siwz - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie

Komentarze

Transkrypt

siwz - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie
Zamawiający
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Cicha 6; 21-100 Lubartów
tel.(81) 463 90 01 fax ( 081) 855-30-15
www.smlubartow.pl
Nr. sprawy: NTI/R-09/2013
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w postępowaniu o udziale zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego w oparciu o Regulamin zlecania usług i dostaw obcym wykonawcom w
Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie
na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z remontem balkonów na budynkach przy ul. Cichej 17, Szaniawskiego
68, remontu balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 8A oraz
remontu balkonów wraz z malowaniem południowej elewacji na budynku mieszkalnym przy
ul. Lubelskiej 77 zlokalizowanych w Lubartowie będących w zasobach SM Lubartów
ZATW I E R D ZAM
Lubartów, dnia 22.03.2013r.
1
I. Nazwa oraz adres zamawiającego
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Cicha 6; 21-100 Lubartów
tel.(81) 463 90 01, fax (081) 855-30-15, www.smlubartow.pl
Godziny pracy: Poniedziałek od 9.00 - 17.00
Wtorek - Piątek od 7.00 - 15.00
II. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone w oparciu o
Regulamin zlecania usług i dostaw obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej w
Lubartowie, którego treść dostępna jest dla Wykonawców na stronie internetowej
www.smlubartow.pl
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji
budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z remontem balkonów na budynkach przy ul.
Cichej 17, Szaniawskiego 68, remontu balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Mickiewicza 8A oraz remontu balkonów wraz z malowaniem południowej elewacji na
budynku mieszkalnym przy ul. Lubelskiej 77 zlokalizowanych w Lubartowie będących w
zasobach SM Lubartów.
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45262900-0 Roboty balkonowe
45262690-4 Remont starych budynków
45442110-1Malowanie budynków
2. Budynki objęte termomodernizacją: przy ul. Cichej 17, Szaniawskiego 68
Budynek przy ul. Lubelskiej 77 - remont balkonów wraz z malowaniem południowej elewacji i
części elewacji wschodniej w obrysie balkonów.
Budynek przy ul. Mickiewicza 8A – remont części balkonów.
Każdy z budynków wymienionych powyżej stanowi odrębną część zamówienia. Wykonawcy winni
składać oferty na poszczególne części zamówienia – budynki.
Wykonawca może złożyć ofertę na minimum 1 budynek lub maksymalnie na 4 budynki.
3.Ogólny zakres robót wskazany jest poniżej – szczegółowy opis każdego budynku znajduje się w
opracowanej dokumentacji technicznej, przedmiarach robót i szczegółowym opisie w niniejszej
SIWZ:
Budynek przy ul. Cichej 17 :
Remont balkonów – tj. demontaż i utylizacja azbestowych ekranów osłonowych balkonów,
przeprowadzenie remontu płyty balkonowej, wykonanie hydroizolacji, wykonanie okładziny
zewnętrznej, wykonanie obróbek blacharskich, podwyższenie i malowanie balustrad – wraz
ze zmianą mocowania istniejących słupków balustrad i wymianą ekranów osłonowych,
Część podwyższoną balustrady należy oczyścić, pomalować farbą podkładową i farbą olejną do
metalu zgodnie z kolorystyką wskazana w projekcie budowlanym.
2
Parametry techniczne papy:
- gramatura osnowy ( włóknina poliestrowa 250 [ g/m²]
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 3000 [ g/m²]
- giętkość w obniżonych temperaturach (-) 25 [°C]
- grubość min 4 mm
Wymiana wyłazu dachowego
Wykonanie remontu kominów i malowanie cag kominowych,
Wymiana pokrycia z papy na dachu budynku,
Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem metodą bezspoinową BSO ( lekką –
mokrą), ściana od strony wejścia do budynku nie wymaga docieplenia),
Ocieplenie cokołu wraz z ociepleniem poniżej poziomu terenu,
Wykonanie prac tynkarskich – uzupełnienie odparzeń tynku przed wykonaniem ocieplenia
Wymiana obróbek blacharskich attyk, pasa nadrynnowego,
Odtworzenie instalacji odgromowej, zewnętrzna instalację odgromową należy wykonać z
zachowaniem aktualnych norm. Należy wykonać zwody poziome i pionowe
zabezpieczające całość budynku z wykorzystaniem istniejących uziomów budynku.
Zwody pionowe w miejscach gdzie wykonane jest docieplenie należy posadowić pod warstwą
docieplenia – 7 szt., natomiast gdzie wykonane jest docieplenie zwody należy umieścić na
zewnątrz docieplonej elewacji – 2 szt. W przypadku gdy uziomy nie spełniają warunków
aktualnych norm należy je przebudować np. przez dołożenie dodatkowych uziomów
szpilkowych.
Wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej oraz korytek odprowadzających wody
opadowe
Kompletne obrobienie glifów na zewnątrz ( okien i drzwi) wraz z obróbkami blacharskimi ( za
wyjątkiem glifów okien w docieplonej części budynku)
Montaż kratek wentylacyjnych.
Grubość blachy na ekrany osłonowe 0,5 mm lub 0,7mm do decyzji Inwestora
Nowo montowane podokienniki blaszane nie mogą zakrywać odwodnień stolarki okiennej.
Obróbki maja być montowane pod ościeżnicą, tylko za zgodą Inspektora Nadzoru możliwe jest
montowanie obróbek do ościeżnicy. W przypadku braku możliwości zamontowania obróbek
pod ościeżnicą wykonać odpowiednie podkucia.
