rozwiń swoje kompetencje! akademia rozwoju

Komentarze

Transkrypt

rozwiń swoje kompetencje! akademia rozwoju
ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE!
AKADEMIA ROZWOJU PRACOWNIKÓW
BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB
MONITOROWANIE
EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH
WPROWADZENIE
Każde stanowisko pracy zawiera własne funkcje, które w danym
zespole pracowników mogą być realizowane przez wiele stanowisk,
od poziomu podstawowego do wysoko wyspecjalizowanego.
Przedstawiamy Państwu cykl szkoleń, które w zależności od
specjalizacji są skierowane do poszczególnych poziomów stanowisk,
tak aby kompleksowo objąć wszystkie funkcje sprawowane w danym
zespole. Jednocześnie może on stanowić pomoc w rozwoju własnych
kompetencji, od tych podstawowych do wysoko rozwiniętych,
zarówno w strukturze pionowej, jak i poziomej zespołu.
Każdy z proponowanych tematów szkoleniowych został zbudowany
jako ścieżka rozwoju dla osób pracujących na różnych stanowiskach
w Bankach Spółdzielczych SGB. Poniższy moduł skierowany jest do
pracowników zespołów kredytowych zajmujących się monitoringiem.
Każdy pojedynczy kurs kończy się testem poszkoleniowym. Cały cykl
szkoleniowy w ramach jednego modułu zostanie zakończony
egzaminem pisemnym. Uzyskanie zaliczenia z egzaminu końcowego
jest warunkiem wydania uczestnikowi Certyfikatu ukończenia
kursu.
Szkolenia prowadzą wykładowcy, którzy na co dzień pracują
w Departamencie Ryzyk Kredytowych SGB-Banku S.A.
Akademię rozpoczęliśmy w maju 2014 r., jednakże z uwagi na duże
powodzenie
cyklu
szkoleniowego,
zdecydowaliśmy
o
jego
kontynuacji od września br.
Miejsce realizacji – Poznań, siedziba BODiE.
2
Co uzyskają Państwo poprzez udział
w Akademii Rozwoju pracowników
Banków Spółdzielczych SGB?
Usystematyzowanie wiedzy w danym obszarze
Specjalizację profilu zawodowego
Weryfikcję posiadanych kompetencji
Wzrost efektywności w pracy
Możliwość wymiany doświadczeń z
pracownikami innych banków
Certyfikat ukończenia Akademii Rozwoju BS
Dodatkowo dla uczestników cyklu szkoleniowego z kredytów
przewidzieliśmy gratis e-book pt. „Bankowa analiza przedsiębiorstwa
na potrzeby oceny ryzyka kredytowego”.
3
ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE!
CYKL SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW ZESPOŁÓW KREDYTOWYCH
BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB
MONITOROWANIE EKSPOZYCJI
KREDYTOWYCH
1. Monitoring klientów instytucjonalnych, 2 dni
2. Monitorowanie JST, 1 dzień
3. Monitorowanie emitentów papierów wartościowych i
osób fizycznych, 2 dni
4. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w placówkach
BS w zakresie ryzyka kredytowego, 2 dni
5. Przekazywanie ekspozycji kredytowych do zarządzania
przez DWT/ WWT i sprawozdawczość, 2 dni
6. Zarządzanie zespołem monitoringu kredytowego, 2 dni
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i aktywnego udziału
w szkoleniach.
4
MODUŁ „MONITOROWANIE EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH”
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
W obszarze monitorowania ekspozycji kredytowych proponujemy Państwu
następującą ścieżkę szkoleniową:
I.
Monitoring klientów instytucjonalnych, w tym monitoring
ustanowionych zabezpieczeń prawnych
1. Gromadzenie informacji o kredytobiorcy:
1.1. Pozyskiwanie danych ekonomiczno-finansowych,
1.2. Pozyskiwanie informacji z różnych źródeł (m.in. z otoczenia, prasy,
Internetu),
1.3. Sprawdzanie Kredytobiorców w dostępnych bazach danych (m.in.
BIK, KRD, Lexis Nexis),
1.4. Identyfikacja podmiotów powiązanych.
2. Analiza zaangażowania jednostkowego oraz wraz z podmiotami
powiązanymi.
3. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej,
4. Analiza wykorzystania kredytu i realizacji postanowień umowy
kredytowej.
5. Analiza terminowości spłat rat kredytu i odsetek.
6. Sporządzanie Raportów z monitoringu wraz z dokonaniem klasyfikacji
ekspozycji kredytowych.
7. Niezależny przegląd portfela kredytowego podmiotów instytucjonalnych,
w tym klasyfikacja ekspozycji kredytowych oraz aktualizacja wysokości
tworzonych rezerw.
8. Niezależny przegląd jakości i wartości ustanowionych zabezpieczeń
prawnych wierzytelności banku.
9. Analiza i weryfikacja powiązań organizacyjno-prawnych i kapitałowych
kredytobiorców.
10. Przeprowadzanie kontroli bezpośrednich u klientów.
11. Nadzór nad powoływaniem Komitetów Przeglądu i Klasyfikacji Ekspozycji
(KPiKE).
12. Niezależny przegląd w ramach KPiKE.
13. Weryfikacja dokonanego w placówkach BS niezależnego przeglądu
ekspozycji kredytowych w ramach KPiKE.
14. Niezależny przegląd w placówkach BS, w których nie funkcjonuje KPiKE.
Adresaci: dla pracowników prowadzących obsługę klienta instytucjonalnego
oraz prowadzącego działalność gospodarczą.
5
II.
Monitorowanie JST
1. Gromadzenie informacji o JST:
1.1. Pozyskiwanie danych ekonomiczno-finansowych,
1.2. Pozyskiwanie informacji z różnych źródeł (m.in. z otoczenia, prasy,
Internetu).
2. Analiza wykorzystania kredytu i realizacji postanowień umowy
kredytowej.
3. Analiza terminowości spłat rat kredytu i odsetek.
4. Ocena ekonomiczno-finansowa.
5. Sporządzanie Raportów z monitoringu wraz z dokonaniem klasyfikacji
ekspozycji kredytowych.
6. Niezależny przegląd portfela kredytowego JST, w tym klasyfikacja
ekspozycji kredytowych oraz aktualizacja wysokości tworzonych rezerw.
7. Przygotowanie arkusza analitycznego na potrzeby Departamentu
Skarbu.
Adresaci: dla pracowników prowadzących obsługę kredytową jednostek
samorządu terytorialnego.
III. Monitoring emitentów papierów wartościowych i osób
fizycznych
1. Gromadzenie informacji o emitentach papierów wartościowych:
1.1. Pozyskiwanie danych ekonomiczno-finansowych,
1.2. Pozyskiwanie informacji z różnych źródeł (m.in. z otoczenia, prasy,
Internetu).
2. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej emitenta.
3. Niezależny przegląd portfela emitentów papierów wartościowych.
4. Dokonanie odpisu aktualizacyjnego.
5. Gromadzenie informacji o kredytobiorcy będącego osobą fizyczną.
6. Analiza terminowości spłat rat kredytu i odsetek.
7. Analiza stanu i wartości prawnych zabezpieczeń.
8. Bieżący kontakt z kredytobiorcą.
9. Niezależny przegląd jakości i wartości ustanowionych zabezpieczeń
prawnych wierzytelności banku.
Adresaci: dla pracowników prowadzących obsługę klienta niebędącego osobą
prawną.
Po zakończeniu powyższych modułów szkoleniowych uczestnik będzie potrafił:






