Piekarnik podwójny BX 280/281

Komentarze

Transkrypt

Piekarnik podwójny BX 280/281
Gaggenau Instrukcja obsługi
Piekarnik
podwójny
BX 280/281
Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed użytkowaniem
Zakres zastosowań
Bezpieczeństwo podczas pieczenia
Pyroliza (samoczyszczenie)
W razie uszkodzenia urządzenia
4
4
4
5
5
5
Uruchomienie
6
Unikanie uszkodzeń urządzenia i mebla, w
którym urządzenie jest zabudowane
Piekarnik
Sąsiadujące fronty mebli
6
6
6
To jest Twoje nowe urządzenie
Piekarnik
Wyświetlacz i elementy obsługi
Przyciski
7
7
8
8
Akcesoria
9
Tryby pracy
10
Pierwsze ustawanie po podłączeniu
Wskazówki
Ustawianie języka
Ustawianie godziny
Ustawianie daty
Temperatura w °C lub °F
Wychodzenie z menu i zapisywanie ustawień
11
11
11
11
12
12
12
Aktywowanie piekarnika
Tryb czuwania
Aktywowanie piekarnika
13
13
13
Wprowadzanie ustawień piekarnika
Ustawianie temperatury i trybu pracy
Pokazanie aktualnej temperatury
Ustawianie górnego i dolnego piekarnika
Wyświetlacz
14
14
14
15
15
Czujnik temperatury wnętrza potrawy
Programowanie temperatury wnętrza potrawy
Wskazówki
Czyszczenie
Wartości wytyczne dla temperatury wnętrza
potrawy
16
16
17
17
17
Rożen
Przygotowanie
Włączanie rożna
Wyłączanie rożna
Wskazówki
18
18
18
19
19
Tabela czasu pieczenia
20
Tabela czasu smażenia / pieczenia
21
Tabela czasu grillowania
23
Wskazówki praktyczne
Pieczenie
Dalsze porady dotyczące pieczenia
Wyrastanie ciasta
Porady dotyczące pieczenia i grillowania
Rozmrażanie
24
24
25
25
25
25
Timer
Wywołanie menu timera
Timer krótkoczasowy
Stoper
Automatyka trybu gotowania
Czas wyłączania
26
26
26
27
28
29
Program utrzymywania w cieple
W celu wprowadzenia ustawień należy
Wskazówki
30
30
30
Zabezpieczenie przed dziećmi
Aktywowanie zabezpieczenia przed dziećmi
Dezaktywowanie zabezpieczenia przed dziećmi
Wskazówki
31
31
31
31
Dalsze funkcje
Wyłączanie w celu zapewnienia
bezpieczeństwa
Szybkie ogrzewanie
32
32
32
Zmiana ustawień podstawowych
Wskazówki
Przykład: zmiana wskaźnika trybu czuwania
33
33
33
Te ustawienia podstawowe można zmienić
34
Utrzymanie urządzenia w dobrym stanie
i ręczne czyszczenie
36
Pyroliza (samoczyszczenie)
Przed uruchomieniem pyrolizy
W celu wprowadzenia ustawień należy
Przesuwanie czasu wyłączenia
Wskazówki
Czyszczenie akcesoriów funkcją pyrolizy
(samoczyszczenia)
37
37
37
38
38
39
Zakłócenia
Komunikaty błędów
Tryb demo
Brak prądu
40
40
40
41
Wymiana żarówki piekarnika
Wymiana górnej żarówki piekarnika
Wymiana bocznej żarówki piekarnika
42
42
42
3
$
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed użytkowaniem
Zakres zastosowań
Bezpieczeństwo podczas
użytkowania gwarantuje się tylko w
przypadku fachowej zabudowy
urządzenia zgodnie z niniejszą
instrukcją obsługi. Za szkody
powstałe w wyniku niefachowej
zabudowy odpowiada monter
wykonujący te prace.
To urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku w prywatnych
gospodarstwach domowych.
Urządzenie służy wyłącznie do
przygotowywania potraw. Nie należy
go wykorzystywać do ogrzewania
pomieszczenia, w którym się
znajduje.
Urządzenie może podłączyć
wyłącznie autoryzowany fachowiec.
Obowiązują przepisy lokalnego
przedsiębiorstwa zasilającego w
energię elektryczną oraz przepisy
budowlane.
Dzieci nie mogą się bawić
urządzeniem.
Przed uruchomieniem urządzenia
należy uważnie przeczytać instrukcję
obsługi. Umożliwia to bezpieczne i
poprawne użytkowanie urządzenia.
Instrukcję obsługi i montażu należy
zachować.
Uszkodzonych urządzeń nie wolno
włączać.
4
Osoby dorosłe i dzieci nie mogą
użytkować urządzenia bez nadzoru,
– jeśli cierpią na zaburzenia fizyczne,
sensoryczne lub psychiczne,
– lub jeśli nie posiadają
odpowiedniej wiedzy i
doświadczenia pozwalającego na
prawidłowe i bezpieczne
użytkowanie urządzenia.
Bezpieczeństwo podczas
pieczenia
Ostrożnie, niebezpieczeństwo
poparzenia! Nigdy nie należy
dotykać gorących elementów ani
powierzchni w piekarniku. Nie
dopuszczać dzieci do urządzenia.
Ostrożnie, niebezpieczeństwo
pożaru! W piekarniku nigdy nie
przechowywać palnych
przedmiotów. Podczas pracy w
komorze pieca pozostawiać jedynie
niezbędne elementy wewnętrzne.
Zachować ostrożność w przypadku
potraw przyrządzanych z
wysokoprocentowymi napojami
alkoholowymi (np. rumem,
koniakiem, winem, itp.)
W wysokich temperaturach alkohol
paruje. W niekorzystnych
okolicznościach opary alkoholowe
mogą się zapalić.
Ostrożnie, niebezpieczeństwo
pożaru! Przegrzany olej lub inny
tłuszcz łatwo się zapala. Większe
pozostałości oleju i tłuszczu usunąć
przed następnym użyciem.
Ostrożnie! Podczas pracy z
urządzenia może wydobywać się
gorąca para. Nie dotykać otworów
wentylacyjnych.
powierzchnia drzwi podczas pracy
jest gorąca! Podczas otwierania
urządzenia należy zachować
ostrożność. Otwarte drzwi mogą się
zamknąć.
Nigdy nie zakleszczać kabli urządzeń
elektrycznych gorącymi drzwiami
urządzenia. Izolacja kabla może się
stopić. Niebezpieczeństwo spięcia!
Pyroliza
(samoczyszczenie)
Ostrożnie, niebezpieczeństwo
pożaru! Resztki potraw, tłuszcz lub
soki z potraw mogą się zapalić
podczas samoczyszczenia. Większe
zanieczyszczenia należy usunąć
przed samoczyszczeniem.
W razie uszkodzenia
urządzenia
Jeśli urządzenie jest uszkodzone,
należy wyłączyć bezpiecznik w
instalacji domowej. Skontaktować
się z serwisem.
Niefachowo wykonywane naprawy
są niebezpieczne. Naprawy może
wykonywać wyłącznie przez nas
przeszkolony technik serwisowy.
Ostrożnie! Podczas otwierania
piekarnika może wydobywać się
gorąca para.
Ostrożnie, niebezpieczeństwo
poparzenia! Wewnętrzna
5
Uruchomienie
Unikanie uszkodzeń urządzenia i
mebla, w którym urządzenie jest
zabudowane
Zdjąć opakowanie z urządzenia i zutylizować je
zgodnie z lokalnymi przepisami. Prosimy zwrócić
uwagę na to, że w opakowaniu znajdują się jeszcze
akcesoria. Elementy opakowania i folie plastikowe
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!
Piekarnik
Urządzenie przed rozpakowaniem sprawdzić pod
kątem uszkodzeń transportowych. Uszkodzonego
urządzenia nie podłączać.
Urządzenie może podłączyć wyłącznie
autoryzowany fachowiec. W przypadku uszkodzeń
spowodowanych niepoprawnym podłączeniem
wygasają prawa gwarancyjne. Przestrzegać
instrukcji montażu.
Urządzenie gruntownie wyczyść przed pierwszym
użyciem. Dzięki temu usunie się ewentualne
nieprzyjemne zapachy i zanieczyszczenia.
To urządzenie zostało oznaczone zgodnie
z Dyrektywą europejską 2002/96/WE na
temat starych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych (waste electrical and electronic
equipment – WEEE). Dyrektywa podaje zasady
obowiązujące w całej UE na temat zwrotu
i recyklingu starych urządzeń.
Kwasy owocowe, np. pochodzące z cytryn, śliwek
itp. należy usuwać po każdym pieczeniu. Kwas
może spowodować powstanie plam na emalii
piekarnika!
Nigdy nie wlewać wody do gorącego piekarnika.
Można w ten sposób spowodować uszkodzenia
emalii.
Blachy do pieczenia nigdy nie wsuwać
bezpośrednio na dno piekarnika. Naczynia
kuchenne, jak np. brytfanny nie mogą być ustawiane
bezpośrednio na dnie piekarnika. Dna piekarnika
nie wykładać folią aluminiową. Powstanie wówczas
nagromadzenie ciepła, które uszkodzi emalię.
Nie zakrywać szczelin wentylacyjnych piekarnika.
Nie zdejmować uszczelki drzwi. Jeśli uszczelka
drzwi jest uszkodzona, należy ją wymienić.
Na tylnej ścianie komory pieca znajduje się gniazdo
grzałki brytfanny i kamienia grzejnego (wyposażenie
specjalne). Podczas pracy w trybie normalnym
należy pozostawić osłonę na gnieździe.