Budynek przy ul. Szaniawskiego 68:
Rozbiórka istniejącego ocieplenia osłoniętego blachą – blachy należy zdemontować w taki
sposób by mogły służyć do ponownego zamontowania.
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (w miejsce zdemontowanego ocieplenia osłoniętego
blachą) styropianem metodą lekką – mokrą oraz ścian świetlika nad klatką schodową.
Ocieplenie cokołu wokół budynku
Renowacja kominów
Docieplenie dachu i świetlika nad klatka schodową styropapą wraz z pokryciem papą
termozgrzewalną
Odtworzenie instalacji odgromowej. Zewnętrzną instalację odgromową należy wykonać z
zachowaniem aktualnych norm. Należy wykonać zwody poziome i pionowe
zabezpieczające całość budynku z wykorzystaniem istniejących uziomów budynku.
Zwody pionowe w miejscach gdzie wykonane jest docieplenie należy posadowić pod warstwą
docieplenia – 3 szt., natomiast gdzie wykonane jest docieplenie zwody należy umieścić na
zewnątrz docieplonej elewacji – 1 szt. W przypadku gdy uziomy nie spełniają warunków
aktualnych norm należy je przebudować np. przez dołożenie dodatkowych uziomów
szpilkowych.
Wymiana wszystkich obróbek blacharskich na dachu dotyczy pasów nad i podrynnowych oraz
obróbek blacharskich attyk ( związane jest to z dociepleniem stropodachu styropapą).
3
Przeprowadzenie remontu balkonów wraz z podwyższeniem balustrad i wymianą osłon hydroizolację płyty balkonowej należy wykonać z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS
na osnowie poliestrowej o niżej wymienionych parametrach technicznych papy i szczegółami
obrobień zgodnie z dokumentacją:
Parametry techniczne papy:
- gramatura osnowy ( włóknina poliestrowa 250 [ g/m²]
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 3000 [ g/m²]
- giętkość w obniżonych temperaturach (-) 25 [°C]
- grubość min 4 mm
Część podwyższoną balustrady należy oczyścić, pomalować farbą podkładową i farbą olejną do
metalu zgodnie z kolorystyką wskazana w projekcie budowlanym
Wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej oraz korytek odprowadzających wody
opadowe
Kompletne obrobienie i wykonanie glifów ( okien piwnicznych i drzwi wejsciowych) na
zewnątrz.
Grubość blachy na ekrany osłonowe 0,5 mm lub 0,7mm do decyzji Inwestora
Budynek przy ul. Lubelskiej 77:
Malowanie całej elewacji południowej i części elewacji wschodniej w obrysie balkonów
Wymiana obróbek blacharskich, pasa pod i nadrynnowego, rynien i rur spustowych (strona
południowa)
Remont balkonów
Przeprowadzenie remontu płyt balkonowej
Wykonanie hydroizolacji
Wykonanie warstwy spadkowej
Wykonanie okładziny zewnętrznej
Podwyższenie istniejących balustrad
Część podwyższoną balustrady należy oczyścić, pomalować farbą podkładową i farbą olejną do
metalu zgodnie z kolorystyką wskazaną w projekcie budowlanym
Budynek przy ul. Mickiewicza 8A:
Remont części balkonów – do remontu przeznaczone są balkony określone w dokumentacji
typami: A,B,D,E,F ( balkony typ C szt. 16 i jeden balkon zabudowany typ A nie są przeznaczone
do remontu)
Zakres robót do wykonania przeznaczonych do remontu:
- przeprowadzenie remontu płyty balkonowej (od spodu części wierzchniej i czół)
- poszerzenie istniejących otworów odprowadzających wody opadowe i wykonanie korytek
odpływowych z blachy stalowej ocynkowanej
- wykonanie hydroizolacji na płytach balkonowych z elastycznej powłoki wodoszczelnej
dwuskładnikowej
- izolacja powłokowa co najmniej w dwóch warstwach z zastosowaniem taśmy wyobleniowej
- wykonanie warstwy spadkowej z gotowych zapraw
- wykonanie warstwy posadzkowej oraz obróbka detali
- podwyższenie istniejących balustrad
- malowanie wnęk balkonowych i osłon balkonowych od wewnątrz
- część podwyższoną balustrady należy oczyścić, pomalować farbą podkładową i farbą olejną do
metalu zgodnie z kolorystyką wskazaną w projekcie budowlanym
Zakres robót towarzyszących:
Roboty przygotowawcze np. zabezpieczenie okien – (okna winny być zabezpieczone folią
4
przeźroczystą), balustrad, parapetów itp. na czas wykonywanych prac
Demontaż i ponowny montaż różnych elementów znajdujących się przy budynku (np. tablic
administracyjnych, tablic informacyjnych, suszarek na wysięgnikach, daszków balkonowych)
Wykonanie niezbędnych prac tynkarskich i malarskich
Podwyższenie kratek wentylacyjnych stropodachów o ile zostaną zakryte przy dociepleniu
stropodachu,
Uporządkowanie placu budowy wraz z wywozem gruzu i odpadów oraz ich utylizacja w tym płyt
azbestowych i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
Niezbędne przekucia i podkucia ścian.
Niezbędne naprawy
Technologia wykonania robót oparta o systemy ocieplenia metodą „ lekko – mokrą” w systemie
dopuszczonym do stosowania. System oraz
wszelkie zastosowane materiały muszą być
dopuszczone do stosowania zgodnie z pkt. III 10.
Przyjęty do realizacji system ocieplenia metodą BSO i system naprawy płyt balkonowych
musi być realizowany tylko w oparciu o materiały z danego systemu. Nie dopuszcza się
stosowania materiałów z różnych systemów i tym samym przemieszania rozwiązań
poszczególnych technologii.
