UMOWA nr E/002/16

Komentarze

Transkrypt

UMOWA nr E/002/16
ZAŁĄCZNIK NR 9
do Specyfikacji
UMOWA nr E/002/16
Dnia
w Łodzi pomiędzy Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością mającą swoją siedzibę przy ul. Sanitariuszek nr 66 w Łodzi (93-469)
tel. +48 42 640-47-80
fax +48 42 640-47-75, e-mail:[email protected]
(NIP 725-00-07-142; Regon 470542033)
Kapitał zakładowy 5 969 222,05 zł
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr.
KRS 0000069597, którą reprezentują:
zwaną dalej Zamawiającym,
a
......................................................................................................................................,z
siedzibą
przy ul......................................nr........w ...............................................
tel.............................; fax............................ e-mail:………………………………
(NIP ..............Regon……....................)
Kapitał zakładowy…………………. Kapitał
wpłacony...……………………………...
(dotyczy spółek kapitałowych)
wpisanym do rejestru..................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1/....................................................................................................................................................
2/...................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Po dokonaniu w dniu
przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym (wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień
publicznych), przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 2015r. poz. 2164), Zamawiający udziela
zamówienia, a Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sprawnego funkcjonowania
aparatury pomiarowej Firmy HACH LANGE zainstalowanej na terenie Grupowej
Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (Łódź, ul. Sanitariuszek nr 70/72),
polegającego na:
a/ serwisowaniu urządzeń;
b/ usuwaniu awarii;
c/ udzielaniu porad;
d/dostarczeniu niezbędnych części zamiennych i urządzeń do Łodzi ul. Sanitariuszek nr
70/72.
Nr PKWiU – 33.13.11.0.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1)Usługi:
a)serwis urządzeń pomiarowych Firmy HACH LANGE, zgodnie z Dokumentacją
Techniczno Ruchową poszczególnych urządzeń.
Wykaz urządzeń wraz z cenami za serwis zawiera Załączniki nr 1 do umowy (Załącznik
nr A do Formularza Ofertowego);
b)bezpłatne udzielanie porad w sytuacjach awaryjnych, których Zamawiający nie zdoła
ocenić lub usunąć - wg potrzeb;
c)dokonywanie napraw, wymiana oraz usuwanie zgłoszonych awarii - wg potrzeb
Zamawiającego, rozliczanych zgodnie z § 5 ust. 5 umowy;
2) Sprzedaż i dostarczenie:
-części zamiennych i urządzeń.
Wykaz części zamiennych wraz z cenami zawiera Załącznik nr 2 do umowy (Załącznik nr B
do Formularza Ofertowego)
Wykaz urządzeń wraz z cenami zawiera Załącznik nr 3 do umowy (Załącznik nr C do
Formularza Ofertowego).
3. Wykonawca do prac użyje własnych narzędzi i sprzętu. Do napraw i konserwacji
Wykonawca użyje oryginalnych części zamiennych producenta.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia w tym załącznikach, przyjętą ofertą oraz z zachowaniem zawodowej
staranności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
5. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad
określonych w „Instrukcji BHP dla wykonawców zewnętrznych”, która jest Załącznikiem
do specyfikacji.
6. Naruszenie zasad określonych w „Instrukcji BHP dla wykonawców zewnętrznych” stanowi
istotne naruszenie postanowień umowy, o których mowa w § 13 ust. 1 c.
7.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których
ma dostęp przy wykonywaniu umowy, a także po jej zakończeniu. Wykonawca
oświadcza również, że znana mu jest definicja danych osobowych w rozumieniu art.
6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.
2014r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz konsekwencje przewidziane prawem za ujawnienie
tajemnicy dotyczącej danych osobowych, w szczególności przepisy rozdziału 8 ww.
ustawy.
8.
Zamawiający oświadcza, iż w jego Firmie wprowadzono Zintegrowany System
Zarządzania oparty na normach ISO 9001:2009 i 14001:2005 i Wykonawca winien się
stosować do procedur w nich zawartych, w zakresie protokołu odbioru.
§2
1. Zdemontowane elementy, będące własnością Zamawiającego, Wykonawca złoży na terenie
Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego.
2. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma zaplecze socjalne
dla pracowników oraz kontener na śmieci i odpady wytworzone w czasie realizacji prac.
3. Odpady Wykonawca odbiera/wywozi z terenu Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej
Aglomeracji Miejskiej we własnym zakresie.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstających odpadów, na swój
koszt, zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach z 12.12.2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21).
5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
w trakcie wykonywania prac.
6. Pracownicy Wykonawcy będą prowadzić wszelkie prace w ubiorach pozwalających na
identyfikację Firmy.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli jakości i ilości dostarczanych części
zamiennych i urządzeń oraz innych materiałów.