Sąsiadujące fronty mebli
Po wyjęciu produktu z pieca drzwi pozostawić
zamknięte do momentu ostudzenia. Drzwi
piekarnika nie mogą pozostawać półotwarte,
ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia
sąsiadujących mebli. Dmuchawa pracuje jeszcze
przez jakiś czas i wyłącza się automatycznie.
6
To jest Twoje nowe urządzenie
Piekarnik
Obsługa górnego i dolnego piekarnika
jest identyczna.
Praca z rożnej i czujnikiem
temperatury wnętrza potrawy są
możliwe tylko w dolnym
piekarniku.
Tryb grill oszczędny jest
możliwy tylko w górnym
piekarniku, tryb funkcja
brytfanki tylko w dolnym.
Elementy obsługi
piekarnika dolnego
Elementy obsługi
piekarnika górnego
Uszczelka drzwi
Szczelina wentylacyjna
Napęd
rożna
Wtyczka grzałki
BA 058
Wtyczka czujnika
temperatury wnętrza potrawy
7
Wyświetlacz i elementy obsługi
Wyświetlacz
Przyciski
W górnej części pokazuje
się pasek wskazań lub
wywołane menu. Na dole
pokazywane są parametry
ustawień.
Przyciski po lewej i prawej
stronie obok wyświetlacza
aktywowane są dotykowo.
W zależności od
ustawienia przyciski są
w różny sposób aktywne.
Jeśli przycisk jest właśnie
aktywny, pokazuje to
symbol obok przycisku.
Przełącznik wyboru funkcji
Regulator temperatury
Za pomocą lewego
przełącznika ustawia się tryb
pracy, w którym będzie
przyrządzana potrawa, lub
funkcję samoczyszczenia.
Przełącznik można
przekręcić na prawo lub na
lewo.
Można ustawić
temperatury od 50 do
300 °C lub
samoczyszczenie.
Przełącznik można
przekręcić na prawo lub na
lewo. Aby włączyć światło
w piekarniku, należy
przekręcić regulator
temperatury jeden skok na
prawo.
Przy temperaturze poniżej
70 °C światło w piekarniku
pozostaje wyłączone.
Przyciski
8
Symbol
Funkcja przycisku
g
f
b
j
d
e
q
c
I
a
o
p
V
l
m
Przejście na prawo
Przejście na lewo
Zastosowanie ustawionych wartości / start
Kasowanie
Zwiększanie wartości
Zmniejszanie wartości
Wywołanie menu timera
Wywołanie menu ustawień podstawowych
Rożen
Wywołanie dodatkowych informacji
Aktywowanie zabezpieczenia przed dziećmi
Usunięcie zabezpieczenia przed dziećmi
Program utrzymywania w cieple
Zatrzymanie stopera
Uruchomienie stopera
Akcesoria
Urządzenie jest seryjnie wyposażone w następujące
akcesoria:
•
Kratka na formy do pieczenia ciasta, do mięsa,
grillowania i naczynia
Ruszt należy wsunąć w taki sposób, aby podwójne
poprzeczki znajdowały się z przodu.
•
•
Blacha do ciasta, placków i produktów
podpiekanych
Korytko do grillowania do przyrządzania
pieczeni lub służące jako naczynie do zbierania
tłuszczu
•
Czujnik temperatury wnętrza potrawy
•
Rożen z podstawką
Można poza tym zamówić następujące wyposażenie
dodatkowe:
•
•
•
•
Kamień grzejny z kratką i łopatką do pizzy
i chleba
Konieczna jest dodatkowo grzałka dla kamienia
grzejnego.
Grzałka dla kamienia grzejnego
Szuflada wysuwana (żeliwna rama oraz
teleskopowy stelaż wyciągany)
Brytfanka (stosować wyłącznie w kombinacji z
piekarnikiem wyciąganym)
9
Tryby pracy
Komunikaty na wyświetlaczu Tryb pracy
165
Powietrze gorące
Do ciasta, placków i ciasta francuskiego na
kilku poziomach.
165
Eco (W tym momencie lampka
piekarnika jest wyłączona)
Energooszczędny tryb powietrza gorącego
do ciast,małych wypieków, zapiekanek.
165
Powietrze gorące i dolna
grzałka 1/3
Dodatkowo redukowane ciepło od dołu.
165
Powietrze gorące i dolna
grzałka
Ciepło z dołu do ciast wilgotnych,
np. do ciast z owocami.
170
Grzałka dolna
Do dopiekania, np. do ciast wilgotnych, do
zagotowywania, do potraw w kąpieli wodnej.
1/3 grzałka górna i dolna
Dolna grzałka ze zredukowanym ciepłem górnym.
170
Grzałka górna i dolna.
Do ciast w formach lub z blachy, do zapiekanek.
Pieczenie mięs.
170
Górna grzałka i dolna
grzałka 1/3
Górna grzałka ze zredukowanym ciepłem dolnym.
170
Grzałka górna
Ciepło z góry, np. do podpiekania ciast
z owocami z bezą.
190
Grill z gorącym powietrzem
Równomierne ogrzewanie całej powierzchni
do mięs, drobiu i całej ryby.
Grill
Płaskie kawałki mięsa, kiełbaski i filety rybne
grillowanie, podpiekanie, zapiekanie.
200
Grill oszczędny
(tylko górny piekarnik)
Ogrzewana jest tylko środkowa powierzchnia grilla.
Energooszczędne grillowanie mniejszych ilości.
220
Funkcja brytfanki (możliwe tylko
w dolnym piekarniku jako
wyposażenie dodatkowe)
Podgrzewana brytfanka do dużych ilości mięsa,
Zapiekanki i duże gęsi
300
Funkcja kamienia grzejnego
Podgrzewany kamień grzejny do pizzy, chleba
(tylko jako wyposażenie dodatkowe) lub bułeczek jak z pieca chlebowego.
170
200
38
45
80
485
10
Zastosowanie
Gotowanie
Rośnięcie ciasta drożdżowego, optymalne
ustawienie temperatury do 38 °C.
Rozmrażanie
Równomierne i delikatne rozmrażanie,
w zależności od zamrożonego produktu
w temperaturze 40 - 60 °C.
Podtrzymywanie w cieple
Podtrzymywanie potraw w cieple.
Podgrzewanie naczyń porcelanowych.
Pyroliza (samoczyszczenie)
Automatyczne samoczyszczenie.
Pierwsze ustawanie po podłączeniu
Po podłączeniu piekarnika na wyświetlaczu
pokazuje się menu “Pierwsze ustawianie”. Należy
wówczas ustawić:
• format czasu,
• język,
• godzinę,
• datę,
• oraz żądaną jednostkę temperatury.
Wskazówki
Menu Pierwsze ustawianie pojawia się tylko przy
pierwszym włączeniu lub jeśli urządzenie było bez
prądu przez kilka dni.
W rozdziale „Ustawienia podstawowe“ podano, jak
można w każdej chwili zmienić te ustawienia.
Ustawianie formatu czasu
1
W menu jest pokazywana funkcja formatu
czasu.
Na wyświetlaczu pokazują się dwie możliwości
formatu AM/PM i 24 h. Domyślne ustawienie to
format 24 h.
2
Za pomocą środkowego przycisku
zmienić format czasu.
f można
Ustawianie języka
1
English
Deutsch
Francais
Italiano
2
Za pomocą przycisku menu g wybrać funkcję
języka. Na wyświetlaczu pojawiają się możliwe
języki tekstów. Ustawienie domyślne to język
niemiecki.
Jeśli ma zostać wybrany inny język, przyciskami
h i i należy ustawić żądany język lub wybrać
opcję „bez wyświetlania tekstu”.
Ustawianie godziny
13 30
1
Za pomocą przycisku menu
godziny Q .
2
Za pomocą przycisków
czas.
g wybrać funkcję
d / e ustawić aktualny
Od godzin do minut przechodzi się za pomocą
przycisku strzałki g na dole z prawej strony.
11
Ustawianie daty
26 0709
1
Za pomocą przycisku menu
daty a .
2
Za pomocą przycisków
dzień, miesiąc i rok.
g wybrać funkcję
d / e wprowadzić
Od dni do miesięcy i lat przechodzi się za pomocą
przycisku strzałki g na dole z prawej strony.
Temperatura w °C lub °F
1
Za pomocą przycisku menu g wybrać funkcję
jednostki temperatury l. Ustawienie domyślne
to °C.
2
Za pomocą środkowego przycisku
zmienić jednostkę temperatury.
f można
Wychodzenie z menu i zapisywanie
ustawień
Wcisnąć przycisk b . Menu zamyka się. Wszystkie
ustawienia zostają zapisane.
Piekarnik pozostaje teraz w trybie czuwania.
Pokazuje się wskaźnik trybu czuwania.
12
Aktywowanie piekarnika
Tryb czuwania
Piec znajduje się w trybie czuwania, jeśli nie jest
ustawiony żaden tryb pracy lub jeśli zabezpieczenie
przed dziećmi jest aktywne.
13:30
Przyciski nie są aktywne. Wyświetlacz nie jest
podświetlony.
Wskazówka:
Dla trybu czuwania istnieją różne wskazania.
Ustawienie domyślne to logo GAGGENAU
i godzina. Jeśli wyświetlacz ma zostać zmieniony,
wówczas należy zapoznać się z uwagami
w rozdziale „Ustawienia podstawowe“.
Wskazówka:
Aby chronić wyświetlacz, w trybie czuwania napis
GAGGENAU będzie wygaszony od godz. 23:00 do
06:00.
Wskazówka:
Kontrast wyświetlacza jest zależny od pionowego
punktu patrzenia. Wskazania wyświetlacza można
dostosować przez ustawienie kontrastu
w ustawieniach podstawowych.
