacji z naboru znajdują się następujące wykazy
zawierające dane osobowe kandydatów:
1) wykaz kandydatów (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania), którzy zgłosili się do
udziału w naborze, ze wskazaniem czy dany kandydat spełnia wymogi naboru pod
względem formalnym oraz w jakim zakresie spełnia wymagania dodatkowe,
2) wykaz kandydatów spełniających wymagania formalne (imię i nazwisko, miejsce
zamieszkania) sporządzony do poszczególnych naborów, ze wskazaniem miejsca
i terminu dalszej części postępowania kwalifikacyjnego,
3) listy obecności kandydatów spełniających wymagania formalne (imię i nazwisko,
miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego) przystępujących do dalszej części
postępowania kwalifikacyjnego - testu,
4) wyniki z testu kwalifikacyjnego (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, otrzymana
punktacja),
5) wyniki z rozmowy kwalifikacyjnej (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania,
otrzymana punktacja),
6) protokoły z przeprowadzonych naborów na stanowisko urzędnicze – zawierające
nie tylko dane wskazane w art. 14 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
Wystąpienie po kontroli kompleksowej KA-I.1711.41.2015.JS
Strona 2 z 3
ale i ponadto wykazy kandydatów (wraz z danymi osobowymi) z poszczególnych
etapów naboru.
Pozostawienie w dokumentacji naboru tych wykazów pomimo zniszczenia
dokumentów aplikacyjnych kandydatów niezatrudnionych w jednostce, jest niezgodne
z art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r., poz. 1182,
z późn. zm.).
Umieszczanie w protokole z naboru wykazu kandydatów (wraz z danymi osobowymi)
z poszczególnych etapów naboru nie znajduje żadnego uzasadnienia w postanowieniach
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.
1202, z późn. zm.) dotyczących naboru.
Przedstawiając powyższe poleca się:
Protokół z naboru sporządzać zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, z późn. zm.) – wykazów
kandydatów z poszczególnych etapów naboru nie umieszczać w protokole, a istniejące
wykazy zanonimizować. Dokumenty zawierające dane osobowe kandydatów przechowywać
nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, chyba, że inaczej
stanowią przepisy ustaw
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia
pokontrolnego, ma Pani Dyrektor prawo zgłosić do Marszałka Województwa Lubelskiego
umotywowane zastrzeżenia w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.
Zarząd Województwa Lubelskiego oczekuje od Pani Dyrektor, w terminie
miesięcznym od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji
o podjętych działaniach na rzecz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach
niepodjęcia takich działań.
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Członek Zarządu
/-/ Arkadiusz Bratkowski
Wystąpienie po kontroli kompleksowej KA-I.1711.41.2015.JS
Strona 3 z 3

Podobne dokumenty