Pozyskiwać dane o kredytobiorcy z różnorodnych baz danych,
Identyfikować podmioty powiązane,
Przeprowadzać analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy,
Oceniać rynek i warunki, w jakich działa kredytobiorca,
Oceniać wartość zabezpieczeń,
Czytać sprawozdania finansowe,
6
 Identyfikować obszary wymagające pogłębionej analizy prawnej bądź
technicznej,
 Klasyfikować ekspozycje kredytowe,
 Interpretować wyniki przeprowadzanych analiz,
 Formułować jednoznacznie rekomendacje decyzji,
 Raportować o terminowości spłat do przełożonych,
 Raportować o poziomie spłat kredytowych do władz banku.
IV.
Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w placówkach BS
w zakresie ryzyka kredytowego
1. Przygotowywanie planu kontroli wewnętrznych przeprowadzanych
w placówkach banku.
2. Ustalenie obliga kredytowego podlegającego kontroli wewnętrznej
w placówkach banku.
3. Ustalenie obszaru podlegającego kontroli.
4. Poinformowanie placówek banku o planowanej kontroli wewnętrznej.
5. Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej.
6. Opracowanie Raportów pokontrolnych z uwzględnieniem zaleceń
i czynności naprawczych wraz ze wskazaniem terminów ich realizacji.
7. Rozpatrywanie zgłoszonych uwag do Raportu pokontrolnego.
8. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych.
9. Przekazanie wyników kontroli do Zarządu.
Adresaci: dla audytorów wewnętrznych w Bankach Spółdzielczych, a także
wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych oraz zajmujących się
kontrolą wewnętrzną.
Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:




V.
Przygotować plan kontroli wewnętrznej,
Przeprowadzić kontrolę wewnętrzną,
Przygotować raporty pokontrolne z rekomendacjami,
Skontrolować zalecenia pokontrolne.
Przekazywanie ekspozycji kredytowych do zarządzania
przez DWT/WWT i sprawozdawczość
1. Weryfikacja dokumentacji ekspozycji kredytowych (teczek kredytowych)
wraz z decyzjami placówek banku o przekazaniu ekspozycji kredytowej
do zarządzania przez DWT/WWT.
2. Przygotowanie uwag co do przekazywanych dokumentów.
3. Przygotowanie opinii o przekazaniu ekspozycji kredytowej do
zarządzania przez DWT/WWT wraz z wymaganym kompletem
dokumentów.
4. Rejestracja dokumentów.
7
5. Identyfikacja przyczyn przekazania do DWT/WWT.
6. Przekazanie dokumentacji kredytowej do DWT/WWT.
7. Monitoring klientów o zaangażowaniu powyżej 1 mln PLN, sporządzany
w cyklu miesięcznym, wraz z analizą obrotów, przeterminowań ogólnie
i powyżej 7 dni, wg kategorii ryzyka kredytowego, wg Oddziałów, ilości
ekspozycji i kredytów.
8. Sporządzenie zestawienia kredytobiorców o zaangażowaniu powyżej
1 mln PLN, zaklasyfikowanych do kategorii innej niż normalna, objętych
przeglądem Listy Watch.
9. Przygotowywanie
Informacji,
dotyczącej
przeglądu
zestawienia
zbiorczego – zidentyfikowanych znaków ostrzegawczych w monitoringu
50 podmiotów gospodarczych i/lub grup podmiotów o najwyższym
zaangażowaniu
kredytowym
w
banku
wraz
z załącznikami.
10. Sprawozdanie z rezerw celowych planowanych do utworzenia w danym
miesiącu.
11. Sprawozdanie z rezerw celowych utworzonych (dotworzonych) w danym
miesiącu.
12. Informacja o udzielonych zobowiązaniach pozabilansowych banku i ich
terminach zapadalności.
Adresaci:
dla
kierujących
komórką
zarządzania
ryzykiem
kredytowym,
specjalistów ds. ryzyka kredytowego, kierujących oddziałami banku.
Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:
 Klasyfikować ekspozycje kredytowe,
 Weryfikować ekspozycje kredytowe pod względem spłacalności,
 Identyfikować przyczyny spłat przeterminowanych,
Opiniować dalsze postępowanie z ekspozycjami przeterminowanymi,
Przygotowywać ekspozycje kredytowe do zarządzania przez DWT/ WWT,
Nadzorować KPiKE,
Identyfikować obszary wymagające pogłębionej analizy prawnej bądź
technicznej,
 Raportować o poziomie ryzyka do władz banku.




VI.
1.
2.
3.
4.
Zarządzanie Zespołem Monitoringu Kredytowego
Koordynacja zadań realizowanych przez Wydział Monitorowania.
Nadzór
nad
monitoringiem
kredytów
udzielonych
klientom
instytucjonalnym.
Nadzór nad monitoringiem kredytów dla jednostek samorządu
terytorialnego.
Nadzór nad monitoringiem kredytów dla osób fizycznych.
8
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Nadzór
nad
prowadzeniem
bieżącego
monitoringu
podmiotów
gospodarczych objętych emisją papierów wartościowych.
Nadzór nad ryzykiem kredytowym oraz operacyjnym.
Nadzór nad sprawozdawczością sporządzaną przez Wydział.
Nadzór nad przeglądem zabezpieczeń ekspozycji kredytowych.
Nadzór nad KPiKE.
Weryfikacja poprawności klasyfikacji ekspozycji kredytowych ze
szczególnym uwzględnieniem sytuacji ekonomiczno-finansowej wraz
z aktualizacją wysokości tworzonych rezerw celowych.
Rekomendacja decyzji o przekazywanie kredytów do zarządzania DWT.
Nadzór merytoryczny nad „Instrukcją przekazywania ekspozycji
kredytowych do zarządzania przez DWT".
Nadzór merytoryczny nad „Zasady działania Komitetów przeglądu
i klasyfikacji ekspozycji kredytowych w banku.”
Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w placówkach BS.
Przeprowadzanie kontroli bezpośrednich u klientów.
Opiniowanie nowych produktów bankowych.
Nadzór nad planami i raportami z kontroli wewnętrznych.
Wsparcie dla placówek BS w tematach kredytowych.
Opiniowanie wniosków o udzielenie kompetencji kredytowych dla
placówek banku.
Nadzorowanie realizacji projektów.
Przygotowanie interpretacji z zakresu zadań realizowanych przez Wydział.
Organizacja i prowadzenie warsztatów i szkoleń dla pracowników Banku
Spółdzielczego w zakresie prawidłowej weryfikacji i oceny dokumentów,
stanowiących podstawę procesu monitorowania w trakcie trwania umowy
kredytowej.
Nadzór nad jednolitością umiejętności kredytowych w zakresie
monitoringu w banku.
Wykonywanie innych zadań z zakresu merytorycznej pracy komórki
organizacyjnej.
Adresaci: dla kierowników prowadzących
mających objąć stanowisko kierownicze.
zespoły
kredytowe
lub
osób
Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:







Nadzorować monitoring ekspozycji kredytowych,
Weryfikować poprawność kwalifikacji ekspozycji kredytowych,
Monitorować poziom ryzyka kredytowego,
Opiniować regulacje i produkty kredytowe,
Przeprowadzać kontrolę wewnętrzną w placówkach banku,
Raportować o poziomie ryzyka do władz banku,
Rekomendować przekazanie kredytów do DWT/ WWT.
9
METODOLOGIA
Dydaktycznie prowadzone szkolenia zakładają realizację w formie wykładu
i warsztatu, gdzie proporcje wyniosą odpowiednio 40/60%.
Ćwiczenia odnoszące się do modeli, raportów, analiz i opracowań odbędą się na
komputerach, w arkuszach będących w bieżącym użyciu banków.
10
Analiza i wizualizacja danych - zaawansowana praca z arkuszem
kalkulacyjnym Microsoft Excel
1. Bazy danych
a. Pojęcie baza danych w Excelu
b. Sprawdzanie poprawności danych
c. Filtrowanie danych przy pomocy narzędzia Autofiltr
d. Filtr zaawansowany
e. Formularz bazy danych
f. Sortowanie danych
g. Grupowanie danych
h. Sumy pośrednie
i. Tabela przestawna
j. Wykres tabeli przestawnej
2. Formuły i funkcje
a. Wstawianie i modyfikacja formuł
b. Adresowanie względne i bezwzględne komórek
c. Tablicowanie
d. Podstawowe funkcje
e. Wstawianie funkcji
f. Użycie funkcji
i. Statystycznych
ii. Daty i czasu
iii. Finansowych
iv. Logicznych
v. Matematycznych
vi. Baz danych
vii. Tekstowych
viii. Wyszukiwania i adresu
g. Edycja funkcji
h. Błędy
i. Inspekcja formuł
3. Narzędzia analizy danych
a. Scenariusze
b. Menedżer raportów
c. Użycie zautomatyzowanych narzędzi analizy
i. Szukaj wyniku…
ii. Solver
iii. Analiza danych…
4. Formatowanie zaawansowane
a. Formatowanie warunkowe
b. Niestandardowe formaty danych
c. Formatowanie i dostosowanie grafiki
5. Współpraca
a. Udostępnianie skoroszytu
b. Śledzenie zmian
c. Scalanie dokumentów
d. Ochrona skoroszytu
11
6. Wymiana danych
a. Tworzenie i edycja szablonów
b. Import
i. Obiektów
ii. Serii danych
c. Eksport
i. Obiektów
ii. Serii danych
d. Łącza z innymi skoroszytami
e. Konsolidacja danych
f. Tworzenie obszaru roboczego
7. Dostosowanie aplikacji
a. Rejestrowanie, edycja i uruchamianie makr
b. Wstęp do Visual Basic for Applications
Adresaci: Pracownicy banków spółdzielczych, którzy rozpoczynają pracę
z programem Microsoft Excel, korzystają z programu w niewielkim stopniu,
bądź chcą ugruntować posiadaną wiedzę na podstawie praktycznych
przykładów. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, których stanowisko
pracy wymaga tworzenia zbiorów danych, ich analizy i wyciągania logicznych
wniosków.
Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:
 Sprawnie pracować na dużych bazach danych poprzez wykorzystanie tabel
przestawnych, list dynamicznych, możliwości filtrowania i sortowania,
 Dokonywać kreatywnych obliczeń, stosując wybrane funkcje logiczne,
tekstowe, matematyczne, statystyczne, finansowe oraz bazodanowe,
 Przygotowywać czytelne raporty wykorzystując analizę symulacji i
zaawansowane możliwości formatowania,
 Pracować jednocześnie na jednym skoroszycie z wieloma
współpracownikami dzięki udostępnianiu i scalaniu plików,
 W wygodny sposób pobierać do Excela informację ze stron internetowych
oraz zewnętrznych baz danych,
 Zautomatyzować proste czynności poprzez wykorzystanie podstawowych
makropoleceń.
12
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
W przypadku uczestniczenia w co najmniej dwóch szkoleniach danego cyklu,
uczestnicy otrzymują rabat 5% za cały cykl szkoleniowy.
Istnieje również możliwość zorganizowania wybranego szkolenia dla pracowników
w siedzibie Banku Spółdzielczego.
Dodatkowo uczestnicy cyklu szkoleniowego otrzymują specjalną cenę na
udział w kursie Analiza i wizualizacja danych w programie Microsoft Office Excel –
poziom zaawansowany.
Opłaty podczas korzystania z noclegów:
Hotele Ikar (ul. Kościuszki 118 ): 150 zł (nocleg w pokoju dwuosobowym z kolacją i
śniadaniem, oraz dowóz do i z hotelu)
Hotel Włoski ( ul. Dolna Wilda 8 ): 200 zł (nocleg w pokoju dwuosobowym z kolacją i
śniadaniem, oraz dowóz do i z hotelu)
Uwagi:
Dowóz zawarty w cenie noclegu obejmuje przejazd w dniu szkolenia z BODiE do hotelu
oraz w kolejnym dniu szkolenia z hotelu do BODiE.
Hotele posiadają odpłatny parking.
Do rezerwacji pokoju jednoosobowego doliczamy 100 zł.
O wyborze hotelu decyduje dostępność miejsc noclegowych.
Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji zastrzega sobie prawo wyboru hotelu
dla całej grupy szkoleniowej.
13
Zgłoszenia przyjmują i informacji udzielają:
Fatima Mojzykiewicz
Kierownik Oddziału
tel. (61) 85 62 351
tel. kom. +48 608 522 994
fax (61) 85 62 369
e-mail: [email protected]
[email protected]
Katarzyna Stempel
Doradca
tel. (61) 85 62 365
tel. kom. +48 698 990 388
fax (61) 85 62 369
e-mail: [email protected]
[email protected]
Katarzyna Panada
Organizator szkoleń
tel. (61) 85 62 368
fax (61) 85 62 369
e-mail: [email protected]
[email protected]
Zgłoszenia na cykl przyjmujemy w trybie ciągłym
Istnieje również możliwość zgłoszenia na pojedyncze szkolenie oraz
zorganizowania szkolenia w siedzibie banku.
14
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza wyboru usługi.
Wybór szkolenia
I.
Monitoring klientów instytucjonalnych,
w tym monitoring ustanowionych zabezpieczeń prawnych