Podwyższenie balustrad powinno odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. u. 2002r., nr 75, poz. 690) Dział VII, § 298.
Rozszerzenie i uściślenie zakresu do załączonej przy SIWZ dokumentacji technicznej i
przedmiarów robót na budynki objęte przedmiotem zamówienia, które należy wykonać i
uwzględnić w wycenie robót:
Budynek przy ul. Cichej 17:
Rusztowania
a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania takiej ilości pionów komunikacyjnych na
rusztowaniach, które umożliwiałyby swobodne i bezpieczne przemieszczanie się po rusztowaniach
(bez konieczności przechodzenia przez balkon).
Roboty dociepleniowe
b) Styropian użyty przy dociepleniu ścian nie może stykać się z materiałami na bazie
rozpuszczalników ( możliwość występowania mostków termicznych). Powyższe miejsca należy
odpowiednio zabezpieczyć przed położeniem styropianu. W przypadku bezpośredniego stykania się
materiałów wchodzących w reakcję należy stosować środek umożliwiający wejście w reakcję.
c) Grubość styropianu podana w dokumentacji projektowej powinna być traktowana jako
minimalna. Zamawiający nie dopuszcza używania materiału o mniejszej grubości.
d) Wyboru montażu okapnika lub listwy startowej nad cokołem dokonać w porozumieniu z
inspektorem nadzoru (poz. nr 26 przedmiaru).
Balkony
e) Przed położeniem izolacji papowej należy wykonać wyoblenia np. z zaprawy cementowej na
połączeniu ściany z posadzką na wszystkich balkonach.
f) Ekrany osłonowe balkonów należy wykonać z jednego kawałka blachy (bez łączeń).
g) Do wyceny należy uwzględnić montaż narożników na spodach płyt balkonowych, co nie zostało
ujęte w przedmiarze robót.
h) W przypadku braku możliwości zamontowania styroduru o grubości 3 cm pomiędzy dolną
krawędzią ościeżnicy drzwi balkonowych a płytą balkonową Wykonawca wykona schodek którego
czoło będzie licować się z linią ścian po ociepleniu. Schodek ma mieć taką wysokość aby
znajdował się poniżej odwodnienia ościeżnicy drzwi i powyżej dolnej krawędzi ościeżnicy.
5
Dach
i) Wykonać jednokrotne krycie papą podkładową wraz z robotami towarzyszącymi i
remontem kominów (przy wymianie istniejącego pokrycia z papy kolejność i sposób
wykonywania prac należy uzgodnić z inspektorem nadzoru).
Powyższe prace należy prowadzić w okresach bezdeszczowych i etapami, bez pozostawienia
powierzchni dachu bez przykrycia. Należy zwracać uwagę na prawidłowe zabezpieczenie
przed deszczem i innymi możliwościami zawilgocenia.
j) Przed położeniem papy należy wykonać naprawę warstwy wyrównawczej (szlichty). Naprawa
szlichty powinna być poprzedzona wykonaniem warstwy sczepnej. Powyższe prace nie zostały
ujęte w przedmiarze robót (Wykonawca winien je uwzględnić w ofercie).
k) Papę termozgrzewalną wywinąć na całe ściany attyk i kominów o maksymalnej wysokości 0,5
m. Na kominach i attykach o wysokości większej niż 0,5 m papę wywinąć na ścianę na wysokość
0,25 m.
Kolorystyka elewacji
l) Ościeża okienne i drzwiowe oraz spody i czoła płyt balkonowych należy pomalować dwukrotnie
farba silikonową w kolorze białym
Kratki wentylacyjne
m) W dokumentacji technicznej, przedmiarze robót nie jest uwzględniony montaż kratek
wentylacyjnych stropodachu oraz ich podwyższenie o ile zostaną zakryte przy dociepleniu
stropodachu co należy uwzględnić do wyceny.
Budynek przy ul. Szaniawskiego 68:
Rusztowania
a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania takiej ilości pionów komunikacyjnych na
rusztowaniach, które umożliwiałyby swobodne i bezpieczne przemieszczanie się po rusztowaniach
(bez konieczności przechodzenia przez balkon).
Roboty dociepleniowe
b) Styropian użyty przy dociepleniu ścian nie może stykać się z materiałami na bazie
rozpuszczalników ( możliwość występowania mostków termicznych). Powyższe miejsca należy
odpowiednio zabezpieczyć przed położeniem styropianu. W przypadku bezpośredniego stykania się
materiałów wchodzących w reakcję należy stosować środek umożliwiający wejście w reakcję.
c) Grubość styropianu podana w dokumentacji projektowej powinna być traktowana jako
minimalna. Zamawiający nie dopuszcza używania materiału o mniejszej grubości.
d) Wyboru montażu okapnika lub listwy startowej nad cokołem dokonać w porozumieniu z
inspektorem nadzoru (poz. nr 30 przedmiaru).
Balkony
e) Przed położeniem izolacji papowej należy wykonać wyoblenia np. z zaprawy cementowej na
połączeniu ściany z posadzką na wszystkich balkonach.
f) Ekrany osłonowe balkonów należy wykonać z jednego kawałka blachy (bez łączeń)
g) W przypadku braku możliwości zamontowania styroduru o grubości 3 cm pomiędzy dolną
krawędzią ościeżnicy drzwi balkonowych a płytą balkonową Wykonawca wykona schodek którego
czoło będzie licować się z linią ścian po ociepleniu. Schodek ma mieć taką wysokość aby
znajdował się poniżej odwodnienia ościeżnicy drzwi i powyżej dolnej krawędzi ościeżnicy.