Aktywowanie piekarnika
Aby opuścić tryb czuwania, można albo
•
•
•
•
przycisnąć przycisk,
otworzyć lub zamknąć drzwi piekarnika,
przekręcić regulator temperatury,
albo też przekręcić przełącznik wyboru funkcji.
Teraz można ustawić odpowiednią funkcję. W jaki
najlepszy sposób aktywować piec, przeczytać
można w poszczególnych rozdziałach.
Wskazówka:
Wskazanie trybu czuwania pokazuje się ponownie,
jeśli po upływie minuty po aktywowaniu nie zostanie
dokonane żadne ustawienie. Podświetlenie
wyświetlacza gaśnie.
13
Wprowadzanie ustawień piekarnika
Wszystkie funkcje podstawowe piekarnika można
obsługiwać w prosty sposób za pomocą pokręteł.
Za pomocą pokręteł prawych ustawia się
temperaturę. Aby włączyć światło w piekarniku,
należy przekręcić regulator temperatury jeden skok
na prawo.
Można ustawić temperatury od 50 do 300 °C.
Wyjątki:
Tryb pracy wyrastanie ciasta
30 - 50
Tryb pracy rozmrażanie
40 - 60
Tryb pracy utrzymywanie w cieple
50 - 120
Tryb pracy brytfanna
50 - 220
°C
°C
°C
°C
Za pomocą pokręteł lewych ustawia się tryb pracy.
Górna pozycja to powietrze gorące.
Ustawianie temperatury i trybu
pracy
1
Pokrętło regulacji temperatury ustawić na
żądaną temperaturę.
Temperatura i tryb pracy pokazują się na
wyświetlaczu. Lampka piekarnika włącza się.
Jeśli tryb pracy ma zostać zmieniony:
2
13.30
175
przekręcać pokrętło wyboru funkcji do ukazania
się żądanego trybu pracy na wyświetlaczu.
Symbol nagrzewania f świeci do ukazania się
wybranej temperatury. Pokazuje się on znowu
podczas dogrzewania.
Z chwilą osiągnięcia wybranej temperatury, pojawia
się sygnał akustyczny. Sygnał można wyłączyć przy
użyciu dowolnego przycisku.
Wskazówka: Sygnał informujący o stopniu
nagrzania można dezaktywować w „Ustawieniach
podstawowych”.
W ten sposób można w każdej chwili zmienić
temperaturę i tryb pracy.
Gdy potrawa jest gotowa, należy wyłączyć piekarnik
za pomocą pokrętła wyboru temperatury. Lampka
piekarnika gaśnie. Pokazuje się wskaźnik trybu
czuwania
Pokazanie aktualnej temperatury
166
14
Jeśli wciśnie się przycisk Info a , wówczas
pokazywana jest na wyświetlaczu przez kilka
sekund aktualna temperatura w piekarniku. Za
pomocą przycisku b powraca się do wskazań
standardowych.
Wskazówka: W trybie ciągłym po nagrzaniu
wahania temperatury są w zależności od trybu pracy
zjawiskiem normalnym.
Ustawianie górnego i dolnego
piekarnika
Obsługa górnego i dolnego piekarnika jest
identyczna. Wyposażenie obu piekarników jest
różne:
•
•
•
•
Praca z rożnem i czujnikiem temperatury
wnętrza potrawy są możliwe tylko w dolnym
piekarniku.
Tryb grill oszczędny jest możliwy tylko
w górnym piekarniku, tryb funkcja brytfanki
tylko w dolnym.
Czyszczenie pirolityczne nie jest możliwe
jednocześnie w obu piekarnikach.
Podczas czyszczenia pyrolitycznego
pierwszego piekarnika nie jest możliwa praca
drugiego piekarnika.
Wyświetlacz
Jeśli pracuje tylko jeden piekarnik, wówczas
wyświetlacz pokazuje ustawioną temperaturę i tryb
pracy. Symbol v lub u pokazuje, czy pracuje dolny,
czy górny piekarnik.
13.30
175
175
175
13.30
175
Jeśli pracują oba piekarniki, wówczas wyświetlacz
pokazuje oddzielnie ustawienie obu piekarników. Za
pomocą przycisków v lub u można przejść do trybu
wyświetlania dla poszczególnych piekarników, np.
aby ustawić czas pieczenia lub sprawdzić aktualną
temperaturę w komorze. Po krótkim czasie pokazuje
się znowu tryb wyświetlania dla obu piekarników.
Jeśli poruszone zostanie pokrętło któregoś
z piekarników, wówczas na wyświetlaczu pokazują
się wskazania dla tego piekarnika. Po krótkim
czasie pokazuje się znowu tryb wyświetlania dla
obu piekarników. Alternatywnie można dotknąć
przycisk t , aby powrócić do trybu wyświetlania dla
obu piekarników.
15
Czujnik temperatury wnętrza
potrawy
Czujnik temperatury wnętrza potrawy umożliwia
dokładnie wyważone czasowo gotowanie.
Za pomocą czujnika temperatury wnętrza potrawy
można dokładnie zmierzyć temperaturę panującą we
wnętrzu potrawy podczas procesu gotowania
w zakresie 1 °C - 99 °C.
Końcówkę całkowicie włożyć w kawałek mięsa na
najgrubszym miejscu. Nie może ona tkwić
w tłuszczu ani dotykać części naczyń, kości lub
bogatej w tłuszcz tkanki.
W przypadku drobiu, czujnik temperatury wnętrza
nie może być wkładany w środek (pusta
przestrzeń), tylko pomiędzy brzuch i udko.
Jeśli czujnik temperatury wnętrza jest podłączony,
na wyświetlaczu pojawia się symbol r .
Aktualnie zmierzoną temperaturę wnętrza potrawy
można odczytać na górnym, małym wskaźniku.
Praca z czujnikiem temperatury wnętrza potrawy
jest tylko możliwa w dolnym piekarniku.
Programowanie temperatury
wnętrza potrawy
Dla danej potrawy można zaprogramować żądaną
temperaturę wnętrza. Urządzenie wyłącza się, jeśli
zaprogramowana temperatura wnętrza w potrawie
została osiągnięta.
13:30
-175
15
13:30
65
175
1
Pogrzać piekarnik stosując odpowiednie
ustawienia.
2
Czujnik temperatury wnętrza potrawy włożyć w
przyrządzaną potrawę.
3
Wsunąć potrawę do piekarnika. Podłączyć
czujnik temperatury wnętrza. $ Ostrożnie,
niebezpieczeństwo poparzenia przy
wkładaniu do piekarnika!
4
Za pomocą przycisku d / e ustawić żądaną
temperaturę wnętrza potrawy.
15
Na dużym wyświetlaczu u góry jest pokazywana
zaprogramowana temperatura, na małym aktualnie
zmierzona temperatura wnętrza potrawy.
52
175
16
Jeśli wciśnie się przycisk Info a , wówczas
pokazywana jest na wyświetlaczu przez kilka
sekund aktualna temperatura w komorze pieca oraz
aktualna temperatura czujnika wnętrza potrawy. Za
pomocą przycisku b powraca się do wskazań
standardowych.
Jeśli zaprogramowana temperatura została
osiągnięta, rozlega się sygnał. Urządzenie nie
ogrzewa się dalej.
Wyłączyć przełącznik wyboru temperatury
i otworzyć drzwi piekarnika. Wyjąć czujnik
temperatury wnętrza przed wyjęciem potrawy
z piekarnika.
$ Ostrożnie, niebezpieczeństwo poparzenia!
Należy używać rękawicy, ponieważ czujnik
temperatury wnętrza podczas pracy jest bardzo
gorący.
Wskazówki
Jeśli proces ma zostać przerwany, czujnik
temperatury wnętrza potrawy wyciągnąć z wtyczki.
Jeśli jednocześnie programuje się z użyciem
czujnika temperatury wnętrza potrawy
i programatorem czasowym, wówczas
programowanie to wyłącza urządzenie po
osiągnięciu pierwszej podanej wartości.
Używać tylko załączonego czujnika temperatury
wnętrza potrawy. Czujnik temperatury wnętrza
potrawy można zamówić jako część zapasową.
Rożen i czujnik temperatury wnętrza potrawy nie
mogą pracować jednocześnie.
Używać czujnika temperatury wnętrza potrawy tylko
w przypadku temperatur w piekarniku do maks.
250 °C.
Jeśli czujnik nie jest używany, należy wyjąć go
z piekarnika.
Przed rozpoczęciem samoczyszczenia należy wyjąć
czujnik temperatury wnętrza z piekarnika.
Czyszczenie
Czujnik temperatury wnętrza potrawy przecierać
wyłącznie wilgotną ściereczką. Czujnika nie można
myć w zmywarce.