II. Monitoring JST

III. Niezależny przegląd emitentów papierów wartościowych
i osób fizycznych

IV. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w placówkach BS
w zakresie ryzyka kredytowego
V.

Przekazywanie ekspozycji kredytowych do zarządzania
przez DWT/WWT i sprawozdawczość

VI. Zarządzanie Zespołem Monitoringu Kredytowego

VII. Analiza i wizualizacja danych w programie MS Excel

Lp. Imię i nazwisko
Nocleg
Pokój
dwuosobowy
Pokój jednoosobowy
za dodatkową opłatą
100 zł
1
2
3
Bank zgłaszający uczestnictwo
Nazwa...................................................................................................
Adres....................................................................................................
Tel...................................................Fax ...............................................
e-mail ............................................................
Osoba do kontaktu z BODiE: ………………………………………………………………………………
Nadesłane zgłoszenia traktujemy jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie
nas uprawniało do wystawienia faktury za szkolenie, niezależnie od przybycia i obecności
osoby zgłoszonej.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
zgłoszeniu dla potrzeb organizacji szkoleń zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997r.
(Dz.U. nr 133/99, poz.833).
Gł. Księgowy
……………………………………
(data i podpis)
Prezes/Dyrektor
………………………………………..
(pieczątka i podpis)
15
16

Podobne dokumenty