Dach
h) Papę termozgrzewalną wywinąć na całe ściany attyk i kominów o maksymalnej wysokości 0,5
m. Na kominach i attykach o wysokości większej niż 0,5 m papę wywinąć na ścianę na wysokość
0,25 m.
Budynek przy ul. Lubelskiej 77:
Balkony
a) Hydroizolację płyty balkonowej należy wykonać z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS
na osnowie poliestrowej o grubości min. 4,6 mm i szczegółami obrobień zgodnie z dokumentacją.
6
b) Czoła warstwy dociskowej balkonów należy zabezpieczyć materiałem izolacyjnym odpornym na
promieniowanie ultrafioletowe – pozycja nie uwzględniona w przedmiarze.
c) Odległość pomiędzy dolnymi krawędziami/płaskownikiem balustrad, a linią płytek na balkonach
ma zapewnić swobodny odpływ wody minimalny prześwit 3 cm.
d) Wykonać uzupełnienie ubytków betonu płyt balkonowych, również po skuciu terakoty, odkryte
pręty zbrojeniowe należy oczyścić z korozji i pokryć materiałami zabezpieczającymi.
e) Uzupełnienie prześwitów pomiędzy elementami wypełnienia balustrad aby nie przekraczały 0,12
m
f) Docieplenie styropianem twardym EPS-100-038 o grubości min. 3 cm progu przy drzwiach
balkonowych od strony balkonu- pozycja nie ujęta w przedmiarze.
g) Obróbki blacharskie na balkonach powinny być wykonane w sposób ciągły z odpowiednim
zakładem z blachy stalowej powlekanej o grubości min. 0,7 mm. Pas podrynnowy wykonany
zgodnie z dokumentacją łączenie blachy na rąbek stojący lub leżący. Po wykonaniu pasa
nadrynnowego z blachy należy pokryć pas dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia
(robota nie ujęte w przedmiarze).
h) pod pas podrynnowy i nadrynnowy położyć papę termozgrzewalną podkładową modyfikowaną
SBS na włókninie poliestrowej o grubości min. 4,6 mm, powierzchnie pod papę wyrównać i
zagruntować roztworem asfaltowym gruntującym.
i) łączenie kosza z rurami spustowymi wykonać w technologii lutowania.
j) blacha trapezowa na płytach osłonowych należy oczyścić z rdzy, odtłuścić i na suchą
powierzchnię bez śladów korozji położyć farbę gruntującą np. Farbę poliwinylową chemoodporną
do gruntowania RADOWIL GR firmy Rafil. Następnie po zagruntowaniu należy pomalować
dwustronnie – roboty ujęte w przedmiarze.
k) W przypadku braku możliwości zamontowania styroduru o grubości 3 cm pomiędzy dolną
krawędzią ościeżnicy drzwi balkonowych a płytą balkonową Wykonawca wykona schodek którego
czoło będzie licować się z linią ścian po ociepleniu. Schodek ma mieć taką wysokość aby
znajdował się poniżej odwodnienia ościeżnicy drzwi i powyżej dolnej krawędzi ościeżnicy.
Budynek przy ul. Mickiewicza 8A:
Balkony
- elastyczna powłoka wodoszczelna dwuskładnikowa na bazie wodnej dyspersji polimerów oraz
cementu z dodatkiem wypełniaczy i modyfikatorów ( np. Ceresit CR 166, Kreisel Aquaszczel 820)
Odporność na temperatury: -30°C do +60°C.
- w celu połączenia zaprawy uszczelniającej z obróbką blacharską otworów pod warstwą izolacji
umieścić żywicę epoksydową posypaną piaskiem kwarcowym.
- w przypadku braku możliwości zamontowania styroduru o grubości 3 cm pomiędzy dolną
krawędzią ościeżnicy drzwi balkonowych a płytą balkonową Wykonawca wykona schodek którego
czoło będzie licować się z linią ścian po ociepleniu. Schodek ma mieć taką wysokość aby
znajdował się poniżej odwodnienia ościeżnicy drzwi i powyżej dolnej krawędzi ościeżnicy.
Kolorystyka elewacji
a) Ościeża okienne i drzwiowe oraz wnęki balkonowe należy pomalować dwukrotnie farbą
silikonową w kolorze białym.
Inwestor dopuszcza zastosowanie do robót na balkonach innego typu rusztowań niż wskazano
w przedmiarze robót, spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401)
Wycenę robót należy opracować w oparciu o dostarczone dokumenty i wizję lokalną. W cenie
należy uwzględnić robociznę, materiały i sprzęt.
4. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości), a zamontowane
7
urządzenia, o udokumentowanym pochodzeniu, Wykonawca jest zobowiązany w przypadku kiedy
jest to wymagane przepisami prawa okazać i przekazać Zamawiającemu dla materiałów
podlegających wbudowaniu:
4.1. Odpowiedni certyfikat wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych.
4.2 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodnie z aprobatą techniczną, w przypadku
wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w
punkcie 4.1 i które spełniają wymogi Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
W przypadku zastosowania przez Wykonawcę równoważnych materiałów w stosunku do
zaprojektowanych winny one zachować te same lub lepsze standardy techniczne, technologiczne i
jakościowe z zastrzeżeniem, iż nie dopuszcza się stosowania materiałów z różnych systemów i tym
samym przemieszania rozwiązań poszczególnych technologii.
5. Szczegółowe zakresy robót do wykonania na poszczególnych budynkach znajdują się w
przedmiarach robót, projektach budowlanych, projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót oraz SIWZ w której zostały doprecyzowane i dopisane
dodatkowe roboty w szczególności w pkt. III opisu przedmiotu zamówienia i ogólnych
warunkach umowy.