Wartości wytyczne dla temperatury
wnętrza potrawy
Wołowina
Rostbef / filet wołowy / antrykot
mocno krwisty
krwisty
medium
wysmażony
Pieczeń wołowa
Wieprzowina
Pieczeń wieprzowa
Karkówka
medium
wysmażona
Pieczeń mielona
Filet wieprzowy
Cielęcina
Filet cielęcy
krwisty
medium
wysmażona
Pieczeń cielęca
wysmażona
Mostek cielęcy
nadziewany
Mięso cielęce
medium
wysmażona
Dziczyzna
Comber sarni
Udziec z sarny
Steki z combra jeleniego
Comber zajęczy
Drób
Kurczak
Perliczka
Gęś, indyk, kaczka
Pierś z kaczki
medium
wysmażona
Stek strusi
Mięso jagnięce
Udziec jagnięcy
medium
wysmażona
Comber jagnięcy
medium
wysmażona
Baranina
Udziec barani
medium
wysmażona
Łopatka barania
medium
wysmażona
Ryby
Filet
W całości
Waza
Inne
Chleb
Pasztet
Waza
Foie gras (pasztet
z wątróbek drobiowych)
45-47
50-52
58-60
70-75
80-85
°C
°C
°C
°C
°C
72-80
65-70
75
85
65-70
°C
°C
°C
°C
°C
50-52
58-60
70-75
75-80
°C
°C
°C
°C
75-80 °C
58-60 °C
65-70 °C
60-70
70-75
65-70
65-70
°C
°C
°C
°C
85
75-80
80-85
55-60
70-80
60-65
°C
°C
°C
°C
°C
°C
60-65
70-80
55-60
65-75
°C
°C
°C
°C
70-75
80-85
70-75
80
°C
°C
°C
°C
62-65 °C
65 °C
62-65 °C
90 °C
72-75 °C
60-70 °C
45 °C
17
Rożen
Za pomocą rożna można przygotować wspaniałe
mięso pieczone, jak rolady i drób. Mięso można
upiec na chrupiąco i uzyskać ładne zarumienienie.
Rożen może być używany z wykorzystaniem
wszystkich trybów pracy. Najlepsze rezultaty
uzyskuje się przy trybach „grill“ i “grzałka górna“.
Praca z rożnem jest tylko możliwa w dolnym
piekarniku.
Przygotowanie
1
Obydwa pałąki nałożyć na tuleje korytka do
grillowania. Napęd jest po lewej stronie.
2
Prawy zacisk uchwytu nałożyć na rożen
i przykręcić.
3
Produkt nałożyć po środku na rożen. Wystające
elementy (np. skrzydełka) przymocować, aby
nie dotykały grzałki grilla.
4
Lewy zacisk uchwytu nałożyć na rożen
i przykręcić.
5
Rożen nałożyć na pałąki.
Wcisnąć czworokątny element w części
napędowej.
6
Korytko do grillowania z rożnem wsunąć na
najniższy poziom do piekarnika.
Napęd musi zaskoczyć w otworze na tylnej
ściance piekarnika.
Włączanie rożna
13:30
180
18
1
Ustawić żądaną temperaturę i rodzaj pracy.
2
Przycisk I trzymać wciśnięty, aż obok
wskaźnika temperatury pojawi się symbol
Rożen jest włączony.
I.
Wyłączanie rożna
I trzymać wciśnięty do zgaśnięcia
I.
1
Przycisk
symbolu
2
Piekarnik wyłączyć przełącznikiem wyboru
temperatury.
3
Ostrożnie, niebezpieczeństwo poparzenia!
Do wyjmowania używać rękawicy. Wyjąć
korytko do grillowania z rożnem i postawić na
stabilną, odporną na wysokie temperatury
powierzchnię.
4
Uchwyt ręczny przykręcić po boku i wyjąć
rożen.
Wskazówki
Nie można jednocześnie używać rożna i czujnika
temperatury wnętrza potrawy.
Używać rożna tylko w przypadku temperatur
w piekarniku do maks. 250 °C.
Część napędowa rożna nie może być myta
w zmywarce do naczyń.
19
Tabela czasu pieczenia
Pieczywo
Poziom
pieczenia
od dołu
Powietrze
gorące
Eco
Temp. °C
Temp. °C
Powietrze
gorące i
dolna
grzałka
Temp. °C
Grzałka
górna i
dolna
Czas
pieczenia
Temp. °C
Minuty
Krążek biszkoptowy
2
210
7-9
Spód tortu
2
165-175
30-35
Ciasto owocowe na cieście
drożdżowym
2
165
165-175
40-45
Ciasto owocowe na kruchym
cieście
2
165
165
165-175
40-45
Ciasto francuskie - ciastka
1+3/2*
180
180
190
15-20
Sernik (wysoki)
2
165
165
165
165-170
90-100
Ciasto z serem (płaskie)
2
165
165
165
165-175
45-50
Ciasto mieszane (okrągłe)
2
160-170
160-175
170-175
50-60
Ciasto w kształcie formy
2
160-170
160-175
170-175
50-60
Jabłecznik na cieście
drożdżowym (wysoki)
1
160-175
165-175
40-50
Placek
1+3/2*
160-175
165-170
15-20
Chałka drożdżowa
2
165
165-170
30-40
Ciasto z blachy
(suche nadzienie)
2
165-170
165-170
165-170
40-50
Ciasto z blachy (wilgotne
nadzienie)
2
165-170
165-170
165-170
40-50
Ptyś
1+3/2*
180
180
180-190
20-25
Chleb mieszany**
2
200/170
210/170
40-50
165
160-175
170
* W trybie pracy ECO i termoobieg można piec potrawy równocześnie na kilku poziomach.
** Podgrzać piekarnik do podanej temperatury: Przy wsuwaniu potrawy do pieczenia przełączyć z powrotem na
drugą wartość temperatury.
Uwaga: Powyższe wartości należy traktować jako wytyczne. Zalecamy zawsze podgrzewać piekarnik.
Wypieki drożdżowe wychodzą najlepiej w trybie pieczenia z wykorzystaniem termoobiegu.
Zalecany tryb pracy jest opisany drukiem wytłuszczonym.
20
Tabela czasu smażenia / pieczenia
Potrawa
Poziom
pieczenia
od dołu
Powietrze
gorące
Grill z
gorącym
powietrzem
Grzałka
górna i
dolna
Czas
duszenia
Temp. °C
Temp. °C
Temp. °C
Minuty
180
60-90
Temperatury
wnętrza
potrawy
°C
Wołowina
Pieczeń wołowa 1,5 kg*
2
180
Roastbeef po angielsku
1,5 kg**
2
230/180
230/180
45-50
45-50
Roastbeef średni 1,5 kg**
2
230/180
230/180
60-70
55-65
Roastbeef przypieczony
1,5 kg**
2
230/180
90-100
70-80
Pieczeń wieprzowa 1,5 kg**
2
230/180
230/180
60-70
75-80
Pieczeń wieprzowa
ze skórką 1,5 kg***
2
180/200
180/200
60-70
75-80
Pieczeń Kassler 1,5 kg**
2
180/160
40-50
65-70
Udziec wieprzowy***
2
150/200
150/200
50-60
80-85
Pieczeń zwinięta**
2
230/180
230/180
60-70
75-80
Pieczeń cielęca**
2
230/180
60-70
75-80
Udziec cielęcy***
2
150/180
50-60
75
Biodrówka cielęca
2
160-170
20
70-75
Nadziewany mostek cielęcy*
2
120-130
120
75-80
Wieprzowina
Cielęcina
230/180
150/180
* Mięso najpierw podsmaż ze wszystkich stron w rondlu na polu gotowania.
** Przysmaż mięso w wysokiej temperaturze, po 15-20 minutach przełącz na niższą temperaturę.
*** Duś mięso w niskiej temperaturze, na ostatnie 15-20 minut ustaw wyższą temperaturę.
Uwaga: Powyższe wartości są wartościami orientacyjnymi. Zalecamy, aby piekarnik był zawsze wcześniej
nagrzewany.
Zalecany rodzaj pracy programu wyróżniony jest tłustym drukiem.
21
Tabela czasu smażenia / pieczenia
Potrawa
Poziom
pieczenia
od dołu
Powietrze
gorące
Grill z
gorącym
powietrzem
Grzałka
górna i
dolna
Czas
duszenia
Temp. °C
Temp. °C
Temp. °C
Minuty.
Temperatury
wnętrza
potrawy
°C
Dziczyzna
Pieczeń z dzika*
2
170-180
60-90
Udziec sarni*
2
170-180
60-80
75-80
Comber sarni
2
165-175
20-25
65-70
Udziec barani*
2
180-200
35-45
65-75
Kaczka 2-3 kg**
2
160/190
160/190
100-120
80-85
Pierś kacza
2
160
160
15-20
70
Gęś 2-3 kg**
2
160/190
160/190
100-120
85-90
Indyk 3-4 kg**
2
160/190
160/190
120-180
85-90
Pieczona kura
2
180
50-60
85
170-180
Drób
180
* Mięso najpierw podsmaż ze wszystkich stron w rondlu na polu gotowania.
** Duś mięso w niskiej temperaturze, na ostatnie 15-20 minut ustaw wyższą temperaturę.
Uwaga: Powyższe wartości są wartościami orientacyjnymi. Zalecamy, aby piekarnik był zawsze wcześniej
nagrzewany.
Zalecany rodzaj pracy programu wyróżniony jest tłustym drukiem.
22
Tabela czasu grillowania
Potrawa
Poziom
bez
Temp.
pieczenia pod- °C
od dołu
grzewania
Grill
Minuty
Minuty
1.Strona 2.Strona
Grill z gorącym
powietrzem
Minuty
1.Strona 2.Strona
Łączny
czas duszenia
Minuty
6
5
5
10
8
8
16
Boczek w plasterkach
3
180-200
Szaszłyk
3
190
Kiełbasa z rusztu
3
200
Merguez (kiełbasa grillowa)
3
200
6
6
12
Pieczona kura*
2
180
30
30
60
Udziec z kurczaka
3
180
20
20
15
15
30-40
Żeberka spare
3
180-200
15
15
12
12
24-30
Udziec wieprzowy**
2
150/200
Pstrąg
3
180-200
8
8
16
Warzywa z rusztu
3
200
7
7
14
Krewetki z rusztu
3
175
7
7
14
Obłożone pieczywo tostowe
3
190
Creme caramel***
4
X
250
Creme brulée***
4
X
250
Ciasto z bezą***
3
X
5
4
4
9
50-60
Przypiekanie
5-7
200
Ważne: Grillowanie może się odbywać tylko przy zamkniętych drzwiach piekarnika.