8. Za ich kompletność odpowiada Wykonawca.
§3
1. Terminy realizacji umowy - 2 lata od podpisania umowy.
2. Każdorazowo terminy serwisów wyznaczane będą faksem przez Zamawiającego z 3
dniowym wyprzedzeniem. Zakres i częstotliwość czynności serwisowych określa
Dokumentacja Techniczno Ruchowa każdego z urządzeń.
Czas wykonania serwisów – do 7 dni kalendarzowych.
3. Dokonywanie naprawy, usuwanie awarii jak i termin ich realizacji, wykonywane będą na
podstawie zgłoszenia złożonego faksem przez Zamawiającego. Przystąpienie do usuwanie
awarii - nie później niż 72 godziny od momentu zgłoszenia. Przekazanie urządzenia po
usunięciu awarii nastąpi protokolarnie.
Termin realizacji - do 2 tygodni.
4. Terminy dostarczania części zamiennych i urządzeń – do 14 dni od przekazania zamówienia
złożonego faksem przez Zamawiającego. Nie dotyczy części niezbędnych do wykonywania
serwisów lub usuwania awarii.
5. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający może zdecydować o przedłużeniu terminów,
o których mowa w ust. 3, 4.
§4
1. Wykonawca w czasie realizacji prac zobowiązany jest do:
a/utrzymania terenu prac w stanie umożliwiającym dojazd do wszystkich
znajdujących się na terenie obiektów (wolnym od przeszkód komunikacyjnych);
b/bieżącego usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów,
odpadów i śmieci.
Po zakończeniu realizacji prac, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prac
i usunąć odpady i śmieci poza teren Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji
Miejskiej.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli jakości prac i materiałów użytych przez
Wykonawcę do realizacji umowy.
§5
1.Wynagrodzenie netto składa się z wynagrodzenia za wykonanie serwisów, sprzedaży
i dostarczania części zamiennych, urządzeń przewidzianych do wymiany oraz z sumy kwot
wynikających z usuwania awarii, przy zastosowaniu prawa opcji: minimalny poziom
zamówienia - 500.000,00 zł netto w zakresie: serwisowania urządzeń, usuwania awarii,
udzielania porad, dostarczaniu niezbędnych części zamiennych i urządzeń oraz maksymalny
poziom zamówienia – do 800.000,00 zł netto w zakresie: usuwania awarii, udzielania porad,
dostarczania niezbędnych części zamiennych i urządzeń.
2.Wynagrodzenie netto za wykonanie serwisów będzie kwotą wynikającą z sumy wynagrodzeń
za te prace w zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy, zgodnie z Formularzem Ofertowym –
Załącznik A, według faktycznie wykonanych.
3. Wynagrodzenie netto za dostarczone części zamienne będzie kwotą wynikającą z sumy
wynagrodzeń za poszczególne dostarczone części zamienne, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do
umowy, według faktycznie zrealizowanych dostaw.
4. Wynagrodzenie netto za dostarczone urządzenia będzie kwotą wynikającą z sumy wynagrodzeń za
poszczególne dostarczone urządzenia, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do umowy, według faktycznie
zrealizowanych dostaw.
5. Za usuwanie awarii, rozliczenie odbywać się będzie na podstawie kalkulacji uzgodnionej
z Zamawiającym, przy przyjęciu stawki netto roboczogodziny (ze wszystkimi narzutami
i kosztami) – zgodnie z Formularzem Ofertowym – pkt 4.
Stawka roboczogodziny obejmuje wszystkie koszty, w tym m.in.wyżywienie Wykonawcy,
robociznę, narzuty, zysk, koszty dojazdów w obie strony, noclegi.
Roboczogodzina jest liczona jako czas pobytu na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków
Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej.
6. Koszt części użytych za usuwanie awarii będzie zgodny z Załącznikami nr 2 i 3 do umowy.
Koszt części nie wymienionych w Załącznikach do umowy nie może być wyższy niż cena
katalogowa producenta.
7. Wynagrodzenie obejmuje pełny zakres, o którym mowa w § 1 ust.1 umowy, koszty robocizny,
materiałów, wyżywienia Wykonawcy, noclegów, dojazdów Wykonawcy, koszty transportu oraz
koszty ubezpieczenia (od Producenta do ul. Sanitariuszek nr 70/72 w Łodzi), atesty, koszty
załadunków, wyładunków, koszty dojazdów, unieszkodliwienia odpadów, ewentualny podatek
graniczny, opłaty celne, atesty, koszty gwarancji, serwisu gwarancyjnego, dokumenty wymagane
polskim prawem (wszystkie dokumenty w języku polskim), a także inne koszty, opłaty związane
z realizacją zamówienia, w tym podatki objęte polskim prawem oraz inne obowiązki Wykonawcy
wymienione w umowie.
8. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
w przypadku zmiany podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
9. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
w przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmian zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca przedstawił w ofercie kalkulację
wynagrodzenia (na dzień składania ofert), uwzględniającą dane, o których mowa w art. 142 ust. 5
pkt 2 i 3 ustawy z 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych.
Uwaga! Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą zgodnie z pkt. 23 Specyfikacji.
§6
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi, po
wykonaniu serwisów, dostarczeniu części zamiennych, urządzeń przewidzianych do wymiany lub
usunięcia awarii - na podstawie protokołu odbioru częściowego. Protokoły odbioru sporządza
Zamawiający. Dokumenty te będą podpisane przez obie strony (ze strony Zamawiającego przez
osobę wyznaczoną).
2. Opóźnienie w usuwaniu awarii, usterek lub niedoróbek serwisowych będzie skutkowało karami,
zgodnie z § 13 ust.1.
3. Na podstawie protokołu częściowego serwisów lub zatwierdzonego przez Zamawiającego
kosztorysu powykonawczego z usunięcia awarii lub dostarczeniu części zamiennych, urządzeń
przewidzianych do wymiany, Wykonawca wystawi fakturę, nie później niż w ciągu 7 dni od daty
sporządzenia protokołu odbioru.
4. Podstawą wystawienia faktury końcowej (ostatniej) będzie protokół odbioru końcowego
sporządzony przez Zamawiającego, podpisany przez strony (ze strony Zamawiającego przez
osobę wyznaczoną), stwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy umożliwiające
prawidłowe użytkowanie.
5. Protokoły zawierać będą wszelkie ewentualne ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze usterek.
6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych
czynności ujawniono istnienie wad lub niezgodności przedmiotu odbioru z ofertą.
7. Protokoły sporządzone będą przez Zamawiającego na druku Zintegrowanego Systemu
Zarządzania wprowadzonego w Firmie Zamawiającego i podpisane przez strony (ze strony
Zamawiającego przez osobę wyznaczoną).
8. Ujawnienie wad, usterek rzutujących na poprawne działanie przedmiotu umowy oznacza, iż
odbiór zostanie dokonany z opóźnieniem z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem
przewidzianym w § 13 ust. 1 pkt 1a. Zamawiający według swego wyboru może powierzyć
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej specjalistycznej Firmie na koszt i
niebezpieczeństwo Wykonawcy.
9. Kary umowne, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1a, będą obciążały Wykonawcę do czasu
odbioru przedmiotu umowy wykonanego zastępczo.
10. Spełnienie wymagań dotyczących przedmiotu umowy warunkować będzie dokonanie odbioru
części zamiennych i zapłatę ustalonego wynagrodzenia.
11. Faktury regulowane będą przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do
21 dni od daty otrzymania faktury.
11.Za zwłokę w regulowaniu faktur Wykonawca może dochodzić odsetek ustawowych.
§7
1. Awarie powstałe podczas prac wykonywanych w ramach umowy (z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy) winny być ujęte w protokole spisanym przez obie strony, a następnie
usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, chyba że Wykonawca wykaże, że przyczyna awarii
nie leży po jego stronie.
2. W przypadku odmowy usunięcia skutków awarii, Zamawiający według swego wyboru może
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej firmie specjalistycznej
na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
§8
1. Na poczet należytego wykonania umowy, przed podpisaniem umowy, Wykonawca wniósł
bezwarunkowe zabezpieczenie w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej
zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, tj………………..…… (słownie……...).
Zabezpieczenie wniesione zostało w ..........................................................
(wszystko należy uzupełnić)
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone:
-70% kwoty zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową wykonanie
Zamówienia w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania
Zamawiającego za należycie wykonane (po ich końcowym odbiorze),
-pozostała część zabezpieczenia, w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.
przez
3. Zabezpieczenie stanie się własnością Zamawiającego w przypadku:
-niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zamówienia zgodnie
z umową (100% wysokości zabezpieczenia),
-nie usunięcia usterek i wad w okresie rękojmi (30% wysokości zabezpieczenia).
§9
1.
Do kontaktów wzajemnych w związku z realizacją przedmiotu umowy strony wyznaczają:
- ze strony Wykonawcy
- ………………………..
tel. ………………..….
fax ….…………….…;
(należy wypełnić)
2.
- ze strony Zamawiającego - ……………………
tel. ………………………
fax ………………………
Bezpłatne konsultacje w sytuacjach awaryjnych, których Zamawiający nie zdoła ocenić lub
usunąć oraz informacje o awariach i usterkach zgłaszane będą do Wykonawcy pod
numerami
telefonów:
………………………………...…………………………………………
(należy wypełnić)
§ 10
1. Wykonawca udziela gwarancji:
a)na wykonanie serwisu urządzeń – na okres między przeglądami;
b)na części i urządzenia zgodnie z Formularzem Ofertowym;
c)na usuwanie awarii zgodnie z Formularzem Ofertowym,
licząc od protokolarnego odbioru przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji faksem lub drogą elektroniczną
i potwierdzenia pismem w ciągu 14 dni kalendarzowych od stwierdzenia wad.
3. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację związaną z zakresem umowy, nie
później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia. Brak odpowiedzi w terminie
oznacza uznanie reklamacji Zamawiającego.
W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający może zdecydować o przedłużeniu powyższego
terminu.
4. Wykonawca przystąpi do usunięcia stwierdzonej wady, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego i wykona ją w ustalonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od
daty wyznaczonej przez Zamawiającego, niezależnie od uznania reklamacji.
W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający może zdecydować o przedłużeniu powyższego
terminu.
5. Wszelkie koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Wykonawca.
6. W przypadku odmowy uznania reklamacji przez Wykonawcę, przedmiot reklamowany może
być poddany badaniu przez specjalistyczną firmę, na koszt strony której stanowisko nie zostało
potwierdzone.
7. W przypadku uznania racji Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad na
własny koszt w terminie opisanym ust. 4.
8. W przypadku, gdy mimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 i ust. 4, Wykonawca nie
dokonał usunięcia wady, Zamawiający według swego wyboru może dokonać usunięcia wady
przez inną specjalistyczną Firmę na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne
i wady prawne rzeczy sprzedanych.
10. Zapisy w udzielonej gwarancji sprzeczne z przedmiotową umową są nieważne.
11. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 ulega przedłużeniu o okres naprawy, liczony od dnia
zgłoszenia Zamawiającego o uszkodzeniu (awarii, usterce) do dnia usunięcia uszkodzenia.
§ 11
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli:
a/zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy;
b/Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy lub ją przerwał i nie realizuje jej przez
okres 14 dni kalendarzowych, pomimo wezwania przez Zamawiającego do
rozpoczęcia realizacji lub kontynuacji zgodnie z § 3;
c/Wykonawca narusza inne istotne postanowienia umowy,
przy czym prawo to może zostać wykonane, w każdym z ww. przypadków, w terminie 90
dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających
jego wykonanie.
Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy
jedynie w przypadkach, o których mowa w pkt. a, c (wykonanie i zakończenie
poszczególnych zakresów) - na podstawie protokołu inwentaryzacji prac, podpisanego przez
strony.
W przypadku, o którym mowa w pkt. b, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek
wynagrodzenie.
2.Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja firmy
Zamawiającego, w terminie 90 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww. zdarzeń.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
4. Odstąpienie od umowy nie zwalnia drugiej strony od zapłaty kar umownych.
§ 12
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy - na podstawie protokołu inwentaryzacji prac, podpisanego przez strony.
§ 13
1. Wysokość kar umownych:
1/Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:
a/
za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do jakichkolwiek
terminów podanych w § 3 (wykonanie poszczególnych przeglądów, usunięcie
poszczególnych awarii, dostarczania części zamiennych i urządzeń) w wysokości
1000,00 zł/dobę (brutto), odpowiednio za poszczególne przeglądy, usunięcie awarii,
dostarczania części zamiennych, za każdy dzień opóźnienia, liczoną od upływu
terminu wykonania poszczególnych przeglądów, usunięcia poszczególnych awarii,
dostarczania części zamiennych i urządzeń;
b/ za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze, bądź rozpatrzeniu
reklamacji, bądź usunięciu usterek w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości
1000,00 zł/dobę (brutto), liczoną od dnia wyznaczonego na rozpatrzenie reklamacji
oraz na usunięcie wad (§ 10 ust.3 i 4);
c/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto)
określonego w § 5 ust. 1 (bez sumy kwot wynikających z usuwania awarii);
d/
za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto)
określonego w § 5 ust. 1 (bez sumy kwot wynikających z usuwania awarii).
Zamawiający może potrącić kary umowne z należnej Wykonawcy zapłaty (faktury VAT).
2/ Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy
przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10%
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto (nie dotyczy to jednak sytuacji
przewidzianych w § 12).
2.
3.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
Suma kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1a nie może przekraczać 15%
całkowitego wynagrodzenia umownego (brutto).
§ 14
1. Wprowadzenie zmian do postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności, oprócz zmiany osób do kontaktów wzajemnych w związku z realizacją umowy, o
których mowa w § 9 umowy.
Zmiany w zakresie osób do kontaktów, odbywać się będą: pisemnie, faksem, drogą
elektroniczną (do wyboru), zgodnie z decyzją każdej strony.
2. Ewentualne spory wynikające z przedmiotu umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015r. poz. 2164) oraz kodeksu
cywilnego.
4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadkach opisanych w pkt. 17 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po egzemplarzu
dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA

Podobne dokumenty