Przedmiary robót, projekty budowlane, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót stanowią załącznik nr 10, 11, do SWIZ i zamieszczone są na stronie
internetowej www.smlubartow.pl
6. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz mogą mieć wpływ na określenie ceny oferty, Zamawiający na
wniosek Wykonawcy udostępni mu obiekty w celu przeprowadzenia „wizji lokalnej”.
Uwaga
7. W związku z tym, że roboty termomodernizacyjne ujęte w dokumentacji technicznej
podzielone zostały na kilka odrębnych zamówień Wykonawca wykona i przyjmie do wyceny
dla niniejszego zamówienia tylko ten rodzaj robót, który jest wskazany w opisie przedmiotu
zamówienia. (Wymiana stolarki okiennej w piwnicach, drzwi zewnętrznych oraz docieplenie
stropodachu na budynku przy ul. Cichej 17, stanowią przedmiot oddzielnych zamówień).
W budynku przy ul. Szaniawskiego 68 wymiana stolarki okiennej w piwnicach i okna
świetlika oraz drzwi zewnętrznych i wewnętrznych do budynku stanowią przedmiot
oddzielnych zamówień. Docieplenie dachu styropapą wchodzi w zakres robót
termomodernizacyjnych budynku.
8. Wykonawca zutylizuje wszystkie zużyte materiały w szczególności również materiały
pochodzące z ewentualnego demontażu, jeżeli taki demontaż będzie niezbędny do realizacji
przedmiotu umowy, za wyjątkiem blachy pochodzącej ze ścian i blachy z obróbek blacharskich tym
attyk, pasa nadrynnowego, podokienników, obróbek balkonów, materiałów z instalacji odgromowej,
którą Wykonawca zwróci Zamawiającemu, dostarczając do wskazanego przez Zamawiającego
magazynu na terenie Lubartowa.
Po utylizacji azbestu z budynku przy ul. Cicha 17, Wykonawca przekaże kartę przekazania
odpadów zawierających azbest oraz dostarczy oświadczenie, że prace zostały wykonane zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 w sprawie bezpiecznego
użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. 1998 Nr 138 poz.
895).
9. Zewnętrzną instalację odgromową (dotyczy budynków przy ul. Cichej 17 i Szaniawskiego 68)
należy odtworzyć w miejscu istniejącej z zachowaniem aktualnych norm i przepisami prawnymi:
8
- montaż zwodów pionowych w rurkach instalacyjnych ( elewacje nieocieplone),
- montaż zwodów pionowych na wspornikach ( elewacja ocieplona).
10. Jeżeli w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, technologie docieplenia
ścian, technologie naprawcze betonu, oraz pochodzenie materiałów należy je traktować jako
propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i
technologii w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów
technicznych, technologicznych i jakościowych. Zezwolenie projektanta na zastosowanie innych
materiałów i technologii niż wykazane, zawarte jest w dokumentacji. Ponadto materiały lub
urządzenia przyjęte do wyceny:
 winny spełniać funkcje jakiej maja służyć,
 nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych,
Nie dopuszcza się stosowania materiałów z różnych systemów i tym samym przemieszania
rozwiązań poszczególnych technologii.
11. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty na okres
nie krótszy niż 60 miesięcy.
W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego
długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres 60 m –
cy. Oferta z nie wypełnionym polem długości okresu udzielanej gwarancji o której mowa w
zdaniu poprzednim będzie traktowana jako ważna nie podlegająca odrzuceniu i zostanie
poddana ocenie pod warunkiem, iż nie będzie innych powodów skutkujących odrzuceniem
takiej oferty lub wykluczeniem Wykonawcy.
IV. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin wykonania robót budowlanych w zakresie remontu każdego pojedynczego budynku
wynosi maksimum 13 tygodni od momentu przekazania placu budowy jednakże nie dłużej niż
do dnia wskazanego w pkt IV.2. SIWZ jako ostateczny termin wykonania wszystkich części
zamówienia z zastrzeżeniem, iż w przypadku budynku przy ul. Mickiewicza 8A plac budowy
zostanie przekazany Wykonawcy nie wcześniej niż przed datą 06.05.2013r.
2. Ostateczny nieprzekraczalny termin wykonania wszystkich części zamówienia (zakończenia
wszystkich prac na wszystkich budynkach) - 30.09.2013 r.
3. Po rozstrzygnięciu przetargu Wykonawca przedstawi harmonogram prac – który będzie
załącznikiem do umowy. Harmonogram może zostać zmieniony za zgodą Zamawiającego jedynie
w przypadku, gdy prace na budynku nie zostały rozpoczęte.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
2. W zakresie warunku określonego:
1) w pkt V.1.2) SIWZ wykażą, iż w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
wykonali minimum 1 robotę polegającą na termomodernizacji budynków wielorodzinnych
9
wraz z remontem balkonów lub remoncie balkonów na budynkach wielorodzinnych o
wartości robót co najmniej 100.000,00 zł, przy złożeniu oferty na wykonanie robót na jednym
budynku, przy złożeniu oferty na wykonanie robót na większe ilości budynków należy
wykazać się odpowiednio większą liczbą robót (równą ilości budynków, na które składana
jest oferta) o wartości stanowiącej krotność kwoty 100.000,00 zł (krotność oznacza ilość
budynków na które złożono ofertę na wykonanie robót), potwierdzone referencjami, np.
składając ofertę na 4 budynki należy dostarczyć referencje potwierdzające wykonanie prac na
4 budynkach na kwotę co najmniej 400.000,00 zł
2) w pkt V.1.3) SIWZ wykażą się dysponowaniem osobą z uprawnieniami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, mogącą samodzielnie pełnić funkcję kierownika
budowy, który będzie odpowiadał za cały zakres prac na danym budynku, w tym prac
wykonywanych również w ramach odrębnych zamówień bez względu na powołanie dla tych
prac kierowników robót;
3) w pkt V.1.4) SIWZ wykażą się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
związanej z prowadzoną działalnością, obejmującego ryzyka związane z pracami
stanowiącymi przedmiot zamówienia.