Do grillowania należy użyć wkładanej kratki (w zależności od wersji - akcesoria lub akcesoria dodatkowe)
w korytku do grillowania. W ten sposób ściekający tłuszcz będzie się zbierał.
* W przypadku urządzeń z rożnem najlepiej jest użyć rożna w trybie pracy grill.
** Golonki wieprzowej nie obracać. Dla ostatnich 15-20 minut ustawić wysoką temperaturę.
*** W przypadku tych potraw chodzi o żądany sposób zarumienienia.
Uwaga: Powyższe wartości należy traktować jako wytyczne.
Zalecany tryb pracy jest opisany drukiem wytłuszczonym.
23
Wskazówki praktyczne
Pieczenie
Co zrobić, gdy …?
… ciasto pieczone na blasze jest zbyt jasne
od dołu?
… ciasto z formy jest zbyt jasne od spodu?
Rozwiązanie
Wsuń ciasto głębiej w piekarnik i usuń z niego wszelkie
niepotrzebne przedmioty.
Wsuń formę do piekarnika nie na blasze lecz na
ruszcie.
… ciasto/pieczywo jest od dołu zbyt ciemne?
Umieść ciasto/pieczywo na wyższy poziom
w piekarniku.
Nastaw temperaturę piekarnika na nieco wyższą
… ciasto jest zbyt suche?
wartość. Nagrzej uprzednio urządzenie.
… ciasto jest w środku zakalcowate, a mięso
Ustaw nieco niższą temperaturę pieczenia/smażenia.
w środku nie upieczone/wysmażone?
Uwaga! Nie da się skrócić czasu pieczenia/smażenia
poprzez ustawienie wyższej temperatury. Lepiej jest
wydłużyć czas pieczenia, aby ciasto było lepiej
wypieczone.
… ciasto z formy/brytfanny jest od dołu zbyt ciemne Nie stawiaj formy bezpośrednio przy drzwiczkach
przy zastosowaniu funkcji „gorące powietrze“? piekarnika lecz bardziej w środku.
… ciasto się zapada?
Wyrobione ciasto było być może zbyt „mokre” (zbyt
dużo wilgoci). Zmniejsz temperaturę pieczenia
o 10 stopni. Zwróć uwagę na czas wyrabiania ciasta
podany w przepisie. Nie otwieraj zbyt wcześnie drzwi
piekarnika.
… ciasto jest w środku wysokie, a na brzegach
Nie smaruj tłuszczem brzegów formy. Po upieczeniu
niskie?
oddziel ciasto ostrożnie przy pomocy noża.
… ciasto jest u góry zbyt ciemne?
Wsuń ciasto na niższy poziom. Nastaw niższą
temperaturę i wydłuż czas pieczenia.
… ciasto jest od dołu zbyt ciemne?
Wsuń ciasto na wyższy poziom i nastaw następnym
razem niższą temperaturę.
… placek owocowy jest zbyt jasny od góry, a sok
Użyj następnym razem do pieczenia głębokiej brytfanny
owoców przelewa się?
uniwersalnej.
… ciasto jest od dołu zbyt suche?
Nakłuj wykałaczką niewielkie dziurki w gotowe
upieczone ciasto, następnie wpuść w nie kilka kropel
soku owocowego lub alkoholu. Nastaw następnym
razem temperaturę o 10 stopni wyższą i skróć czas
pieczenia.
… chleb lub ciasto wyglądają z zewnątrz dobrze,
Wyrób następnym razem trochę mniej wilgotne ciasto
lecz wewnątrz są zakalcowate.
i piecz je w niższej temperaturze nieco dłużej. Gdy
ciasto jest wilgotne, upiecz najpierw spód, posyp go
migdałami lub bułką tartą, a następnie umieść na nim
ciasto. Stosuj się do recept i czasów pieczenia.
… piekłeś na różnych poziomach, przy czym
Nastaw nieco niższą temperaturę, wtedy pieczywo
pieczywo na górnej blasze jest ciemniejsze
będzie bardziej równomiernie zarumienione. Blachy
od tego na dolnej?
jednocześnie umieszczone w komorze opiekania nie
muszą być jednocześnie gotowe. Pozostaw niższą
blachę 5-10 minut dłużej w piekarniku lub umieść ją
w nim odpowiednio wcześniej.
… ciasteczka nie dają się odczepić od blachy?
Włóż blachę jeszcze raz na krótko do piekarnika,
a następnie odlep natychmiast ciasteczka.
… ciasto nie chce się odlepić od formy/brytfanny
Rozluźnij brzegi ostrożnie nożem. Odwróć ciasto
przy odwracaniu?
ponownie i przykryj formę wielokrotnie mokrą zimną
ścierką. Następnym razem posmaruj formę dobrze
tłuszczem i posyp dodatkowo bułką tartą.
24
Dalsze porady dotyczące pieczenia
Zasadniczo można użyć każdego, odpornego na
wysokie temperatury naczynia. Naczynie ustawić na
środku kratki. Do dużych wypieków można użyć
również korytka do grillowania.
Po wyjęciu potrawy z piekarnika naczynie szklane
ustawić na suchej ściereczce kuchennej lub na
kratce, a nie na zimnym lub mokrym podłożu. Może
dojść do pęknięcia szkła.
Zalecamy używanie ciemnych form do pieczenia
wykonanych z metalu, ponieważ najlepiej absorbują
one ciepło.
Wartości w tabeli gotowania dotyczą nagrzanego
piekarnika. Temperatura i czas są uzależnione od
ilości i właściwości ciasta. W tabelach dlatego
podano zakresy temperatur. Przy pierwszym użyciu
zalecamy rozpoczęcie od najniższej temperatury.
Następnym razem ustawić ją można w razie
potrzeby na wyższą wartość. Niższa temperatura
powoduje bardziej równomierne opiekanie.
Aby stwierdzić, kiedy ciasto piaskowe jest
upieczone w środku, po upływie czasu pieczenia
należy w najwyższym miejscu przekłuć ciasto
drewnianym patyczkiem. Gdy ciasto nie przykleja
się już do drewna, jest ono gotowe.
jednakowej grubości, co najmniej 2 do 3 cm. Dzięki
temu będą one równomiernie opieczone i pozostaną
soczyste. Steki należy grillować zawsze bez solenia.
Grillowane kawałki potrawy układać bezpośrednio
na ruszcie.
Drób stanie się chrupiący, gdy pod koniec czasu
pieczenia zostanie polany masłem, słoną wodą,
stopionym tłuszczem lub sokiem pomarańczowym.
Do grillowania należy użyć wkładanej kratki
(w zależności od wersji - akcesoria lub akcesoria
dodatkowe) w korytku do grillowania. Do korytka do
grillowania należy wlać trochę wody, wówczas sok
wyciekający z potrawy zostanie wyłapany,
a piekarnik pozostanie czysty.
Przy pieczeniu kaczki lub gęsi nakłuć skórę pod
skrzydełkami, aby umożliwić ściekanie tłuszczu.
Co robić, gdy….
... pieczeń stała się ciemna, a skóra w niektórych
miejscach jest przypalona?
Sprawdzić wysokość półki i ustawioną temperaturę!
... pieczeń wygląda dobrze, ale sos jest
przypalony?
Następnym razem wybrać mniejsze naczynie
i dodać więcej wody!
Ustawić tryb wyrastanie ciasta.
Podstawowe ustawienie temperatury to 38 °C.
... pieczeń wygląda dobrze, ale sos jest jasny
i wodnisty?
Następnym razem wybrać większe naczynie i dodać
mniej wody!
Dla większych ilości (np. chleb) należy ustawić 3840 °C. Dzięki temu ciasto rośnie równomiernie od
środka do brzegów.
... jeśli dla wagi pieczeni brak jest danych w tabeli?
Wybrać dane odpowiednio do niższej wartości
i przedłużyć czas.
Wyrastanie ciasta
W przypadku małych ciast (np. słodkie bułki) można
ustawić temperaturę na 40-45 °C.
Porady dotyczące pieczenia
i grillowania
Gdy pieczeń jest gotowa, powinna ona pozostać
jeszcze na 10 minut w wyłączonym, zamkniętym
piekarniku. Dzięki temu mięso pozostanie bardziej
soczyste.
Aby przygotować większą potrawę można wyjąć
boczne ruszty wysuwane. Ruszty położyć
bezpośrednio na dnie piekarnika a potrawę lub
brytfannę umieścić na ruszcie. Nie kłaść potrawy
lub brytfanny bezpośrednio na dnie piekarnika.
Grillowanie należy przeprowadzać zawsze
w zamkniętym piekarniku. Kawałki potrawy do
grillowania powinny być w miarę możliwość
Rozmrażanie
Ustawić tryb rozmrażania z gorącym powietrzem.
Podstawowe ustawienie temperatury to 40-60 °C.
Kratkę z rozmrażanym produktem wsunąć na drugi
poziom. Do zbierania wody wyciekającej
z rozmrażanego produktu należy użyć korytka do
grillowania.
Ważne: wodę pochodzącą z rozmrażania wylać do
zlewu.
Większe kawałki mięsa (pieczenie, kurczaki itp.)
rozmrażać w temperaturze 45-50 °C, aby
powierzchnia nie zaczęła się przypiekać.
Mniejsze lub płaskie kawałki mogą być rozmrażane
w temperaturze 50-55 °C.
25
Timer
Za pomocą menu timera ustawia się:
M timer krótkoczasowy
N
stoper
P
automatykę trybu gotowania (nie w trybie
czuwania (stand-by))
O
czas wyłączania (nie w trybie czuwania
(stand-by))
Wywołanie menu timera
Menu timer można wywołać za pomocą przycisku
q.
13:30
Jeśli urządzenie jest w trybie czuwania, przycisnąć
dowolny przycisk. Wyświetlacz jest aktywny.
Pokazywane są przyciski Info a Timer q .
Przycisnąć przycisk obok symbolu
menu timera.
q . Pokazuje się
Timer krótkoczasowy
Timer krótkoczasowy pracuje niezależnie od innych
ustawień urządzenia. Można zaprogramować
maksymalnie 90 minut.
Ustawianie timera krótkoczasowego
28.40
1
Wywołać menu timera Pokazywana jest funkcja
timera krótkoczasowego M .
2
Za pomocą przycisków
czas.
3
Uruchomić go za pomocą przycisku
d lub e ustawić żądany
b.
Menu timera zamyka się. Na pasku wskazań
pokazuje się M i upływający czas.
28.39
13:30
Wskazówka: Timer krótkoczasowy włącza się
również bez naciskania przycisku b po kilku
sekundach.
Po upływie ustawionego czasu rozlega się sygnał
akustyczny. Sygnał wyłącza się po przyciśnięciu
przycisku q .
Wskazówki
Wyłączanie timera krótkoczasowego
Wywołać menu timera, wybrać funkcję timera
krótkoczasowego M i wcisnąć przycisk j .
26
Stoper
Stoper liczy od 0 sekund do 90 minut.
Ma on funkcję pauzy. W ten sposób można zawsze
wstrzymać czas.
Stoper pracuje niezależnie od innych ustawień
urządzenia.
Uruchomienie stopera
00.00
1
Wywołać menu timera.
2
Za pomocą
3
Uruchomić stoper przyciskiem m .
f lub g wybrać funkcję stopera N .
Menu timera zamyka się po kilku sekundach. Na
pasku wskazań pokazuje się symbol N i upływający
czas.
Menu timera jest natychmiast zamykane, jeśli
przyciśnie się przycisk b .
00.05 13:30
165
Zatrzymanie stopera
06.40
1
Wywołać menu timera.
2
Za pomocą
3
Wcisnąć przycisk Pauza l . Czas zatrzymuje się.
Przycisk przechodzi w stan Start m .
4
Uruchomić stoper przyciskiem m . Czas biegnie
dalej.
f lub g wybrać funkcję stopera N .
Jeśli dojdzie on do 90 minut, wówczas kasuje się na
00:00 minut. Gaśnie symbol N na pasku wskazań.
Procedura jest zakończona.
Wskazówki
Wyłączanie stopera:
Wywołać menu timera, wybrać funkcję stopera
i wcisnąć przycisk j .
N
27
Automatyka trybu gotowania
Jeśli automatyka gotowania jest ustawiona dla danej
potrawy, urządzenie wyłącza się automatycznie po
upływie zadanego czasu.
W ten sposób można kuchnię opuścić na dłuższy
czas.
Czas gotowania można ustawić od 1 minuty do 23
godzin i 59 minut.
Ustawić temperaturę i tryb pracy i włożyć potrawę
do piekarnika.
Ustawianie automatyki trybu
gotowania
00:40
13:30
165
00:40
1
Wywołać menu timera.
2
Za pomocą f lub g wybrać funkcję automatyki
czasu gotowania P .
3
Za pomocą przycisków
czas gotowania.
4
Uruchomić program za pomocą przycisku
d lub e ustawić żądany
b.
Menu timera zamyka się. Na wyświetlaczu pojawiają
się temperatura i tryb pracy. Na pasku wskazań
pokazuje się upływający czas gotowania.
Po upływie czasu urządzenie wyłącza się. Rozlega
się sygnał. Cichnie on, jeśli przyciśnie się przycisk
q , otworzy drzwi urządzenia lub wyłączy
przełącznik wyboru temperatury.
Wskazówki
Przerwanie automatyki trybu gotowania:
Wywołać menu timera Wcisnąć przycisk
i potwierdzić wciskając b .
j
Zmiana czasu gotowania:
Wywołać menu timera Zmienić za pomocą
i potwierdzić za pomocą b .
Przerwanie całej procedury:
Wyłączyć przełącznik wyboru temperatury.
28
d lub e
Czas wyłączania
Czas wyłączenia można przesunąć na później.
Przykład: Jest 13:30. Potrawa potrzebuje 40 minut
gotowania. Ma ona być gotowa o 15:30.
Podać czas gotowania i przesunąć czas wyłączenia
na 15:30. Elektronika oblicza czas startu.
Urządzenie włącza się automatycznie o 14:50
i wyłącza się o 15:30.
Należy zwrócić uwagę, aby produkty szybko
psujące się nie leżały zbyt długo w piekarniku.
Wymagania:
Ustawić żądaną temperaturę, tryb pracy i czas
gotowania. Następnie można przesunąć czas
wyłączenia.
Przesuwanie czasu wyłączenia
1
Ustawić żądany czas gotowania.
00:40
2
Za pomocą przycisku menu g wybrać czas
wyłączenia O . Pojawia się godzina, o której
produkt będzie gotowy.
15:30
3
Czas wyłączenia można przesunąć na później
za pomocą d .
4
Potwierdzić za pomocą
się.
13:30
165
00:40 15:30
b . Menu timera zamyka
Na wyświetlaczu pojawiają się temperatura i tryb
pracy. Pokazuje się pasek wskazań. Urządzenie jest
na pozycji oczekiwania. Uruchamia się ono
o obliczonym czasie i wyłącza się, jeśli upłynie czas
gotowania.
Po upływie czasu urządzenie wyłącza się. Rozlega
się sygnał. Cichnie on, jeśli przyciśnie się przycisk
q , otworzy drzwi urządzenia lub wyłączy
przełącznik wyboru temperatury.
Wskazówki
Odliczanie czasu wyłączania:
Wywołać menu timera. Wcisnąć przycisk j
i potwierdzić wciskając b . Czas wyłączenia i czas
gotowania są kasowane.
Przerwanie całej procedury:
Wyłączyć przełącznik wyboru temperatury.
Jeśli miga symbol P :
Nie został ustawiony czas gotowania. Zawsze
najpierw należy ustawić czas gotowania.
29
Program utrzymywania w cieple
Za pomocą tej funkcji piekarnik dzięki pracy
w trybie grzałki dolnej i górnej utrzymuje
temperaturę 85 °C.
Potrawy można utrzymywać w cieple 24 do 74
godzin, bez potrzeby włączania czy wyłączania.
Należy zwrócić uwagę, aby produkty szybko
psujące się nie leżały zbyt długo w piekarniku.
Wymagania:
Dostępny jest przycisk dla programu utrzymywania
w cieple V . W tym celu trzeba aktywować przycisk
w menu Ustawienia podstawowe.
Patrz rozdział Ustawienia podstawowe.
W celu wprowadzenia ustawień
należy
13:30
28
1
Przełącznik wyboru temperatury przekręcić na
pozycję światło jeden skok w prawo.
2
Przycisnąć przycisk obok symbolu
się wartość domyślna 28 h.
3
Za pomocą przycisków
czas trwania.
4
Uruchomić program za pomocą przycisku
V . Pokazuje
d lub e ustawić żądany
b.
Na wyświetlaczu pojawiają się temperatura i tryb
pracy. Oświetlenie piekarnika się nie włącza.
Przyciski są zablokowane. Oświetlenie
wyświetlacza jest wyłączone. Po przyciśnięciu
przycisków nie słychać żadnych dźwięków.
Po upływie czasu urządzenie wyłącza ogrzewanie.
Wyświetlacz jest pusty. Wyłączyć przełącznik
wyboru temperatury.
85
Wskazówki
Jeśli nie można znaleźć przycisku V :
Najpierw przycisk trzeba udostępnić. W tym celu
należy zajrzeć do rozdziału Ustawienia podstawowe
– program utrzymywania w cieple.
Przerwanie procedury:
Wyłączyć przełącznik wyboru temperatury.
30
Zabezpieczenie przed dziećmi
Piekarnik posiada zabezpieczenie przed dziećmi.
Piekarnika nie można włączyć przez nieuwagę.
Wymagania:
Zabezpieczenie przed dziećmi należy najpierw
udostępnić w menu Ustawienia podstawowe. Patrz
rozdział Ustawienia podstawowe.
Aktywowanie zabezpieczenia przed
dziećmi
Wymagania:
Przełącznik wyboru temperatury jest na pozycji
wyłączonej.
13:30
1
Wcisnąć dowolny przycisk. Obok środkowego
lewego przycisku pojawia się symbol o .
2
Przycisk
o wcisnąć na przynajmniej 6 sekund.
Zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywne, pole
obsługi jest zablokowane.
Pokazuje się wskaźnik trybu czuwania. Na pasku
wskazań pokazuje się symbol o .
13:30
Dezaktywowanie zabezpieczenia
przed dziećmi
13:30
1
Wcisnąć dowolny przycisk. Obok środkowego
lewego przycisku pojawia się symbol p .
2
Przycisk
p wcisnąć na przynajmniej 6 sekund.
Zabezpieczenie przed dziećmi jest usunięte.
W urządzeniu można wprowadzić ustawienia.
Wskazówki
Obok środkowego lewego przycisku pojawia się
symbol o :
Wywołać menu Ustawienia podstawowe, wybrać
funkcję zabezpieczenie przed dziećmi. Zmienić na
„Przycisk zabezpieczenia przed dziećmi dostępny”
o.