3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udziale zamówienia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w § 15 Regulaminu zlecenia usług i dostaw obcym wykonawcom w
Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. Wyciąg z regulaminu w zakresie § 15 dotyczącego
wykluczenia Wykonawców z postępowania zawarty jest w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr
7 do SIWZ, pełna treść Regulaminu dostępna jest dla Wykonawców na stronie internetowej
www.smlubartow.pl
4. Ocena spełniana w/w warunków dokonana zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" zostanie
dokonana w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w
rozdziale VI niniejszej SIWZ.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru zał. nr 1 do SIWZ.
2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium.
3. Oświadczenie o akceptacji warunków przetargu zał. nr. 2 do SIWZ.
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 3 do SIWZ
5. Wykaz robót budowlanych zał. nr 4, potwierdzonych dołączonymi referencjami.
6. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi
osobami przez Wykonawcę – zał. nr 5,
7. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane przez Zamawiającego uprawnienia – zał. nr 6,
8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru zał. nr.7
9. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia. W przypadku gdy polisa zawarta jest na okres krótszy niż czas realizacji
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć polisę ubezpieczenia OC na
kolejne okresy obejmujące łącznie czas realizacji zamówienia.
10. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w postaci otwarcia wobec
wykonawcy likwidacji lub ogłoszenia upadłości, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie, iż brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy, o których mowa w niniejszym
10
punkcie z wykorzystaniem wzoru zał. nr 8.
11. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.
12. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywaniu oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać w formie pisemnej na adres Spółdzielni
Mieszkaniowej w Lubartowie: 21 - 100 Lubartów, ul. Cicha 6 lub faksem na nr 81 855-30-15.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania dokumentów za pomocą faksu pod warunkiem
uzyskania niezwłocznego (nie później niż w terminie 24 godzin w dni robocze) potwierdzenia
otrzymania kompletnego faksu przez drugą stronę nie wlicza się dni wolnych od pracy ( soboty,
niedziele, święta).
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień, które prześle
faksem, pod warunkiem że wniosek wpłynął do niego nie później niż 4 dni przed upływem terminu
składania ofert. Zamawiający dodatkowo zamieści treść wyjaśnienie na stronie internetowej
www.smlubartow.pl
4. Każdy Wykonawca ma prawo wglądu do dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu
Zamawiającego niezbędnej przy przygotowaniu oferty lub realizacji przedmiotu zamówienia.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na
stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
6. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia.
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin
składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza
informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.
8. Specyfikacja wraz z załącznikami i innymi dokumentami niezbędnymi do sporządzenia oferty
jest do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego www.smlubartow.pl
9. Ze względu na fakt starania się Zamawiającego o dofinansowanie realizacji zamówienia ze
środków Unii Europejskiej i wynikające z tego dodatkowe zobowiązania ciążące na
Zamawiającym, Zamawiający wskazuje, iż ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostanie przez
niego dodatkowo przesłane, bezpośrednio, do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców, o ile
11
na rynku istnieje trzech potencjalnych Wykonawców danego zamówienia.
10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach
formalnych jest:
Pani Iwona Warsz- Sokołowska - nr tel. 81 463 90 17
VIII. Dane dotyczące wadium.
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium. Wykonawca przed upływem
terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości po 5.000,00 zł w
odniesieniu do każdej z części zamówienia (budynku), na którą składa ofertę.
2.Wadium wnoszone jest na cały okres związania ofertą i może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr.
42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr.96, poz. 620).
3.Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy Zamawiającego przelewem. Nr
rachunku: PKO BP S.A. O/ Lubartów nr 57 1020 3206 0000 8402 0004 4255 z dopiskiem na
przelewie "Wadium na wykonanie robót budowlanych dotyczących budynków przy ul. Cichej
17, Szaniawskiego 68, Mickiewicza 8A i Lubelskiej 77 w Lubartowie znak sprawy NTI/R09/2013” O jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu na podany wyżej rachunek
bankowy Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
- pieniężnej dokument potwierdzający wpłatę wadium został dołączony do oferty,
- innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w ofercie.
4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
6. Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je pomniejszone o koszty prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
(Wykonawca poda w ofercie numer konta na które należy zwrócić wadium wpłacone w
formie pieniądza. W przypadku nie wskazania numeru konta Zamawiający zwróci je na
rachunek bankowy z którego wadium wpłynęło.)
8. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy
IX. Termin związania ofertą.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu na składanie ofert.
12
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, jednak nie dłużej niż kolejne 30 dni.
X. Opis sposobu przygotowania ofert.
1.Dokumenty i oświadczenia muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
"zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę.
2. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI
niniejszej SIWZ (oraz kosztorys ofertowy o którym mowa w rozdziale XII. pkt. 4 – dotyczy
budynków przy ul. Lubelskiej 77 i Mickiewicza 8A).
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia – każdy z budynków.