Jeśli przycisk zabezpieczenia przed dziećmi nie jest
już potrzebny:
Wywołać menu Ustawienia podstawowe, wybrać
przyciskami menu funkcję zabezpieczenie przed
dziećmi. Zmienić na „Przycisk zabezpieczenia przed
dziećmi niedostępny” p .
31
Dalsze funkcje
Wyłączanie w celu zapewnienia
bezpieczeństwa
13:30
Dodatkową funkcją ochronną jest wyłączanie
bezpieczeństwa. Każdy proces grzania jest
wyłączany po 12 godzinach, jeśli w tym czasie
urządzenie nie będzie obsługiwane.
Na wyświetlaczu pokazują się trzy kreski. Wyłączyć
przełącznik wyboru temperatury. Teraz można
ponownie dokonać ustawień.
Szybkie ogrzewanie
Za pomocą szybkiego ogrzewania można bardzo
szybko podgrzać piekarnik.
Szybkie ogrzewanie można aktywować w menu
Ustawienia podstawowe.
Podczas ogrzewania szybkiego piekarnik
podgrzewać zawsze pusty do żądanej temperatury,
dopiero potem wkładać do niego potrawę.
32
Zmiana ustawień podstawowych
Urządzenie to ma różne ustawienia podstawowe.
Ustawienia te można dostosować w sposób
indywidualny. W tym celu przełącznik wyboru
temperatury górnego piekarnika przekręcić na
pozycję światło jeden skok w prawo.
•
•
•
•
Za pomocą przycisku c wywołać menu
Ustawienia podstawowe.
Za pomocą górnych przycisków
przeglądać menu.
f lub g
Za pomocą przycisków środkowych zmieniać
wybrane ustawienie. Ustawienia można
zmieniać po sobie bez opuszczania menu.
Za pomocą przycisku b wychodzi się z menu.
Wszystkie ustawienia zostają zapisane.
Wskazówki
Na pasku menu widocznych jest zawsze tylko sześć
funkcji. Przycisk f lub g wciskać do pojawienia się
żądanej funkcji na wyświetlaczu. Za pomocą
przycisków menu można przewijać do przodu i do
tyłu.
Jeśli przez 60 sekund nie będą dotykane żadne
przyciski, wówczas automatycznie wychodzi się
z menu. Pokazuje się wskaźnik trybu czuwania.
Wszystkie ustawienia zostają zapisane.
13:30
Przykład: zmiana wskaźnika trybu
czuwania
1
Wywołanie menu ustawień podstawowych:
W tym celu przełącznik wyboru temperatury
przekręcić na pozycję światło jeden skok w
prawo.
Przycisnąć przycisk obok symbolu c . Pojawia
się menu.
2
Za pomocą przycisku menu
wskaźnika czuwania M .
3
Za pomocą środkowych przycisków f lub g
wybrać żądany wskaźnik. Wybrana funkcja
zostaje na krótko wyświetlona.
g wybrać funkcję
Teraz można zmieniać dalsze ustawienia lub wyjść
z menu przez b .
33
Te ustawienia podstawowe można
zmienić
Format czasu
•
Ustawianie formatu czasu AM/PM (12 h) lub
24 h.
Godzina
•
08 30
godziny / minuty
Od godzin do minut przechodzi się za pomocą
przycisku strzałki g .
Data
•
26 07 09
Dzień / miesiąc / rok
Od dni do miesięcy i lat przechodzi się za pomocą
przycisku strzałki g na dole po prawej stronie.
Głośność dźwięku przycisku
•
Możliwe ustawienie na 8 poziomach.
To ustawienie dotyczy tylko dźwięku przycisków. Nie
można zmieniać dźwięku sygnału.
Jasność wyświetlacza
•
Możliwe ustawienie na 8 poziomach.
Kontrast wyświetlacza
•
Możliwe ustawienie na 8 poziomach.
Kontrast jest zależny od kąta patrzenia.
Wskaźnik trybu czuwania
•
Gaggenau z godziną / czas i data / czas
Wybrana funkcja zostaje krótko wyświetlona.
Timer długoczasowy
•
Przycisk timera długoczasowego jest
niedostępny / jest dostępny
Kasowanie wszystkich wartości do stanu
fabrycznego
•
Nie / Tak
Kasowanie należy zawsze natychmiast potwierdzić
za pomocą przycisku b .
34
Tryb demo
Ustawienie w „brak trybu demo“ musi zostać
aktywowane i nie może być zmieniane. Urządzenie
w trybie demo x nie grzeje.
To ustawienie można zmienić tylko w ciągu 3 minut
po przyłączeniu urządzenia do prądu.
Jednostka temperatury
•
°F lub °C
Format daty
•
dzień.miesiąc.rok lub
dzień/miesiąc/rok lub
miesiąc/dzień/rok
Podgrzewanie z sygnałem / bez sygnału
•
Szybkie podgrzewanie z sygnałem / Normalne
podgrzewanie z sygnałem / Szybkie
podgrzewanie bez sygnału / Normalne
podgrzewanie bez sygnału
Sygnał rozlega się, jeśli podgrzewanie zostało
zakończone.
Język
English
•
Deutsch
Wybór języka komunikatów tekstowych lub
wyłączanie komunikatów tekstowych
Francais
Italiano
Dźwięk przycisków
•
dźwięk 1 (beep) / dźwięk 2 (klick) / dźwięk
wyłączony
To ustawienie dotyczy tylko dźwięku przycisków.
Nie można zmieniać dźwięku sygnału.
Wybrać przycisk zabezpieczenia przed dziećmi
•
Przycisk zabezpieczenia przed dziećmi jest
niedostępny / jest dostępny
35
Utrzymanie urządzenia w dobrym
stanie i ręczne czyszczenie
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
$ Ostrożnie! Piekarnika nie wolno czyścić myjkami
wysokociśnieniowymi ani parowymi.
$ Ostrożnie, niebezpieczeństwo poparzenia!
Piekarnik przed czyszczeniem pozostawić do
ochłodzenia.
Czyszczenie wnętrza piekarnika
Piekarnik czyścić ściereczką do zmywania i letnim
roztworem detergentu. Nie dopuszczać do
przypalenia resztek. Po czyszczeniu piekarnik
pozostawić otwarty w celu wysuszenia.
Przypalonych resztek jedzenia nie drapać, tylko
namoczyć wilgotną ściereczką z detergentem.
W przypadku silnego zanieczyszczenia najlepiej
wykorzystać funkcję samoczyszczenia.
Skapujące soki z owoców ciasta owocowego mogą
uszkodzić emalię. Resztki usuwać wilgotną
ściereczką od razu po ostudzeniu piekarnika.
Nie używać nieodpowiednich środków do mycia:
– środków do szorowania
– środków do polerowania na bazie nitro
– środków do czyszczenia zawierających chlor
– ostrych gąbek i drapaków
Wskazówka: Spray do piekarników stosować tylko
do czyszczenia emalii komory gotowania. Spray do
piekarników nie może być nanoszony na uszczelkę
drzwi. Części ramy drzwi piekarnika nie mogą być
spryskiwane sprayem do piekarników.
Czyszczenie szyby drzwi
Szybę szklaną czyścić miękką ściereczką i środkiem
do czyszczenia szkła. Szyby nie należy przecierać
wilgotną ściereczką, w przeciwnym razie woda
może dostać się pod szybę.
Nie używać ostrych środków do szorowania lub
drapaków metalowych. Mogą one porysować
powierzchnię lub zniszczyć szkło.
Na szybie może być widoczny tęczowy połysk. Jest
to powłoka żaroodporna.
Wyświetlacz czyścić wyłącznie miękką ściereczką.
Ściereczka do przecierania wyświetlacza nie może
być wilgotna, w przeciwnym razie woda może
dostać się pod szybę.
36
Czyszczenie uszczelki drzwi
Uszczelka drzwi musi być zawsze czysta i wolna od
resztek jedzenia.
Uszczelki drzwi nie czyścić agresywnymi środkami
do czyszczenia (np. spray do piekarników). Może to
spowodować jej zniszczenie.
Uszczelki drzwi się nie ściąga.
Czyszczenie akcesoriów
Elementy akcesoriów (blachy, kratka, korytko)
należy czyścić gorącym roztworem detergentu do
zmywania.
Przypalone resztki jedzenia namoczyć i wyczyścić
szczotką.
Czyszczenie kamienia grzejnego
(akcesoria specjalne)
Usunąć większe zanieczyszczenia z kamienia
grzejnego. Kamień odwrócić przy następnym
użyciu, w ten sposób resztki zostaną na dole
przypalone.
Ważne: Nie czyścić kamienia wodą i środkami
czyszczącymi! Wnikająca wilgoć może spowodować
powstanie rys w kamieniu.
Pyroliza (samoczyszczenie)
$ Ostrożnie, niebezpieczeństwo poparzenia!
Podczas procesu samoczyszczenia powstają bardzo
wysokie temperatury! Nie dopuszczać dzieci do
urządzenia!
Podczas samoczyszczenia piekarnik jest
rozgrzewany do temperatury 485 °C. Resztki
pieczonych i grillowanych potraw zostają spalone.
Faza oczyszczania trwa 3 godziny.
Dla bezpieczeństwa piekarnik zostaje zablokowany.
Oświetlenie piekarnika podczas pyrolizy jest
wyłączone.
Czyszczenie pirolityczne nie jest możliwe
jednocześnie w obu piekarnikach.
Podczas czyszczenia pyrolitycznego pierwszego
piekarnika nie jest możliwa praca drugiego
piekarnika.
Przed uruchomieniem pyrolizy
•
•
•
•
Usunąć z piekarnika większe zanieczyszczenia
i resztki jedzenia.
$ Ostrożnie, niebezpieczeństwo pożaru!
Resztki potraw, tłuszcz lub soki z potraw mogą
się zapalić podczas samooczyszczania.
Wyczyścić uszczelkę drzwi, wnętrze drzwi
i szybę ręcznie, ponieważ te elementy nie są
oczyszczane podczas samoczyszczenia.
Wyjąć z komory wszystkie luźne elementy (np.
kratkę, czujnik temperatury potrawy). W
komorze nie mogą znajdować się żadne
przedmioty!
Zamknąć drzwi piekarnika.
W celu wprowadzenia ustawień
należy:
16:30
13:30 02:59
485
1
Czujnik temperatury i pokrętło funkcji
przekręcić jeden skok w lewo.
2
Pojawia się menu pyrolizy. Na wyświetlaczu
pokazuje się czas wyłączenia.
3
Uruchomić program za pomocą przycisku
b.
Menu pyrolizy zamyka się. Na wyświetlaczu pojawia
się symbol F i temperatura czyszczenia. Na pasku
wskazań pokazuje się czas trwania
samoczyszczenia.
Podczas pirolizy lampka piekarnika i oświetlenie
wyświetlacza są wyłączone.
37
Przesuwanie czasu wyłączenia
Pyrolizę można przesunąć w czasie, np. wykonać ją
nocą. Dzięki temu piekarnik można używać w ciągu
dnia.
Dokonać ustawień jak opisano w 1 i 2.
16:30
13:30
---
03:00 21:00
3
Czas wyłączenia można przesunąć na później
za pomocą przycisku d .
4
Potwierdzić za pomocą przycisku
b.
Na wyświetlaczu pojawia się symbol F . Na pasku
wskazań pokazuje się czas wyłączenia
samoczyszczenia. Zamiast temperatury pokazywane
są trzy belki. Wraz z rozpoczęciem pirolizy, pojawia
się wartość temperatury czyszczenia.
Po upływie ustawionego czasu rozlega się sygnał
akustyczny. Wyjątki: Pomiędzy 22.00 i 8.00 sygnał
nie rozlega się.
Czyszczenie jest zakończone. Wyłączyć przełącznik
wyboru temperatury.
Ostudzić piekarnik i przetrzeć go wilgotną
ściereczką.
Wskazówki
Nie można zmienić czasu trwania pyrolizy.
Podczas pyrolizy może wystąpić silny odgłos
wentylatora.
Jeśli pyroliza nie uruchamia się, a na wyświetlaczu
pojawia się G lub miga r :
Sprawdzić, czy drzwi są prawidłowo zamknięte i czy
jest usunięty czujnik temperatury potrawy.
Jeśli samoczyszczenie musi zostać przerwane:
Wyłączyć przełącznik wyboru temperatury.
Piekarnik jest zablokowany w celu zapewnienia
bezpieczeństwa. Można go otworzyć dopiero po
ostudzeniu i zgaśnięciu symbolu o .
38
Czyszczenie akcesoriów funkcją
pyrolizy (samoczyszczenia)
Blachy do pieczenia i korytka do grillowania
Gaggenau są powleczone odporną na proces
pyrolizy emalią. W celu zapewnienia optymalnego
wyniku czyszczenia piekarnika zalecamy jednak, aby
wszelkie akcesoria przed samoczyszczeniem
zostały wyjęte z piekarnika. Tylko wtedy będzie
miało miejsce równomierne rozłożenie ciepła.
Jeśli z blachy lub z korytka mają być usunięte resztki
w procesie samoczyszczenia, wówczas należy
konieczne przestrzegać następujących wskazówek
mających na celu bezpieczeństwo:
•
•
•
•
Usunąć przed czyszczeniem z piekarnika
większe zanieczyszczenia, soki z potraw
i resztki jedzenia.
$ Ostrożnie, niebezpieczeństwo pożaru!
Resztki potraw, tłuszcz lub soki z potraw mogą
się zapalić podczas samooczyszczania.
Wsuwać tylko jedną blachę do pieczenia lub
korytko do grillowania na dolny poziom do
pieca!
Blachę lub korytko wsunąć od oporu.
Kratka, ruszt, brytfanka, kamień, czujnik
temperatury potrawy ani inne akcesoria nie
mogą być czyszczone w procesie pyrolizy.
39
Zakłócenia
Przy zakłóceniach działania najpierw należy
sprawdzić bezpieczniki w instalacji domowej. Jeśli
przyczyną problemów nie jest zasilanie elektryczne,
należy o zakłóceniach zawiadomić sprzedawcę lub
odpowiedni serwis Gaggenau.
W przypadku wzywania naszego serwisu należy
podać numer E lub numer FD urządzenia. Numery
te można znaleźć na tabliczce znamionowej na
urządzeniu.
Aby zagwarantować bezpieczeństwo urządzenia,
naprawy mogą przeprowadzać tylko autoryzowani
fachowcy.
$ Ostrożnie! Niefachowo przeprowadzone
naprawy mogą spowodować poważne zagrożenia.
Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych
wszystkie bieguny urządzenia należy odłączyć od
sieci (wyłączyć bezpiecznik w sieci domowej lub
wyłącznik ochronny w skrzynce bezpiecznikowej).
W przypadku ewentualnych uszkodzeń, powstałych
na skutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji, nie
mają zastosowania przepisy gwarancyjne.
Komunikaty błędów
13:30
E104
Jeśli wystąpi zakłócenie i urządzenie nie będzie
grzać, na wyświetlaczu pojawia się komunikat
błędu.
Jeśli na wyświetlaczu pojawia się E003 , E303 , E115
lub E215 , urządzenie jest przegrzane. Urządzenie
wyłączyć i pozostawić do ochłodzenia.
Jeśli na wyświetlaczu pojawia się inny komunikat
błędu, należy skontaktować się z serwisem.
Serwisowi należy podać komunikat błędu oraz typ
urządzenia. Typ urządzenia można odczytać z
tabliczki znamionowej.
Wyłączyć przełącznik wyboru temperatury.
Wskazówka:
Można ustawić timer krótkoczasowy i stoper.
Tryb demo
m
13:30
40
Jeśli na wskaźniku trybu czuwania świeci symbol
tryb demo jest aktywny. Urządzenie nie ogrzewa
się.
x,
Urządzenie odłączyć na krótko od zasilania
sieciowego. Następnie dezaktywować tryb demo
w ciągu 3 minut w menu Ustawienia podstawowe.
Brak prądu
Urządzenie radzi sobie z brakiem prądu trwającym
krócej niż 5 minut.
13:30
Urządzenie dalej działa.
Jeśli brak prądu trwał dłużej i urządzenie
pracowało, na wyświetlaczu pojawia się symbol
i zamiast temperatury trzy kreski. Praca zostaje
przerwana.
J
Wyłączyć przełącznik wyboru temperatury
i ponownie go włączyć.
Jeżeli brak prądu trwa kilka dni na wyświetlaczu
pojawia się menu „Pierwsze ustawianie”. Ustawić
aktualny czas i datę.
Wskazówka: Ustawienia podstawowe pozostają
zapisane także, jeżeli bark prądu trwa kilka dni.
41
Wymiana żarówki piekarnika
Jeśli żarówka w piekarniku przestanie działać, musi
zostać wymieniona. Odporne na działanie wysokich
temperatur żarówki zapasowe dostępne są
w serwisie i w handlu specjalistycznym. Należy
używać tylko tych żarówek.
$ Ostrożnie, niebezpieczeństwo poparzenia!
Żarówki piekarnika są podczas pracy bardzo gorące.
Zarówkę zawsze wymieniać po jej ostygnięciu.
Przed wymianą żarówki piekarnik odłączyć od sieci
(wyłączyć bezpiecznik domowy lub wyłącznik
ochronny w skrzynce bezpieczników).
Wymiana górnej żarówki piekarnika
1
Odkręcić śrubę na pokrywie lampy.
Pokrywa żarówki rozkłada się na dół.
2
Wyciągnąć żarówkę. Zwrócić uwagę na
położenie bolców. Mocno wcisnąć nową
żarówkę.
Wskazówka: Używać wyłącznie odpornych na
działanie temperatur żarówek tego samego typu
(BO 270: 60 W, BO 280: 75 W / 230 V / G9).
Nowej żarówki nie dotykać palcami tylko
chwytać ją przez suchą ściereczkę.
3
Rozłożyć do góry i przykręcić pokrywę żarówki.
4
Włączyć ponownie bezpiecznik.
Wymiana bocznej żarówki
piekarnika
1
Włożyć ściereczkę do wycierania naczyń do
piekarnika, aby uniknąć uszkodzeń.
2
Odkręcić nakrętki motylkowe na kratce.
Wyjąć kratkę.
3
Górne pióro uchwytu docisnąć na bok i zdjąć
pokrywę.
4
Wyciągnąć żarówkę. Zwrócić uwagę na
położenie bolców. Mocno wcisnąć nową
żarówkę.
Wskazówka: Używać wyłącznie odpornych na
działanie temperatur żarówek tego samego typu
(10 W / 12 V / G4).
Nowej żarówki nie dotykać palcami tylko
chwytać ją przez suchą ściereczkę.
5
Pokrywę szklaną na dole założyć na pióro
przytrzymujące i docisnąć do góry. Ścięta
strona musi być skierowana do komory
piekarnika.
6
Wyjąć ściereczkę z piekarnika i włączyć
bezpiecznik.
Uszkodzona pokrywa szklana musi zostać
wymieniona. Pasującą pokrywę szklaną można
nabyć w serwisie.
42
9000653901 EB 910518 pl
Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München
www.gaggenau.com

Podobne dokumenty