Oferta Wykonawcy może obejmować wiele części zamówienia, które jednak muszą zostać
wyraźnie w niej wyodrębnione z uwagi na przyjęte przez Zamawiającego kryteria oceny ofert. Na
daną części zamówienia – dany budynek, Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona ( np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego ul. Cicha 6, 21-100
Lubartów oznakować w następujący sposób: "Oferta w postępowaniu na wykonanie robót
budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
remontem balkonów na budynkach przy ul. Cichej 17, Szaniawskiego 68, remontu balkonów
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 8A oraz remontu balkonów
wraz z malowaniem południowej elewacji na budynku mieszkalnym przy ul. Lubelskiej 77
zlokalizowanych w Lubartowie będących w zasobach SM Lubartów. Nie otwierać przed
terminem jawnego otwarcia ofert w dniu 08.04.2013 roku, godz. 11:30'' i opatrzyć nazwą i
dokładnym adresem Wykonawcy.
10. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili
ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane.
11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica
przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia
składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie informacji, które nie
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
będzie traktowane jako bezskuteczne.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian
przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg
takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem
"ZMIANA".
Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
13
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone
do oferty.
13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian
i poprawek z napisem na kopercie "WYCOFANIE".
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert
wycofanych nie będą otwierane.
14. Oferta której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności
dotyczące treści SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w
trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ.
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Termin składania ofert upływa w dniu 08.04.2013r. o godz. 11:00. Oferty złożone po tym
terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysyłania
przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego pokój sekretariatu i zaadresować zgodnie z
rozdziałem X pkt 9 niniejszej SIWZ.
3. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2013r. o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego,
pok. 21
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę na sfinansowanie zamówienia w
rozbiciu na poszczególne budynki – części zamówienia.
5. Informacje ogłoszone w trakcie jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym
Wykonawcom na ich pisemny wniosek.
6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny i ewentualnie inne informacje stanowiące kryteria oceny ofert.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę ofertową należy obliczyć za realizację każdej części zamówienia – odrębnie każdego budynku.
2. Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy w rozumieniu art. 632 Kodeksu
cywilnego, tzn. że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, w związku z tym
Wykonawca obliczając cenę ofertową winien uwzględnić wszystkie elementy wymienione w
przedmiocie zamówienia w tym wszelkie prace wynikające z technologii wykonania i zakresu
zamawianych robót, koszty wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie
ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć
na faktyczny rozmiar prac oraz ich cenę i wszystkie inne koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia, bez których zamówienia nie można by należycie wykonać biorąc pod uwagę także
koszty ewentualnych formalności dotyczących robót budowlanych składających się na przedmiot
zamówienia.
Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż załączone do SIWZ przedmiary robót służą tylko do
uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy
obliczania przez Wykonawców ceny ofertowej. Zamawiający zaleca samodzielne sprawdzenie
przez Wykonawców w terenie zakresu zamówienia, a także wszelkich okoliczności i warunków
jego realizacji.
3. Cena ofertowa (ryczałtowa) jest ceną brutto wraz z podatkiem od towarów i usług VAT,
Wykonawca zobowiązany jest jednakże w formularzu ofertowym zamieścić także cenę netto, oraz
stawkę i wysokość podatku VAT. Wykonawca poda cenę w zapisie liczbowym i słownie z
14
dokładnością do grosza (tj. do dwóch miejsc po przecinku).
4. W przypadku składania oferty dotyczącej budynków przy ul. Lubelskiej 77 i Mickiewicza 8A Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowy kosztorys ofertowy w celu
umożliwienia Zamawiającemu kontroli sposobu kalkulacji ceny ofertowej.
5. Zamawiający zwraca uwagę Wykonawców, iż według posiadanych przez niego informacji z
uwagi na to, że prace dotyczą budownictwa mieszkaniowego, podlegać powinny one 8%
stawce podatku VAT, którą Zamawiający traktował będzie jako stawkę prawidłową, chyba że
oferent dysponował będzie w tym zakresie aktualną obowiązującą go interpretacją podatkową
z której wynikał będzie obowiązek zastosowania przez oferenta innej stawki VAT niż
wskazana powyżej.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Przy wyborze i ocenianiu ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami, oddzielnie dla każdej części zamówienia – każdego z budynków:
a) Cena – waga kryterium 95%;
b) Udzielona gwarancja na roboty objęte zamówieniem (z zastrzeżeniem, iż ocenie zostanie
poddana gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy i nie dłuższa niż 120 miesięcy od daty
sporządzenia protokołu odbioru końcowego. W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne
z udzieleniem gwarancji na okres 60 m –cy) – waga kryterium 5%.
2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami:
W ramach poszczególnych, traktowanych oddzielnie, części zamówienia – budynków:
a) Cena:
Cn
C = Cob x 95%
gdzie:
C- liczba punktów przyznanych Wykonawcy w tym kryterium
Cn - najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert
Cob - cena ofertowa badanej oferty
95% - waga kryterium
Przyjmuje się, że 1% = 1pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium ceny i
kryterium okresu gwarancji.
b) Udzielona gwarancja na roboty
Gob
Gn x 5%
G – liczba punktów przyznanych wykonawcy w tym kryterium
Gob – oferowany termin gwarancji oferty ocenionej (w pełnych miesiącach - z zastrzeżeniem, iż
ocenie zostanie poddana gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy i nie dłuższa niż 120 miesięcy. W
przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość
okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres 60 m –cy).
G=
15
Gn – najkorzystniejszy oferowany termin gwarancji w ofertach ( w pełnych miesiącach - z
zastrzeżeniem, iż nie więcej niż 120 miesięcy)
5% - waga kryterium
Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dane zadanie obliczona zostanie na podstawie
poniższego wzoru:
Lp = C+G
gdzie:
Lp - liczba punktów
C - punkty przyznane w kryterium cena
G - punkty przyznane w kryterium gwarancje
Według wzoru podanego wyżej zostanie dokonana odrębna ocena każdego budynku – każdej części
zamówienia.
3. Zamawiający udzieli zamówienia na poszczególne jego części – budynki, Wykonawcy, którego
oferta odpowiadać będzie wszystkim, wymaganiom przedstawiony w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
oceny ofert.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.
5. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym
Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu informując ich także o liczbie punktów
przyznanych pozostałym ofertom, oraz o ofertach odrzuconych. Zawiadomienie, o którym mowa w
zdaniu pierwszym może zostać przesłane faksem, Zamawiający zamieści je również na stronie
internetowej www.smlubartow.pl
6. Zamawiający może zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia bez dokonania wyboru
oferty na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.
XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca,
którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10% ceny ofertowej (brutto).
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz.1158, ze zm.)
16
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na
rachunku bankowym.
4. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że
bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, kwotę zabezpieczenia na pierwsze wezwanie
Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu w/w dokumentu.
6. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia.
7. Zamawiający zwróci część zabezpieczenia w wysokości 70% w terminie 30 dni od daty
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała kwota
zabezpieczenia w wysokości 30% zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi i gwarancji za wady i zostanie zwrócona nie później niż 30 dni po upływie okresu
gwarancji.
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o
terminie i miejscu zawarcia umowy.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, będzie wnoszone w formie
innej niż pieniądz, Zamawiający wymaga, przesłania projektu treści dokumentu gwarancyjnego do
akceptacji przed wyznaczonym terminem podpisania umowy.
4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest
również:
- przedłożyć uzgodniony z Zamawiającym harmonogram prac, który będzie stanowić załącznik
do umowy;
- dostarczyć oświadczenie (wraz z niezbędnymi dokumentami) o podjęciu obowiązków
kierownika budowy zgodnie z wymogiem zawartym w § 5 lit. e) wzoru umowy;
- wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt XIV SIWZ;
- winien także dostarczyć zalecaną dodatkową, poza ubezpieczeniem OC, polisę
ubezpieczeniową ubezpieczenia całości przedmioty umowy zgodnie z postanowieniami § 5 lit. t)
wzoru umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy.
1.Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w ogólnych
warunkach umowy. Ogólne warunki umowy (wzór umowy) stanowią Załącznik nr 9 do SIWZ.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takiej zmiany uzasadniona
jest względami celowego i oszczędnego, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z
danych nakładów realizowania zamówienia lub Zamawiający przewidział możliwość dokonania
takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
określając warunki takiej zmiany. Wszelkie ewentualne zmiany umowy wymagają dla swej
ważności zachowania formy pisemnej.
3. Zamawiający zrównuje okres obowiązywania uprawnień z tytułu rękojmi z okresem gwarancji.
4. Ze względu na fakt starania się Zamawiającego o dofinansowanie realizacji zamówienia ze
środków Unii Europejskiej i wynikające z umowy o dofinansowanie, złożonego przez
17
Zamawiającego Projektu, zobowiązanie Zamawiającego do poddania się kontroli w zakresie
realizowanej umowy o dofinansowanie, prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WL oraz
inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów, a także
wizytom kontrolnym przeprowadzanym przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji – Wojewodę
Lubelskiego lub osoby przez niego upoważnione, która to kontrola obejmuje w szczególności
wszelką dokumentację związaną z Projektem oraz realizowaną umową o dofinansowanie, pełny
dostęp do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których jest lub był realizowany Projekt
lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu, a także zapewnienie
obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z
realizacją Projektu, Zamawiający zastrzega dla siebie i wskazanych powyżej instytucji prawo
wglądu we wszystkie znajdujące się w posiadaniu Wykonawcy dokumenty związane z realizacją
Projektu, w tym dokumenty elektroniczne przez cały okres ich przechowywania jaki zostanie
określony umową o dofinansowanie, prawo dostępu do urządzeń obiektów, terenów i pomieszczeń,
w których jest lub był realizowany Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca
realizowanego Projektu, oraz prawo żądania obecności osób, które mogą udzielić wyjaśnień na
temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
XVII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta częściowa może dotyczyć wykonania
robót składających się na przedmiot zamówienia na każdym pojedynczym budynku, z listy
wskazanej w pkt III.2. SIWZ.
XVIII. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
XIX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XX. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną za wyjątkiem wykorzystania
do informowania o zamówieniu i podejmowanych czynnościach, strony internetowej
Zamawiającego www.smlubartow.pl w przypadkach wymienionych w treści SIWZ.
XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
miedzy zamawiającym a wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach
obcych
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawca będą prowadzone w złotych (PLN).
XXII. Informacja wykonawcy o części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcy.
1. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców i żąda wskazania
przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje
przy pomocy podwykonawców.
XXIII. Wykaz załączników:
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o akceptacji warunków przetargu
Załącznik nr 3 - Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
Załącznik nr 4 – Wykaz robót
Załącznik nr 5 – Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia ze wskazaniem podstawy
18
dysponowania tymi osobami przez Wykonawcę
Załącznik nr 6 – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia,
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w postaci otwarcia
wobec wykonawcy likwidacji lub ogłoszenia upadłości (dotyczy tylko osób fizycznych)
Załącznik nr 9 - Ogólne warunki umowy
Załącznik nr 10 - przedmiary robót na poszczególne budynki
Załącznik nr 11 - projekty budowlane, projekty wykonawcze na poszczególne budynki wraz ze
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
19

Podobne dokumenty